Teksti suurus:

Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 12.10.2023, 16

Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

Vastu võetud 12.04.2006 nr 25
RTL 2006, 36, 632
jõustumine 01.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2007RTL 2007, 100, 166701.07.2008
06.03.2009RTL 2009, 24, 30015.03.2009
26.11.2010RT I, 02.12.2010, 601.01.2011
18.10.2011RT I, 21.10.2011, 101.01.2012
05.04.2012RT I, 12.04.2012, 101.05.2012
05.10.2012RT I, 10.10.2012, 401.01.2013
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
30.10.2013RT I, 08.11.2013, 201.01.2014
17.11.2014RT I, 21.11.2014, 801.03.2015
12.02.2016RT I, 23.02.2016, 601.06.2016
15.10.2016RT I, 21.10.2016, 101.01.2017
16.10.2017RT I, 20.10.2017, 801.01.2018
15.10.2018RT I, 18.10.2018, 201.01.2019
22.10.2019RT I, 24.10.2019, 101.01.2020
15.10.2020RT I, 20.10.2020, 501.01.2021
22.09.2021RT I, 28.09.2021, 701.01.2022
22.11.2021RT I, 26.11.2021, 501.02.2022
06.10.2022RT I, 11.10.2022, 201.01.2023
09.10.2023RT I, 12.10.2023, 1401.01.2024

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 491 lõike 15 ja § 61 lõike 2 alusel.
[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]

§ 1.   Tubakatoodete maksumärgi kujundus

  Tubakatoodete maksumärgi kujundus kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 1. Tubakatoodete maksumärgi mõõtmed on 16 korda 32 millimeetrit või 10 korda 30 millimeetrit.
[RT I, 11.10.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]

§ 2.   Alkoholi maksumärgi kujundus

  (1) Alkoholi maksumärgi kujundus kehtestatakse käesoleva määruse lisaga 2. Maksumärgi läbimõõt on 20 millimeetrit.

  (2) [Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Tubakatoodete maksumärkide liigid

  Maksumärkide liigid on järgmised:
  1) sigarettide maksumärk;
  2) suitsetamistubaka, välja arvatud punktides 21 ja 22 nimetatud juhul, maksumärk A;
[RT I, 28.09.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]
  21) sigarettideks keeratava suitsetamistubaka maksumärk B;
[RT I, 28.09.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]
  22) kuumutamise teel tarbitava tubakat või muud taime sisaldava suitsetamistubaka maksumärk L;
[RT I, 28.09.2021, 7 - jõust. 01.01.2022]
  3) sigari maksumärk G;
  4) sigarillo maksumärk D;
  5) [kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  6) nikotiiniga tubakavedeliku maksumärk C;
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  7) nikotiinita tubakavedeliku maksumärk H;
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  8) tubaka tahke aseaine maksumärk E;
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
  9) muu alternatiivse tubakatoote maksumärk K.
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 4.   Maksumärkide tellimise aeg

  Maksumärgid tellitakse Maksu- ja Tolliametist vähemalt 25 kalendripäeva enne maksumärkide soovitud kättesaamise aega.

§ 5.   Maksumärkide tellimiseks vajalikud andmed

  (1) Maksumärkide tellimisel teatatakse Maksu- ja Tolliametile kirjalikult:
  1) sigarettide, sigarite ja sigarillode puhul nende maksimaalne jaehind eurodes ühe sendi täpsusega, samuti nimetatud toodete kogus müügipakendis ning maksumärkide arv vastavalt toote liigile, jaehinnale ja kogusele müügipakendis;
  2) sigarettidest, sigaritest ja sigarillodest erinevate tubakatoodete puhul tubakatoodete liik ja kogus müügipakendis ning maksumärkide arv vastavalt toote liigile ja kogusele müügipakendis;
  21) maksumärkide mõõtmed;
[RT I, 11.10.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]
  3) alkoholi puhul maksumärkide arv;
  4) maksumärkide soovitav kättesaamise aeg;
  5) maksumärke telliva isiku ärinimi, äriregistrikood, asukoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  6) aktsiisikaubale või selle müügipakendile maksumärki kinnitava isiku ärinimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  7) maksumärgistamise koha aadress ja staatus (aktsiisiladu, registreeritud kaubasaaja tegevuskoht, tolliladu või muu).

