Teksti suurus:

Justiitsministri 4. juuni 2003. a määruse nr 44 „Notarite Koja põhikirja kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 32, 571

Justiitsministri 4. juuni 2003. a määruse nr 44 „Notarite Koja põhikirja kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 03.04.2006 nr 9

Määrus kehtestatakse «Notariaadiseaduse» § 43 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 4. juuni 2003. a määruses nr 44 «Notarite Koja põhikirja kinnitamine» (RTL 2003, 71, 1030) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 10 asendatakse sõna «kolmest» sõnaga «viiest»;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« 11) Harjumaa tööpiirkonnast valitakse kolm eestseisuse liiget; Ida- ja Lääne-Virumaa tööpiirkondadest kokku üks eestseisuse liige; Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa, Raplamaa ja Järvamaa tööpiirkondadest kokku üks eestseisuse liige ning Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Põlvamaa ja Võrumaa tööpiirkondadest kokku kaks eestseisuse liiget.»;

3) paragrahvi 17 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Eestseisus on otsustusvõimeline, kui otsuste vastuvõtmisel osaleb vähemalt viis liiget. Hääletada võib kirja, faksi, telefoni teel või elektrooniliselt, kui ükski eestseisuse liige ei ole sellise hääletamise viisi vastu.»;

4) paragrahvi 26 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Eestseisuse koosseisu suurendamisega seoses valitud eestseisuse liikmete volitused lõpevad samal ajal eestseisuse seniste liikmete volituste lõppemisega.»

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

/otsingu_soovitused.json