Teksti suurus:

Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2011
Avaldamismärge:

Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase

Vastu võetud 07.09.2004 nr 115
RTL 2004, 122, 1894
jõustumine 30.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.04.2006RTL 2006, 33, 59223.04.2006

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 26 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse välisõhu kvaliteedi hindamiseks ja kontrollimiseks vajalikud saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused ning saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase (edaspidi saasteaine sisalduse piirnorm).
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

§ 2.  Üldsätted

  (1) Saasteaine sisalduse piirnorm on aluseks riigi territooriumi välisõhu kvaliteedi hindamisel ja seirel riigi, kohaliku omavalitsuse või ettevõtja tasandil, samuti saasteainete heitkoguste vähendamise piirkondlike ning saasteallikate valdajate kavade koostamisel.

  (2) Saasteallikast eralduva saasteaine lubatud heitkoguse määramisel eeldatakse, et saasteaine sisalduse piirnormi täitmine on tagatud saasteallika tootmisterritooriumi piiril.

  (3) Kui saasteallikat ümbritseva piirkonna välisõhu kvaliteedi pideva või pistelise seire või saasteaine hajumisearvutuse tulemustest saadud saasteaine maksimaalselt tekkiv sisaldus näitab saasteaine sisalduse piirnormi ületamist, märgib välisõhu saasteloa,keskkonnakompleksloa või jäätmepõletamist käsitleva jäätmeloa andja saasteallika valdajale loas saasteaine lubatud heitkogusena sellise väärtuse, mille juures on tagatud saasteaine sisalduse piirväärtuse täitmine. Kui tegelik heitkogus ületab lubatut, maksab saasteallika valdaja saastetasu ületatud heitkoguse eest kõrgendatud määrade järgi “Keskkonnatasude seadusega” sätestatud korras.

  (4) Saasteallikat ümbritseva piirkonna välisõhus saasteaine sisalduse piir- või sihtväärtuse ületamise korral peab saasteallika valdaja rakendama täiendavaid meetmeid saasteallikast eralduva saasteaine heitkoguse vähendamiseks. Meetmete rakendamist nõuab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loa andja loa eritingimusena.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

§ 3.  Vääveldioksiidiga saastatuse taseme piirväärtused ja vääveldioksiidi sisalduse häiretase

  (1) Vääveldioksiidiga (rahvusvaheline keemiline teenistusnumber edaspidiCAS nr 7446-09-5; valem SO2) saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse taseme piirväärtusedon järgmised:
  1) saastatuse taseme ühe tunni keskmine piirväärtus SPV1 on 350 mikrogrammi kuupmeetris. Piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 24 korda kalendriaasta jooksul;
  2) saastatuse taseme24 tunni keskmine piirväärtusSPV24 on 125 mikrogrammi kuupmeetris. Piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 3 korda kalendriaasta jooksul.

  (2) Vääveldioksiidiga saastatuse korral ökosüsteemide kaitseks rakendatav saastatuse taseme kalendriaasta ja talveperioodi (1. oktoobrist 31. märtsini) keskmine piirväärtus SPVa on 20 mikrogrammi kuupmeetris.

  (3) Vääveldioksiidi sisalduse häiretase on 500 mikrogrammi kuupmeetris,mõõdetuna kolme järjestikuse tunni jooksul.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

§ 4.  Lämmastikdioksiidiga ja lämmastikoksiididega saastatuse taseme piirväärtused, saastetaluvuse piirmäärad ja lämmastikdioksiidi sisalduse häiretase

  (1) Lämmastikdioksiidiga (CAS nr 10102-44-0; valem NO2)ja lämmastikoksiididega (NOx)saastatuse korralinimese tervise kaitseks rakendatavad saastatuse tasemepiirväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad on esitatud lisas 2.

  (2) Lämmastikdioksiidiga ja lämmastikoksiididega (ümberarvutatuna NO2-ks)saastatuse korral taimestiku kaitseks rakendatav saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirväärtus SPVa on 30 mikrogrammi kuupmeetris.

