Teksti suurus:

Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2017, 19

Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord

Vastu võetud 27.11.2017 nr 41

Määrus kehtestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 60 lõike 10 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib rahapesu andmebüroos kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise korda.

  (2) Rahapesu andmebüroo järelevalvetegevust reguleerib büroo juhi kinnitatud tegevusjuhend.

  (3) Teade käesoleva määruse tähenduses on siseministri määrusega kinnitatud vormi järgi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 2 nimetatud kohustatud subjektide (edaspidi kohustatud subjekt) poolt rahapesu andmebüroole sama seaduse §-s 49 sätestatud korras saadetud teade, rahvusvahelise sanktsiooni seadusest tuleneva teavitamiskohustuse täitmisel saadetud teade ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi pädeva asutuse edastatud teade rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusega tehingu kohta.

  (4) RABIS on rahapesu andmebüroo elektrooniline andmekogu, kuhu kogutakse ja salvestatakse kohustatud subjektidelt saadud teated ja muu informatsioon ning kus seda teavet töödeldakse.

§ 2.   Rahapesu andmebüroo andmestik

  (1) Rahapesu andmebüroo andmestik moodustub:
  1) teadetest, mis on saabunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohustatud subjektidelt;
  2) finantssanktsioonide rakendamise teadetest, mis on sätestatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduses;
  3) infost tehingute, selles osalejate ja tehingutega seotud teiste asjaolude kohta, mis on saadud rahapesu andmebüroo tehtud analüüsi tulemusena, ning lisainformatsioonist tehingute, selles osalejate ja teiste tehingutega seotud asjaolude kohta, mida rahapesu andmebüroo seaduses sätestatud juhtudel kogub;
  4) kõigist kahtlastest ja ebaharilikest tehingutest ning toimingutest, mis on rahapesu andmebüroole teatavaks saanud muul moel.

  (2) Rahapesu andmebüroo andmestikku kuuluvad ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 7. ja 8. peatükis sätestatud järelevalve tegemisel kogutud andmed seaduse subjektide tegevuse kohta, mis sisaldavad panga- või ärisaladust.

§ 3.   Rahapesu andmebüroo asjaajamine

  (1) Rahapesu andmebüroo kirjavahetust peetakse üldjuhul digitaalallkirjastatud elektronkirjade kaudu. Dokumendid allkirjastab büroo juht, teda asendav või tema määratud ametnik.

  (2) Rahapesu andmebüroole adresseeritud kirjad ja teised postisaadetised avatakse ainult rahapesu andmebüroos.

  (3) Teated registreeritakse rahapesu andmebüroo andmekogus RABIS.

  (4) Rahapesu andmebürool on oma eraldiseisev dokumendiregister, millele juurdepääs on üksnes rahapesu andmebüroo ametnikel. Dokumendiregistris registreeritakse kõik rahapesu andmebüroo poolt seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega väljasaadetavad ja sissetulevad kirjad ja postisaadetised.

  (5) Rahapesu andmebüroo haldusaktid registreeritakse rahapesu andmebüroo eraldiseisvas dokumendiregistris. Ettekirjutuse elektrooniline koopia säilitatakse andmekogus RABIS selle toimiku juures, mille raames ettekirjutus koostati.

  (6) Politseisisesed korraldused, käskkirjad ja muu kirjavahetus, mis on seotud rahapesu andmebüroo kohaga Politsei- ja Piirivalveameti struktuuris ning selle haldusjuhtimisega, registreeritakse Politsei- ja Piirivalveameti dokumendiregistris.

2. peatükk Teabe registreerimine ja töötlemine 

§ 4.   Teabe kogumine

  (1) Teade rahapesu andmebüroole edastatakse kasutades veebipõhist vormi, mis asub rahapesu andmebüroo avalikul veebilehel, elektronposti, faksi või saadetakse teade tavapostiga.

  (2) Uurimisasutustelt või välisriikide rahapesu andmebüroode ülesandeid täitvatelt asutustelt saadud päringuid ja teavet käsitatakse teatena.

  (3) Järelevalvetegevuses välja selgitatud kahtlase tehingu kohta teeb teate järelevalvetalitus.

