HALDUSÕIGUSRiigikaitse

HALDUSÕIGUSSümbolid, riiklikud autasud, pühad ja tähtpäevad

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Punase risti nimetuse ja embleemi seadus (lühend - PRS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.12.2008
Avaldamismärge:RT I 2006, 18, 141

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.04.2006 otsus nr 1000

Punase risti nimetuse ja embleemi seadus

Vastu võetud 05.04.2006

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab punase risti nimetuse ja embleemi kasutamise riigisisese korra ning vastutuse punase risti nimetuse ja embleemi ning teiste samaotstarbeliste rahvusvaheliste nimetuste ja embleemide väärkasutuse eest.

  (2) Punase risti nimetuse ja embleemi kasutamisel juhindutakse 1949. aasta 12. augusti Genfi (I) konventsioonist haavatud ja haigete sõjaväelaste olukorra parandamise kohta maismaal, 1949. aasta 12. augusti Genfi (II) konventsioonist haavatud, haigete ja merehädas sõjaväelaste olukorra parandamise kohta merel, sõjavangide kohtlemise 1949. aasta 12. augusti Genfi (III) konventsioonist, tsiviilisikute sõjaaegse kaitse 1949. aasta 12. augusti Genfi (IV) konventsioonist, samuti 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 1977. aasta 8. juuni (I) lisaprotokollist rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta, 1949. aasta 12. augusti Genfi konventsioonide 1977. aasta 8. juuni (II) lisaprotokollist siseriiklike relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta (edaspidi Genfi konventsioonid) ning käesolevast seadusest.

  (3) Käesolev seadus ei piira punase risti embleemi kasutamist teeliikluse 1968. aasta Viini konventsiooniga ning liiklusmärkide ja -signaalide 1968. aasta Viini konventsiooniga lubatud korras ning nimetuse või embleemi kasutamist juhul, kui see on kooskõlas Riigikogu ratifitseeritud välislepingu või rahvusvahelise tavaga.

§ 2.  Haldusmenetluse seaduse kohaldamine

  Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 3.  Punase risti nimetus ja embleem

  (1) Punase risti kaitstav nimetus (edaspidi nimetus) on sõnad «punane rist» või «Genfi rist».

  (2) Punase risti embleem (edaspidi embleem) on punane rist valgel taustal.

§ 4.  Teised nimetused ja embleemid

  (1) Teisi punase risti nimetuse ja embleemiga samaotstarbelisi Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumise (edaspidi punase risti liikumine) poolt kasutatavaid nimetusi ja embleeme – punase poolkuu nimetust ja embleemi ning punase lõvi ja päikese nimetust ja embleemi – tohib Eestis kasutada ainult rahvusvahelise õigusega lubatud juhtudel.

  (2) Punase poolkuu kaitstav nimetus on sõnad «punane poolkuu» ning punase poolkuu embleem on punane poolkuu valgel taustal.

  (3) Punase lõvi ja päikese kaitstav nimetus on sõnad «punane lõvi ja päike» ning punase lõvi ja päikese embleem on punane lõvi ja päike valgel taustal.

§ 5.  Eesti Punane Rist

  Eesti Punane Rist on punase risti liikumises osalev Eestit esindav organisatsioon, mis on punase risti liikumisse vastu võetud vastavalt Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) põhikirjale.

2. peatükk NIMETUSE JA EMBLEEMI KAITSVAL EESMÄRGIL KASUTAMINE 

§ 6.  Nimetuse ja embleemi kaitsval eesmärgil kasutamine ning selleks õigustatud isikud

  (1) Nimetust või embleemi kasutatakse kaitsval eesmärgil isiku või vara märgistamiseks, et näidata nende kuulumist rahvusvahelise õigusega kaitstavate isikute või vara hulka.

