Teksti suurus:

Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.09.2007
Avaldamismärge:RTL 2006, 35, 613

Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele1

Vastu võetud 13.04.2006 nr 35

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 20 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala ja eesmärk

(1) Määruses kehtestatakse raadiosageduste sagedusloata kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded kooskõlas raadiosageduste kasutamise eesmärkidega, et vältida raadiohäireid ning tagada seadmete koostoime ja avalikkuse kaitse elektromagnetväljade kahjuliku mõju eest.

(2) «Elektroonilise side seaduse» §-s 11 sätestatud sagedusloata on lubatud kasutada määruses loetletud raadioseadmeid, mis vastavad neile kehtestatud nõuetele.

(3) Määrusega sätestatakse raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded järgmistele raadioseadmetele:
1) DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) seade;
2) kosmoseside terminal (Land Mobile earth station) raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz;
3) kosmoseside terminal raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz;
4) isikliku kasutusega kosmoseside terminal (Satellite Personal Communication Service Terminal) raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz;
5) isikliku kasutusega kosmoseside terminal raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz;
6) isikliku kasutusega kosmoseside terminal raadiosagedusalas alla 1 GHz;
7) kuni 3,8 m läbimõõduga antenniga VSAT-terminal (Very Small Aperture Terminal) raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz;
8) SIT-terminal (Satellite Interactive Terminal) raadiosagedusalas 10 ja 29 GHz;
9) SUT-terminal (Satellite User Terminal) raadiosagedusalas 19 ja 29 GHz;
10) AES-terminal (Aircraft Earth Station) raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz;
11) ESV-terminal (Earth Station on board Vessels) raadiosagedusalas 4 ja 6 GHz;
12) ESV-terminal raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz;
13) CEPT PR 27 raadioseade (CEPT PR27 radio equipment);
14) CB raadioseade (Citizen’s band radio equipment);
15) PMR 446 ja DPMR 446 raadioseade (Professional Mobile Radio 446 and Digital Professional Mobile Radio 446 );
16) telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgu RAS1000 terminal (Radio Access System RAS 1000);
17) elektroonilise side võrgu lairiba juurdepääsu raadiovõrgu (Broadband Wireless Access) terminal raadiosagedusalas 3,5 GHz;
18) maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminal (Terrestrial Trunked Radio terminal);
19) täiustatud digitaalse juurdepääsu sidesüsteemi EDACS (Enhanced Digital Access Communications System) terminal;
20) GSM terminal (Global System for Mobile Communication);
21) kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu UMTS terminal (Universal Mobile Telecommunication System);
22) raudtee mobiiltelefonivõrgu GSM-R terminal (Global System for Mobile Communication for Railways applications);
23) meteoroloogiline raadiosond (Meteorological Sonde);
24) mittespetsiifiline lähitoimeseade (Non-Specific Short Range Device);
25) laviiniohvri otsimisseade (Device for Detecting Avalanche Victims);
26) lairiba andmeedastussüsteem (Wideband Data Transmission System);
27) raudteesidesüsteemi seade (Railway Applications);
28) maanteesidesüsteemi seade (Road Transport and Traffic Telematics);
29) liikumisandur ja valveseade (Equipment for Detecting Movement and Alert);
30) häireseade (Alarm);
31) mudeli juhtimisseade (Model Control Equipment);
32) induktiivseade (Inductive Applications );
33) raadiomikrofon ja kuuldeaparaat (Radio Microphone and Aids for the Hearing Impaired);
34) raadiosageduslik identifitseerimisseade (Radio Frequency IDentification (RFID) Applications);
35) aktiivne meditsiiniline implantaat (Ultra Low Power Active Medical Implants);
36) juhtmeta audioseade (Wireless Audio Applications).

§ 2. Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) efektiivne kiirgusvõimsus (effective radiated power – edaspidi e.r.p.) on antenni sisendisse antava võimsuse korrutis antenni võimendusteguriga poollaine dipoolantenni suhtes antud suunas;
2) ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus (equivalent isotropically radiated power – edaspidi e.i.r.p.) on antenni sisendisse antava võimsuse korrutis antenni absoluutse võimendusega antud suunas;
3) keskmine võimsus (mean power) on raadiosaateseadmest antenni fiidrisse antava võimsuse keskväärtus ajavahemiku jooksul, mis on oluliselt pikem madalaima moduleeriva sageduse perioodist, normaaltöötingimustel;
4) töötsükkel (duty cycle) on protsentides väljendatud suhtarv, mis näitab raadiosaateseadme maksimaalset sisselülitatud aega ühel kandesagedusel ühe tunni suhtes, kui ei ole sätestatud teisiti;
5) võimsuse spektraaltihedus (power spectral density) on pideva spektriga ja lõpliku keskmise võimsusega signaali või müra spektraalkomponentide ühiksagedusriba kohta tuleva võimsuse jaotus sageduse funktsioonina;
6) võimsustihedus (power flux density) on võimsuse ja pindala suhe (väljendatakse üldjuhul ühikutes W/m2, dB(W/m2) või mW/cm2).

§ 3. Raadiosageduste sagedusloata kasutamise üldised tingimused

(1) Sagedusloata raadiosagedustel töötav raadioseade peab vastama «Elektroonilise side seaduse» § 123 nõuetele ja nende nõuetele vastavus peab olema hinnatud ja tõendatud nimetatud seaduse §-s 125 sätestatud korras. Nõuetele vastavuse tagamiseks tuleb raadioseadet kontrollida ja katsetada vastavalt asjakohastes harmoneeritud standardites sätestatud või samaväärsete meetoditega.

(2) Raadioseadme kasutamisele territoriaalseid piiranguid ei seata, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

(3) Lubatud on kasutada ainult raadioseadme tootja poolt ettenähtud antenne, kusjuures raadioseadme võimsus ei või ületada käesolevas määruses sätestatud lubatud piirnormi.

(4) Raadioseadme tehniliste näitajate puhul võib tehnilise normi täitmiseks lähtuda määruses viidatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) soovitustega samaväärsetest Eesti standarditest (EVS), nende puudumisel Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standarditest või nende puudumisel muudest avalikult heakskiidetud ja kättesaadavatest spetsifikatsioonidest.

2. peatükk
JUHTMETA TELEFON

§ 4. Nõuded DECT seadme kasutamisele

(1) DECT tehnoloogial põhinevat seadet kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

(2) DECT seadet on lubatud kasutada duplekssideks raadiosagedusalas 1880,0–1900,0 MHz suurima lubatud e.i.r.p.-ga 250 mW.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid DECT seadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-6 ja EN 301 406.

3. peatükk
KOSMOSESIDE TERMINALID

§ 5. Nõuded kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz

(1) Raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz töötav kosmoseside terminal on kaasaskantav või liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mis töötab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks või mõlemaks.