§ 5.   Teabe registreerimine

  (1) Rahapesu andmebüroole saabunud teade registreeritakse rahapesu andmebüroos asuvas eraldiseisvas andmekogus RABIS, kus talle antakse registreerimisnumber, jäädvustatakse teate saatnud isik, tema poolt teatele antud number, teate kuupäev, kliendi või tehinguosaliste andmed ning muu teave tehingu kohta. Teatele lisatud muud materjalid salvestatakse andmekogus RABIS teate juures.

  (2) Rahapesu andmebüroo avalikul veebileheküljel asuva veebipõhise vormi kaudu saadetud teated asuvad veebiserveris krüpteeritud kujul. Krüpteeritud teated kantakse üle rahapesu andmebüroo andmekogusse RABIS, kus need dekrüpteeritakse.

  (3) Elektronpostiga saabunud teated avab rahapesu andmebüroo juhi määratud ametnik.

  (4) Faksiga või posti teel saabunud teade skaneeritakse või viib andmetöötleja teate digitaalkujule muul moel enne registreerimist. Originaal lisatakse kas kontrolltoimikusse või arhiveeritakse.

  (5) Rahapesu andmebüroo enda kogutud andmed registreeritakse teatena andmekogus RABIS, märkides teatajana rahapesu andmebüroo ametniku.

  (6) Kui kontrollimisel ilmneb, et esitatud teade ei vasta kehtestatud nõuetele või selles esineb puudusi, registreeritakse teade üldises korras ja selle esitajat teavitatakse puudustest, mis tuleb kõrvaldada näidatud tähtaja jooksul.

§ 6.   Teabe analüüsimine

  (1) Rahapesu andmebüroo juhi määratud ametnik vaatab läbi kõik käesoleva määruse § 1 lõikes 3 nimetatud teated.

  (2) Seaduse kohustatud subjektidelt saabunud teade, millel on märge „Kiire”, ja välispäringud vaadatakse rahapesu andmebüroos läbi kohe, analüüsitakse olemasoleva informatsiooni baasil ja otsustatakse, missuguseid meetmeid vara säilitamiseks kasutada. Muud teated vaadatakse läbi mõistliku aja jooksul, kasutades selleks rahapesu andmebüroo juhi poolt eraldi kehtestatud kriteeriume teadete jaotamise ja nende tähtsuse järjekorda määramise kohta.

  (3) Kui teade on saabunud, teeb käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud ametnik esmase analüüsi rahapesu andmebüroos oleva informatsiooni alusel. Vajaduse korral kogutakse lisainformatsiooni rahapesu andmebüroole kättesaadavatest registritest ja andmekogudest. Esmaanalüüsi tulemusena otsustab ametnik, kas tegemist võib olla rahapesu, terrorismi rahastamise, nendega seotud kuriteo või muu kuriteo kahtlusega.

  (4) Kui esmasel analüüsil ilmneb, et teate esitamise aluseks olnud kahtlus ei leia kinnitust, arhiveeritakse teade andmekogus RABIS.

  (5) Kui teate läbivaatamisel ilmneb vajadus koguda lisainformatsiooni, et tuvastada, kas teates kirjeldatud andmed on rahapesu või terrorismi rahastamise või nendega seotud kuritegude tuvastamiseks või kohtueelses menetluses olulised, avatakse selle alusel kontrolltoimik.

  (6) Igale kontrolltoimikule määratakse eraldi number ja vastutav ametnik.

  (7) Rahapesu andmebüroo juht, teda asendav või tema määratud ametnik määrab kontrolltoimikule lahendamiseks kuni kolmekuulise tähtaja olenevalt asja keerukusest. Tähtaega võib asja erilise keerukuse või rahvusvahelise iseloomu tõttu pikendada vastutava ametniku motiveeritud taotluse alusel.

  (8) Välispäringutele vastamiseks määratakse olenevalt päringu sisust kuni ühekuuline tähtaeg. Kiireloomulistele päringutele tuleb vastata kahe tööpäeva jooksul.

  (9) Ettekirjutused, päringud, kirjavahetus ja muud dokumendid registreeritakse rahapesu andmebüroo eraldiseisvas andmekogus ning hoitakse samas kontrolltoimikus.

  (10) Rahapesu andmebüroo hoiab kontrolltoimikuid üldjuhul elektroonsel kujul andmekogus RABIS, võttes tarvitusele turvaabinõud, millega tagada elektroonsete toimikute ja neis olevate konfidentsiaalsete andmete säilimine. Paberil saabunud dokumendid säilitatakse algkujul ja skaneeritakse digitaalsesse kontrolltoimikusse.

