Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 “Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 15, 124

Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 “Põllumajandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 30.03.2006 nr 85

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määrust nr 264 «Põllumajandusministeeriumi põhimäärus» (RT I 2004, 61, 433; 2005, 47, 388) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõna «, finantsosakonna»;

2) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ministeeriumi koosseisus on maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsleri, põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsleri, toiduohutuse asekantsleri, rahanduse ja halduse asekantsleri ning välissuhete ja arenduse asekantsleri ametikoht.»;

3) paragrahvi 11 lõike 2 punkti 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler juhib osakonnajuhatajate kaudu maaelu arengu osakonna ja kalamajandusosakonna tööd, põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler juhib osakonnajuhatajate kaudu põllumajandusturu korraldamise osakonna ning kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna tööd, toiduohutuse asekantsler juhib osakonnajuhatajate kaudu toidu- ja veterinaarosakonna ning taimetervise osakonna tööd, rahanduse ja halduse asekantsler juhib osakonnajuhatajate kaudu haldusosakonna, finantsosakonna ning personaliosakonna tööd, välissuhete ja arenduse asekantsler juhib osakonnajuhatajate kaudu välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna ning teadus- ja arendusosakonna tööd;»;

4) paragrahvi 14 lõike 2 punktist 10 jäetakse välja sõnad «personalitööd ja koolitustegevust,»;

5) paragrahvi 14 lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

« 14) personaliosakonna põhiülesanne on korraldada ja koordineerida ministeeriumi ja tema valitsemisala riigiasutuste personalitööd ja koolitustegevust.»

§ 2. Määrus jõustub 17. aprillil 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Põllumajandusminister Ester TUIKSOO

Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK

/otsingu_soovitused.json