Teksti suurus:

Puudega isiku kaardile kantavate andmete loetelu ja väljastamise kord

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 12

Puudega isiku kaardile kantavate andmete loetelu ja väljastamise kord

Vastu võetud 11.11.2016 nr 61
RT I, 15.11.2016, 7
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.11.2017RT I, 01.12.2017, 1001.01.2018

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puudega isiku kaardile (edaspidi kaart) kantavate andmete loetelu ja väljastamise kord.

§ 2.   Kaardile kantavate andmete loetelu

  (1) Kaardile kantakse järgmised andmed:
  1) kaardi number;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) isikukood ja sünniaeg;
  4) puude raskusaste;
  5) kaardi kehtivusaeg;
  6) kaardi väljaandja nimetus.

  (11) Kaardile kantakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ka märge isikul esineva:
  1) keskmise, raske või sügava nägemispuude kohta;
  2) keskmise, raske või sügava liikumispuude kohta.
[RT I, 01.12.2017, 10 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

§ 3.   Kaardi väljastamise kord

  (1) Kaardi väljastab Sotsiaalkindlustusamet.

  (2) Kaardi saamiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile taotlus. Taotlusele kantakse järgmised andmed:
  1) isiku, kes kaarti taotleb või kellele kaarti taotletakse, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) kaardi väljastamise viis;
  3) taotluse esitamise kuupäev;
  4) taotleja kinnitus.

  (3) Kui taotluse esitab isiku seaduslik esindaja, lisatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmetele taotlusesse ka seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood.

  (4) Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest. Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart koos ekspertiisiotsusega 10 tööpäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast.

  (5) Kaart väljastatakse kehtivusajaga, mis kattub puude raskusastme tuvastamise otsusel märgitud puude raskusastme tuvastamise otsuse kehtivusega.

  (6) Puude raskusastme korduva või ennetähtaegse tuvastamise korral väljastatakse isikule uus kaart taotlust esitamata.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

/otsingu_soovitused.json