Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 31, 549

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 31.03.2006 nr 41

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 12 lõike 5, § 13 lõike 2, § 15 lõike 3, § 16 lõike 2 ja § 59 lõike 4 ning Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1782/2003/EÜ, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid 2019/93/EMÜ, 1452/2001/EÜ, 1453/2001/EÜ, 1454/2001/EÜ, 1868/94/EÜ, 1251/1999/EÜ, 1254/1999/EÜ, 1673/2000/EÜ, 2358/1971/EMÜ ja 2529/2001/EÜ (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 143b alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 6. aprilli 2005. a määruses nr 39 «Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» (RTL 2005, 41, 585; 76, 1067) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 12 lõike 5, § 13 lõike 2, § 15 lõike 3 ja § 16 lõike 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2019/93, (EÜ) 1452/2001, (EÜ) 1453/2001, (EÜ) 1454/2001, (EÜ) 1868/94, (EÜ) 1251/1999, (EÜ) 1254/1999, EÜ 1673/2000, (EMÜ) 2358/1971 ja (EÜ) 2529/2001 (ELT L 270, 21.10.2003, lk 1–69), artikli 143b alusel.»;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühtset pindalatoetust võib taotleda heas põllumajanduslikus korras põllumajandusmaa, püsirohumaa ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva maa kohta, mille suhtes on rakendatud «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» 6. peatükis sätestatud tuulekaera tõrjeabinõusid.»;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega (11) järgmises sõnastuses:

« (11) Saare, Hiiu, Pärnu või Lääne maakonnas asuv püsirohumaa on heas põllumajanduslikus korras, kui sellel kasvavate kadakate või puude liituvus ei ületa 0,5.»;

4) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Enne taotluse esitamise aastat rajatud rohumaa peab vähemalt üks kord enne 31. juulit olema niidetud või peab seal olema loomi karjatatud. Hiljemalt 31. juuliks peab niide olema koristatud või hekseldatud. Nõutud tegevusi peab tegema viisil, mis võimaldab neid kogu taotlusel märgitud maa-ala ulatuses visuaalselt tuvastada.»;

5) paragrahvi 3 lõikest 1 jäetakse välja sõna «sertifitseeritud»;

6) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Seeme peab olema kasvatatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV ja IVa jaotises sätestatud toetuskavade rakendamiseks ja tootmisest kõrvaldatud maa kasutamine tooraine tootmiseks (ELT L 345, 20.11.2004 lk. 1–84), artikli 47 kohaselt.»;

7) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad «1. märtsiks» sõnadega «1. veebruariks»;

8) paragrahvi 4 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Põldu, mis asub sellisel registrisse kantud põllumassiivil, mille kohta ei ole 2004. aastast alates ühegi põllu kohta pindalatoetust taotletud ja mille 2003. aasta kasutuseks on teatatud püsirohumaa, käsitatakse püsirohumaana.»;

9) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse taotluste vastuvõtmist alustatakse 2. mail. Taotleja esitab PRIA-le 22. maiks:
1) lisas toodud taotluse;
2) taotluse lisas toodud põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude loetelu, kuhu on kantud kõik taotleja kasutuses olevad püsirohumaade ja põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevad põllud ning kasvatatavad põllumajanduskultuurid ning on märgitud, millist toetust taotletakse;
3) põllumassiivi kaardi, millel on märgitud taotluse lisas toodud põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude numbrid ning kasvatatavate põllumajanduskultuuride ja püsirohumaade põldude ning põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevate põldude piirid;
4) seemnekasvataja ja seemnetootmisettevõtte või sordiaretaja vahel sõlmitud seemnekasvatuslepingu koopia, kui toetust taotletakse heintaimede seemne põllu kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 47 lõike 1 punkti a kohaselt.»;

10) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) PRIA koostab nende heintaimede seemne kasvatajate loetelu, kes taotlevad toetust komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artikli 47 lõike 1 punkti b kohaselt, ja esitab selle Taimetoodangu Inspektsioonile 15. augustiks. Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib, kas loetelus toodud isikutel on kehtiv «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 97 kohaselt väljastatud seemne pakendamise luba ja edastab kontrolli tulemused PRIA-le loetelu saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul.»;

11) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) PRIA koostab nende taotlejate loetelu, kelle põllul avastati kohapealse kontrolli käigus tuulekaera esinemine ning asjakohaste põldude loetelu, ja esitab selle Taimetoodangu Inspektsioonile 15. augustiks. Taimetoodangu Inspektsioon kontrollib, kas esitatud põldude kohta on esitatud tuulekaera esinemise teatis, ja edastab kontrolli tulemused PRIA-le loetelu saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul.»;

12) paragrahvi 13 senine lõige loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Paragrahvi 2 lõiget 11 rakendatakse tagasiulatuvalt 17. novembrist 2005. a.»;

13) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Põllumajandusministri 5. septembri 2003. a määruses nr 89 «Põllumassiivi piiripunktide määramise, põllumassiivi kaardi koostamise ning põllumassiivile numberkoodi andmise ja pindala määramise kord ning põllumassiivi kasutamise kohta esitatavad andmed ja nende esitamise kord» (RT 2003, 101, 1527; 2004, 52, 891) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 senine lõige loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Põllumajanduslikuks tootmiseks sobivaks püsirohumaaks loetakse Saare-, Hiiu-, Pärnu- või Lääne maakonnas asuva põllumassiivi maa-ala, millel kasvavate kadakate või puude liituvus ei ületa 0,5.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 7 järgmises sõnastuses:

« § 7. Rakendussäte

Paragrahvi 5 lõiget 2 rakendatakse tagasiulatuvalt 17. novembrist 2005. a.»

