Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 33, 598

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 "Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm" muutmine

Vastu võetud 10.04.2006 nr 37

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» § 33 lõike 7 alusel

§ 1. Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määrust nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» (RTL 2005, 23, 315) muudetakse järgnevalt:

1) määruse paragrahvis 6 asendatakse sõna «jaemüügiapteek» erinevates käänetes sõnadega «üld- ja veterinaarapteek»;

2) määruse § 7 lõikes 1 asendatakse sõnad «jaemüügiapteek ja veterinaarapteek» sõnadega «üld- ja veterinaarapteek»;

3) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Hambaarstil on õigus märkides retseptile oma ametinimetuse retseptile välja kirjutada üksnes alljärgnevaid ravimeid ja aineid:
1) ravimid hammaste, igemete ja suulimaskesta lokaalseks raviks;
2) ATC kood J01 – antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks;
3) ATC kood M01A – mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained;
4) ATC kood R06 – antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks;
5) etüülalkohol;
6) teised ravimid, mille Eestis kehtiva müügiloa andmisel kinnitatud näidustuseks on hammaste või suu haigused.»;

4) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ravimeid soodustusega väljastamiseks võivad välja kirjutada «Ravikindlustuse seaduse» § 41 lõikes 2 nimetatud isikud Eesti Haigekassas kindlustatud isikutele. Eestis viibimise ajaks vajaminevaid ravimeid soodustusega võib välja kirjutada Euroopa Liidu liikmesriikides kindlustatud isikutele, kes tõendavad oma kindlustuskaitset kehtiva Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse poolt väljastatud kehtiva vormikohase tõendi (E 111, E 112, E 119, E 123) alusel.»;

5) paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Ühele retseptile kirjutatakse ravimit koguses, mis on vajalik ägeda haigestumise korral ühe ravikuuri läbimiseks ning kroonilise või pikaajalise haiguse korral kahekuulise ravi jaoks. Kroonilise või pikaajalise haiguse korral võib ravimit välja kirjutada vähem kui kahekuuliseks raviks vajaliku koguse vaid ravi alustamisel või muutmisel. Kui ravimi ühele retseptile välja kirjutatava suurima koguse suhtes on kehtestatud piirang käesoleva määruse lisas 4, lähtutakse alati sellest.»;

6) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Ühe arsti ambulatoorse vastuvõtu käigus patsiendile väljakirjutatav narkootilise või psühhotroopse aine kogus ei tohi ületada käesoleva määruse lisas 4 toodud kogust. Kui välja kirjutatakse mitut bensodiasepiini, ei tohi summaarne kogus ületada kahekordset lisas 4 toodud kogust.»;

7) paragrahvi 2 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (9) Ambulatoorseks raviks võib buprenorfiini sisaldavaid ravimeid välja kirjutada vahetult pärast vähemalt viiepäevast statsionaarset võõrutusravi haiglas ja ainult selle haigla arsti poolt, kus toimus statsionaarne võõrutusravi. Retsept tuleb esmakordselt välja kirjutada patsiendi haiglast väljakirjutamise päeval.»;

8) paragrahvi 2 lõige 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (13) Korduvretsepti ei või välja kirjutada narkootilistele ravimitele, anksiolüütikumidele, uinutitele, rahustitele, samuti antibakteriaalsetele, immunoloogilistele ja radiofarmatseutilistele ravimitele ning ravimitele, mille väljastamisele on kehtestatud koguselised piirangud käesoleva määruse lisas 4.»;

9) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) retsepti väljakirjutaja nimi (trükitähtedega, trükituna või pitsatina), Tervishoiuameti registreerimistõendi number, telefon ja allkiri;»;

10) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Soodustusega väljakirjutatud ravimi retseptile ja korduvretseptile, mis väljastatakse isikule, kes tõendab oma kindlustuskaitset teises Euroopa Liidu liikmesriigis § 2 lõikes 4 sätestatud dokumentide alusel, lisab tervishoiuteenuse osutaja koopia nimetatud kindlustuskaitset tõendavast dokumendist.»;

11) paragrahvi 4 lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ravim kirjutatakse välja, kasutades selleks ravimis sisalduva toimeaine nimetust. Ravimi väljakirjutaja peab patsienti teavitama ravimi asendamise võimalusest ja tingimustest.

