Teksti suurus:

Päästeameti põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.02.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 33, 595

Päästeameti põhimäärus

Vastu võetud 11.04.2006 nr 14

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 42 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Päästeameti staatus

(1) Päästeamet (edaspidi amet) on valitsusasutus Siseministeeriumi valitsemisalas, millel on juhtimisfunktsioon päästealal ning mis teostab riiklikku järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

(3) Ameti haldusse kuuluvad ameti kohalikud päästeasutused ja Häirekeskus (edaspidi päästeasutused).

§ 2. Ameti eelarve, pangaarve, pitsat ja sümboolika

(1) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ametil on oma eelarve ja arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus. Ametil võib olla väljaspool Riigikassa kontsernikontot erikonto rahandusministri loal ja sätestatud tingimustel. Kulud võidakse katta ka sihtotstarbelistest laekumistest ning tasuliste teenuste osutamisest saadavatest vahenditest.

(2) Ametil on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülaäärel on sõna «PÄÄSTEAMET».

(3) Ametil on kehtestatud korras registreeritud lipp, embleem ja «Tuletõrjujate hümn».

(4) Ameti muud sümbolid ja aumärgid kehtestatakse ameti peadirektori poolt ning registreeritakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 3. Järelevalve ameti tegevuse üle

Ameti kõrgemalseisev valitsusasutus on Siseministeerium, mis suunab ja koordineerib ameti tegevust. Teenistuslikku järelevalvet ameti ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab siseminister.

§ 4. Ameti asukoht

Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Raua 2, 10124 Tallinn. Ameti nende struktuuriüksuste postiaadressid, mis ei paikne ameti asukohas, tuuakse ära struktuuriüksuste põhimäärustes.

2. peatükk
AMETI TEGEVUSVALDKONNAD JA ÜLESANDED

§ 5. Ameti tegevusvaldkonnad

Ameti tegevusvaldkonnad on:
1) päästetööd;
2) riiklik tuleohutusjärelevalve;
3) kriisireguleerimine;
4) tuleohutus- ja päästealane ennetustöö;
5) demineerimistööd;
6) õnnetusteadete menetlemine.

§ 6. Ameti ülesanded

Ameti ülesanded:
1) juhib ja arendab päästeala;
2) analüüsib elukeskkonna turvalisuse ja ohutuse taset, töötab välja päästeala arengudokumendid ning teostab nende täitmise järelevalvet;
3) analüüsib ja ameti halduses asuvate päästeasutuste tegevust, teostab järelevalvet nende tegevuse üle ning korraldab nendevahelist koostööd, samuti koostööd teiste asutuste ja organisatsioonidega;
4) valmistab ette ja teeb ettepanekuid õigusaktide väljatöötamiseks või muutmiseks, annab arvamusi päästeala tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta;
5) arendab koostööd teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjakohaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
6) tagab rahvusvahelistele humanitaarkriisidele reageerimise Eesti Päästemeeskonna kaudu;
7) töötab välja või osaleb üldriiklike päästeala arengudokumentide väljatöötamises ning teeb ettepanekuid Siseministeeriumile päästeala poliitika väljatöötamiseks;
8) koordineerib päästekolledži nõukogu kaudu päästealase rakendusliku kõrghariduse ja -kutseõppe korraldamist;
9) kogub, analüüsib ja jagab päästealaga seotud statistilisi andmeid;
10) tagab seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ning siseministri määruste ja käskkirjadega pandud muude ülesannete täitmise.

3. peatükk
AMETI JUHTIMINE

§ 7. Peadirektor

(1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist siseminister Siseministeeriumi kantsleri ettepanekul.

(2) Peadirektor:
1) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide ja muude dokumentide (nt päästeala arengu- või tegevuskavade) täpse ja otstarbeka täitmise ning tulemusliku toimimise eest ning annab aru siseministrile;
2) juhib ja arendab ameti ja ameti haldusala tööd;
3) teostab järelevalvet ameti ja ameti halduses olevate asutuste üle;
4) jõustab ameti ja kooskõlastab ameti haldusala halduse üldaktid;
5) alustab ja lõpetab teenistus- ja töösuhteid ameti teenistujatega;
6) nimetab ametisse ja vabastab ameti haldusala asutuste juhid, kooskõlastab ameti haldusala asutuste juhtide asetäitjate ametisse nimetamise;
7) annab volitusi ameti esindamiseks;
8) annab õigusaktide alusel käskkirju;
9) teostab oma pädevuse piires riigihankeid;
10) sõlmib ameti nimel lepinguid.