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 6. aprilli 2005. a määruse nr 39 «Ühtse pindalatoetuse ja põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa
(põllumajandusministri 31. märtsi 2006. a määruse nr 41 sõnastuses)
PINDALATOETUSTE TAOTLUS  
vorm PT50
  1.1. Taotleja üldandmed 1.2. Täidab PRIA

Eesnimi:

Perekonnanimi:

Taotleja isikukood:

 

 

 

Taotluse number:

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid.

Ärinimi:

Registrikood:

Esindaja nimi:

 

Taotluse lehtede arv:

 Taotluse vastuvõtja allkiri:

Kontakttelefon:

 

Esmasisestaja nimi:

 Topeltsisestaja nimi:

2. Ühtne pindalatoetus (ÜPT)

Taotlen ühtset pindalatoetust põldude loetelu veerus 7 sümboliga «×» märgitud põldude kohta.

3. Põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus

Taotlen põllumajanduskultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust põldude loetelu veerus 8 sümboliga «T» ja «S» märgitud põldude kohta.

4. Ebasoodsamate piirkondade toetus (LFA) ja põllumajanduslik keskkonnatoetus (PKT)

4.1 Taotlen ebasoodsamate piirkondade (LFA) toetust põldude loetelu veerus 9 sümboliga «×» märgitud põldude kohta.

Taotleja, kes võtab kohustuse 2006. aastal, esitab ebasoodsamate piirkondade toetuse kohustuse vormi (MT61).

4.2 Taotlen põllumajanduslikku keskkonnatoetust (PKT) põldude loetelu veerus 10 sümboliga «K» või «M» märgitud põldude kohta.

Taotleja, kes võtab kohustuse 2006. aastal, esitab lisaks taotlusele põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuse vormi (MT60), mahepõllumajandusliku tootmise kohustuse võtja viljavaheldusplaani/külvikorra sisseviimise plaani vormi (MT60A).

5. Keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus

Taotlen keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade (NATURA 2000 võrgustiku alad) toetust põldude loetelus veerus 11 sümboliga «×» märgitud põldude kohta.

Pindalatoetuste taotlusega koos esitatakse taotleja allkirjastatud ja samal aastal
PRIAst pindalatoetuse taotlemiseks väljastatud põllumassiivide kaart.

6. Taotleja kinnitus

Kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele ja olen teadlik enda kohustusest säilitada minu 2005. a pindalatoetuste taotlusel esitatud püsirohumaa pindala. Juhul kui taotlen toetust sel aastal esmakordselt, olen teadlik enda kohustusest säilitada pindalatoetuste taotlusel esitatud püsirohumaa pindala. Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid toetuse määramisel ja maksmisel.


Kuupäev: Allkiri: Lk nr 1 Põldude loetelu   lehel

Taotluse lisa

Põldude loetelu

1. Jrk nr

2.
Põllu-
massiivi number

3.
Põllu number
4. Põllu pind (ha) 5.
Maa-
kasutuse tüüp (P, PR, LR, PK, M)1
6.
Kasvatatav põllu-
kultuur (iga põllu kohta üks kultuur)
7. Taotlen ÜPT toetust (X)1 8.
Taotlen põllumaj. kultuuri kasvatamise toetust (T või S)1
9. Taotlen LFA toetust (X)1 10. Taotlen PKT* toetust (K või M)1 11. Taotlen Natura toetust (X)1 12.
Põllu pH kuni 5,5 või heina-
seemne põld (P ja/või S)1
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

Kinnitan, et käesolevas loetelus esitatud andmed on õiged:

Taotleja nimi: Kuupäev: Allkiri Lk nr
Põldude loetelu
  ......
lehel

1 P – põllukultuurid (k.a mustkesa, lühiajaline rohumaa, heinaseeme jne); PR – pikaajaline rohumaa; LR – looduslik rohumaa; PK – püsikultuurid (viljapuu- ja marjaaiad, ravim- ja maitsetaimed jne); M (veerus 5) – põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olev maa; ÜPT – ühtne pindalatoetus; T – põllukultuurid; S – heinaseeme; LFA – ebasoodsamate piirkondade toetus; PKT – põllumajanduslik keskkonnatoetus; K – keskkonnasõbralik tootmine; M (veerus 10) – mahepõllumajanduslik tootmine; Natura – keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetus; P (veerus 12) – märgitakse, kui põllu pH on kuni 5,5; S (veerus 12) – märgitakse, kui põllul olev heintaimede kultuur koristatakse heinaseemneks; veerus 5 tähistega PR ja LR tähistatud põlde käsitatakse püsirohumaana.

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json