(2) Raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz töötavate kosmoseside terminalide hulka kuuluvad EMS-PRODAT, EMS-MSSAT, Space Checker S-SMS, Thuraya, Inmarsat-B, Inmarsat-C, Inmarsat-D, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat mini-M, Inmarsat BGAN või mõni muu 1,5/1,6 GHz raadiosagedusalas töötav kosmoseside terminal, mis vastab antud määruse nõuetele.

(3) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 1525,0–1559,0 MHz (suunal kosmos–Maa);
2) 1626,5–1660,5 MHz (suunal Maa–kosmos).

(4) Raadiosagedusalades 1544–1545 MHz ja 1645,5–1646,5 MHz lubatakse kosmoseside terminali kasutada üksnes pääste- ja ohutussideks.

(5) Raadiosagedusalas 1660,0–1660,5 MHz töötav kosmoseside terminal ei tohi tekitada raadiohäireid raadioastronoomia teenistuse raadiojaamale.

(6) Raadiosagedusalas 1530–1544 MHz ja 1626,5–1645,5 MHz töötav kosmoseside terminal ei tohi tekitada raadiohäireid merepääste- ja ohutussüsteemi (GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System) teenistuse raadiojaamale.

(7) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,5 ja 1,6 GHz töötava kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-20, EN 301 444 (Inmarsat-B, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat mini-M, EMS-MSSAT), EN 301 426 (Inmarsat-C, Inmarsat-D, EMS-PRODAT, Space Checker S-SMS) ja EN 301 681 (Thuraya, Inmarsat BGAN).

§ 6. Nõuded kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz

(1) Raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz töötav kosmoseside terminal on kaasaskantav või liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mis töötab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks või mõlemaks.

(2) Raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz töötavate kosmoseside terminalide hulka kuuluvad Arcanet kohver- ja Euteltracs süsteemis töötav Omnitrac terminal.

(3) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 10,70–11,70 GHz (suunal kosmos–Maa);
2) 12,50–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa);
3) 14,00–14,25 GHz (suunal Maa–kosmos).

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz töötava kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-20 ja EN 301 427.

§ 7. Nõuded isikliku kasutusega kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz

(1) Raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz töötav isikliku kasutusega kosmoseside terminal on liiklusvahendile paigaldatav või kaasaskantav raadioseade, mis töötab sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks või mõlemaks.

(2) Raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz töötavate isikliku kasutusega kosmoseside terminalide hulka kuuluvad Globalstari ja Iridiumi satelliittelefonid.

(3) Kasutatavad raadiosagedusalad Globalstari satelliittelefonile on:
1) 1610–1621,35 MHz (suunal Maa–kosmos);
2) 2483,5–2500 MHz (suunal kosmos–Maa).

(4) Kasutatav raadiosagedusala Iridiumi satelliittelefonile on 1621,35– 1626,5 MHz (suunal Maa–kosmos ja suunal kosmos–Maa).

(5) Raadiosagedusalas 1621,35–1626,5 MHz suunal kosmos–Maa ei kaitsta isikliku kasutusega kosmoseside terminali raadiohäirete eest.

(6) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,6 ja 2,4 GHz töötava isikliku kasutusega kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-20 ja EN 301 441.

§ 8. Nõuded isikliku kasutusega kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz

(1) Raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz töötav isikliku kasutusega kosmoseside terminal on liiklusvahendile paigaldatav või kaasaskantav raadioseade, mis töötab sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks või mõlemaks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 1980–2010 MHz (suunal Maa–kosmos);
2) 2170–2200 MHz (suunal kosmos–Maa).

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 1,9 ja 2,1 GHz töötava isikliku kasutusega kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-20 ja EN 301 442.

§ 9. Nõuded isikliku kasutusega kosmoseside terminali kasutamisele raadiosagedusalas alla 1 GHz

(1) Raadiosagedusalas alla 1 GHz töötav isikliku kasutusega kosmoseside terminal on kaasaskantav, liiklusvahendile või kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis töötab maalähedase orbiidi (Low Earth OrbitLEO) sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse andmeedastuseks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 137,000–138,000 MHz (suunal kosmos–Maa);
2) 148,000–150,050 MHz (suunal Maa–kosmos).

(3) Tehnoloogilised ja kasutamisnõuded on järgmised:
1) ühispöörduse meetod peab olema sagedusjaotuslik ühispöördus (Frequency Division Multiple AccessFDMA);
2) modulatsioonimeetod peab olema kitsaribaline sagedus- või faasimodulatsioon;
3) suurim lubatud võimsuse spektraaltihedus on 10 dBW/4 kHz e.i.r.p.;
4) kosmoseside terminali poolt põhjustatud raadiohäirete vältimise meetod peab olema dünaamiline kanali vältimise eraldussüsteem (Dynamic Channel Avoidance Assignment SystemDCAAS), mis tagab, et kosmoseside terminal väldib edastust samal sagedusel aktiivselt kasutatava paikse või liikuva raadioside terminaliga;
5) maksimaalne terminali edastuskestus võib olla 500 millisekundit;
6) maksimaalne töötsükkel ei tohi olla suurem kui 1% igas 15-minutilises perioodis igale kanalile;
7) ajavahemik kahe järjestikuse edastuse vahel ühelt terminalilt peab olema vähemalt 15 sekundit.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas alla 1 GHz töötava isikliku kasutusega kosmoseside terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-20 ja EN 301 721.

§ 10. Nõuded kuni 3,8 m läbimõõduga antenniga VSAT-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz

(1) VSAT-terminal on kohtkindlalt paigaldatav või teisaldatav 11, 12 ja 14 GHz raadiosagedusalas töötav kuni 3,8 m läbimõõduga antenniga raadioseade, mis töötab sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse kõne- või andmeedastuseks või mõlemaks ning video- ja muusikaprogrammide edastuseks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 14,00–14,25 GHz (suunal Maa–kosmos);
2) 12,50–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa);
3) 14,25–14,50 GHz (suunal Maa–kosmos);
4) 10,70–11,70 GHz (suunal kosmos–Maa).

(3) VSAT-terminali lubatud suurim väljundvõimsus on 2 W ja suurim lubatav e.i.r.p. 50 dBW.

(4) VSAT-terminali ei ole lubatud kasutada lennuvälja territooriumil ja lähemal kui 500 m lennuvälja kaitsepiirdest.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid VSAT-terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-12 ja EN 301 428.

§ 11. Nõuded SIT-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 10 ja 29 GHz

(1) SIT-terminal on kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis töötab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse analoog- ja digitaalsideks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 10,70–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa);
2) 29,50–30,00 GHz (suunal Maa–kosmos).

(3) SIT-terminali lubatud suurim väljundvõimsus on 2 W ja suurim lubatav e.i.r.p. 50 dBW.

(4) SIT-terminali ei ole lubatud kasutada lennuvälja territooriumil ja lähemal kui 500 m lennuvälja kaitsepiirdest.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid SIT-terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-12 ja EN 301 459.

