Teksti suurus:

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 33, 597

Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 120 "Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 10.04.2006 nr 36

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 2 ning lõike 5 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 3. oktoobri 2002. a määruses nr 120 «Eesti Haigekassa meditsiiniliste abivahendite loetelu, meditsiiniliste abivahendite loetellu kantud abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise tingimused ja kord, meditsiiniliste abivahendite loetelu koostamise ja muutmise tingimused ja kord» (RTL 2002, 118, 1718; 2005, 45, 627) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 tabelit täiendatakse pärast alapunkti 1.18 alapunktidega 1.19 kuni 1.21 järgmises sõnastuses:

«1.19 Entrust 50 tk 312,75 281,45  
 1.20 CareSens 50 tk 368,30 331,45  
 1.21 Accu-Chek Go 50 tk 408,15 367,35»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 tabelit täiendatakse alapunktiga 10 järgmises sõnastuses:

«10. Insuliinipump ja insuliinipumba tarvikud    
 10.1 Insuliinipump MiniMed 508 18 980,00 17 082,00  
 10.2 Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk 2 211,50 1 990,35  
 10.3 Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk 2 211,50 1 990,35  
 10.4 Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk 2 211,50 1 990,35  
 10.5 MiniMed 508 3ml reservuaar 10 tk 513,20 461,90  
 10.6 Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipump 20 555,00 18 499,50  
 10.7 Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipumba Adapter 10 tk 1 053,20 947,90  
 10.8 Accu-Chek FlexLink (8/30; 8/60; 8/110) 10 tk 2 130,15 1 917,15  
 10.9 Accu-Chek FlexLink Cannula, kanüül (8, 10) 10 tk 1 311,10 1 180,00  
 10.10 Accu-Chek TenderLink II 13/30; 13/60; 13/89; 13/110; 10+10 tk 2 537,00 2 283,30»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 12, 13 ning 14 järgmises sõnastuses:

« (12) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 4-aastasele lapsele 1 insuliinipumba eest;
2) 4- kuni 18-aastasele isikule, kes diabeedi ebastabiilse kulu tõttu on vajanud haiglaravi piirkondlikus haiglas aasta jooksul 3 ja enam korda, 14- kuni 18-aastasele isikule, kes diabeedi ebastabiilse kulu tõttu on vajanud haiglaravi piirkondlikus haiglas aasta jooksul 3 ja enam korda, 1 insuliinipumba eest.

(13) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 580 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
1) kuni 120 kanüüli ja 120 kateetri eest aastas;
2) kuni 100 reservuaari eest aastas.

(14) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON pluss insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
1) kuni 120 kanüüli ja 70 kateetri eest aastas;
2) kuni 70 adapteri eest aastas.»;

4) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad «punktides 1, 2, 6, 8 ja 9» sõnadega «punktides 1, 2, 6, 8, 9 ja 10»;

5) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

« 51) arsti saatekirjas märgitud andmed määratud meditsiiniseadme ja koguse kohta;»;

6) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse sõnad «punktides 6–10» sõnadega «punktides 6–9»;

7) paragrahvi 5 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (8) Meditsiiniseadme kaardi duplikaadi väljastamisel märgitakse sellele jooksva arvestusperioodi meditsiiniseadme müügi andmed».

§ 2. Määruse jõustumine

Määrust rakendatakse 1. aprillist 2006. a.

Minister Jaak AAB

Tervishoiu asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

/otsingu_soovitused.json