  (2) Nimetust ja embleemi võivad kaitsval eesmärgil kasutada üksnes:
  1) kaitseväe meditsiinipersonal ja vaimulikud relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal ning rahuajal;
  2) teiste riikide riiklik ning Eesti ja välisriigi vabatahtlik meditsiinipersonal ja vaimulikud, keda on tunnustatud, volitatud ja teavitatud Genfi konventsioonidega ettenähtud korras, relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal;
  3) punase risti liikumise, sealhulgas Rahvusvahelise Punase Risti Komitee, Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsiooni ning rahvuslike punase risti ja punase poolkuu seltside personal relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal;
  4) käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 sätestatud juhul samas sättes nimetatud tervishoiutöötajad ja personal.

§ 7.  Nimetuse ja embleemi kaitsval eesmärgil kasutamise kord

  (1) Kaitsval eesmärgil kasutatakse nimetust või embleemi käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud isikute ja nende poolt kasutatavate hoonete, transpordivahendite ning muu haavatute ja haigete ravimise ja hooldamisega seotud vara märgistamiseks.

  (2) Käesoleva seaduse § 6 lõikes 2 nimetatud isikutele väljastatakse identifitseerimiskaart. Käesoleva seaduse § 6 lõike 2 punktides 2 ja 3 sätestatud teiste riikide riiklikule ning vabatahtlikule meditsiinipersonalile, vaimulikele ja punase risti liikumise personalile väljastatakse identifitseerimiskaart juhul, kui teine riik ei ole seda neile väljastanud. Identifitseerimiskaardi väljastavad käesoleva seaduse § 6 lõike 2 punktides 1–3 sätestatud juhtudel kaitsevägi ning punktis 4 sätestatud juhul sotsiaalministri volitatud ametiisikud.

  (3) Embleemi kasutamisel kaitsval eesmärgil peab embleem olema sellise suurusega, et oleks tagatud embleemi nähtavus võimalikult kaugelt ja võimalikult paljudest suundadest.

  (4) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega identifitseerimiskaardi vormi, identifitseerimiskaardi väljaandmise ja kasutamise korra ning embleemi kaitsval eesmärgil kasutamise korra.

§ 8.  Embleemi kasutamine tervishoiuteenuse osutaja poolt relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal

  (1) Relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal peavad haavatute ja haigete ravimise ning hooldamisega tegelevad tervishoiutöötajad ja muu personal, tervishoiuteenuse osutaja ning sellel eesmärgil kasutatavad hooned, transpordivahendid ja muu vara olema embleemiga märgistatud. Märgistuse paigaldamise peab tagama tervishoiuteenuse osutaja.

  (2) Relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal korraldavad sotsiaalministri määratud ametiisikud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tervishoiutöötajate ja muu personali varustamist käesoleva seaduse § 7 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vormis identifitseerimiskaartidega. Vajaduse korral osutab tervishoiutöötajate identifitseerimiskaartidega varustamisel ametiabi kaitsevägi.

3. peatükk NIMETUSE JA EMBLEEMI VIITAVAL EESMÄRGIL KASUTAMINE 

§ 9.  Nimetuse ja embleemi viitaval eesmärgil kasutamise kord

  (1) Nimetust või embleemi kasutatakse viitaval eesmärgil, et näidata isiku või vara seotust punase risti liikumisega.

  (2) Viitaval eesmärgil on nimetust ja embleemi keelatud kasutada niisugusel moel, mille puhul võib embleemi või nimetusega märgistatud isikut või vara pidada embleemi või nimetuse kaitse all olevaks. Embleemi on keelatud viitaval eesmärgil kasutada käesoleva seaduse § 7 lõike 4 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud embleemi kaitsval eesmärgil kasutamise korras sätestatud moel.

  (3) Embleemi kasutamisel viitaval eesmärgil peavad embleemi mõõtmed olema väikesed, võrreldes objektiga, millel seda kasutatakse, ja seda ei tohi paigutada käesidemele ega ehitise katusele.

§ 10.  Õigustatud isikud

  (1) Viitaval eesmärgil võivad nimetust ja embleemi kasutada punase risti liikumise ning Eesti Punase Risti liikmed, kui see on kooskõlas punase risti liikumise põhimõtetega.

  (2) Teised isikud võivad nimetust ja embleemi viitaval eesmärgil kasutada üksnes Eesti Punase Risti ja kasutaja vahelise kirjaliku kokkuleppe alusel.