§ 12. Nõuded SUT-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 19 ja 29 GHz

(1) SUT-terminal on kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis töötab geostatsionaarse sidesatelliidi vahendusel ja mida kasutatakse analoog- ja digitaalsideks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 19,70–20,20 GHz (suunal kosmos–Maa);
2) 29,50–30,00 GHz (suunal Maa–kosmos).

(3) SUT-terminali lubatud suurim väljundvõimsus on 2 W ja suurim lubatav e.i.r.p. 50 dBW.

(4) SUT-terminali ei ole lubatud kasutada lennuvälja territooriumil ja lähemal kui 500 m lennuvälja kaitsepiirdest.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid SUT-terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-12 ja EN 301 459.

§ 13. Nõuded AES-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz

(1) AES-terminal on õhusõiduki pardale paigaldatav kosmoseside maajaam, mis töötab sidesatelliidi vahendusel ja võimaldab kasutada õhusõiduki pardal lairibateenust tarbijale endale kuuluva või lennuliini poolt pakutava aparatuuriga.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 14,00–14,50 GHz (suunal Maa–kosmos);
2) 10,70–11,70 GHz (suunal kosmos–Maa);
3) 12,50–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa).

(3) AES-terminali lubatud suurim e.i.r.p. on 50 dBW.

(4) AES-terminal peab olema autoriseeritud õhusõiduki registreerimise riigis kehtestatud korras.

(5) AES-terminal peab olema vastavuses ITU Raadioside sektori (edaspidi ITU-R) soovituse M.1643 põhinõuetega raadiohäirete tekitamise vältimiseks.

(6) Asjakohased harmoneeritud standardid AES-terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-12 ja EN 302 186.

§ 14. Nõuded ESV-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 4 ja 6 GHz

(1) ESV-terminal on veesõiduki pardale paigaldatav kosmoseside maajaam, mis töötab sidesatelliidi vahendusel ja võimaldab kasutada veesõiduki pardal kosmosesidevõrgus pakutavat lairibateenust.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 5925–6425 MHz (suunal Maa–kosmos);
2) 3700–4200 MHz (suunal kosmos–Maa).

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 4 ja 6 GHz töötava ESV-terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 843-1 ja EN 301 843-6.

§ 15. Nõuded ESV-terminali kasutamisele raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz

(1) ESV-terminal raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz on veesõiduki pardale paigaldatav kosmoseside maajaam, mis töötab sidesatelliidi vahendusel ja võimaldab kasutada veesõiduki pardal kosmosesidevõrgus pakutavat sideteenust.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 14,00–14,50 GHz (suunal Maa–kosmos);
2) 10,70–11,70 GHz (suunal kosmos–Maa);
3) 12,50–12,75 GHz (suunal kosmos–Maa).

(3) ESV-terminalil on lubatud kasutada antenne läbimõõduga alates 0,6 m.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusalas 11, 12 ja 14 GHz töötava ESV-terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 843-1, EN 301 843-6 ja EN 302 340.

4. peatükk
RAADIOTELEFONID

§ 16. Nõuded CEPT PR 27 raadioseadme kasutamisele

(1) CEPT PR 27 raadioseade on kaasaskantav või liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

(2) CEPT PR 27 raadioseadet on lubatud kasutada ühel või kuni 40-l raadiosageduskanalil, millele vastavad kandevsagedused ja kanali numbrid on järgmised:

Kandevsagedus Kanali number Kandevsagedus Kanali number
26,965 MHz   1 27,215 MHz 21
26,975 MHz   2 27,225 MHz 22
26,985 MHz   3 27,235 MHz 23
27,005 MHz   4 27,245 MHz 24
27,015 MHz   5 27,255 MHz 25
27,025 MHz   6 27,265 MHz 26
27,035 MHz   7 27,275 MHz 27
27,055 MHz   8 27,285 MHz 28
27,065 MHz   9 27,295 MHz 29
27,075 MHz 10 27,305 MHz 30
27,085 MHz 11 27,315 MHz 31
27,105 MHz 12 27,325 MHz 32
27,115 MHz 13 27,335 MHz 33
27,125 MHz 14 27,345 MHz 34
27,135 MHz 15 27,355 MHz 35
27,155 MHz 16 27,365 MHz 36
27,165 MHz 17 27,375 MHz 37
27,175 MHz 18 27,385 MHz 38
27,185 MHz 19 27,395 MHz 39
27,205 MHz 20 27,405 MHz 40

(3) CEPT PR 27 raadioseadme kasutamisel peab modulatsioonitüüp olema nurkmodulatsioon ja suurim lubatav e.r.p. 4 W.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid CEPT PR 27 raadioseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-13 ja EN 300 135.

§ 17. Nõuded CB raadioseadme kasutamisele

(1) CB raadioseade on kaasaskantav või liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

(2) CB raadioseadet on lubatud kasutada ühel või kuni 40 raadiosageduskanalil, millele vastavad kandevsagedused ja kanali numbrid on järgmised:

Kandevsagedus Kanali number Kandevsagedus Kanali number
26,965 MHz   1 27,215 MHz 21
26,975 MHz   2 27,225 MHz 22
26,985 MHz   3 27,235 MHz 23
27,005 MHz   4 27,245 MHz 24
27,015 MHz   5 27,255 MHz 25
27,025 MHz   6 27,265 MHz 26
27,035 MHz   7 27,275 MHz 27
27,055 MHz   8 27,285 MHz 28
27,065 MHz   9 27,295 MHz 29
27,075 MHz 10 27,305 MHz 30
27,085 MHz 11 27,315 MHz 31
27,105 MHz 12 27,325 MHz 32
27,115 MHz 13 27,335 MHz 33
27,125 MHz 14 27,345 MHz 34
27,135 MHz 15 27,355 MHz 35
27,155 MHz 16 27,365 MHz 36
27,165 MHz 17 27,375 MHz 37
27,175 MHz 18 27,385 MHz 38
27,185 MHz 19 27,395 MHz 39
27,205 MHz 20 27,405 MHz 40

(3) CB raadioseadme puhul on lubatud kasutada nurk- ja amplituudmodulatsiooni ning suurim lubatav e.r.p. nurkmodulatsiooni ja ühekülgribaga amplituudmodulatsiooni (SSB – Single-Sideband modulation) korral on 4 W ja kahekülgribaga amplituudmodulatsiooni (DSB – Double-Sideband modulation) korral 1 W.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid CB raadioseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-13, EN 300 135 ja EN 300 433.

§ 18. Nõuded PMR 446 ja DPMR 446 raadioseadme kasutamisele

(1) PMR 446 raadioseade on kaasaskantav või liiklusvahendile paigaldatav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks. DPMR 446 raadioseade on kaasaskantav raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

(2) PMR446 raadioseadet on lubatud kasutada raadiosagedusalas 446,0– 446,1 MHz järgmistel tingimustel:
1) esimese raadiosageduskanali kesksagedus 446,00625 MHz;
2) kanalisamm 12,5 kHz;
3) 8 raadiosageduskanalit;
4) suurim lubatav e.r.p. 0,5 W.

