Teksti suurus:

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 9

Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded

Vastu võetud 23.11.2017 nr 61

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 24 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määruse §-des 2–9 nimetatud juhtudel määratakse isiku kvalifikatsiooni ulatus kindlaks kutse andmise aluseks olnud kutsestandardi alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhtudel peab kutse vastama kutseseaduse §-s 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistikule, kui ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 16 ei sätesta teisiti.

§ 2.   Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, ehitise auditi tegemine ja ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamine

  Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise, ehitise auditi tegemise ja ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamise tegevusalad jagunevad järgmiste ehitiste, ehitise osade ja ehitusprojekti osade osas:
  1) arhitektuuri osa;
  2) konstruktsioonide osa;
  3) sisekliima tagamise süsteem;
  4) hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem;
  5) ühisveevärk või -kanalisatsioon;
  6) kaugkütte- või kaugjahutussüsteem;
  7) hüdrotehniline ehitis;
  8) sadamarajatis;
  9) tee;
  10) sild;
  11) raudteerajatis.

§ 3.   Omanikujärelevalve tegemine ja ehitusloakohustusliku ehitise ehitamine

  Omanikujärelevalve tegemise ja ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise tegevusalad jagunevad järgmiste ehitiste, ehitise osade ja ehitustööde osas:
  1) üldehituslik ehitamine;
  2) sisekliima tagamise süsteem;
  3) hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem;
  4) ühisveevärk või -kanalisatsioon;
  5) kaugkütte- või kaugjahutussüsteem;
  6) hüdrotehniline ehitis;
  7) sadamarajatis;
  8) tee;
  9) sild;
  10) raudteerajatis.

§ 4.   Energiamärgise andmine

  Energiamärgise andmise tegevusala jaguneb järgmiste ehitiste osas:
  1) olemasolev hoone;
  2) projekteeritav või oluliselt rekonstrueeritav hoone arvutuslikul tõendamismeetodil;
  3) projekteeritav või oluliselt rekonstrueeritav hoone lihtsustatud tõendamismeetodil.

§ 5.   Energiaauditi tegemine

  Energiaauditi tegemise tegevusala jaguneb järgmiste ehitiste osas:
  1) elamu;
  2) mitteelamu.

§ 6.   Ehitusuuringu tegemine

  Ehitusuuringu tegemise tegevusala jaguneb järgmiselt:
  1) ehitusgeodeetiline töö;
  2) ehitusgeodeetiline uuring;
  3) insenertehniline geodeesiatöö;
  4) ehitusgeoloogiline uuring.

§ 7.   Liiklusohutuse auditi tegemine

  (1) Liiklusohutuse auditi tegemise tegevusala ei jagune täpsemateks tegevusaladeks.

  (2) Liiklusohutuse audiitoril peab olema läbitud ehitusseadustiku § 102 lõike 2 punkti 5 nõuetele vastav liikluse ohutustehnika ja õnnetuste analüüsimise koolituskursuse õppekava. Liiklusohutuse audiitor peab korduvkoolituskursuse õppekava läbima iga viie aasta tagant.

§ 8.   Avalikult kasutatava tee korrashoid

  (1) Avalikult kasutatava tee korrashoiu tegevusala jaguneb järgmiste ehitiste osas:
  1) tee;
  2) sild.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud kvalifikatsiooni tõendamise nõuded ei laiene järgmistele töödele:
  1) lumetõrje- ja lumekoristustöö;
  2) libedusetõrje kergliiklusteel;
  3) tee kinnisasja ja kraavi hooldetöö;
  4) ühissõiduki ootekoja ja teenindusrajatise hooldamine;
  5) tee puhastus- ja korrastustöö;
  6) liiklusmärgi paigaldamine ja hooldamine.

§ 9.   Liikluskorralduse projekti tegemine

  Liikluskorralduse projekti tegemise tegevusala ei jagune täpsemateks tegevusaladeks.

§ 10.   Rakendussäte

  Majandus- ja taristuministri 6. augusti 2015. a määrus nr 108 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded” tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json