  (3) Lämmastikdioksiidi sisalduse häiretase on 400 mikrogrammi kuupmeetris, mõõdetuna kolme järjestikuse tunni jooksul.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

§ 5.  Peente, aerodünaamilise läbimõõduga alla 10 mikromeetri (PM10), tahkete osakestega saastatuse taseme piirväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad

  (1) Peente, aerodünaamilise läbimõõduga alla 10 mikromeetri (PM10) tahkete osakestega saastatuse korralinimese tervise kaitseks rakendatavadsaastatuse taseme piirväärtused on järgmised:
  1) saastatuse taseme 24 tunni keskmine piirväärtus SPV24 on 50 mikrogrammi kuupmeetris. Piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 35 korda kalendriaasta jooksul;
  2) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirväärtus SPVa on 40 mikrogrammi kuupmeetris.

  (2) Alates 2010. aasta 1. jaanuarist peente, aerodünaamilise läbimõõduga alla 10 mikromeetri (PM10) tahkete osakestega inimese tervise kaitseks rakendatavadsaastatuse taseme piirväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad on esitatud lisas 3.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

§ 6.  Pliiga saastatuse taseme piirväärtus

  Pliiga (CAS nr 7439-92-1; valem Pb)saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatav saastatuse tasemekalendriaasta keskmine piirväärtus SPVa on 0,5 mikrogrammi kuupmeetris.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

§ 7.  Benseeniga saastatuse taseme piirväärtus ja saastetaluvuse piirmäär

  Benseeniga (CAS nr 71-43-2; valem C6H6) saastatuse taseme piirväärtus ja saastetaluvuse piirmäär on esitatud lisas 5.

§ 8.  Süsinikmonooksiidiga saastatuse taseme piirväärtus

  Süsinikmonooksiidiga (CAS nr 630-08-0; valemCO)saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatav saastatuse taseme kõrgeim 8 tunni keskmine piirväärtus SPV8 on 10 milligrammi kuupmeetris.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

§ 9.  Arseeniga saastatuse taseme sihtväärtus

  Arseeniga (CAS nr 7440-38-2; valem As) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine sihtväärtus välisõhu peente, aerodünaamilise läbimõõduga kuni 10 mikromeetrit, tahkete osakeste fraktsioonis on 6 nanogrammi kuupmeetris.

§ 10.  Kaadmiumiga saastatuse taseme sihtväärtus

  Kaadmiumiga (CAS nr 7440-43-9; valem Cd) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine sihtväärtus välisõhu peente, aerodünaamilise läbimõõduga kuni 10 mikromeetrit, tahkete osakeste fraktsioonis on 5 nanogrammi kuupmeetris.

§ 11.  Nikliga saastatuse taseme sihtväärtus

  Nikliga (CAS nr 7440-02-0; valem Ni) saastatuse taseme kalendriaasta keskmine sihtväärtus välisõhu peente, aerodünaamilise läbimõõduga kuni 10 mikromeetrit, tahkete osakeste fraktsioonis on 20 nanogrammi kuupmeetris.

§ 12.  Benso(a)püreeniga saastatuse taseme sihtväärtus

  Benso(a)püreeniga saastatuse taseme kalendriaasta keskmine sihtväärtus välisõhu peente, aerodünaamilise läbimõõduga kuni 10 mikromeetrit, tahkete osakeste fraktsioonis on 1 nanogramm kuupmeetris.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

§ 13.  Osooniga saastatuse taseme sihtväärtused, osoonisisalduse kaugemad eesmärgid, osoonisisaldusest teavitamise tase ja osoonisisalduse häiretase

  (1) Osooniga (CAS nr 10028-15-6; valem O3) saastatuse taseme sihtväärtused on esitatud lisas 7.

  (2) Osoonisisalduse kaugemad eesmärgid on esitatud lisas 8.

  (3) Osoonisisaldusest teavitamise ühe tunni keskmine tase on 180 mikrogrammi kuupmeetris.

