Teksti suurus:

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 6

Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

Vastu võetud 07.04.2004 nr 57
RTL 2004, 44, 740
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.01.2005RTL 2005, 9, 7721.01.2005 (rakendatakse alates 1.01.2005)
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005 (rakendatakse alates 01.07.2005)
17.12.2007RTL 2007, 100, 166901.01.2008
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
26.06.2013RT I, 28.06.2013, 2601.07.2013
24.11.2017RT I, 01.12.2017, 301.01.2018

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» (edaspidi ATKEAS) § 453 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 100, 1669 - jõust. 01.01.2008]

§ 1.   Taotluse esitamine aktsiisi tagasisaamiseks

  (1) Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks esitatakse Kaitseministeeriumile või Välisministeeriumile (edaspidi koos ministeerium) vastavalt ATKEAS § 453 lõikele 2 kalendrikuu 10. kuupäevaks. Taotluse vorm aktsiisi tagasisaamiseks on esitatud määruse lisas. Aktsiisi tagasisaamist võib taotleda 90 päeva jooksul aktsiisikauba soetamise päevast alates.

  (2) Taotlusele lisatakse aktsiisikauba soetamist tõendav arve või selle koopia, mille on kinnitanud aktsiisikaupa müünud isiku esindaja.

  (3) Lõikes 2 nimetatud arve või selle koopia peab vastama käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud tingimustele ja sisaldama muu hulgas järgmisi andmeid:
  1) aktsiisikauba nimetus, alkoholi puhul näiteks viin, viski, vein, õlu ja siider, tubaka puhul näiteks sigar, sigarillo, sigaret, suitsetamistubakas ja tubakavedelik, kütuse puhul näiteks bensiin ja diislikütus, ning aktsiisikauba kogus;
  2) õlle ja ATKEAS-s sätestatud „muu alkoholi” puhul ka etanoolisisaldus;
  3) sigarettide, sigarite ja sigarillode maksumärgile trükitud jaehind või märge jaehinna puudumise kohta maksumärgil;
  4) aktsiisikaubalt aktsiisi maksnud ettevõtja nimi ja aktsiisi maksmise kuupäev või selle ettevõtja nimi, kellelt aktsiisikauba müüja on aktsiisikauba soetanud, ja aktsiisikauba soetamise kuupäev.

  (4) Lõike 3 punktis 1 nimetatud aktsiisikauba kogus märgitakse järgmiselt:
  1) alkohol liitrites;
  2) sigaretid, sigarillod ja sigarid tükkides;
  3) suitsetamistubakas grammides;
  4) tubakavedelik milliliitrites;
  5) tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivne tubakatoode grammides;
  6) kütus liitrites või kilogrammides vastavalt aktsiisimäära ühikule ilma tuhandetesse liitritesse või kilogrammidesse teisendamata ning arvestamata ATKEAS § 66 lõikes 21 sätestatut;
  7) kütus, mille aktsiisimäära ühik ei ole liiter ega kilogramm, vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule;
  8) elektrienergia vastavalt ATKEAS §-s 66 nimetatud ühikule.
[RT I, 01.12.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Taotluse läbivaatamine, otsuse tegemine ja aktsiisi tagastamine

  (1) Vastavalt ATKEAS § 453 lõikele 2 kinnitab kaitseminister või tema volitatud ametnik või välisminister allkirjaga isiku või asutuse õigust taotleda aktsiisi tagastamist. Pädev ministeerium edastab kinnitatud taotluse ja sellele lisatud arved või nende koopiad Maksu- ja Tolliametile (edaspidi maksuhaldur) nende dokumentide saabumise kuu 20. kuupäevaks, kui need saabuvad 10. kuupäevani, või järgmise kuu 20. kuupäevaks, kui dokumendid saabuvad pädevasse ministeeriumisse pärast kuu 10. kuupäeva.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (2) Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses nimetatud pangakontole 30 päeva jooksul pädevalt ministeeriumilt saadud taotluse ja sellele lisatud arvete või nende koopiate saamise päevast arvates.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (3) Maksuhaldur märgistab kõik talle esitatud arved ja koopiad ning tagastab koos esitatud taotlusest tehtud koopiaga pädevale ministeeriumile.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

  (4) Maksuhaldur teavitab kirjalikult pädevat ministeeriumit aktsiisi tagastamise kohta tehtud otsusest.
[RT I, 28.06.2013, 26 - jõust. 01.07.2013]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Lisa Taotlus aktsiisi tagasisaamiseks
[RT I, 01.12.2017, 3 - jõust. 01.01.2018]

/otsingu_soovitused.json