Teksti suurus:

Raudteetöötaja tervisenõuded ja tervisekontrolli kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 01.12.2020, 8

Raudteetöötaja tervisenõuded ja tervisekontrolli kord1

Vastu võetud 26.11.2020 nr 79

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 37 lõike 8 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse raudteeseaduse § 37 lõikes 1 nimetatud raudteetöötajate (edaspidi raudteetöötaja) tervisenõuded, raudteetöötaja tööleasumisele eelneval ja raudteetöötaja perioodilisel tervisekontrollil nõutavad terviseuuringud ja tervisekontrolli tegemise kord.

  (2) Vedurijuhi, vedurijuhiabi, eriveeremi juhi, reisirongi klienditeenindaja, rongikoostaja, vagunijärelevaataja, vagunipidurdaja ning rongi- ja manöövridispetšeri üldised tervisenõuded, nõuded nägemisele, kuulmisele, psühholoogilisele sobivusele, nõutavad terviseuuringud tööleasumisele eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil ning tervisekontrolli sagedus kehtestatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/773, milles käsitletakse Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2012/757/EL (ELT L 139I, 27.5.2019, lk 5–88), lisa punktis 4.7, arvestades käesolevas määruses sätestatud erisusi.

§ 2.  Nõuded raudteetöötaja nägemisele ja kuulmisele

  (1) Nõuded raudteetöötaja nägemisele, arvestades vedurijuhi vedurijuhiabi ning eriveeremi juhi nägemisele §-s 3 sätestatud nõuete erisusi, on järgmised:
  1) korrigeeritud või korrigeerimata nägemisteravus paremini nägeva silmaga ei või olla alla 0,8 ja halvemini nägeva silmaga alla 0,3;
  2) korrigeeritud nägemise korral on lubatud maksimaalne kaugnägevus +5 ja lühinägevus –8;
  3) vaateväli ja värvusnägemine peavad olema normaalsed.

  (2) Raudteetöötaja kuulmise tase peab olema piisav sidepidamiseks telefoni teel ning võimaldama kuulda ohutoone ja raadioside teateid.

§ 3.  Nõuded vedurijuhi, vedurijuhiabid ning eriveeremi juhi nägemisele ja kuulmisele

  (1) Nõuded vedurijuhi, vedurijuhiabi ning eriveeremi juhi nägemisele on järgmised:
  1) korrigeeritud või korrigeerimata nägemisteravus ei või paremini nägeva silmaga olla alla 1,0 ja halvemini nägeva silmaga alla 0,5;
  2) vaateväli peab olema normaalne;
  3) mõlema silmaga nägemine ja binokulaarne vaateväli peab olema hea;
  4) kesk-ja lähinägevus peab olema piisav abivahendiga või ilma;
  5) värvieristusvõime peab olema normaalne;
  6) adaptsioon pimestamisele peab olema normaalne;
  7) kontrastitundlikkus peab olema hea;
  8) värvilised kontaktläätsed ja fotokromaatilised läätsed ei ole lubatud, UV-filtriga läätsed on lubatud;
  9) kontaktläätsed ja prillid on lubatud silmaarsti või optometristi poolt läbi viidud perioodilise nägemiskontrolli olemasolul;
  10) läätse implantaadid, keratotoomia ja keratektoomia on lubatud üksnes tingimusel, et neid kontrollitakse iga-aastaselt või arsti poolt kehtestatud ajavahemike järel.

  (2) Vedurijuhi, vedurijuhiabi ning eriveeremi juhi kuulmise langus ei tohi ületada 40 dB sagedustel 500 kuni 1000 Hz ja halvema kuulmisega kõrvas 45 dB sagedusel 2000 Hz.

§ 4.  Meditsiinilised vastunäidustused

  (1) Absoluutsed vastunäidustused raudteetöötajate tervisele on:
  1) krooniline alkoholism;
  2) sõltuvus narkootilistest ainetest;
  3) sõltuvus psühhotroopsetest ainetest;
  4) südame- ja vereringeelundite haigused dekompenseeritud staadiumis;
  5) väljendunud neuroloogilised ja psühhiaatrilised tervisehäired;
  6) väljendunud hingamispuudulikkusega kulgevad kopsuhaigused;
  7) tüsistustega kulgevad kroonilised seedetraktihaigused;
  8) insuliinsõltuv diabeet;
  9) krooniline neerupuudulikkus, mis vajab dialüüsravi;
  10) väljendunud vereloomehäired;
  11) pahaloomulised kasvajad, millega kaasneb organsüsteemi funktsioonihäire;
  12) epilepsia;
  13) vestibulaarelundite haigused koos tasakaaluhäiretega.