  (4) Osoonisisalduse ühe tunni keskmine häiretase on 240 mikrogrammi kuupmeetris.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

§ 14.  Esmatähtsuseta saasteainetega saastatuse taseme piirväärtused

  Esmatähtsuseta saasteainetega saastatuse korral inimese tervise kaitseks rakendatavadsaastatuse taseme piirväärtused on esitatud lisas 9.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

§ 15.  Standardtingimused

  Gaasiliste saasteainete kogus välisõhu kuupmeetri kohta määratakse standardtingimustel temperatuuril 293 K ja rõhul 101,3 kPa.

§ 16.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 30. septembril 2004.

  (2) Käesoleva määruse §-e9–12 kohaldatakse 31. detsembrist 2012.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

  1 EL Nõukogu direktiiv 96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli kohta (ELT L 296, 21.11.1996, lk 55–63; L 319, 04.12.2001, lk 45–64);
EL Nõukogu direktiiv 1999/30/EÜ välisõhus vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi, lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii kontsentratsioonide piirväärtuste kohta (ELT L 163, 29.06.1999, lk 41–60; L 278, 23.10.2001, lk 35–36; L 12, 17.01.2003, lk 31–33; L 319, 04.12.2001, lk 45–64);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2000/69/EÜ välisõhus sisalduva benseeni ja süsinikmonooksiidi piirväärtuste kohta (ELT L 313, 13.12.2000, lk 12–21);
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2002/3/EÜ välisõhu osooni kohta (ELT L 067, 09.03.2002, lk 14–30). Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/107/EÜ arseeni, kaadmiumi, elavhõbeda, nikli ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sisalduse kohta välisõhus (EÜT L 23, 26.01.2005, lk 3–16).
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määruse nr 115 «Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase»
lisa 1

[Kehtetu - RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määruse nr 115 «Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase»
lisa 2


LÄMMASTIKDIOKSIIDIGA JA LÄMMASTIKOKSIIDIDEGA SAASTATUSE KORRAL INIMESE TERVISE KAITSEKS RAKENDATAVAD SAASTATUSE TASEME PIIRVÄÄRTUSED JA SAASTETALUVUSE PIIRMÄÄRAD

  Saastatuse taseme piirväärtus SPV,
µg/m3 NO2
Saastetaluvuse piirmäär Piirväärtuse rakendamise tähtaeg
Ühe tunni keskmine piirväärtus 200;
piirväärtust ei tohi ületada välisõhu kvaliteedi pideva seire korral rohkem kui 18 korda kalendriaasta jooksul

Alates 1. jaanuarist 2006 – 20% (40 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2007 – 15% (30 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2008 – 10% (20 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2009 – 5% (10 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2010 – 0% (0 μg/m3).

1. jaanuar 2010
Kalendriaasta keskmine piirväärtus 40

Alates 1. jaanuarist 2006 – 20% (8 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2007 – 15% (6 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2008 – 10% (4 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2009 – 5% (2 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2010 – 0% (0 μg/m3).

1. jaanuar 2010

[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]
Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määruse nr 115 «Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase»
lisa 3


PEENTE, AERODÜNAAMILISE LÄBIMÕÕDUGA ALLA 10 MIKROMEETRI (PM10), TAHKETE OSAKESTEGA SAASTATUSE KORRAL INIMESE TERVISE KAITSEKS RAKENDTAVAD SAASTATUSE TASEME PIIRVÄÄRTUSED JA SAASTETALUVUSE PIIRMÄÄRAD

 

Saastatuse taseme piirväärtus SPV,

μg/m3 PM10

Saastetaluvuse piirmäär

Piirväärtuse rakendamise tähtaeg

II etapp

24 tunni keskmine piirväärtus

50;

piirväärtust ei tohi ületada rohkem kui 7 korda kalendriaasta jooksul

1. jaanuar 2010

Kalendriaasta keskmine piirväärtus

20

Alates 1. Jaanuarist 2006 – 40% (8 μg/m3).

Alates 1. Jaanuarist 2007 – 30% (6 μg/m3).

Alates 1. Jaanuarist 2008 – 20% (4 μg/m3).

Alates 1. Jaanuarist 2009 – 10% (2 μg/m3).