  (11) Kui avatud kontrolltoimikus analüüsitavate tehingutega on seotud varem saabunud või hiljem saabuvad teated, otsustatakse nende lisamine andmekogust RABIS avatud kontrolltoimikusse.

  (12) Kui analüüsi tulemusena selgub, et avatud kontrolltoimik käsitleb juba avatud kontrolltoimikuga seotud tehinguid, siis toimikud ühendatakse ja neile määratakse ühine number. Kui selgub, et toimiku materjalides on peale analüüsitava kuriteokahtluse jäädvustatud veel teise iseseisva kuriteo tunnuseid, võib need materjalid vajaduse korral eraldada iseseisvasse toimikusse.

  (13) Toimikute avamine, ühendamine, eraldamine ja vastutavate ametnike määramine on rahapesu andmebüroo juhi, büroo talituste juhtide või büroo juhi määratud muu ametniku pädevuses.

  (14) Käesoleva määruse § 1 lõikes 3 toodud teate analüüsimisel kasutab rahapesu andmebüroo kõiki rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses sätestatud võimalusi lisateabe hankimiseks.

  (15) Välisriigi pädevale asutusele esitatavatele päringutele ja rahapesu andmebüroo haldusaktidele kirjutab alla rahapesu andmebüroo juht või tema määratud ametnik. Informatsiooni vahetamisel välisriigi pädevate asutustega kasutatakse käesolevas paragrahvis sätestatud korda. Välisriigi pädevate asutustega vahetatakse informatsiooni kas kirja või faksi teel rahapesu andmebüroo blanketil või elektrooniliselt rahvusvahelise turvatud infovahetuse süsteemi kaudu.

  (16) Kui andmete töötlemisel ei välistatud teate sisus olnud kahtlust ja olemasolevate andmete põhjal ei ole piisavalt alust koostada kuriteoteade, võib rahapesu andmebüroo teha märke infosüsteemi POLIS jälitusmenetluse andmestikku informatsiooni olemasolu kohta ja määrata sellele asjakohase juurdepääsukategooria.

  (17) Analüüsi tulemusena kogutud materjali koos kokkuvõttega esitab vastutav ametnik rahapesu andmebüroo juhile, struktuuriüksuse juhile või teda asendavale ametnikule otsustamiseks, kas saata see uurimisasutusele, välisriigi pädevale asutusele või määrata säilitamiseks rahapesu andmebüroos.

  (18) Teadet rahapesu kahtluse kohta, selle koopiat või ärakirja ja andmeid selle esitanud isiku kohta rahapesu andmebüroo ei väljasta.

  (19) Välisriigi pädevale asutusele informatsiooni edastamise korral tehakse märge informatsiooni kasutamise tingimuste kohta.

§ 7.   Ligipääs teabele

  (1) Rahapesu andmebüroo juhi loal võib isikutele, keda on vaja kaasata rahapesu andmebüroo ülesannete täitmiseks, anda rahapesu andmebüroo andmekogule ajutise ligipääsu ülesande täitmiseks vajalikus ja piisavas ulatuses.

  (2) Lõikes 1 nimetatud isikutele tutvustatakse allkirja vastu rahapesu andmebüroo andmekogus sisalduva info töötlemise reegleid. Andmetele ligipääs, selle ulatus ja andmetega tutvunud isik jäädvustatakse.

3. peatükk Teabe edastamine ja väljastamine 

§ 8.   Materjalide edastamine

  (1) Rahapesu, terrorismi rahastamise või nendega seotud kuritegude või muude kuritegude tunnuste esinemise korral edastab rahapesu andmebüroo materjali viivitamatult pädevale asutusele.

  (2) Kui kogutud materjal viitab teise riigi jurisdiktsiooni pädevuses olevale kuriteole, saadetakse materjal teatena teise riigi asutusele, kes täidab rahapesu andmebüroo ülesandeid.

  (3) Kui materjal edastatakse, koostab vastutav ametnik saatekirja, tagab materjalist koopia säilitamise rahapesu andmebüroos ja edastab materjali koos saatekirjaga allkirjastamiseks andmebüroo juhile või tema poolt volitatud rahapesu andmebüroo ametnikule.

