Teksti suurus:

Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.06.2009
Avaldamismärge:

Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine

Vastu võetud 09.09.2004 nr 136
RTL 2004, 124, 1919
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldumine Riigi Teatajas, jõustumine):

17.03.2006 nr 18 (RTL 2006, 27, 496) 1.06.2006

Määrus kehtestatakse «Kogumispensionide seaduse» § 15 lõike 2, § 16 lõike 9, § 21 lõike 9, § 25 lõike 8 ja § 29 lõike 5 alusel.

§ 1. Vormide kehtestamine

Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmised avalduste vormid (edaspidi avalduse vorm):
1) kohustusliku kogumispensioni valikuavalduse vorm (lisa 1);
2) kohustusliku kogumispensioni valikuavalduse muutmise avalduse vorm (lisa 2);
3) avalduse vorm kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemiseks uude kohustuslikku pensionifondi (lisa 3);
4) kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse vorm (lisa 4);
5) avalduse vorm päritud kohustusliku pensionifondi osakute tagasivõtmiseks ja kandmiseks pensionikontole (lisa 5).

§ 2. Pensionifondide loetelu

Käesoleva määruse § 1 punktides 1–3 nimetatud vormide neljandas lahtris ning punktis 4 nimetatud vormi viiendas lahtris peavad olema tähestikulises järjekorras ja võrdsetel alustel toodud kõikide kohustuslike pensionifondide ametlikud nimetused, mis on Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud ning mille tingimused on Finantsinspektsioonis registreeritud.

§ 3. Avalduse vormi elektrooniline kuju

Elektroonilist avalduse vormi peab olema võimalik kirjalikult taasesitada kujul, mis vastab käesolevas määruses sätestatule, lähtudes elektroonilise vormi eripäradest.

§ 4. Avalduse vormide täitmine

Paberkandjal avalduse vorm täidetakse ja allkirjastatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb avalduse vastuvõtnud kontohaldurile ning teine eksemplar avalduse esitajale.

§ 5. Rahandusministri määruse kehtestuks tunnistamine

Rahandusministri 7. märtsi 2002. a määrus nr 41 «Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide kehtestamine» (RTL 2002, 39, 527) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Lisa 1013211 Lisa 1

Lisa 1013218 Lisa 2

Lisa 1013223 Lisa 3

Lisa 1013224 Lisa 4

Lisa 1013226 Lisa 5

/otsingu_soovitused.json