(3) DPMR 446 raadioseadet on lubatud kasutada raadiosagedusalas 446,0– 446,2 MHz ja järgmistel tingimustel:
1) kanalisamm 6,25 või 12,5 kHz;
2) kiirgusvõimsus 0,5 W e.r.p.;
3) taimaut edastusel 180 sekundit.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid PMR 446 raadioseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse tagamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5 ja EN 300 296.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid DPMR 446 raadioseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 300 113 ja EN 301 166.

5. peatükk
TELEFONIVÕRGU JUURDEPÄÄSU RAADIOVÕRGU TERMINALSEADMED

§ 19. Nõuded telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgu RAS1000 terminali kasutamisele

(1) Telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgu RAS1000 terminal (edaspidi RAS1000 terminal) on kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, millel on liides standardsele telefoniseadmele ja mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks telefonivõrgu juurdepääsu raadiovõrgus RAS1000.

(2) RAS1000 terminali on lubatud kasutada järgmistes raadiosagedusalades kanalisammuga 25 kHz:
1) 415,000–420,000 MHz (saatesagedus);
2) 425,000–430,000 MHz (vastuvõtusagedus);
3) 453,000–457,475 MHz (saatesagedus), kuni 2007. aasta 1. juulini;
4) 463,000–467,475 MHz (vastuvõtusagedus), kuni 2007. aasta 1. juulini.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid RAS1000 terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 300 086 ja EN 300 296.

§ 20. Nõuded elektroonilise side võrgu lairiba juurdepääsu raadiovõrgu terminali kasutamisele raadiosagedusalas 3,5 GHz

(1) Elektroonilise side võrgu lairiba juurdepääsu raadiovõrgu terminal (edaspidi juurdepääsuterminal) on raadioseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

(2) Juurdepääsuterminali on lubatud kasutada raadiosagedusalas 3410– 3600 MHz.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid juurdepääsuterminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-4, EN 301 753 ja EN 302 326.

6. peatükk
OPERATIIVTEENISTUSTE RAADIOVÕRGU TERMINALSEADMED

§ 21. Nõuded maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminali kasutamisele

(1) Maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminal otseside (Direct Mode OperationDMO) funktsiooniga või ilma on kaasaskantav, liiklusvahendile või kohtkindlalt paigaldatav lõppkasutaja raadioseade, mis on ühendatav operatiivteenistuste raadiovõrguga ning mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad on:
1) 380,000–385,000 MHz (saatesagedus);
2) 390,000–395,000 MHz (vastuvõtusagedus).

(3) Lõikes 2 sätestatud raadiosagedusaladest on lubatud kasutada otsesideks õhk-maa-õhk (Air-Ground-Air) kanaleid järgmistes raadiosagedusalades:
1) 384,800–385,000 MHz;
2) 394,800–395,000 MHz.

(4) Lõikes 2 sätestatud raadiosagedusaladest on lubatud kasutada otsesideks operatiivteenistuse kanaleid järgmistes raadiosagedusalades:
1) 380,000–380,150 MHz;
2) 390,000–390,150 MHz.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid maapealse magistraal-mobiilsidevõrgu TETRA terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50385, EN 301 489-1, EN 301 489-18 ja EN 303 035-1,2.

§ 22. Nõuded täiustatud digitaalse juurdepääsu sidesüsteemi EDACS terminalide kasutamisele

(1) Täiustatud digitaalse juurdepääsu sidesüsteemi EDACS terminal on kaasaskantav, liiklusvahendile paigaldatav või kohtkindlalt paigaldatav terminalseade, mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

(2) Täiustatud digitaalse juurdepääsu sidesüsteemi EDACS terminali on lubatud kasutada paikseks duplekssideks järgmistes raadiosagedusalades kanalisammuga 25 kHz:
1) 410,000–412,500 MHz (saatesagedus);
2) 420,000–422,500 MHz (vastuvõtusagedus).

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid täiustatud digitaalse juurdepääsu sidesüsteemi EDACS terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-5, EN 300 113 ja EN 300 390.

7. peatükk
MOBIILTELEFONIVÕRGU TERMINALSEADMED

§ 23. Nõuded GSM terminali kasutamisele

(1) GSM terminal on kaasaskantav, liiklusvahendile või kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis on ühendatav GSM mobiiltelefonivõrku ning mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

(2) GSM 900 mobiilsidesüsteemis on lubatud kasutada GSM terminali järgmistes raadiosagedusalades duplekssideks:
1) 890–915 MHz (saatesagedus);
2) 935–960 MHz (vastuvõtusagedus).

(3) GSM 1800 mobiilsidesüsteemis on lubatud kasutada GSM terminali järgmistes raadiosagedusalades duplekssideks:
1) 1710–1785 MHz (saatesagedus);
2) 1805–1880 MHz (vastuvõtusagedus).

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid GSM terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-7 ja EN 301 419- 1, 2, 3.

§ 24. Nõuded UMTS terminali kasutamisele

(1) UMTS terminal on kaasaskantav, liiklusvahendile või kohtkindlalt paigaldatav raadioseade, mis on ühendatav kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrku ning mida kasutatakse kõne- ja andmeedastuseks.

(2) UMTS terminali on lubatud kasutada järgmistes raadiosagedusalades duplekssideks:
1) 1900,2–1920,0 MHz (saate- ja vastuvõtusagedus) modulatsioonitüübiga TDD (Time Division Dupleks – aegtihendus dupleks);
2) 1920,3–1979,7 MHz (saatesagedus) ja 2110,3–2169,7 MHz (vastuvõtusagedus) modulatsioonitüübiga FDD (Frequency Division Dupleks – sagedustihendus dupleks).

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid UMTS terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-24 ja EN 301 908- 2, 6.

8. peatükk
RAUDTEE MOBIILTELEFONIVÕRGU TERMINALSEADE

§ 25. Nõuded GSM-R terminali kasutamisele

(1) GSM-R terminal on kaasaskantav, kohtkindlalt või raudteeveeremile paigaldatav raadioseade, mis on ühendatav raudtee mobiiltelefonivõrku ning mida kasutatakse raudteeliikluse juhtimiseks ja koordineerimiseks ning raudteeohutuse tagamiseks.

(2) GSM-R terminali on lubatud kasutada järgmistes raadiosagedusalades duplekssideks:
1) 876–880 MHz (saatesagedus);
2) 921–925 MHz (vastuvõtusagedus).

(3) GSM-R terminal võib lülituda saaterežiimile vaid pärast baasjaama vastava signaali vastuvõtmist, välja arvatud otsesiderežiimi rakendamisel.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid GSM-R terminali § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50360, EN 301 489-1, EN 301 489-7 ja EN 301 419-7.