(3) Peadirektori teenistussuhte peatumisel määrab tema asendaja siseminister. Muudel peadirektori ajutise äraoleku juhtudel määrab asendaja peadirektor, millest informeeritakse siseministrit ja Siseministeeriumi kantslerit.

§ 8. Peadirektori asetäitja

(1) Ameti koosseisus on kaks peadirektori asetäitjat. Ametiülesannete jaotus peadirektori asetäitjate vahel kehtestatakse peadirektori käskkirjaga.

(2) Peadirektori asetäitjad juhivad struktuuriüksuste juhatajate kaudu struktuuriüksuste tööd.

(3) Peadirektori ühe asetäitja äraolekul asendab teda teine peadirektori asetäitja või selleks määratud struktuuriüksuse juhataja. Peadirektori asetäitja asendamine vormistatakse peadirektori käskkirjaga.

(4) Peadirektori asetäitjad:
1) esindavad ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
2) teevad peadirektorile ettepanekuid ameti eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks;
3) töötavad välja ameti arengusuunad;
4) teevad ettepanekuid struktuuriüksuste juhatajatele ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks;
5) teostavad riigihankeid peadirektorilt saadud volituste piires;
6) teostavad järelevalvet struktuuriüksuste ülesannete täitmise üle;
7) täidavad muid peadirektori poolt antud ülesandeid.

4. peatükk
AMETI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§ 9. Ameti struktuur

(1) Ameti struktuuriüksused on osakonnad ja bürood ning demineerimiskeskus, millel puuduvad täitevvõimu volitused ametiväliste isikute suhtes, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Ameti struktuuriüksuse koosseisu võivad kuuluda talitused, keskused ja grupid.

(2) Ameti struktuuriüksust juhib struktuuriüksuse juhataja.

(3) Struktuuriüksuse juhataja vastutab struktuuriüksusele pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Struktuuriüksuse juhataja allub vahetult peadirektori asetäitjale.

(4) Ameti struktuuriüksuse pädevus määratakse struktuuriüksuse põhimäärusega, mille kinnitab peadirektor.

§ 10. Struktuuriüksuse juhataja

Struktuuriüksuse juhataja:
1) juhib struktuuriüksuse tööd ja tagab sellele pandud ülesannete täitmise;
2) täidab temale antud juhised ja korraldused või teatab nende täitmise takistustest;
3) annab alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
4) allkirjastab või viseerib koostatud dokumendid kooskõlas struktuuriüksuse põhimääruse ja ameti asjaajamiskorraga;
5) esindab struktuuriüksust ning annab struktuuriüksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi ameti juhtkonnale ja struktuuriüksustele;
6) teeb ettepanekuid peadirektorile struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta, teenistujate palgaastmete ja lisatasude ning ergutuste kohaldamise ja distsiplinaarkaristuste määramise kohta;
7) taotleb struktuuriüksuse ülesannete täitmiseks vajalike vahendite eraldamist ja tingimuste loomist;
8) taotleb teenistujatele täienduskoolitust;
9) teeb ettepanekuid komisjonide moodustamiseks struktuuriüksuse valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamiseks;
10) vastavalt struktuuriüksuse põhimäärusele kirjutab alla ameti kirjaplangil vormistatud kirjadele teabe, arvamuste ja dokumentide edastamiseks ning saamiseks, millega ei võeta rahalisi kohustusi ning ei anta õigusi ega panda kohustusi ametivälistele isikutele, kui õigustloov akt ei sätesta teisiti.

§ 11. Ameti struktuuriüksused

Ameti struktuuriüksused on:
1) päästetööde osakond;
2) tuleohutusjärelevalve osakond;
3) kriisireguleerimise osakond;
4) ennetustöö büroo;
5) rahandusbüroo;
6) personali ja asjaajamise büroo;
7) avalike suhete büroo;
8) välissuhete büroo;
9) infotehnoloogia büroo;
10) tehnika- ja hankebüroo;
11) haldus- ja teenindusbüroo;
12) demineerimiskeskus.

§ 12. Päästetööde osakond

Päästetööde osakonna põhiülesanded on:
1) päästetööde alase tegevuse analüüs ning arengu koordineerimine;
2) vajadusel päästetööde koordineerimine ja/või juhtimine;
3) operatiivteenistusliku järelevalve teostamine;
4) päästetööde alaste üldpõhimõtete, normide ja õigusaktide väljatöötamine;
5) päästetööde alase koolituse, täienduskoolituse ja väljaõppe koordineerimine;
6) riigi ja kohaliku omavalitsuse ning muude asutuste ja mittetulundusühingutega koostöö korraldamisel osalemine.

