Teksti suurus:

"Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse" alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 36, 631

"Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse" alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 12.04.2006 nr 24

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 25 lõike 9, § 37 lõike 2, § 451 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2003, 31, 465; 2005, 126, 1993) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Alkoholi aktsiisideklaratsiooni (lisa 1) märgitakse andmed alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluva aktsiisi kohta.

(2) Alkoholi andmed märgitakse vastavalt tabelis antud alkoholi liigitusele. Reale 8 märgitakse andmed nii maksumärgistatud kui maksumärgistamata «muu alkoholi» kohta. Reale 8.1 märgitakse andmed maksumärgistatud alkoholi kohta.

(3) Tabelisse märgitakse järgmised andmed:
1) alkoholi ja maksumärgi aktsiisimäär (veerg C), kusjuures maksumärgi aktsiisimääraks märgitakse «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 461 lõikes 1 nimetatud aktsiisisumma;
2) aktsiisimäära ühik (veerg D) vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses» sätestatule, kusjuures maksumärgi aktsiisimäära ühikuks märgitakse tükk;
3) alkoholi kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule ja maksumärkide arv (veerg E) tükkides arvestades, et üks maksumärk on üks tükk;
4) alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma (veerg F), mis leitakse alkoholi koguse või maksumärkide arvu (veerg E) korrutamisel sama rea veerus C märgitud aktsiisimääraga;
5) alkoholilt ja maksumärkidelt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kokku (rida 10, veerg F), mis leitakse veerus F märgitud andmete, välja arvatud rida 8.1, liitmisel.»;

2) lisaga 1 kehtestatud aktsiisideklaratsiooni vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 1 sätestatud aktsiisideklaratsiooni vormiga.

§ 2. Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruses nr 37 «Aktsiisikauba liikumise ja laoseisu aruande vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2004, 39, 652; 2005, 126, 1993) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Reale «Isik» märgitakse aktsiisilaopidaja ärinimi, tema äriregistrikood ja aktsiisilao number, mille kohta aruanne esitatakse.»;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande (lisa 1) tabeli veergudesse 3 kuni 16 märgitakse alkoholi kogused vastavalt veergudes toodud alkoholi liigitusele. Veergudesse 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 ja 14 märgitakse alkoholi kogused hektoliitrites ning veergudesse 5, 10, 12, 13, 15 ja 16 absoluutalkoholi kogused hektoliitrites. Veergu 7 märgitakse kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti ning veergu 8 kääritatud joogi, mille etanoolisisaldus on üle 6 mahuprotsendi, kogus. Veergu 12 märgitakse maksumärgistatud alkoholi kogus. Veergudesse 10 ja 11 ei märgita andmeid piirituse koguse kohta, need märgitakse veergudesse 13 ja 14.»;

3) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad «veergudes 3 kuni 15» sõnadega «veergudes 3 kuni 16»;

4) paragrahvi 7 lõike 20 esimeses lauses asendatakse sõnad «punktidele 11» sõnadega «punktidele 1, 11»;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 201 ja 202 järgmises sõnastuses:

« (201) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande ning tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande reale 3.9.1 märgitakse aruandeperioodi jooksul laeva või õhusõiduki pardale lähetatud alkoholi või tubakatoodete kogus, mida ei maksustata aktsiisiga vastavalt «Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» § 27 lõike 1 punktile 181.

(202) Alkoholi liikumise ja laoseisu aruande ning tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande reale 3.10 märgitakse aruandeperioodi jooksul laeva või õhusõiduki pardale lähetatud alkoholi või tubakatoodete kogus, mis on aktsiisiga maksustatud.»;

6) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande tabelisse 2 märgitakse aktsiisilaopidaja valduses olevate maksumärkide andmed, sh tubakatoodete müügipakendile kinnitatud maksumärgid ja puudu olevad maksumärgid. Puudu olevaks maksumärgiks loetakse maksumärki, mis on kadunud, hävinenud, varastatud või mida ei ole aktsiisilaopidaja valduses muul taolisel põhjusel. Maksumärkide kogus märgitakse tükkides vastavalt maksumärgi liigile.

(2) Veergu «Maksumärgi liik» märgitakse sigarettide puhul nende maksimaalne jaehind, sigarillode puhul märgitakse täht D ja nende kogus müügipakendis, sigarite puhul täht G ja nende kogus müügipakendis, suitsetamistubaka puhul täht A ja selle kogus müügipakendis ning närimistubaka puhul täht F ja selle kogus müügipakendis. Vajadusel võib tabelisse ridu juurde lisada.

