Teksti suurus:

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 „Täitmisplaan“, 29. novembri 2000. a määruse nr 56 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise kord“, 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ ja 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 „Kinnipeetava vanglast vabastamise kord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 36, 622

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 „Täitmisplaan“, 29. novembri 2000. a määruse nr 56 „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise kord“, 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ ja 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 „Kinnipeetava vanglast vabastamise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.04.2006 nr 10

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 5 lg 3, § 8, § 15 lg 2, § 17 lg-te 2 ja 3, § 181 lg 6, § 19 lg 2, § 20 lg 3, § 21 lg 1, § 24 lg 2, § 25 lg 2, § 28 lg 1, § 32 lg 5, § 321 lg 4, § 35 lg 4, § 44 lg 21, § 48 lg 1, § 64 lg 3, § 75 lg 6, § 76 lg 6, § 761 lg 2, § 93 lg 2, § 94 lg 4, § 96 lg 1, § 98 lg-te 1 ja 4 ning § 105 lg 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 «Täitmisplaan» muutmine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 55 «Täitmisplaan» (RTL 2000, 126, 2016; 2005, 62, 880) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Vahistatu paigutamise üldjuhud

Vahistatu paigutatakse vanglasse järgmiselt:
1) vahistatu paigutatakse Tartu Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Tartu Ringkonnakohus, Viru Ringkonnakohus, Viru Maakohus või Tartu Maakohus;
2) vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Tallinna Ringkonnakohus, Pärnu Maakohus või Harju Maakohus;
3) alaealine vahistatu paigutatakse Tartu Vanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust;
4) kohtuistungi toimumisega või menetlustoimingutega seoses võib alaealise vahistatu paigutada ka Tallinna Vanglasse.»;

2) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Vahistatu võib paigutada vanglasse § 2 järgimata, kui see on vajalik kriminaalmenetluse või vahistatu julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel. Vahistatu erandjuhul paigutamise otsustab Justiitsministeerium.»;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Alaealine meessoost kinnipeetav paigutatakse Viljandi Vanglasse.»;

4) paragrahvi 5 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kinnipeetava võib paigutada vanglasse §-st 4 järgimata, kui see on vajalik vangla ülekoormuse tõttu või kinnipeetava julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel. Kinnipeetava paigutamise erandjuhul otsustab Justiitsministeerium.

(2) Eluaegse vangistusega karistatud kinnipeetava paigutamise otsustab Justiitsministeerium.»

§ 2. Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 56 «Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise kord» muutmine

Justiitsministri 29. novembri 2000. a määruses nr 56 «Kinnipeetava tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamise avalduse läbivaatamise kord» (RTL 2000, 126, 2017; 2003, 41, 593) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja lause «Kui neid ei ole, siis mida ta on dokumentide saamiseks teinud või mida kavatseb teha»;

2) paragrahvi 3 lõikest 4 jäetakse välja sõnad «või kui välismaalasest kinnipeetaval puudub elamisluba».

§ 3. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2004, 8, 120) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 8, § 15 lg 2, § 17 lg-te 2 ja 3, § 181 lg 6, § 19 lg 2, § 20 lg 3, § 21 lg 1, § 24 lg 2, § 25 lg 2, § 28 lg 1, § 32 lg 5, § 321 lg 4, § 35 lg 4, § 44 lg 21, § 48 lg 1, § 64 lg 3, § 93 lg 2, § 94 lg 4, § 96 lg 1, § 98 lg-te 1 ja 4 ning § 105 lg 2 alusel.»;

2) paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kinnipeetav paigutatakse ümber selle vangla direktori taotlusel, kus kinnipeetav karistust kannab. Taotluse rahuldamise otsustab Justiitsministeerium.»;

3) paragrahvi 16 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 16. Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

(1) Taotlust menetledes teostatakse Justiitsministeeriumis järgmised toimingud:
1) kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust «Vangistusseaduse» ja muude õigusaktide nõuetele;
2) nõutakse vajaduse korral vanglast ümberpaigutamise otsustamiseks täiendavaid andmeid ja dokumente;
3) määratakse vajaduse korral vanglate osakonna töötaja, kes kohtub kinnipeetavaga ja vestleb asjaomaste vanglatöötajatega;
4) selgitatakse kinnipeetava ümberpaigutamise võimalused.

(2) Pärast lõikes 1 nimetatud toiminguid otsustatakse ümberpaigutamise taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine.