  (4) Kui rahapesu andmebüroo on vara säilimise tagamiseks rakendanud piiranguid, esitab ta materjalid uurimisasutusele võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui kümme tööpäeva enne piirangutähtaja lõppu. Sellisel juhul otsustab uurimisasutus vara arestimise kriminaalmenetluse seadustikus sätestatud korras enne, kui lõpeb rahapesu andmebüroo haldusaktiga rakendatud piirang.

§ 9.   Andmete väljastamine

  (1) Rahapesu andmebüroo ei väljasta andmeid, kui seadusest, välislepingust või käesolevast määrusest ei tulene teisiti.

  (2) Rahapesu andmebüroo edastab olulised andmed, sh maksu- ja pangasaladust sisaldavad andmed, prokurörile, uurimisasutusele või kohtule, kui need on vajalikud rahapesu, terrorismi rahastamise või nendega seotud kuritegude või muude kuritegude tõkestamiseks, tuvastamiseks või kohtueelses menetluses.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud andmeid väljastab rahapesu andmebüroo omaalgatuslikult või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 60 lõikes 2 loetletud asutuste põhjendatud taotluste alusel.

  (4) Haldusmenetluse käigus kogutud andmeid võib rahapesu andmebüroo uurimisasutusele avaldada kuritegude tõkestamiseks, tuvastamiseks või kohtueelses menetluses.

  (5) Andmete väljastamise otsuse võtab vastu ja andmete väljastamisega seotud dokumendid allkirjastab rahapesu andmebüroo juht või tema määratud ametnik.

  (6) Andmete väljastamisel rahapesu andmebüroost võib määrata andmete kasutamise piirangud.

  (7) Muu andmevahetus toimub seaduse ja ametkondade vaheliste koostöölepete järgi.

§ 10.   Koostöö Kaitsepolitseiametiga terrorismi rahastamise tõkestamisel

  (1) Terrorismi rahastamise tõkestamisel teeb rahapesu andmebüroo koostööd Kaitsepolitseiametiga rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 62 sätestatu kohaselt.

  (2) Terrorismi rahastamise kahtlusega teated edastab rahapesu andmebüroo juht või tema määratud ametnik Kaitsepolitseiameti peadirektori määratud kontaktisikule turvalisi andmeedastusviise kasutades ja teeb selle kohta märke andmekogusse RABIS.

  (3) Rahapesu andmebüroo kontaktisik, kelle määrab Kaitsepolitseiameti peadirektor:
  1) võtab rahapesu andmebüroolt vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 62 lõikes 2 nimetatud olulised andmed;
  2) analüüsib terrorismi rahastamise kahtlusega teateid iseseisvalt või koostöös rahapesu andmebürooga;
  3) tutvub vajaduse korral terrorismi rahastamise tuvastamiseks avatud kontrolltoimikutega;
  4) esitab vajaduse korral rahapesu andmebüroole kontrollimiseks Kaitsepolitseiameti terrorismi rahastamise kahtlusega teate;
  5) annab rahapesu andmebüroole igas kvartalis tagasisidet terrorismi rahastamise kahtluse teadete analüüsi tulemuste kohta, mida Kaitsepolitseiamet on kontrollinud. Kui tuvastatakse kuriteotunnused või alustatakse kriminaalmenetlust, teavitab sellest viivitamatult rahapesu andmebürood;
  6) juhindub andmekaitse nõuetest, mis on sätestatud seaduses ja kindlaks määratud käesolevas määruses.

§ 11.   Tagasiside

  (1) Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 49 lõike 7 nõuded on täidetud, siis asjakohastel juhtudel teavitab rahapesu andmebüroo temale andmeid esitanud isikut andmete kasutamisest.

  (2) Rahapesu andmebüroo asjaajaja registreerib teate büroo dokumendiregistris ja teeb selle kohta märke andmekogusse RABIS.

4. peatükk Piirangute rakendamine 

§ 12.   Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse paragrahvis 57 sätestatud piirangute kehtestamine

  (1) Kui kohustatud subjekt on edastanud teate rahapesu andmebüroole märkega „Kiire” ja on peatanud varaga tehtavad tehingud, vaatab rahapesu andmebüroo teate läbi viivitamatult ning teeb otsuse konto või tehingu objektiks oleva vara käsutamisele piirangu seadmise kohta.

  (2) Tehingu peatamise või konto või tehingu objektiks oleva vara käsutamisele piirangu seadmise otsustab rahapesu andmebüroo juht või tema määratud ametnik menetluse eest vastutava ametniku või rahapesu andmebüroo talituse juhi ettepanekul.