Alates 1. Jaanuarist 2010 – 0% (0 μg/m3).

1. jaanuar 2010


[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]
Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määruse nr 115 «Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase»
lisa 4

[Kehtetu - RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määruse nr 115 «Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase»
lisa 5


BENSEENIGA SAASTATUSE TASEME PIIRVÄÄRTUS JA SAASTETALUVUSE PIIRMÄÄR

  Saastatuse taseme piirväärtus SPVa,
µg/m3
Saastetaluvuse piirmäär Piirväärtuste rakendamise t��htaeg
Inimese tervise kaitseks rakendatav kalendriaasta keskmine piirväärtus 5

Alates 1. jaanuarist 2006 – 80% (4 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2007 – 60% (3 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2008 – 40% (2 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2009 – 20% (1 μg/m3).

Alates 1. jaanuarist 2010 – 0% (0 μg/m3).

1. jaanuar 2010

[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]

Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määruse nr 115 «Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase»
lisa 6

[Kehtetu - RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määruse nr 115 «Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase»
lisa 7


OSOONIGA SAASTATUSE TASEME SIHTVÄÄRTUSED

  Määramis-parameeter Saastatuse taseme sihtväärtus SSV, μg/m3 Sihtväärtuse saavutamise aasta1)
Inimese tervise kaitseks rakendatav sihtväärtus Kõrgeim 8 tunni keskmine väärtus ühes kalendriaastas, arvutatuna libisevate (üksteise suhtes tunnise nihkega algavate) 8-tunniste perioodide keskmiste väärtuste põhjal 120;
sihtväärtust ei tohi ületada rohkem kui 25 päeval kalendriaasta jooksul, arvutatuna kolme aasta keskmisena
2010
Taimestiku kaitseks rakendatav sihtväärtus AOT 40 2), arvutatuna maist juulini mõõdetud ühe tunni väärtuste põhjal 18 000, arvutatuna viie aasta keskmisena 2010


1) Sihtväärtuste järgimist hinnatakse selle aasta 1. jaanuarist alates. See tähendab, et 2010 on esimene aasta, millest alates määratud parameetreid kasutatakse vastavalt vajadusele kas kolme või viie järgneva aasta sihtväärtuste järgimise arvutamiseks.
2) AOT 40 tähendab summaarset erinevust 80 μg/m3 (= 40 miljardikku) taset ületavate ühe tunni keskmiste kontsentratsioonide ja 80 μg/m3 vahel antud ajavehemiku jooksul, kasutades üksnes neid ühe tunni väärtusi, mis mõõdetakse iga päev ajavahemikus kella 8.00-st kuni 20.00-ni Kesk-Euroopa aja järgi.
[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]
Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määruse nr 115 «Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase»
lisa 8


OSOONISISALDUSE KAUGEMAD EESMÄRGID

  Määramisparameeter Kaugem eesmärk,
mida ei tohi ületada
Inimese tervise kaitseks rakendatav kaugem eesmärk Kõrgeim 8 tunni keskmine väärtus ühes kalendriaastas, arvutatuna libisevate (üksteise suhtes tunnise nihkega algavate) 8-tunniste perioodide keskmiste väärtuste põhjal 120 μg/m 3
Taimestiku kaitseks rakendatav kaugem eesmärk AOT 40, arvutatuna maist juunini mõõdetud ühe tunni väärtuste põhjal 6000 μg/m 3 h

[RTL 2006, 33, 592 - jõust. 23.04.2006]
Keskkonnaministri 7. septembri 2004. a määruse nr 115 «Välisõhu saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase»
lisa 9


ESMATÄHTSUSETA SAASTEAINETEGA SAASTATUSE TASEME PIIRVÄÄRTUSED

Jrk nr

Grupp, saasteaine

Saastatuse taseme piirväärtus, µg/m3

Nimetus Grupi kood, saasteaine CAS nr1) (Chemical Abstract Service Number) Valem1) ühe tunni keskmine
SPV1
24 tunni keskmine
SPV24
1 2 3 4 5 6

