Teksti suurus:

Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtule esitatavad ohutusnõuded

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 14

Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtule esitatavad ohutusnõuded1

Vastu võetud 08.02.2017 nr 7
RT I, 10.02.2017, 6
jõustumine 13.02.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.11.2017RT I, 01.12.2017, 1304.12.2017

Määrus kehtestatakse seadme ohutuse seaduse § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesolevas määruses sätestatud ohutusnõudeid kohaldatakse transpordi elektri ja vesinikuga varustamisele (edaspidi üheskoos ka alternatiivkütused).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) elektrisõiduk – sõiduk, mis on varustatud jõuseadmega, millel on vähemalt üks energiamuunduriga mitteperifeerne elektriseade koos elektrilise laetava energiasalvestussüsteemiga, mida saab väljastpoolt laadida;
  2) laadimispunkt – liides, millega on võimalik laadida korraga üht elektrisõidukit või vahetada korraga ühe elektrisõiduki aku;
  3) tavalaadimispunkt – laadimispunkt, mis võimaldab edastada elektrisõidukile elektrit võimsusega kuni 22 kilovatti, välja arvatud seade, mille toitevõimsus on 3,7 kilovatti või väiksem ja mis on paigaldatud eramajapidamisse või mille peamine ülesanne ei ole elektrisõiduki laadimine ja mis ei ole üldkasutatav;
  4) kiirlaadimispunkt – laadimispunkt, mis võimaldab edastada elektrisõidukile elektrit võimsusega üle 22 kilovati;
  5) kaldaäärne elektritoide – kai ääres asuva merelaeva varustamine maismaalt saadava elektriga standardliidese abil;
  6) tankla – rajatis, kus toimub kütusega, välja arvatud veeldatud maagaas, varustamine statsionaarse või liikuva seadme abil.

  (2) Üldkasutatav laadismispunkt ja tankla peavad vastama ühtsetele ohutusnõuetele. Autentimis-, kasutus- ja maksetingimused võivad seejuures erineda.

§ 3.   Transpordi elektriga varustamisele esitatavad ohutusnõuded

  (1) Elektrisõiduki tavalaadimispunkt peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta (ELT L 307, 28.10.2014, lk 1–20) (edaspidi direktiiv 2014/94/EL) artikli 4 lõike 4 lause 1 nõuetele.

  (2) Elektrisõiduki kiirlaadimispunkt peab vastama direktiivi 2014/94/EL artikli 4 lõike 4 lause 2 nõuetele.

  (3) Meretranspordi kaldaäärne elektritoide, samuti süsteemide kavandamine, rajamine ja katsetamine peavad vastama direktiivi 2014/94/EL artikli 4 punkti 6 nõuetele.

  (4) Kui see on tehniliselt teostatav ja majanduslikult põhjendatud, tuleb elektrisõiduki üldkasutatavas laadimispunktis laadimisel kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56), artikli 2 punktis 28 määratletud arukat arvutisüsteemi ja järgida artikli 9 lõikes 2 sätestatud nõudeid.

§ 4.   Transpordi vesinikuga varustamisele esitatavad ohutusnõuded

  Mootorsõiduki vesinikutankla peab vastama direktiivi 2014/94/EL artikli 5 punkti 2 nõuetele.

§ 41.   Transpordi maagaasiga varustamisele esitatavad ohutusnõuded

  Surumaagaasi ühenduspesad ja paagid peavad vastama ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjale nr 110 „Surumaagaasi või veeldatud maagaasi kasutavad sõidukid” (milles viidatakse standardi ISO 14469 I ja II osale).
[RT I, 01.12.2017, 13 - jõust. 04.12.2017]

§ 5.   Kasutajate teavitamine

  (1) Teave alternatiivkütuse liigi kohta tehakse kättesaadavaks mootorsõiduki kasutusjuhendis, tanklas ja laadimispunktis, mootorsõidukis ja mootorsõiduki müügiettevõttes vastavalt direktiivi 2014/94/EL artikli 7 lõikele 1.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud direktiiv osutab graafilisele tähisele ja värvikoodide skeemile, peab graafiline tähis olema arusaadav ning paigutatud nähtavalt:
  1) tankla vastavatele pumpadele ja nende püstolitele;
  2) sellise mootorsõiduki kütusepaagi korgile või selle vahetusse lähedusse, mille jaoks see sobib;
  3) mootorsõiduki kasutusjuhendisse.

  (3) Vesiniku puhul tuleb tanklas kütusehindade kuvamisel tuua välja võrdlus asjakohaste ühikuhindadega. Selle teabe kuvamine ei tohi tarbijat eksitada.

  (4) Kui Euroopa Standardiorganisatsiooni asjakohaste standardite märgistamissätteid ajakohastatakse, võetakse vastu märgistamist käsitlevad rakendusaktid või kehtestatakse uued Euroopa Standardiorganisatsiooni standardid alternatiivkütuste jaoks, kohaldatakse vastavaid märgistamisnõudeid kõikide tanklate ja laadimispunktide ning registreeritud mootorsõidukite suhtes alates ajast 24 kuud pärast asjakohaste standardite ajakohastamist või vastuvõtmist.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse § 3 lõigetes 1–3, §-s 4 ja § 5 lõigetes 1–2 sätestatud transpordi elektri ja vesinikuga varustamise ohutusnõudeid ning nõudeid kasutajate teavitamisele rakendatakse alates 2017. aasta 18. novembrist kasutusele võetud või ajakohastatud tanklale ja laadimispunktile.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/94/EL alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta (ELT L 307, 28.10.2014, lk 1–20).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json