  (3) Kui teise riigi pädev asutus esitab rahapesu andmebüroole päringu ja põhjendatud palve varale piirangu seadmise kohta, rakendatakse piirangut üldises korras ja teavitatakse sellest kohe teise riigi pädevat asutust.

  (4) Peale tehingu peatamise, või konto või tehingu objektiks oleva muu vara käsutamisele piirangu seadmise vajalikkuse otsustamist koostab vastutav ametnik faktiliste asjaolude dokumendi ning vastavasisulise ettekirjutuse. Ettekirjutus allkirjastatakse rahapesu andmebüroo juhi või tema poolt määratud ametniku poolt.

  (5) Ettekirjutus registreeritakse kehtiva korra järgi ja edastatakse vara valdajale või omanikule digitaalselt, tähitud postiga või toimetatakse kätte allkirja vastu.

  (6) Kui vara valdaja või omanik ei esita rahapesu andmebüroole 30 päeva jooksul alates tehingu peatamisest või konto kasutamise piirangu kehtestamisest tõendeid vara päritolu seaduslikkuse kohta, otsustab rahapesu andmebüroo juht, teda asendav ametnik või rahapesu andmebüroo juhi määratud ametnik toimiku materjalide põhjal piirangu pikendamise vajaduse ja tähtaja määramise ning teeb märke andmekogusse RABIS.

  (7) Kui vara valdaja või omanik esitab tähtajaks tõendeid vara päritolu kohta, siis vastutav töötleja viivitamatult kontrollib esitatud andmeid, kasutades selleks kõiki seaduses ette nähtud võimalusi ning pärast kontrollimist esitab oma seisukoha piirangute tühistamise või jätkamise vajadusest rahapesu andmebüroo juhile või tema määratud ametnikule.

  (8) Kui analüüsi käigus tekib vajadus piirata vara kasutamist või arestida vara teises riigis, koostatakse sellekohane päring ja põhjendatud palve ning saadetakse see teise riigi pädevale asutusele.

  (9) Juhul kui rahapesu andmebüroo otsustab piirangute kehtestamist jätkata, teavitab ta sellest viivitamatult konto või vara valdajat või omanikku. See ettekirjutus registreeritakse kehtiva korra järgi ja edastatakse vara valdajale või omanikule digitaalselt, tähitud postiga või toimetatakse kätte allkirja vastu.

  (10) Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 57 lõike 6 kohaldamiseks teeb rahapesu andmebüroo asjakohase taotluse halduskohtule. Kui vara tegelik omanik tehakse kindlaks enne ühe aasta möödumist või ilmnevad uued asjaolud, järgitakse seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korda.

  (11) Kui ühe aasta jooksul pärast vara käsutamise piirangute kehtestamist rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse § 57 lõike 1 alusel ei ole õnnestunud vara omanikku või kontol oleva vara tegelikku kasusaajat kindlaks teha või kui vara valdaja teatab rahapesu andmebüroole kirjalikult soovist varast loobuda, taotleb rahapesu andmebüroo halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks.

  (12) Kui varale on pandud piirangud ja analüüsi käigus selgub, et vara päritolu on legaalne või terrorismi rahastamise kahtlus pole kinnitust leidnud, vabastatakse vara piirangutest kohe ja teavitatakse otsusest viivitamatult vara valdajat.

  (13) Rahapesu andmebüroo peab arvestust varale seatud piirangute, nende tähtaegade ning vara loetelu ja väärtuse kohta. Andmeid säilitatakse andmekogu RABIS asjakohase toimiku juures ja eraldiseisva koondtabelina. Koondtabelisse kannab andmed asjaajaja talituse juhi või vastutava töötleja esitatud andmete põhjal.

§ 13.   Piirangute elektroonilisel teel seadmise kord ja tehnilised nõuded

  (1) Piirangu seadmise korral edastab rahapesu andmebüroo juht või tema määratud ametnik kohustatud subjektile või muule isikule digitaalallkirjastatud ja krüpteeritult asjakohase ettekirjutuse.

  (2) Ettekirjutuse saaja esindaja saadab elektronposti vahendusel digitaalallkirjastatud ja krüpteeritud kinnituse ettekirjutuse kättesaamise ja piirangute rakendamise kohta.