I. ANORGAANILISED  ÜHENDID

Fluor ja anorgaanilised ühendid

1. Fluor ja gaasilised fluoriidid, ��mberarvutatuna fluoriks 7782-41-4 F2 20 5
2. Fluoriidid, hästilahustuvad, ümberarvutatuna fluoriks 16984-48-8 -F 30 10
3. Fosforhape (ortofosforhape) 75664-38-2 H3PO4 20 20

Kloor ja anorgaanilised ühendid

4. Kloor 7782-50-5 Cl2 100 30
5. Vesinikkloriid 7647-01-0 HCl 200 200

Leelised

50 10
6. Naatriumhüdroksiid 1310-73-2 NaOH    
7. Kaaliumhüdroksiid 1310-58-3 KOH    

Lämmastiku anorgaanilised ühendid

8. Ammoniaak 7664-41-7 NH3 200 40
9. Lämmastikhape 7697-37-2 HNO3  400 150

Tsüaniidid, ümberarvutatuna tsüaniidiks (-CN)

  10 10
10. Vesiniktsüaniid (sinihape) 74-90-8 HCN    

Väävli anorgaanilised ühendid

11. Vesiniksulfiid 7783-06-4 H2S 8 8
12. Väävelhape 7664-93-9 H2SO4 300 100

II. ORGAANILISED  ÜHENDID

Akrülaadid

10 10
13. Etüülakrülaat (etüülpropenaat) 140-88-5 CH2=CHCOOC2H5    

Aldehüüdid

100 50
14. Formaldehüüd (metanaal) 50-00-0 HCHO    

Alifaatsed süsivesinikud

5000 2000
15. Bensiin 8032-32-4    

Alkoholid

16. Butanoolid (butüülalkoholid) 78-92-2 CH3(CH2)3OH 200 50
17. Etanool (etüülalkohol) 64-17-5 C2H5OH 5000 5000
18. Metanool (metüülalkohol) 67-56-1 CH3OH 1000 500
19. 1- ja 2-Propanool 67-63-0 C3H7OH 500 500

Amiinid ja diamiinid

4 2
20. Etüülamiin (aminoetaan) 75-04-7 C2H5NH2    
21. Aniliin ja homoloogid 62-53-3 C6H5NH2 3 3

Aromaatsed süsivesinikud

200 200
22. Ksüleen (dimetüülbenseen) 1330-20-7 C6H4(CH3)2    
23. Tolueen (metüülbenseen) 108-88-3 C6H5CH3    
24. Fenool (hüdroksübenseen) 108-95-2 C6H5OH 50 3
25. Stüreen (fenüületeen, vinüülbenseen) 100-42-5 C6H5CH=CH2 40 2

Atsetaadid

100 100
26. Etüülatsetaat (etüületanaat) 141-78-6 CH3COOC2H5    

Freoonid

100 000 10 000
27. CFC-11 (freoon-11, fluorotriklorometaan) 75-69-4 CFCl3    

Ftalaadid

10 1
28. Ftaalanhüdriid, ftaalhape 85-44-9 C2H2C(CO)O(OC)CC2H2    

Kloori sisaldavad orgaanilised ühendid

29. 1,2-Dikloroetaan (etüleendikloriid) 107-06-2 ClCH2CH2Cl 3000 1000
30. Epikloorhüdriin (1-kloro-2,3-epoksüpropaan) 106-89-8 C3H5OCl 200 200
31. Kloroform (triklorometaan) 67-66-3 CHCl3 300 30
32. Kloropreen (2-kloro-1,3-butadieen) 126-99-8 CH2=CHCCl=CH2 20 2
33. Metüleenkloriid (MEK, diklorometaan) 75-09-2 CH2Cl2 1000 1000
34. Tetrakloroetüleen 127-18-4 CCl2=CCl2 500 60
35. Trikloroetüleen 79-01-6 CHCl=CCl2 4000 1000
36. Vinüülkloriid (kloroeteen) 75-01-4 CH2=CHCl 50 5