(6) Ravimi väljakirjutaja võib retseptil kasutada ravimpreparaadi nimetust, kui peab põhjendatuks, et patsient vajab just nimetatud ravimpreparaati. Sel juhul peab väljakirjutaja alati märkima retsepti lahtrisse 7 «mitte asendada» ja esitama tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis sellekohase põhjenduse.»;

12) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Narkootilisi ravimeid on isikutele üld- ja veterinaarapteekidest lubatud väljastada ainult narkootilise ravimi retsepti või narkootilise ravimi veterinaarretsepti alusel, arvestades selle juures käesoleva määruse lisas 4 ravimite väljastamisele kehtestatud koguselisi piiranguid ning § 2 lõigetes 7, 8 ja 9 kehtestatud väljakirjutamise piiranguid.»;

13) paragrahvi 6 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Kui välja on kirjutatud Eestis kehtivat müügiluba omav ravim, mis apteegis hetkel puudub, peab apteek ravimi hankima mõistliku aja jooksul arvates retsepti esitamisest, v.a juhul, kui Ravimiamet kinnitab, et see ravim ei ole Eestis saadaval. Viimasel juhul peab apteek sellest informeerima retsepti väljakirjutajat ning seejärel teavitama lahendusest retsepti esitajat. Konsulteerides ravimi väljakirjutajaga ja viimase nõusolekul võib asendada väljakirjutatud ravimi käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud tingimustel.»;

14) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

« (81) Erialaorganisatsiooni taotluse alusel sisseveoks ja kasutamiseks lubatud ravimeid võib väljastada ainult juhul, kui väljastaja on eelnevalt Ravimiametist kontrollinud, et retseptil märgitud diagnoosi kood vastab erialaorganisatsiooni taotluses märgitule.»;

15) paragrahvi 6 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 6 lõige 17 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (17) Kõigil juhtudel, kui ravimi õigeks väljastamiseks on olnud vajalik võtta ühendust ravimit väljakirjutanud isikuga ja temalt saadud teabe alusel on tehtud muudatusi väljastatava ravimpreparaadi, väljastatava koguse või muude ravimi väljastamist puudutavate asjaolude suhtes, tuleb ravimi väljastajal kanda vastav teave retsepti pöördele ja kinnitada see oma nime ja allkirjaga. Narkootilise ja psühhotroopse ravimi väljastatavat kogust ei tohi ravimi väljastaja suurendada.»;

17) paragrahvi 8 lõike 4 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) kui ravimeid väljastatakse edasimüügiks, siis partii number, ravimi kuuluvus käsimüügi- või retseptiravimite hulka ning müügiloata ravimitel sellekohane märge;»;

18) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Retseptiplanke väljastab tervishoiuteenuse osutajatele tasu eest haigekassa piirkondlik osakond, kontrollides, et retseptiplankide saajal on kehtiv tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba, dokumenteerides retseptiplankide numbrid ja pidades arvestust väljaantud retseptiplankide üle.»;

19) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa kehtivuse lõppemisel või selle kehtetuks tunnistamisel või tervishoiuteenuse osutamise lõpetamisel peab endine tervishoiuteenuse osutaja tagastama kasutamata retseptiplangid haigekassale.»;

20) paragrahvi 9 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Soodustingimustel väljastatud ravimi retsepte tuleb pärast ravimi väljastamist säilitada apteegis väljastamiskuupäevade järjekorras kuni üleandmiseni haigekassale. Juhul kui andmed on haigekassale edastatud ka elektrooniliselt, peavad elektrooniliselt esitatud andmed ühtima paberkandjal olevate andmetega.»;

21) määrust täiendatakse lisaga 4 «Narkootilised ja psühhotroopsed ained, mille väljakirjutamisel ja apteegist retsepti alusel väljastamisel kehtivad koguselised piirangud», mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 «Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad» lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaak AAB

Tervishoiu asekantsler
kantsleri ülesannetes Ivi NORMET

Sotsiaalministri 10. aprilli 2006. a määruse nr 37 «Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm» muutmine»
lisa

Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 «Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm»
lisa 4

Narkootilised ja psühhotroopsed ained, mille väljakirjutamisel ja apteegist retsepti alusel väljastamisel kehtivad koguselised piirangud

Aine Maksimaalne ühe retsepti alusel väljastatav kogus
Fenobarbitaal* 50 tabletti
10 ampulli
Bensodiasepiinid* 60 tabletti (erandina flunitrasepaam 30 tabletti)
20 ampulli
20 suposiiti
10 rektaaltuubi
tilgad 1 originaal
Buprenorfiin 0,112 g
Dihüdrokodeiin 7,0 g
Efedriin 1,0 g
Etüülmorfiin (dioniin) 1,0 g
Fentanüül plaastrid 2 originaali
Ketobemidoon 3,0 g
Kodeiin ainsa toimeainena 1,0 g
Kokaiin 0,1 g
Metadoon 1,0 g
Metüülfenidaat 60 tabletti
Morfiin suukaudsed 6,0 g
süstid 1 g
suposiidid 5,0 g
Oksükodoon 5,0 g
Petidiin 4,0 g
Tramadool 3,0 g

* Erandina võib fenobarbitaali ja klonasepaami epilepsiahaigetele välja kirjutada ja väljastada kuni kahekuulise ravi jaoks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json