9. peatükk
METEOROLOOGILINE RAADIOSOND

§ 26. Nõuded meteoroloogilise raadiosondi kasutamisele

(1) Meteoroloogiline raadiosond on atmosfääri meteoroloogilistel mõõtmistel kasutatav seade, mille koosseisu kuuluva raadioseadme abil edastatakse mõõtetulemused maapinnal asuvale vastuvõtjale.

(2) Raadiosagedusalas 403,000–406,000 MHz kasutatava meteoroloogilise raadiosondi modulatsioonitüüp on sagedusmodulatsioon, suurim lubatud e.i.r.p. on 200 mW ja sagedustriiv kuni ±500 kHz.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid meteoroloogilise raadiosondi § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50371, EN 301 489 ja EN 302 054-2.

10. peatükk
LÄHITOIMESEADMED

§ 27. Lähitoimeseade

Lähitoimeseade on väikese kiirgusvõimsusega ja ühe- või kahesuunalist sidet võimaldav kaasaskantav, kohtkindlalt või liikuvale objektile paigaldatud raadioseade, sealhulgas kaugjuhtimis-, telemeetria-, häire-, audio-, hääle- ja videosüsteemides kasutatav seade.

§ 28. Nõuded mittespetsiifilise lähitoimeseadme kasutamisele

(1) Mittespetsiifiline lähitoimeseade on telemeetria-, kaugjuhtimis-, valvesignalisatsiooni-, andmeedastus- ja muu samalaadne seade.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 6765–6795 kHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 42 dBµA/m;
2) 13,553–13,567 MHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 42 dBµA/m;
3) 26,957–27,283 MHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 42 dBµA/m või e.r.p. 10 mW;
4) 40,660–40,700 MHz, e.r.p. 10 mW;
5) 138,200–138,450 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 1,0%;
6) 173,200–173,350 MHz, lubatud suurim impulssvõimsus kandevsagedusel 1 mW, ettenähtud ainult loomade jälgimisseadmetele;
7) 433,050–434,790 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 10%;
8) 433,050–434,790 MHz, e.r.p. 1 mW, lairiba kanalites võimsustihedus -13 dBm/10 kHz, töötsükli piirangud puuduvad;
9) 434,040–434,790 MHz, e.r.p. 10 mW, maksimaalne kanalisamm 25 kHz, töötsükli piirangud puuduvad;
10) 868,000–868,600 MHz, e.r.p. 25 mW, töötsükkel 1%;
11) 868,700–869,200 MHz, e.r.p. 25 mW, töötsükkel 0,1%;
12) 869,300–869,400 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 25 kHz;
13) 869,400–869,650 MHz, e.r.p. 500 mW, töötsükkel 10%, kanalisamm 25 kHz, kiirel andmeedastusel on lubatud kasutada kogu raadiosagedusala ühe kanalina;
14) 869,700–870,000 MHz, e.r.p. 5 mW;
15) 2400,0–2483,5 MHz, e.i.r.p. 10 mW;
16) 5725,0–5875,0 MHz, e.i.r.p. 25 mW;
17) 24,00–24,25 GHz, e.i.r.p. 100 mW, liiklusradarid;
18) 33,4–36,0 GHz, e.i.r.p. 50 mW ja võimsustihedus 5 cm kaugusel kiirgurist 2 mW/cm2, ettenähtud ainult liiklusradaritele;
19) 61,00–61,50 GHz, e.i.r.p. 100 mW;
20) 122,0–123,0 GHz, e.i.r.p. 100 mW;
21) 244,0–246,0 GHz, e.i.r.p. 100 mW.

(3) Juhtmeta videoseadet võib kasutada lõikes 2 sätestatud raadiosagedustel üle 2400,0 MHz.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
1) lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud mittespetsiifilisele lähitoimeseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-9 ja EN 300 330;
2) lõike 2 punktides 3–14 sätestatud mittespetsiifilisele lähitoimeseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-9 ja EN 300 220;
3) lõike 2 punktides 15–18 sätestatud mittespetsiifilisele lähitoimeseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-9 ja EN 300 440.

§ 29. Nõuded laviiniohvri otsimisseadme kasutamisele

(1) Laviiniohvri otsimisseadmes kasutatava moduleerimata signaali sagedus on 457 kHz ja lubatud suurim magnetvälja tugevus 10 m kaugusel otsimisseadmest on 7 dBµA/m.

(2) Asjakohased harmoneeritud standardid laviiniohvri otsimisseadmele § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 718.

§ 30. Nõuded lairiba andmeedastussüsteemi kasutamisele

(1) Lairiba andmeedastussüsteemi sealhulgas raadio-kohtvõrgu seadet (Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks, edaspidi WAS/RLAN) kasutatakse juhtmeta andmeedastuseks.

(2) Lõikes 3 nimetatud maksimaalne keskmine e.i.r.p. (maximum mean e.i.r.p.) näitab raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise (Transmitter Power ControlTPC) rakendamisel raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise vahemiku kõrgeimat võimsustaset edastusel.

(3) WAS/RLAN seadme kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 2400,0–2483,5 MHz, e.i.r.p. 100 mW, muu lairiba modulatsioonitüübi korral peale FHSS-i (Frequency Hopping Spread Spectrum) (nt DSSS, OFDM) võimsuse spektraaltihedus 10 mW/1 MHz e.i.r.p.
2) 5150–5250 MHz, maksimaalne keskmine e.i.r.p. 200 mW, võimsuse spektraaltihedus 0,25 mW/25 kHz e.i.r.p., ainult siseruumides kasutamiseks;
3) 5250–5350 MHz, maksimaalne keskmine e.i.r.p. 200 mW, võimsuse spektraaltihedus 10 mW/1 MHz e.i.r.p., ainult siseruumides kasutamiseks;
4) 5470–5725 MHz, maksimaalne keskmine e.i.r.p. 1 W, võimsuse spektraaltihedus kuni 50 mW/1 MHz e.i.r.p.;
5) 17,1–17,3 GHz, e.i.r.p. 100 mW.

(4) Raadiosagedusalas 5250–5350 MHz ja 5470–5725 MHz töötava WAS/RLAN seadme raadiohäirete vältimiseks peab:
1) WAS/RLAN seade olema varustatud raadiosaateseadme võimsuse automaatjuhtimise (võimsuse vähendamisega vähemalt 3 dB) vahendiga;
2) vähendama maksimaalset keskmist e.i.r.p.-i ja vastavat võimsuse spektraaltiheduse piirväärtust vastavalt 3 dB võrra või
3) kasutama raadiohäirete vähendamise vahendit, mis vastab ITU-R soovituse M.1652 lisale 1.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõike 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
1) lõikes 3 punktis 1 sätestatud WAS/RLAN eadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-17 ja EN 300 328;
2) lõikes 3 punktides 2–4 sätestatud WAS/RLAN seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-17 ja EN 301 893.

§ 31. Nõuded raudteesidesüsteemi seadme kasutamisele

(1) Raadiosagedustel töötavat raudteesidesüsteemi seadet kasutatakse raudteeveeremi automaatseks identifitseerimiseks (Automatic Vehicle Identification for Railways, edaspidi AVI seade), Eurobalise ja Euroloop juhtimissüsteemides (European Train Control System) või muuks raudteetranspordialaseks raadiosideks.