Glükoolid

30 30
37. Etüüleenglükool (1,2-etaandiool) 107-21-1 HOCH2–CH2OH    

Isotsüanaadid

50 20
38. Metüülisotsüanaat 624-83-9 CH3NCO    

Metakrülaadid

100 10
39. Metakrüülhape (2-metüülpropeenhape) 79-41-4 CH2=C(CH3)COOH    

Olefiinid C2 – C7  ja põlevkivibensiin

400 100
40. Propeen 115-07-1 C3H6    

Orgaanilised happed C3 ja kõrgemad

20 10

Orgaaniliste hapete anhüdriidid

200 60
41. Äädikhape (etaanhape), sipelghape 64-19-7 CH3COOH    
42. Maleiinanhüdriid 108-31-6 (CHCO)2O    

Tsellosolvid

1000 500
43. Etüültsellosolv (2-etoksüetanool, o-etüületüleenglükool, etüleenglükoolmonoetüüleeter) 110-80-5 C2H5OCH2CH2OH    

Väävlit sisaldavad orgaanilised ühendid, välja arvatud merkaptaanid

44. Dimetüüldisulfiid 624-92-0 (CH3)2S2 700 200
45. Dimetüülsulfiid 75-18-3 (CH3)2S 80 80

Merkaptaanid

0,2 0,02
46. Metüülmerkaptaan (metaantiool) 74-93-1 CH3SH    

Muud orgaanilised ühendid

47. Akroleiin (2-propenaal) 107-02-8 CH2=CH–CHO 30 30
48. Atsetoon (2-propanoon) 67-64-1 CH3COCH3 350 350
49. 1,3-Butadieen (divinüül) 106-99-0 CH2=CHCH=CH2 3000 1000
50. Dimetüülformamiid 68-12-2 HCON(CH3)2 30 10
51. Etüleenoksiid 75-21-8 (CH2)2O 80 10
52. Furfuraal (2-oksometüülfuraan, 2-furüülaldehüüd) 98-01-1 C4H3OCHO 50 50
53. Kaprolaktaam (6-heksaanlaktaam) 105-60-2 C4H3OCHO 60 60
54. Metüül-n-butüülketoon (2-heksanoon) 591-78-6 CH3CO(CH2)3CH3 3 3
55. Propüleenoksiid 75-56-9 C3H6O 80 10
56. Püridiin 110-86-1 C5H5N 80 80
57. Tsükloheksanoon 108-94-1 C6H10O 40 40
58. Tärpentiiniõli 8006-64-2 2000 1000

III. TAHKED  OSAKESED

59. Asbest 12001-29-5 10 5
60. Karbamiid ja ammofoss 57-13-6 CO(NH2)2 2000 200
61. Pesupulbritolm   40 10
62. Tahked osakesed, summaarselt   500 150

Metallid ja nende ühendid

63. Alumiinium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna alumiiniumiks 7429-90-5 Al 40 40
64. Antimon ja ühendid, ümberarvutatuna antimoniks 7440-36-0 Sb 10 5
65. Kaltsiumoksiidid 1305-78-8 CaO 300 100
66. Magneesium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna magneesiumiks 7439-95-4 Mg 300 100
67. Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 7439-96-5 Mn 10 1
68. Naatriumsulfaat 7440-23-5 Na2SO4 300 100
69. Raua lahustuvad ühendid, ümberarvutatuna rauaks 7439-89-6 Fe 50 5
70. Raud(III)oksiid, ümberarvutatuna rauaks 1309-37-1 Fe 400 40

Raskmetallid

71. Koobalt ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna koobaltiks 7440-48-4 Co 10 1
72. Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 7440-47-3 Cr 2 1
73. Seleen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna seleeniks 7782-49-2 Se 0,1 0,05
74. Tinaühendid, ümberarvutatuna tinaks 7440-31-5 Sn 500 50
75. Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 7440-66-6 Zn 200 50
76. Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 1314-62-1 V 10 2
77. Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 7440-50-8 Cu 20 2


1) Rahvusvaheline CAS nr (Chemical Abstract Service Number) ja valem on antud selles grupis nimetatud saasteaine kohta.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json