Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 32, 590

Kultuurimälestiseks tunnistamine ja kaitsevööndi määramine

Vastu võetud 12.04.2006 nr 143

«Muinsuskaitseseaduse» § 12 lõike 1 alusel ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 «Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise kord» §-le 4 käsin:

1. Tunnistada arhitektuurimälestiseks Saare maakonnas:

Jrk nr Nimetus Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ruhnu pastoraadi peahoone Ruhnu vald Ruhnu küla
2 Ruhnu pastoraadi ait Ruhnu vald Ruhnu küla
3 Hollingersi (Liisi) talu pikkmaja Ruhnu vald Ruhnu küla
4 Hollingersi (Liisi) talu elamu Ruhnu vald Ruhnu küla
5 Hollingersi (Liisi) talu ait Ruhnu vald Ruhnu küla
6 Buldersi talu elamu Ruhnu vald Ruhnu küla
7 Buldersi talu ait Ruhnu vald Ruhnu küla

Kehtestada alapunktides 1 ja 2 nimetatud mälestistele ühine kaitsevöönd vastavalt kaardile, millega saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

Kehtestada alapunktides 3–7 nimetatud mälestistele ühine kaitsevöönd järgmiste kultuuriministri 3. detsembri 1997. a määrusega nr 76 (RTL 1998, 40/41, 189) ajaloomälestiseks ja 27. oktoobri 1998. a määrusega nr 25 (RTL 1998, 342/343, 1397) arhitektuurimälestiseks tunnistatud objektidega:

Jrk nr Nimetus Reg nr Omavalitsusüksus Asukoht
1 Ruhnu kirikuaed 14435 Ruhnu vald Ruhnu küla
2 Korsi talu pikkmaja 21062 Ruhnu vald Ruhnu küla
3 Korsi talu uus elumaja 21063 Ruhnu vald Ruhnu küla
4 Korsi talu uus laut 21064 Ruhnu vald Ruhnu küla
5 Korsi talu vana laut 21065 Ruhnu vald Ruhnu küla
6 Korsi talu kaev 21066 Ruhnu vald Ruhnu küla
7 Korsi talu toiduait 21067 Ruhnu vald Ruhnu küla
8 Korsi talu riideait 21068 Ruhnu vald Ruhnu küla
9 Ruhnu vana puukirik 21069 Ruhnu vald Ruhnu küla
10 Ruhnu uus kirik 21070 Ruhnu vald Ruhnu küla

Kaitsevööndi kaardiga saab tutvuda Muinsuskaitseametis.

2. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

3. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teataja Lisas, esitades kaebuse halduskohtusse «Halduskohtumenetluse seadustikus» sätestatud korras.

Minister Raivo PALMARU

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json