(3) Taotluse rahuldamist otsustades võib määrata ümberpaigutamiseks teise vangla kui taotluses märgitud.»;

4) paragrahvi 19 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Põhjendatud juhul võib otsustada kinnipeetava ümberpaigutamise selles korras ettenähtud menetlust järgimata.»;

5) paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kinnipeetav paigutatakse avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda ümber avavangla direktori või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktori taotlusel. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Justiitsministeerium.»;

6) paragrahvi 23 pealkirjas ning lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad «Justiitsministeeriumi vanglate asekantslerile» sõnaga «Justiitsministeeriumile.»;

7) paragrahvi 25 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kinnipeetav paigutatakse avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse avavangla direktori või avavanglaosakonnaga kinnise vangla direktori põhjendatud taotlusel. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Justiitsministeerium.»;

8) määrust täiendatakse peatükiga 71 järgmises sõnastuses:

«71. peatükk
VANGLAS KINNIPIDAMISE ÕIEND

§ 301. Vanglas kinnipidamise õiendi väljastamine

(1) Vanglas kinnipidamise õiend (edaspidi kinnipidamisõiend) väljastatakse kinnipeetava kirjaliku taotluse alusel.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotluse rahuldamine otsustatakse taotluse saamisest alates ühe kuu jooksul.

§ 302. Kinnipidamisõiendi väljastamise taotluse rekvisiidid

Kinnipidamisõiendi väljastamise taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
1) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
2) sünniaeg või isikukood;
3) kinnitus selle kohta, et kinnipeetaval ei ole muud kehtivat isikut tõendavat dokumenti.

§ 303. Kinnipidamisõiendi väljastamise taotluse rahuldamata jätmine

(1) Vangla direktor või tema määratud isik jätab taotluse rahuldamata, kui:
1) kinnipeetaval on olemas kehtiv isikut tõendav dokument;
2) kui kinnipeetavale on juba väljastatud kinnipidamisõiend.

(2) Kinnipidamisõiendi väljastamise taotlust ei saa rahuldamata jätta, kui kinnipeetavale on juba väljastatud kinnipidamisõiend, kuid see on hävinud või kaduma läinud.

§ 304. Kinnipidamisõiendi vorm ja sellele kantavad andmed

Kinnipidamisõiendile (lisa 13) kantakse järgmised andmed:
1) õiendi väljaandnud vangla nimetus;
2) õiendi number;
3) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
4) kinnipeetava sünniaeg või isikukood;
5) kinnipeetava foto;
6) kinnipeetava allkiri;
7) õiendi väljaandja allkiri ja vangla pitser;
8) õiendi väljaandmise kuupäev.»

§ 4. Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 «Kinnipeetava vanglast vabastamise kord» muutmine

Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruses nr 11 «Kinnipeetava vanglast vabastamise kord» (RTL 2001, 20, 273; 2005, 46, 633) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 75 lõike 6 ja § 761 lõike 2 alusel.»;

2) paragrahvi 4 täiendatakse pärast sõna «tähtpäeva» sõnadega «, välja arvatud vangistuse ositi kandmise puhul,»;

3) paragrahvi 11 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui isik vanglast vabastatakse, antakse talle kaasa vanglast vabastamise õiend (edaspidi vabastamisõiend), määruse lisana esitatud vormi kohaselt.»;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 111 järgmises sõnastuses:

« § 111. Vabastamisõiendile kantavad andmed.

Vabastamisõiendile kantakse järgmised andmed:
1) õiendi väljaandnud vangla nimetus;
2) õiendi number;
3) kinnipeetava ees- ja perekonnanimi;
4) kinnipeetava sünniaeg või isikukood;
5) kinnipeetava foto;
6) kinnipeetava allkiri;
7) õiendi väljaandmise kuupäev;
8) kinnipidamise algus ja lõpp;
9) õiendi väljaandja ees- ja perekonnanimi;
10) õiendi väljaandja ametinimetus;
11) õiendi väljaandja allkiri.»;

5) paragrahvid 12 kuni 15 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine.

(1) Määrus jõustub 2006. aasta 30. aprillil.

(2) Paragrahvi 3 punktid 1 ja 8 ning § 4 punktid 1 ja 2 jõustuvad 2006. aasta 1. juulil.

(3) Paragrahvi 4 punktid 3–5 jõustuvad 2006. aasta 1. oktoobril.

Minister Rein LANG

Kantsler Jüri PIHL

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72
lisa 13

..............................
   Vangla nimetus

KINNIPIDAMISÕIEND NR ......

Välja antud ............................................................................................................
                                          (kinnipeetava ees- ja perekonnanimi)

Sünniaeg või isikukood ....................................................

Kinnipeetava foto

Kinnipeetava allkiri ....................................

Õiendi väljaandja ees- ja perekonnanimi ................................................................

Ametinimetus .........................................................................................................

Allkiri ................................

Õiendi väljaandmise kuupäev ..........................

Pitser

Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11
lisa

 

...............................
  Vangla nimetus

VABASTAMISÕIEND NR ......

Välja antud ...................................................................................................................
                                              (kinnipeetava ees- ja perekonnanimi)

Sünniaeg või isikukood ...................................................

Kinnipidamise algus «.....» .................... a.

Kinnipidamise lõpp  «.....» .................... a.

 

Vabastatava foto Õiend välja antud «.....» .................... a.
Pitser Õiend kehtiv kuni «.....» .................... a.

                                                                     Vabastatu allkiri ................................

Õiendi väljaandja ees- ja perekonnanimi .................................................................

Ametinimetus .........................................................................................................

Allkiri ....................................................................................................................

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json