  (2) Sigarettide, sigarite ja sigarillode kogus teatatakse tükkides, suitsetamistubaka kogus grammides. Tubakavedeliku kogus teatatakse milliliitrites ning tubaka tahke aseaine ja muu alternatiivse tubakatoote kogus grammides.

  (3) Maksumärkide tellimisel esitatakse nikotiinisisaldusega ja nikotiinisisalduseta tubakavedeliku andmed eraldi.
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 6.   Maksumärkide saatelehe andmekoosseis
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  Maksumärkide saatelehele märgitakse järgmised andmed:
  1) saatelehe number kasvavas järjekorras vastavalt kalendriaasta jooksul Maksu- ja Tolliametist väljastatud aktsiisikauba maksumärkide saatelehtede arvule kokku;
  2) saatelehe väljastamise kuupäev;
  3) maksumärgi tellija andmed: ettevõtja ärinimi, äriregistrikood ja aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja number;
  4) aktsiisikaubale maksumärke kinnitava isiku ärinimi;
  5) alkoholi maksumärkide puhul väljastatud maksumärkide numbrite vahemik seeriate kaupa;
  6) tubakatoodete puhul maksumärgi liik, kood ja tubakatoodete kogus müügipakendis;
  7) sigarettide, sigarite ja sigarillode puhul nende maksimaalne jaehind;
  8) maksumärkide arv;
  81) maksumärkide mõõtmed;
[RT I, 11.10.2022, 2 - jõust. 01.01.2023]
  9) aktsiisi maksmise kohustuse tekkimise kuupäev;
  10) maksumärke üle andnud ja vastu võtnud isikute nimed ja allkirjad ning maksumärkide vastuvõtja esindaja isikukood;
  11) tubakatoodete maksumärkide puhul aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta ja maksmisele kuuluv aktsiisisumma väljastatud maksumärkidelt kokku.
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Tubakatoodete maksumärkide saatelehe täitmine
[Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 8.   Alkoholi maksumärgi saatelehe täitmine
[Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 9.   Maksumärgistatud aktsiisikauba lähetamine teisele aktsiisilaopidajale
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

  (1) Enne aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud alkoholi või tubakatoodete lähetamist teisele aktsiisilaopidajale teatab ettevõtja Maksu- ja Tolliametile maksumärkide andmekogu kaudu:
  1) aktsiisikauba müügipakendile kinnitatud maksumärkide arvu;
  2) alkoholi maksumärkide numbrid;
  3) tubakatoodete maksumärkide koodid, liigid, tubakatoodete koguse müügipakendis ja sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalse jaehinna;
  4) aktsiisikauba teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kuupäeva;
  5) aktsiisilao numbri, kuhu aktsiisikaup toimetatakse.

  (2) Aktsiisilaopidaja, kes võtab vastu aktsiisiga maksustamata maksumärgistatud aktsiisikauba, kinnitab nimetatud maksumärkide vastuvõtmist maksumärkide andmekogu kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui kaks tööpäeva pärast vastuvõtmist.
[RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 91.   Maksumärgistatud alkoholi lähetamine teisele aktsiisilaopidajale
[Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 10.   Maksumärkidest loobumine
[Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

§ 13.   Määruse rakendamine

  Määruse 2022. aasta 1. veebruaril jõustunud muudatus ei mõjuta varem kehtestatud alkoholi maksumärgi kujundusele vastavate alkoholi maksumärkide kehtivust.
[RT I, 26.11.2021, 5 - jõust. 01.02.2022]

Lisa 1 Tubakatoodete maksumärgi kujundus
[RT I, 12.10.2023, 14 - jõust. 01.01.2024]

Lisa 2 Alkoholi maksumärgi kujundus
[RT I, 26.11.2021, 5 - jõust. 01.02.2022]

Lisa 3 Alkoholi maksumärkide saateleht
[Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

Lisa 4 Tubakatoodete maksumärkide saateleht
[Kehtetu - RT I, 20.10.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json