  (2) Suhtelised vastunäidustused raudteetöötajate tervisele on:
  1) kroonilised südame- ja vereringeelundite haigused kompenseeritud seisundi ja normaalse funktsiooni korral;
  2) hingamispuudulikkusega kulgevad kroonilised kopsuhaigused;
  3) bronhiaalastma;
  4) perifeersete arterite, veenide ja lümfisoonte haigused;
  5) neeruhaigused kompenseeritud funktsiooni korral;
  6) luu-lihaskonna ja liigeste haigused, millega ei kaasne funktsioonihäiret;
  7) uneapnoe.

  (3) Absoluutse vastunäidustuse esinemisel ei sobi isik töötama raudteetöötajana.

  (4) Suhtelise vastunäidustuse esinemisel teeb otsuse isiku sobivuse kohta raudteetöötajana töötamiseks tervisekontrolli tegija pärast täiendavate uuringute läbiviimist ja eriarstiga konsulteerimist.

  (5) Vedurijuhi, vedurijuhiabi ning eriveeremi juhina ei ole lubatud töötada haigusseisundite korral, millega kaasnevad vestibulaarsüsteemi häired.

  (6) Vedurijuhil, vedurijuhiabil ning eriveeremi juhil ei tohi olla arenevaid silmahaigusi, kroonilisi kõnehäireid ning ta ei tohi kasutada kuulmisabivahendeid, välja arvatud juhul, kui kuulmisabivahendit on lubatud kasutada eriarsti otsusel.

  (7) Kui vedurijuhi, vedurijuhi abi või eriveeremi juhi arvates seab tema tervislik seisund kahtluse alla tema tööle sobivuse, teavitab ta sellest viivitamata asjakohast raudtee-ettevõtjat.

§ 5.  Nõutavad terviseuuringud tööleasumisele eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil

  (1) Raudteetöötaja peab läbima meditsiinilise läbivaatuse, mille käigus hinnatakse tema terviseseisundit ning antakse hinnang sise-, liikumis-, nägemis- ja kuulmiselunditele, närvisüsteemile, psüühilisele seisundile ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning alkoholi tarvitamisele.

  (2) Nõutavad laboratoorsed uuringud on:
  1) kliiniline vereanalüüs – tööleasumisele eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
  2) uriini analüüs – tööleasumisele eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
  3) veresuhkru analüüs – tööleasumisele eelneval tervisekontrollil, edaspidi tervisekontrolli käigus ilmnenud näidustuste esinemisel.

  (3) Nõutavad funktsionaaldiagnostilised uuringud on:
  1) nägemiskontroll, värvusnägemise kontroll, vaatevälja uuring ning üle 40 aasta vanustel isikutel silma siserõhu kontroll tööleasumisele eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
  2) audiomeetriline kuulmise uuring, mille puhul mõlemad kõrvad uuritakse eraldi, tööleasumisele eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil;
  3) vedurijuhil, vedurijuhiabil ning eriveeremi juhil elektrokardiogramm tööleasumisele eelneval tervisekontrollil ja üle 40 aasta vanuselt ka perioodilisel tervisekontrollil.

  (4) Täiendavate terviseuuringute vajaduse ja mahu määrab tervisekontrolli tegija.

§ 6.  Tervisekontrolli tegemise kord

  (1) Enne tervisekontrolli esitab raudteetöötaja tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning täidab käesoleva määruse lisas 1 toodud tervisekontrolli kaardil tervisedeklaratsiooni osa ja kinnitab selle oma allkirjaga.

  (2) Tervisekontrolli tegija teostab raudteetöötaja arstliku läbivaatuse, teeb või korraldab nõutavad terviseuuringud, konsulteerib vajadusel eriarstiga ja kannab tervisekontrolli tulemused tervisekontrolli kaardile.

  (3) Arvestades raudteetöötaja terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, otsustab tervisekontrolli tegija, kas isik sobib või ei sobi töötama raudteetöötajana.

  (4) Tervisekontrolli tegija kannab tervisekontrolli otsused raudteetöötaja tervisekontrolli kaardile.

  (5) Tervisekontrolli tegija teeb tervisekontrolli läbinud raudteetöötajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli otsuse ning väljastab käesoleva määruse lisas 2 esitatud vormi kohase tervisetõendi.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 51–78), muudetud direktiiviga 2014/82/EL (ELT L 184, 25.6.2014, lk 11–15) ja (EL) 2016/882 (ELT L 146, 3.6.2016, lk 22–24) ning komisjoni määrusega (EL) 2019/554 (ELT L 97, 8.4.2019, lk 1–5).

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

Lisa 1 Tervisekontrolli kaart

Lisa 2 Tervisetõend

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json