(3) Veergu «Algseis» märgitakse maksumärkide kogus, mis on aktsiisilaopidaja valduses aruandeperioodile eelneva kalendrikuu viimase kalendripäeva lõpu seisuga.

(4) Veeru «Saadud» alaveergu «MTA» märgitakse aruandeperioodi jooksul aktsiisilaopidaja poolt Maksu- ja Tolliametist soetatud maksumärkide kogus.

(5) Veeru «Saadud» alaveergu «ALP» märgitakse aruandeperioodi jooksul teiselt aktsiisilaopidajalt vastuvõetud maksumärgistatud tubakatoodetele, millelt ei ole teisel aktsiisilaopidajal maksukohustust tekkinud, kinnitatud maksumärkide kogus.

(6) Veergu «Kasutatud» märgitakse aruandeperioodi jooksul aruannet esitava aktsiisilaopidaja aktsiisilaos (edaspidi aruande aktsiisiladu) tubakatootele või selle müügipakendile kinnitatud maksumärkide kogus ning maksumärkide kogus, mis toimetati aruande aktsiisilattu ja mis kinnitati tubakatoodetele või selle müügipakendile väljaspool aruande aktsiisiladu.

(7) Veergu «Tagastatud» märgitakse Maksu- ja Tolliametile aruandeperioodi jooksul tagastatud maksumärkide kogus.

(8) Veergu «Puudujääk» märgitakse aruandeperioodi jooksul puudu jäänud maksumärkide kogus.

(9) Veergu «Lõppseis» märgitakse aktsiisilaopidaja valduses aruandeperioodi viimase kalendripäeva lõpu seisuga olevate maksumärkide kogus.»;

7) lisaga 1 kehtestatud alkoholi liikumise ja laoseisu aruande vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 2 sätestatud alkoholi liikumise ja laoseisu aruande vormiga;

8) lisaga 2 kehtestatud tubakatoodete ja laoseisu aruande vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 3 sätestatud tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruande vormiga;

9) lisaga 3 kehtestatud kütuse liikumise ja laoseisu aruande vormis asendatakse sõnad «isiku nimi ja aktsiisilao number» sõnaga «isik».

§ 3. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 53 «Aktsiisi tagastamise taotluse vorm» (RTL 2004, 44, 736; 2005, 9, 77) lisaga kehtestatud aktsiisi tagastamise taotluse vorm asendatakse käesoleva määruse lisas 4 sätestatud aktsiisi tagastamise taotluse vormiga.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 24 ««Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine»
lisa 1
  MTA märge «.....» ............... 20...... a.
  ..............................................................

MTA  
 

Isik

 
 
Aadress  

ALKOHOLI AKTSIISIDEKLARATSIOON

20      a.
Rida Alkohol ja maksumärk Aktsiisimäär Ühik Kogus Aktsiis
A B C D E F
1. Vein üle 6%        
2. Vein kuni 6%        
3. Kääritatud jook üle 6%        
4. Kääritatud jook kuni 6%        
5. Õlu        
6. Õlu (soodusmäär)        
7. Vahetoode        
8. Muu alkohol kokku        
8.1 Maksumärgistatud muu alkohol        
9. Maksumärk        
10. Aktsiis kokku        

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi   Ametinimetus Allkiri Kuupäev

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 24 ««Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine»
lisa 2

MTA märge «.....» ................. 20...... a.

MTA ______________________________________________________________________

Isik  _______________________________________________________________________

Aktsiisilao aadress ____________________________________________________________

Alkoholi liikumise ja laoseisu aruanne ................................... 20....... a.

Rida

Laoseis ja liikumine

Vein

Õlu

Kääritatud jook

Vahe-
toode (HL)

Muu alkohol

Piiritus

Denat. piiritus (AAHL)

EAF (AA HL)

kuni 6% (HL) üle 6% (HL) AA HL HL kuni 6% (HL) üle
6% (HL)
AA HL HL AA HL AAHL HL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
1
ALGSEIS
Üldkogus
                           
1.1 AAV kogus                            

2

SISSETULEK
Üldkogus
                           
2.1 AAV kogus                            
2.2 LRst ÜLD                            
2.3 LRst AAV                            
2.4 Eesti Alst ÜLD                            
2.5 Eesti Alst AAV                            
2.6 Import                            
2.7 Aktsiis makstud kogus                            
2.8 Toodetud kogus                            

Allkiri .....................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
3
VÄLJAMINEK
Üldkogus
                           