(2) AVI seadme kasutatav raadiosagedusala on 2446–2454 MHz, lubatud e.i.r.p. 500 mW, kanalisamm 1,5 MHz ja kanalite arv 5. Seade rakendub vaid raudteeveeremi signaali vastuvõtmisel.

(3) Eurobalise süsteemi kasutatav raadiosagedus on 27,095 MHz ja lubatud suurim magnetvälja tugevus 10 m kaugusel on 42 dBµA/m.

(4) Euroloop süsteemi kasutatav raadiosagedus on 4515 kHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel 7 dBµA/m. Seade rakendub vaid raudteeveeremi signaali vastuvõtmisel.

(5) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
1) lõikes 2 sätestatud AVI seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 761;
2) lõikes 3 ja 4 sätestatud juhtimissüsteemi seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 330.

§ 32. Nõuded maanteesidesüsteemi seadme kasutamisele

(1) Maanteesidesüsteemi seade on sõiduk–sõiduk ning tee–sõiduk süsteemi, sealhulgas teelõivusüsteemi ning maanteetranspordi infrastruktuuri seade ja sõidukiradar (SRRAutomotive Short Range Radars).

(2) Tee–sõiduk süsteemi, sealhulgas teelõivusüsteemi seadme kasutatavad raadiosagedusalad, lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 5795–5805 MHz, e.i.r.p. 8 W, kanalisammu 5 MHz korral on kanalite kesksagedused 5797,5 MHz ja 5802,5 MHz, ning kanalisammu 10 MHz korral 5800 MHz;
2) 63–64 GHz, e.i.r.p. 2 W.

(3) Sõidukiradari kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 21,650–26,65 GHz, ultralairiba (Ultra Wideband-UWB) komponent, maksimaalne võimsuse spektraaltihedus -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. ja võimsuse spektraaltiheduse tippväärtus 0 dBm/50 MHz e.i.r.p, välja arvatud sagedused alla 22 GHz, kus maksimaalne keskmine võimsustihedus on -61,3 dBm/MHz e.i.r.p.;
2) 24,05–24,25 GHz, kitsasriba komponent, maksimaalne tippvõimsus 20 dBm e.i.r.p., suuremate kui -10 dBm e.i.r.p. tippkiirguste puhul töötsükkel kuni 10%;
3) 77–81 GHz, võimsuse spektraaltihedus -3 dBm/MHz e.i.r.p. ja vastav tippväärtus 55 dBm e.i.r.p., võimsuse spektraaltihedus väljaspool liiklusvahendit ühe töötava sõidukiradari puhul -9 dBm/MHz e.i.r.p.

(4) Lõike 3 punktis 1-2 sätestatud sõidukiradari poolt raadiosagedusalas 23,6–24,0 GHz saadetud signaale, mis kiiratakse horisontaaltasandist 30° kõrgusele või kõrgemale, nõrgendatakse vähemalt 25 dB võrra enne 2010. aastat turule lastavate sõidukiradarite puhul ning pärast 2010. aastat vähemalt 30 dB võrra.

(5) Lõike 3 punktis 1-2 sätestatud sõidukiradarit võib kasutusele võtta kuni 2013. aasta 30. juunini.

(6) Sõiduk–sõiduk süsteemi seadme kasutatav raadiosagedusala on 63–64 GHz ja lubatud suurim e.i.r.p. on 2 W.

(7) Maanteetranspordi infrastruktuuri seadme, sealhulgas sõidukiradari kasutatav raadiosagedusala on 76–77 GHz, lubatud e.i.r.p. tippväärtus 55 dBm, e.i.r.p. keskväärtus -50 dBm, e.i.r.p. keskväärtus impulssradarile -23,5 dBm.

(8) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
1) lõike 2 punktis 1 sätestatud maanteesidesüsteemi seadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 674;
2) lõike 3 punktis 1-2 sätestatud sõidukiradarile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 302 288;
3) lõike 3 punktis 3 sätestatud sõidukiradarile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 302 264.
4) lõikes 7 sätestatud maanteesidesüsteemile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 301 091;

§ 33. Nõuded liikumisanduri ja valveseadme kasutamisele

(1) Liikumisanduri ja valveseadme kasutatavad raadiosagedusalad ja nendel lubatud suurimad kiirgusvõimsused on järgmised:
1) 2400,0–2483,5 MHz, e.i.r.p. 25 mW;
2) 9200–9500 MHz, e.i.r.p. 25 mW;
3) 9500–9975 MHz, e.i.r.p. 25 mW;
4) 13,4–14 GHz, e.i.r.p. 25 mW;
5) 24,05–24,25 GHz, e.i.r.p. 100 mW.

(2) Asjakohased harmoneeritud standardid liikumisanduri ja valveseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 440.

§ 34. Nõuded häireseadme kasutamisele

(1) Häireseade on turva- ja ohutushäireseade ning vanuri ja puuetega inimese häireseade (edaspidi sotsiaalhäireseade).

(2) Turva- ja ohutushäireseadme kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 868,600–868,700 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 0,1%, kanalisamm 25 kHz, kiirel andmeedastusel võib kasutada kogu sagedusala ühe kanalina;
2) 869,250–869,300 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 0,1%, kanalisamm 25 kHz;
3) 869,650–869,700 MHz, e.r.p. 25 mW, töötsükkel 10%, kanalisamm 25 kHz.

(3) Sotsiaalhäireseadme kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 169,4750–169,4875 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 0,1%, kanalisamm 12,5 kHz, raadiosagedusala on eraldatud ainult sotsiaalhäireseadmele
2) 169,5875–169,600 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 0,1%, kanalisamm 12,5 kHz, raadiosagedusala on eraldatud ainult sotsiaalhäireseadmele;
3) 869,200–869,250 MHz, e.r.p. 10 mW, töötsükkel 0,1%, kanalisamm 25 kHz.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid häireseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 220.

§ 35. Nõuded mudeli juhtimisseadme kasutamisele

(1) Mudeli juhtimisseade on õhus, maapinnal, veepinnal või vee all liikuva mudeli raadiojuhtimisseade.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad või -kanalid, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz ja 27,195 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 10 kHz;
2) 34,995–35,225 MHz e.r.p. 100 mW, kanalisamm 10 kHz, ainult lendavate mudelite juhtimisseadmed;
3) 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz ja 40,695 MHz, e.r.p. 100 mW, kanalisamm 10 kHz.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid mudeli juhtimisseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 220.