  (3) Kui dokumenti ei õnnestu tehnilistel või muudel põhjustel digitaalselt edastada, esitatakse ettekirjutus paberil. Ettekirjutuse saaja esindaja annab kinnituse ettekirjutuse kättesaamise kohta.

5. peatükk Andmete organisatsioonilise ja tehnilise kaitse tagamine 

§ 14.   Andmete kaitse tagamine

  (1) Andmete kaitse tagatakse kooskõlas avaliku teabe seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses sätestatud isikuandmete töötlemise nõuetega ning krediidiasutuste seaduses sätestatud pangasaladuse kaitse nõuetega.

  (2) Rahapesu andmebüroo juht või teda asendav ametnik allub andmekaitse korraldamise küsimustes vahetult Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei juhile. Andmekaitse nõuete täitmise eest rahapesu andmebüroos vastutab rahapesu andmebüroo juht.

  (3) Andmekaitset korraldav isik on kohustatud rahapesu andmebüroos:
  1) korraldama andmete kaitset ja võtma tarvitusele meetmed andmekaitse igakülgseks tagamiseks;
  2) tegema kontrolli rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle;
  3) korraldama koolitust andmekaitse küsimustes;
  4) pidama arvestust andmete ja neile juurdepääsuõigust omavate isikute kohta.

  (4) Andmevaldaja on kohustatud kohe teavitama rahapesu andmebüroo juhti, kui on põhjust arvata, et andmed on saanud teatavaks juurdepääsuõigust mitteomavale isikule või käesolevat korda on muul viisil rikutud. Andmevaldaja on sellisel juhul kohustatud võtma tarvitusele meetmed, et vähendada või hoida ära andmete avalikuks tulemisest tekkida võivat kahju.

  (5) Rahapesu andmebüroos säilitatavaid andmeid võib töödelda ja väljastada ainult rahapesu andmebüroo ametnik, kellele on tutvustatud rahapesu andmebüroo tööd reguleerivaid juhendeid, käesolevat määrust, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust, isikuandmete kaitse seadust, avaliku teabe seadust, krediidiasutuste seadust ja teiste seaduste neid sätteid, mis määravad vastutuse loetletud seaduste rikkumise eest, ja kes on andnud allkirja selle kohta, et ta hoiab saladuses talle seoses tööülesannetega teatavaks saanud andmeid.

  (6) Juurdepääsu rahapesu andmebüroo andmekogule või teistele andmekogudele võib kasutada üksnes töö otstarbel. Juurdepääsu kuritarvitamist loetakse distsiplinaarsüüteoks.

  (7) Rahapesu andmebüroo ruumid, kus hoitakse ja töödeldakse kogutud andmeid, peavad asuma valvatava sissepääsuga hoones. Ruumidesse sissepääs peab olema valvatav videokaameratega ning olema varustatud signalisatsioonisüsteemi ja koodlukuga. Ruumides võib kasutada üksnes selliseid häiresüsteeme, mida ei ole lihtsate vahenditega võimalik neutraliseerida ja millest ei ole võimalik mööda pääseda. Süsteem peab toimima nii, et häirele on võimalik efektiivselt reageerida.

  (8) Rahapesu andmebüroo ruumid tuleb kohe pärast ametliku tööaja lõppu üle kontrollida. Iga rahapesu andmebüroo ametnik, kes pärast tööaja lõppu kabinetist lahkub, veendub, et kabinetis ei ole kõrvalisi isikuid, arvutid on välja lülitatud ja infokandjad paigutatud lukustatud kappidesse ning lukustab kabineti ukse. Büroo ametnik, kes viimasena lahkub, veendub, et kõikide kabinettide uksed on lukustatud ja paneb ruumid valve alla.

  (9) Isikud, kes rahapesu andmebüroos ei tööta, võivad büroo ruumides viibida ainult rahapesu andmebüroo juhi loal ja koos rahapesu andmebüroo ametnikust saatjaga.

  (10) Rahapesu andmebüroos kasutatavad infotehnoloogilised vahendid peavad olema varustatud nõuetekohaste kaitsevahenditega. Rahapesu andmebüroos kasutatavate infokandjate hoidmiseks peavad rahapesu andmebüroos olema lukustatavad kapid.

  (11) Rahapesu andmebüroo andmekogu RABIS kasutamise kord kehtestatakse Politsei ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json