Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 18, 143

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 20.04.2006 nr 95

Käesolev määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» § 5 lõike 1 ja § 9 lõike 1, § 34 lõike 4 ja «Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse» § 1 lõike 3 punkti 4 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2000. a määrusega nr 15 kinnitatud «Kaitseliidu põhikirjas» (RT I 2000, 4, 31; 2001, 67, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 2.2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2.2. Kaitseliidu Peastaap, Alutaguse Malev, Harju Malev, Jõgeva Malev, Järva Malev, Lääne Malev, Põlva Malev, Pärnumaa Malev, Rapla Malev, Saaremaa Malev, Sakala Malev, Tallinna Malev, Tartu Malev, Valgamaa Malev, Viru Malev ja Võrumaa Malev on Kaitseliidu struktuuriüksused.»;

2) punkt 2.3 sõnastatakse järgmiselt:

« 2.3. Kaitseliidul ei tohi olla õigusi või kohustusi, mis on vastuolus Kaitseliidu eesmärkidega.»;

3) punkt 2.4 sõnastatakse järgmiselt:

« 2.4. Kaitseliit ja käesoleva põhikirja punktis 2.2 nimetatud Kaitseliidu struktuuriüksused kasutavad Kaitseliidu vara Kaitseliidu põhikirjalise tegevuse arendamiseks, lähtudes Kaitseliidu eesmärkidest ja ülesannetest.»;

4) punkti 2.7 preambulist jäetakse välja sõnad «ja käesoleva põhikirja punktis 2.2 nimetatud Kaitseliidu struktuuriüksustel»;

5) põhikirja lisatakse punkt 2.71 järgmises sõnastuses:

« 2.71. Kaitseliidu struktuuriüksusel on käesoleva põhikirja punkti 2.7 alapunktides sätestatud õigused Kaitseliidu keskjuhatuse poolt Kaitseliidu seaduse § 13 lõike 6 punkti 9 alusel kehtestatud korras.»;

6) punktist 2.8 jäetakse välja sõnad «ja käesoleva põhikirja punktis 2.2 nimetatud Kaitseliidu struktuuriüksused»;

7) punktist 2.9 jäetakse välja sõnad «või käesoleva põhikirja punktis 2.2 nimetatud Kaitseliidu struktuuriüksused»;

8) punktist 2.10 jäetakse välja kolmas ja neljas lause;

9) punkt 2.11 sõnastatakse järgmiselt:

« 2.11. Kaitseliidu poolt eraõiguslikes juriidilistes isikutes osanikuks või aktsionäriks või liikmeks olemisest tulenevaid õigusi teostab Kaitseliidu keskjuhatus tema poolt volitatud isikute kaudu.»;

10) punktist 2.13 jäetakse välja teine lause;

11) punktist 2.14 jäetakse välja teine ja kolmas lause;

12) punktid 2.15, 2.16, 2.17 ja 2.18 tunnistatakse kehtetuks;

13) punktist 2.19 jäetakse välja sõnad «ja käesoleva põhikirja punktis 2.2 nimetatud Kaitseliidu struktuuriüksuste»;

14) punktist 3.2 jäetakse välja sõnad «või kaitseväeametnikuna»;

15) punktist 3.16 jäetakse välja sõnad «Kaitseliidus teeniv kaitseväeametnik,»;

16) punkti 4.4.3 alapunktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) riigieelarvest Kaitseliidu sihtotstarbelise finantseerimise taotluse ja eelarve kinnitamine;
4) Kaitseliidu majandusaasta aruande kinnitamine;»;

17) punkti 4.5.2 alapunkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riigieelarvest Kaitseliidu sihtotstarbelise finantseerimise taotluse ja eelarve ning majandusaasta aruande koostamine ja esitamine keskkogule;

18) punkti 4.5.2 lisatakse alapunkt 91 järgmises sõnastuses:

« 91) Kaitseliidu vara, välja arvatud relvad, laskemoon ja muu sõjaline varustus, kasutamise, lepingute sõlmimise ja eelarvevahendite kasutamise korra kehtestamine;»;

19) punkti 4.9.2 alapunkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) esindajatekogu kinnitatud eelarve piires maleva eelarvevahendite käsutamine;»;

20) punkti 4.9.4 alapunktid 3, 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) üksuse valduses ja kasutuses oleva vara, välja arvatud relvad, laskemoon ja muu sõjaline varustus, valitsemine Kaitseliidu keskjuhatuse kehtestatud korras;»;

« 5) üksuse eelarve ja selle kasutamise aruande koostamine ja esitamine esindajatekogule kinnitamiseks;
6) lepingute sõlmimine keskjuhatuse kehtestatud korras;»;

21) punkti 4.9.7 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kinnitab üksuse eelarve ja selle kasutamise aruande;».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 31. mai 2000. a määruse nr 179 «Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord» (RT I 2000, 43, 277) § 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev määrus reguleerib Kaitseliidu omandisse riigieelarveväliste vahendite arvel või annetustena relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise ja omandis olevate relvade parandamise, ümbertegemise ja lammutamise korda, nimetatud relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liike ning nende teostamise korda.»

§ 3. Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2003. a määruse nr 250 «Avalik-õiguslike juriidiliste isikute või avalikke funktsioone täitvate eraõiguslike juriidiliste isikute, kes omandavad kinnisasja oma funktsioonide täitmiseks, nimekiri» (RT I 2003, 63, 425; 23, 145) punktid 3–18 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määrus jõustub 1. mail 2006. a.

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jürgen LIGI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json