§ 36. Nõuded induktiivseadme kasutamisele

(1) Induktiivseade on auto immobilaiser, isiku ja looma identifitseerimissüsteem, häiresüsteem, kaablidetektor, saastekontroller, juhtmeta heliedastusseade, juurdepääsu kontrollseade, lähedussensor, vargusvastane seade, andmeside käsiseade, hääle identifikaator, juhtmeta juhtimissüsteem, automaatne teelõivu seade ja muu samalaadne seade.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad magnetvälja tugevused 10 m kaugusel induktiivseadmest ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 9,000–59,750 kHz, 72 dBµA/m kuni sageduseni 30 kHz, millest alates on suurima lubatud magnetvälja tugevuse langus 3 dB oktavi kohta, lubatud kasutada välist raam-mähisantenni (loop coil antenna);
2) 59,750–60,250 kHz, 42 dBµA/m, lubatud kasutada välist raam-mähisantenni;
3) 60,250–70,000 kHz, 69 dBµA/m sagedusel 60,250 kHz, millest alates on suurima lubatud magnetvälja tugevuse langus 3 dB oktavi kohta, lubatud kasutada välist raam-mähisantenni;
4) 70–119 kHz, 42 dBµA/m, lubatud kasutada välist raam-mähisantenni;
5) 119–135 kHz, 66 dBµA/m sagedusel 119 kHz, millest alates on suurima lubatud magnetvälja tugevuse langus 3 dB oktavi kohta, lubatud kasutada välist raam-mähisantenni;
6) 135–140 kHz, 42 dBµA/m, lubatud kasutada välist raam-mähisantenni;
7) 140–148,5 kHz, 37,7 dBµA/m, lubatud kasutada välist raam-mähisantenni;
8) 145,5–1600 kHz, -5 dBµA/m, lubatud kasutada välist raam-mähisantenni;
9) 3155–3400 kHz, 13,5 dBµA/m, lubatud kasutada välist raam-mähisantenni;
10) 6765–6795 kHz, 42 dBµA/m;
11) 7400–8800 kHz, 9 dBµA/m;
12) 10,2–11 MHz, 9 dBµA/m;
13) 13,553–13,567 MHz, 42 dBµA/m;
14) 13,553–13,567 MHz, 60 dBµA/m, ettenähtud ainult raadiosagedusliku identifitseerimis- ja avariihäireseadmele (Emergency Alert SystemsEAS);
15) 26,957–27,283 MHz, 42 dBµA/m.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid induktiivseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on EN 60950, EN 50364, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330 ja EN 302 291 (ainult lõike 2 punktis 14 sätestatud induktiivseadmete jaoks).

§ 37. Nõuded raadiomikrofoni ja kuuldeaparaadi kasutamisele

(1) Raadiomikrofoni kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 37,6–38,6 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 50 kHz;
2) 863–865 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 200 kHz, analoogsüsteemidel lubatud suurim hõivatav sagedusriba 300 kHz;
3) 1795–1800 MHz, e.r.p. 20 mW;
4) 1795–1800 MHz, e.r.p. 50 mW, lubatud ainult kehale kinnitatav raadiomikrofon (body worn microphone).

(2) Kuuldeaparaadi kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 169,4125–169,4625 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 50 kHz;
2) 169,4875–169,5875 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 50 kHz;
3) 173,350–174,770 MHz, e.r.p. 2 mW, kanalisamm 50 kHz.

(3) Kuuldeaparaadi kasutamisel raadiosagedusalas 174,000–174,770 MHz tuleb arvestada raadiohäirete tekke võimalusega ringhäälingusaatja poolt.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiomikrofoni ja kuuldeaparaadi § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
1) kuuldeaparaadi ja lõike 1 punktis 1 sätestatud raadiomikrofonile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 422;
2) lõike 1 punktis 2 sätestatud raadiomikrofonile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 422 ja EN 301 357;
3) lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatud raadiomikrofonile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 422 ja EN 301 840.

§ 38. Nõuded raadiosagedusliku identifitseerimisseadme kasutamisele

(1) Raadiosageduslik identifitseerimisseade on automaatne kauba identifitseerimisseade, vara jälgimis- ja jälitamissüsteemi seade, häireseade, saastekontroller, isikutuvastusseade, juurdepääsu kontrollseade, lähedussensor, vargusvastane seade, asukoha määramissüsteemi seade, andmeside käsiseade ja juhtimissüsteemi seade. Muud raadiosageduslikku identifitseerimisseadet võib kasutada vastavates paragrahvides esitatud nõuete kohaselt.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 865–868 MHz, e.r.p. 100 mW, töötsükkel LBT (Listen Before Talk«enne kuula, siis räägi»), kanalisamm 200 kHz;
2) 865,6–867,6 MHz, e.r.p. 2W, töötsükkel LBT, kanalisamm 200 kHz;
3) 865,6–868 MHz, e.r.p. 500 mW, töötsükkel LBT, kanalisamm 200 kHz;
4) 2446–2454 MHz, e.i.r.p. 500 mW;
5) 2446–2454 MHz, e.i.r.p. 4 W, töötsükkel kuni 15% iga 200 millisekundi perioodi vältel, ainult siseruumides.

(3) Lõike 2 punktis 5 esitatud raadiosagedusalas ja tingimustel töötava seadme kasutamisel võimsustasemel üle 500 mW tuleb lähtuda järgmistest kasutamistingimustest:
1) peab kasutama modulatsioonitüüpi FHSS;
2) seade peab olema varustatud võimsuse automaatjuhtimisega kiirgusvõimsuse vähendamiseks kuni 500 mW-ni seadme kasutamisel väljaspool siseruume;
3) seadme kasutamisel siseruumides ei tohi kiirgus 10 m kaugusel väljaspool ehitist ületada ekvivalentse 500 mW raadiosagedusliku identifitseerimisseadme poolt kiiratavat väljatugevust samal kaugusel. Kui ehitis koosneb mitmest valdusest, näiteks kauplustest kaubanduskeskuses, siis tuleb mõõtmistel võtta aluseks kasutaja valduse piir ehitises.

(4) Asjakohased harmoneeritud standardid raadiosagedusliku identifitseerimisseadme § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks:
1) lõike 2 punktides 1 ja 3 sätestatud raadiosagedusliku identifitseerimisseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 302 208;
2) lõike 2 punktides 4 kuni 5 sätestatud raadiosagedusliku identifitseerimisseadmele EN 60950, EN 50 371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 440.

§ 39. Nõuded aktiivse meditsiinilise implantaadi kasutamisele

(1) Aktiivse meditsiinilise implantaadi kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 9–315 kHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel seadmest 30 dBµA/m, töötsükkel 10%;
2) 315–600 kHz, magnetvälja tugevus 10 m kaugusel seadmest -5 dBµA/m töötsükkel 10%, ettenähtud ainult looma implantaadina;
3) 30–37,5 MHz, e.r.p. 1 mW, töötsükkel 10%, membraanimplantaat vererõhu mõõtmiseks;
4) 402–405 MHz, e.r.p. 25 µW, kanalisamm 25 kHz, esimese raadiosageduskanali kesksagedus 402,0125 MHz, individuaalsaatjal on lubatud kanalisammu suurendamine kuni 300 kHz-ni naaberkanalite arvel.