§ 11.  Nimetuse ja embleemi viitaval eesmärgil kasutamine teiste isikute poolt

  (1) Isikud, kes kasutavad nimetust või embleemi viitaval eesmärgil Eesti Punase Risti ja kasutaja vahelise kokkuleppe alusel, peavad lisaks käesoleva seaduse § 9 lõigetes 2 ja 3 sätestatule järgima alljärgnevaid nõudeid:
  1) nimetust või embleemi kasutatakse üksnes kokkuleppes kindlaksmääratud paikkonnas ning aja jooksul;
  2) nimetust või embleemi ei tohi kasutada vastuolus punase risti liikumise põhimõtetega, sealhulgas ei tohi nimetust või embleemi kasutada seoses alkoholi, tubakatoodete ega relvadega.

  (2) Eesti Punane Rist võib isikuga nimetuse või embleemi viitaval eesmärgil kasutamiseks sõlmitud kokkuleppe lõpetada, kui isik ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 ning käesoleva seaduse § 9 lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimusi või kui embleemi või nimetuse edasine kasutamine oleks vastuolus rahvusvahelise õiguse või seaduse nõuetega. Käesolev lõige ei piira Eesti Punase Risti õigust lõpetada kokkulepe teistel alustel.

  (3) Isikutelt, kes kasutavad nimetust või embleemi kultuurivaldkonnas, kui see ei ole vastuolus nimetuse ja embleemi kaitsval eesmärgil kasutamise põhimõtetega, ei saa nõuda selle eest tasu.

4. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 12.  Ettekirjutus

  (1) Kui isik kasutab punase risti nimetust või embleemi, punase poolkuu nimetust või embleemi või punase lõvi ja päikese nimetust või embleemi vastuolus rahvusvahelise õiguse või seaduse nõuetega, võib Kaitseministeerium või politseiprefektuur teha isikule ettekirjutuse väärkasutuse lõpetamiseks.

  (2) Relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal võivad käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nimetuse või embleemi väärkasutuse lõpetamiseks ettekirjutuse teha ka kaitseväe juhataja või kaitseväe ülemjuhataja või tema volitatud ülemad kaitseväes.

  (3) Relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal võivad Kaitseministeerium, Sotsiaalministeerium, politseiprefektuur, kaitseväe juhataja või kaitseväe ülemjuhataja või tema volitatud ülemad kaitseväes teha tervishoiutöötajale, muule personalile ja tervishoiuteenuse osutajale ettekirjutuse käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 sätestatud märgistamiskohustuse täitmiseks.

  (4) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võidakse kohaldada sunniraha või asendustäitmist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

  (5) Sunniraha ülemmäär on 40 000 krooni.

  (6) Relvakonflikti ja sõjaseisukorra ajal võidakse kohaldada asendustäitmist ilma ettekirjutuse, hoiatuse ja täitekorralduseta või ilma hoiatuse ja täitekorralduseta.

5. peatükk VASTUTUS 

§ 13.  Nimetuse ja embleemi väärkasutus

  (1) Punase risti nimetuse või embleemi, punase poolkuu nimetuse või embleemi või punase lõvi ja päikese nimetuse või embleemi, samuti nendega sarnase nimetuse või embleemi väärkasutuse eest, kui kasutamine ei toimunud relvakonflikti või sõjaseisukorra ajal ning selline kasutamine on seostatav punase risti nimetuse või embleemi, punase poolkuu nimetuse või embleemi või punase lõvi ja päikese nimetuse või embleemi kaitsval eesmärgil kasutamisega – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 14.  Nimetuse ja embleemi rikkumine

  Punase risti nimetuse või embleemi, punase poolkuu nimetuse või embleemi või punase lõvi ja päikese nimetuse või embleemi rikkumise, määrimise, hävitamise või omavolilise teisaldamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

§ 15.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 13 ja 14 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 13 ja 14 sätestatud väärtegude kohtuvälised menetlejad on:
  1) politseiprefektuur;
  2) Kaitseministeerium.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 16.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. juunil.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json