§ 13. Tuleohutusjärelevalve osakond

Tuleohutusjärelevalve osakonna põhiülesanded on:
1) tuleohutusjärelevalve alase tegevuse analüüs ning arengu koordineerimine;
2) riikliku tuleohutusjärelevalve korraldamine ja teostamine;
3) riikliku tuleohutusjärelevalve toimingute teostamiseks ning järelevalve- ja ohutuspoliitika kujundamiseks üldpõhimõtete, normide ja õigusaktide väljatöötamine;
4) riigi ja kohaliku omavalitsuse ning muude asutuste ja mittetulundusühingutega koostöö korraldamisel osalemine;
5) koostöös teiste ametkondadega kemikaaliohutuse alase järelevalve koordineerimine.

§ 14. Kriisireguleerimise osakond

Kriisireguleerimise osakonna põhiülesanded on:
1) kriisireguleerimisalase tegevuse nõustamine ja korraldamine päästealal;
2) üldriikliku ja rahvusvahelise kriisireguleerimispoliitika väljatöötamisel ja elluviimisel osalemine;
3) maavalitsuste nõustamine riskianalüüside ja kriisireguleerimisplaanide koostamisel ning järelevalve teostamine nende väljatöötamise ja regulaarse ülevaatamise üle;
4) hädaolukordade või neid põhjustada võivate ohtudega seotud siseriikliku ja rahvusvahelise teabe kogumine, analüüs ja edastamine ning osalemine hädaolukordade lahendamisel;
5) kemikaaliohutuse tagamise korraldamine ja vastavate õigusaktide väljatöötamine;
6) Siseministeeriumile riskianalüüside ja kriisireguleerimisplaanide kohta arvamuse andmine ning varajase hoiatuse süsteemi väljaarendamise korraldamine;
7) mittetulundusühingute ja sihtasutustega kriisireguleerimise valdkonnas tehtava koostöö koordineerimine;
8) kriisireguleerimisalase koolituse ja selgitustöö korraldamisel osalemine;
9) kriisireguleerimisalaste õppuste planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel osalemine.

§ 15. Ennetustöö büroo

Ennetustöö büroo põhiülesanded on:
1) päästeala ennetustöö prioriteetide väljatöötamine ja riikliku arengudokumendi koostamine;
2) ennetustöö integreerimine päästeala teistesse põhitegevusvaldkondadesse, päästeasutuste ennetustöö koordineerimine ning laiaulatusliku võrgustikutöö korraldamine päästeala sidusorganisatsioonide vahel;
3) tulekahjude ja muude õnnetuste põhjuste ja statistika analüüs;
4) ohutusalaste uuringute ettevalmistamine ja tellimine;
5) ohutuskampaaniate ettevalmistamine ja tellimine;
6) päästealaseks ennetustööks vajalike teavitusmaterjalide ja metoodika väljatöötamine ning koolituse kavandamine ja koordineerimine.

§ 16. Rahandusbüroo

Rahandusbüroo põhiülesanded on:
1) ameti haldusala eelarve eelnõu koostamine;
2) ameti raamatupidamise korraldamine ja teostamine;
3) ameti haldusala raamatupidamise koordineerimine;
4) eelarve täitmise kontrollimine ja majandusanalüüs.

§ 17. Personali ja asjaajamise büroo

Personali ja asjaajamise büroo põhiülesanded on:
1) ameti personalitöö koordineerimine ja korraldamine
2) ameti ja selle haldusala personali koolitus- ja arendustegevuse koordineerimine ja korraldamine;
3) koostöös Sisekaitseakadeemiaga päästealase rakendusliku kõrg- ja kutsekeskhariduse arendamine;
4) riigisaladuse kaitsega seotud teabe haldamine ja sellega seotud tegevuste koordineerimine;
5) ameti asjaajamise ja arhiivitöö korraldamine;
6) töökeskkonna ja tööohutuse alaste toimingute koordineerimine ja korraldamine.