(2) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
1) lõike 1 punktis 1 sätestatud aktiivsele meditsiinilisele implantaadile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-31 ja EN 302 195;
2) lõike 1 punktis 2 sätestatud aktiivsele meditsiinilisele implantaadile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 330;
3) lõike 1 punktis 3 sätestatud aktiivsele meditsiinilisele implantaadile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-3 ja EN 300 220;
4) lõike 1 punktis 4 sätestatud aktiivsele meditsiinilisele implantaadile EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-27 ja EN 301 839.

§ 40. Nõuded juhtmeta audioseadme kasutamisele

(1) Juhtmeta audioseade on juhtmeta valjuhääldi ja peatelefon kantavale või sõidukis kasutatavale CD-, kassett-, raadiovastuvõtu-, telefoni- või muule samalaadsele seadmele.

(2) Kasutatavad raadiosagedusalad, nendel lubatud suurimad tehnilised näitajad ja kasutamistingimused on järgmised:
1) 87,5–108 MHz, e.r.p. 50 nW, kanalisamm 200 kHz;
2) 863–865 MHz, e.r.p. 10 mW, analoogsüsteemil on lubatud suurim hõivatav sagedusriba 300 kHz;
3) 864,8–865,0 MHz, e.r.p. 10 mW, kanalisamm 50 kHz, ettenähtud ainult kitsaribalise analoogtehnoloogial põhineva heliülekandeseadmena, sealhulgas ukseavamissüsteemi ja elektroonilise lapsevalvurina (baby voice monitor);
4) 1795–1800 MHz, e.r.p. 20 mW.

(3) Asjakohased harmoneeritud standardid § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastavuse eeldamiseks on:
1) lõike 2 punktides 1, 2 ja 4 sätestatud juhtmeta audioseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-9 ja EN 300 357;
2) lõike 2 punktis 3 sätestatud juhtmeta audioseadmele EN 60950, EN 50371, EN 301 489-1, EN 301 489-9 ja EN 300 220.

11. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 41. Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 99 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded juhtmeta telefonide DECT klassile» (RTL 2000, 123, 1940; 2004, 34, 537) tunnistatakse kehtetuks.

(2) Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 97 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 1,5/1,6 GHz raadiosagedusalas töötavate liikuvate kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2000, 123, 1938; 2004, 34, 539) tunnistatakse kehtetuks.

(3) Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 100 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 11/12/14 GHz (Ku-raadiosagedusala) raadiosagedusalas töötavate liikuvate kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2000, 123, 1941) tunnistatakse kehtetuks.

(4) Teede- ja sideministri 25. juuni 2001. a määrus nr 71 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 1,6/2,4 GHz raadiosagedusalas töötava isikliku kasutusega kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2001, 84, 1155) tunnistatakse kehtetuks.

(5) Teede- ja sideministri 25. juuni 2001. a määrus nr 74 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded raadiosagedusalas 1,9/2,1 GHz töötava isikliku kasutusega kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2001, 84, 1158) tunnistatakse kehtetuks.

(6) Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 93 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded alla 1 GHz raadiosagedusalas töötavate isikliku kasutusega kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2000, 123, 1934) tunnistatakse kehtetuks.

(7) Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 95 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded CEPT PR 27 raadioseadmete klassile» (RTL 2000, 123, 1936) tunnistatakse kehtetuks.

(8) Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 98 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded PMR 446 raadioseadmete klassile» (RTL 2000, 123, 1939) tunnistatakse kehtetuks.

(9) Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 104 «Loetelu lõppseadmete klassidest, mille tarnimisest või kasutuselevõtmisest ei pea Sideametit teavitama» (RTL 2000, 123, 1945; 2004, 47, 808) tunnistatakse kehtetuks.

(10) Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 102 «Loetelu nõuetele vastavatest teatud klassi kuuluvatest raadiosaateseadmetest, mille paigaldamiseks või kasutamiseks ei nõuta tehnilist luba» (RTL 2000, 123, 1943; 2004, 86, 1354) tunnistatakse kehtetuks.

(11) Teede- ja sideministri 26. juuni 2001. a määruse nr 78 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded üldkasutatava telefonivõrgu raadiovõrgu RAS1000 terminaliseadmete klassile» (RTL 2001, 84, 1162; 2004, 47, 809) tunnistatakse kehtetuks.

(12) Teede- ja sideministri 25. juuni 2001. a määrus nr 77 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 11/12/14 GHz raadiosagedusalas (Ku-raadiosagedusala) töötavate antenni läbimõõduga kuni 3,8 m VSAT kosmoseside terminalide klassile» (RTL 2001, 84, 1161) tunnistatakse kehtetuks.

(13) Teede- ja sideministri 25. juuni 2001. a määrus nr 72 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 10/29 GHz raadiosagedusalas töötavate SIT-terminalide klassile» (RTL 2001, 84, 1156) tunnistatakse kehtetuks.

(14) Teede- ja sideministri 25. juuni 2001. a määrus nr 73 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded 19/29 GHz raadiosagedusalas töötavate SUT-terminalide klassile» (RTL 2001, 84, 1157) tunnistatakse kehtetuks.

(15) Teede- ja sideministri 31. oktoobri 2002. a määrus nr 71 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded TETRA standardile põhinevate operatiivraadioside mobiilterminalide klassile» (RTL 2002, 125, 1828) tunnistatakse kehtetuks.

(16) Teede- ja sideministri 23. novembri 2000. a määrus nr 94 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded GSM mobiiltelefonide klassile» (RTL 2000, 123, 1935) tunnistatakse kehtetuks.

(17) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. juuni 2004. a määrus nr 156 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded GSM-R terminalide klassile» (RTL 2004, 86, 1135) tunnistatakse kehtetuks.

(18) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. septembri 2003. a määrus nr 228 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded UMTS terminalide klassile» (RTL 2003, 102, 1547) tunnistatakse kehtetuks.

(19) Teede- ja sideministri 24. augusti 2001. a määrus nr 92 «Nõuded meteoroloogiliste raadiosondide kasutamisele» (RTL 2001, 105, 1453) tunnistatakse kehtetuks.

(20) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. mai 2004. a määrus nr 124 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded üldkasutatava telefonivõrgu raadiovõrkude juurdepääsuterminalide klassile» (RTL 2004, 62, 1032) tunnistatakse kehtetuks.

(21) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuni 2003. a määrus nr 103 «Raadiosaateseadmete kasutamise üldised nõuded lähitoimeseadmete klassile» (RTL 2003, 72, 1056) tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv (EÜ) nr 1999/5 raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (EÜT L 091, 07.04.1999, lk 10–28), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 EÜ asutamislepingu artiklis 251 osutatud menetlusele vastavates õigusaktides sätestatud rakendusvolituste kasutamisel komisjoni abistavaid komiteesid käsitlevate sätete kohandamise kohta nõukogu otsusega 1999/468/EÜ (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1–53).

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json