3.1 AAV kogus                            
3.2 LRi ÜLD                            
3.3 LRi AAV                            
3.4 Eesti ÜLD                            
3.5 Eesti ALttu AAV                            
3.6 Eksport                            
3.7 Aktsiis makstud kogus                            
3.8 Aktsiisiga maksustatult                            
3.9 Aktsiisivaba                            
3.9.1 Pardakaup AV                            
3.10 Pardakaup                            


4

KAOD
Üldkogus
                           
4.1 Normatiivne kadu                            
4.2 Põhjendatud kaod                            
4.3 Põhjendamata kaod                            

5
ALKOHOL MUUL OTSTARBEL
Üldkogus
                           
5.1 Kvaliteet                            
5.2 Muu toodang                            
 
6
LÕPPSEIS
Üldkogus
                           
6.1 AAV kogus                            

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Aktsiisilaopidaja ees- ja perekonnanimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev
       

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 24 ««Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine»
lisa 3

MTA märge «.....» ................. 20...... a.

MTA ______________________________________________________________________

Isik  _______________________________________________________________________

Aktsiisilao aadress ____________________________________________________________

Tubakatoodete liikumise ja laoseisu aruanne ......................... 20....... a.

TABEL 1

Rida Laoseis ja liikumine Sigaret Sigarillo Sigar Suitsetamis-
tubakas
Närimis-
tubakas
Toor-
tubakas
Taastatud tubakas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

1

ALGSEIS

Üldkogus

             
1.1 AAV kogus              
 

2

SISSETULEK

Üldkogus

             
2.1 AAV kogus              
2.2 LRst ÜLD              
2.3 LRst AAV              
2.4 Eesti ALst ÜLD              
2.5 Eesti ALst AAV              
2.6 Import              
2.7 Aktsiis makstud kogus              
2.8 Toodetud kogus              

Allkiri .....................................

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

3

VÄLJAMINEK

Üldkogus

             
3.1 AAV kogus              
3.2 LRi ÜLD              
3.3 LRi AAV              
3.4 Eesti ÜLD              
3.5 Eesti ALttu AAV              
3.6 Eksport              
3.7 Aktsiis makstud kogus              
3.8 Aktsiisiga maksustatult              
3.9 Aktsiisivaba              
3.9.1 Pardakaup AV              
3.10 Pardakaup              
 

4

KAOD

Üldkogus

             
4.1 Normatiivne kadu              
4.2 Põhjendatud kaod              
4.3 Põhjendamata kaod              
 

5

MUU OTSTARVE

Üldkogus

             
5.1 Kvaliteet              
 

6

LÕPPSEIS

Üldkogus

             
6.1 AAV kogus              

Allkiri .....................................

TABEL 2

Maksumärgi liik

Algseis

Saadud

Kasutatud

Tagastatud

Puudujääk

Lõppseis

MTA ALP
Sigaretid              
1.
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
Maksumärk A              
7.
8.              
Maksumärk D              
8.
9.              
Maksumärk F              
10.
11.              
Maksumärk G              
12.
13.              

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Aktsiisilaopidaja ees- ja perekonnanimi Ametinimetus Allkiri Kuupäev
       

Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 24 ««Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse» alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine»
lisa 4

TAOTLUS

Taotluse esitaja nimi .................................................................................................................

Asu- ja tegevuskoha aadress ....................................................................................................

.................................................................................................................................................

Äriregistrikood .........................................................................................................................

Kontaktandmed (telefoni- ja faksinumber, e-posti aadress)

................................................................................................................................................

Aktsiisikauba vastuvõtja ärinimi ................................................................................................

Aktsiisikauba vastuvõtja asu- ja tegevuskoha aadress ...............................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Aktsiisikauba vastuvõtja kontaktandmed ..................................................................................

................................................................................................................................................

Aktsiisikauba lähetamise põhjendus ja lähetamise kuupäev ........................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Pangakonto nr aktsiisi tagasimaksmiseks ..................................................................................

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Taotleja ees- ja perekonnanimi   Ametinimetus Allkiri Kuupäev

Rida

Aktsiisi-
kauba nimetus

KN kauba-
kood

Sigarettide jaehind või alkoholi etanooli-
sisaldus

Aktsiisimäär

Aktsiisi-
määra ühik

Aktsiisi-
kauba kogus vastavalt aktsiisi-
määra ühikule

Aktsiisi-
summa

EEK %
1.                
2.                
3.                
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
9.                
10.                

Aktsiis kokku

 

Taotleja allkiri ............................................................

Otsus aktsiisi tagastamise kohta ..............................................................................

Maksu- ja tollikeskuse juhataja allkiri ja pitser .........................................................

............................................. 20........ aasta
         (koht, päev, kuu)

/otsingu_soovitused.json