Teksti suurus:

Teekasutustasu andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 15

Teekasutustasu andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 28.11.2017 nr 65

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 1909 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Andmekogu nimetus

  Andmekogu nimetus on „Teekasutustasu andmekogu”.

§ 2.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu eesmärk on pidada arvestust teekasutustasu tasumise üle ning lihtsustada teekasutustasu tasumist ja selle üle riiklikku järelevalvet.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Maanteeamet.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja on Maksu- ja Tolliamet. Lisaks võib andmekogu volitatud töötleja olla juriidiline isik, kellele Maanteeamet on teekasutustasu tasumise korraldamise ülesanded halduslepinguga üle andnud.

§ 4.   Andmekogu andmete õiguslik tähendus

  Andmekogu andmetel on õiguslik tähendus seaduses sätestatud ulatuses.

§ 5.   Nõuded andmete turvalisusele

  (1) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendab vastutav töötleja asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (2) Andmekogu andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T1S1.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmete koosseis 

§ 6.   Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse digitaalselt.

  (2) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmeid säilitatakse digitaalselt.

§ 7.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Teekasutustasu tasumisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) veoauto registreerimisnumber;
  2) veoauto registreerimise riik;
  3) veoauto ja selle haagise täismasside summa;
  4) veoauto heitgaasiklass;
  5) veoauto ja selle haagise telgede arv;
  6) periood, mille eest teekasutustasu tasutakse;
  7) teekasutustasu kehtima hakkamise aeg;
  8) teekasutustasu kehtivuse lõpp;
  9) teekasutustasu suurus;
  10) märge teekasutustasu kehtivuse kohta;
  11) teekasutustasu tasumise aeg;
  12) tasutud teekasutustasu suurus;
  13) teekasutustasu kohuslase registrikood või isikukood;
  14) makse kinnituse saaja e-posti aadress;
  15) makse kinnituse saaja nimi;
  16) makse kinnituse saaja registrikood.

  (2) Teekasutustasu tagastamisel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) veoauto registreerimisnumber;
  2) veoauto registreerimise riik;
  3) teekasutustasu kohuslase nimi;
  4) teekasutustasu kohuslase registrikood või isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  5) liiklusseaduse § 1906 lõikes 2 nimetatud alus ja selle tekkimise kuupäev;
  6) tee kasutamise õiguse päevade arv;
  7) liiklusseaduse § 1906 lõikes 2 nimetatud juhtudel tehtud registrikande järel kasutamata jäänud päevade arv;
  8) taotleja nimi kontaktandmed;
  9) taotluse esitamise kuupäev;
  10) arvelduskonto, kuhu teekasutustasu tagasimakset taotletakse, omaniku nimi;
  11) arvelduskonto number, kuhu teekasutustasu tagasimakset taotletakse, ja välismaise konto korral SWIFT-kood;
  12) tagastamise otsuse kuupäev;
  13) tagastatav summa;
  14) tagastamise kuupäev.

  (3) Kasutajaks registreerimisel kantakse kasutaja kohta andmekogusse järgmised andmed:
  1) nimi;
  2) registrikood või isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
  3) e-posti aadress;
  4) mobiili ID-ga logimisel telefoni number;
  5) kasutajanimi.

  (4) Vajadusel muud andmekogusse kantavad andmed:
  1) märkused;
  2) teekasutustasu tagastamise alust tõendavad failid.

3. peatükk Andmete töötlemine ja logimine 

§ 8.   Andmekogu andmete andja

  Andmekogu andmeandjaks on:
  1) teekasutustasu tasuja – § 7 lõike 1 punktides 1–7 ja punktides 14–16 nimetatud andmed;
  2) teekasutustasu tagastuse taotleja – § 7 lõike 2 punktides 1–11 nimetatud andmed;
  3) Maanteeamet – § 7 lõike 1 punktides 8–10 ja 13, § 7 lõike 2 punktides 12–13, § 7 lõike 3 punktis 5 ja § 7 lõikes 4 nimetatud andmed;
  4) Maksu- ja Tolliamet – § 7 lõike 1 punktides 11–12 ja § 7 lõike 2 punktis 14 nimetatud andmed;
  5) teekasutustasu andmekogusse registreerija – § 7 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed.

§ 9.   Andmekogu andmete õigsuse tagamine

  (1) Esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

  (2) Andmekogusse kantavate ja sealt väljastatavate andmete vastavuse eest andmekogusse esitatud andmetele vastutab vastutav töötleja.

§ 10.   Andmekogusse kantud andmete töötlemine

  Andmekogu vastutav töötleja tagab andmekogusse kantud andmete töötlemise avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse kohaselt.

§ 11.   Ebaõigete andmete parandamine

  Kui vastutav töötleja või volitatud töötleja tuvastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud, korraldab ta viivitamatult andmete parandamise, lisades võimalusel andmekogusse kirje või selgituse andmete parandamise põhjusest.

§ 12.   Andmete logimine

  (1) Andmekogus logitakse andmete lisamine, muutmine ja kustutamine ning isikuandmeid sisaldavate vormide avamine.

  (2) Logisid säilitatakse andmekogus kaks aastat teekasutustasu kehtivusperioodi lõppemisest arvates.

4. peatükk Juurdepääs andmetele ja andmete väljastamine 

§ 13.   Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Andmekogusse kantud andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (2) Juurdepääs andmekogusse kantud mitteavalikele andmetele on volitatud ja vastutava töötleja, teekasutustasu tasumise kohustuse täitmise üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse, andmekaitse järelevalveasutuse ning andmekogu haldamise üle järelevalvet teostava asutuse selleks volitatud isikul õigusaktist või halduslepingust tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (3) Andmekogule juurdepääsu õigus on ka isikul, kes arendab või hooldab andmekogu, arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

§ 14.   Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmesubjektile väljastatakse tema kohta käivad andmeid.

  (2) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ja eraõiguslikule juriidilisele isikule väljastatakse andmeid, kui see on vajalik neile õigusaktiga pandud ülesande täitmiseks.

  (3) Välisriigile võib andmeid väljastada Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks või välislepingus ettenähtud juhtudel ja korras.

  (4) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

§ 15.   Arvestuse pidamine andmete andmekogust väljastamise üle

  Andmekogu vastutav töötleja peab arvestust, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja milliseid juurdepääsupiiranguga isikuandmeid andmekogust väljastatakse.

5. peatükk Andmete arhiveerimine 

§ 16.   Andmekogusse kantud andmete arhiveerimine ja säilitamine

  (1) Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kooskõlas vastutava töötleja asjaajamises kehtestatud dokumentide loetelus sarjadele ette nähtud säilitustähtaegadega, mille lõppemisel antakse need õigusaktide kohaselt avalikku arhiivi või otsustatakse nende hävitamine.

  (2) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse teekasutustasu kehtivusperioodi lõppemisest arvates kaks aastat.

6. peatükk Määruse rakendamine 

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 20. detsembril.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json