§ 18. Avalike suhete büroo

Avalike suhete büroo põhiülesanded on:
1) sisekommunikatsiooni korraldamine ja avalikkuse informeerimine operatiivsündmustest ning päästeasutuste muudest tegevustest;
2) avalikkuse teavitamise korraldamine hädaolukorras;
3) osalemine päästealase ennetustöö korraldamisel ja läbiviimisel;
4) avalikkuse informeerimine päästevaldkonna operatiivsündmustest ja päästeasutuste muudest tegevustest.

§ 19. Välissuhete büroo

Välissuhete büroo põhiülesanded on:
1) ameti välissuhete korraldamine;
2) ameti haldusala välissuhtlemise koordineerimine;
3) välisabi ja -koostööprojektidega seotud tegevuste koordineerimine.

§ 20. Infotehnoloogia büroo

Infotehnoloogia büroo põhiülesanded on:
1) ameti ja ameti haldusala asutuste infotehnoloogia arendamine ja korraldamine;
2) päästeasutuste andmekogude kogumise, töötlemise, kasutamise ja säilitamise ning andmekaitse ja -sidesüsteemide toimimise tagamine.

§ 21. Tehnika- ja hankebüroo

Tehnika- ja hankebüroo põhiülesanded on:
1) kõikidele päästeasutustele riigihangete kavandamine ja läbiviimine, hankelepingute ettevalmistamine;
2) ameti hangete korraldamine;
3) ameti transpordivahendite haldamine ja kasutamise planeerimine.

§ 22. Haldus- ja teenindusbüroo
1) ameti valduses oleva riigivara üle arvestuse pidamine;
2) hoonete, rajatiste ja kinnisasjade haldamine või haldamise korraldamine;
3) hoonete ja rajatiste renoveerimise ja ehitamise korraldamine;
4) tugiteenuste osutamine või selle korraldamine.

§ 23. Demineerimiskeskus

Demineerimiskeskuse põhiülesanded on:
1) demineerimistööde tegemine;
2) päästetööde tegemine ja elanikkonna kaitse korraldamises osalemine keemia-, kiirgus- ja bioloogilise ainega seotud ründe või ohu korral;
3) demineerimiskeskuse tegevuseks vajalike materjalide, vahendite ja tehnika hankimine, käitlemine ja haldamine;
4) demineerijate koolitamine ja treenimine, demineerimisalase info kogumine, analüüsimine ja vahetamine ning vastava andmebaasi haldamine.

§ 24. Peadirektori nõunik, ameti nõunik, siseaudiitor ja jurist

(1) Ameti struktuuri kuuluvad väljaspool struktuuriüksusi peadirektori nõunikud, ameti nõunikud, audiitorid ja juristid.

(2) Peadirektori nõunikud ja siseaudiitorid alluvad vahetult peadirektorile.

(3) Ameti nõunikud ja juristid alluvad vahetult peadirektori asetäitjale.

5. peatükk
AMETI ÜMARLAUD, KOMISJON JA TÖÖGRUPP

§ 25. Ümarlaud

(1) Peadirektor võib ameti ja/või ameti haldusala strateegiliste küsimuste lahendamiseks moodustada ümarlaua.

(2) Ümarlaud on peadirektori juurde moodustatud alaline nõuandva häälega kogu.

(3) Ümarlaua liikmeks palub ja ümarlaua kutsub kokku peadirektor.

§ 26. Komisjon ja töögrupp

(1) Peadirektor võib moodustada ameti ja/või ameti haldusala tegevusvaldkondades üksikküsimuste lahendamiseks alalisi või ajutisi komisjone.

(2) Peadirektor võib moodustada ajutisi töögruppe ameti ja/või ameti haldusala tegevusvaldkondades üld- ja üksikaktide väljatöötamiseks ning ühekordsete ülesannete täitmiseks.

(3) Komisjon ja töögrupp moodustatakse peadirektori käskkirjaga, milles määratakse komisjoni või töögrupi pädevus, esimees, liikmed ja ülesannete täitmise tähtajad ning nende teenindamise eest vastutav struktuuriüksus.

(4) Komisjoni ja töögrupi töös osalemise eest võib komisjoni ja töögrupi liikmetele maksta tasu.

6. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 27. Määruse kehtetuks tunnistamine

Siseministri 23. detsembri 2004. a määrus nr 74 «Päästeameti põhimäärus» (RTL 2004, 160, 2410; 2005, 74, 1055) tunnistatakse kehtetuks.

§ 28. Määruse rakendamine

Määrus jõustub 1. mail 2006. a.

Regionaalminister
siseministri ülesannetes Jaan ÕUNAPUU

Kantsler Märt KRAFT