Teksti suurus:

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 90 "Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 37, 640

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 90 "Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord" muutmine

Vastu võetud 21.04.2006 nr 27

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 44 lõike 7 alusel.

§ 1. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 90 «Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord» (RTL 2004, 50, 870) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tolliametnik paneb tollitõkendi kaubale, transpordivahendile, mahutile, piirdega ümbritsetud hoiuplatsile, laohoonele või muule ehitisele. Tollitõkendi võib panna nimetatud objektidele sõltumata sellest, kas läbivaatus teostati või mitte.

(2) Tollitõkendi panemise või aktsepteerimise kinnitab tolliametnik vastavas tolli elektroonilises andmetöötlussüsteemis. Tollitõkendi panemise või aktsepteerimise kinnitamisel paberkandjal märgib tolliametnik tollideklaratsioonile, läbivaatuse aktile, väärteoprotokollile, otsusele või muule tolli poolt aktsepteeritavale dokumendile tõkendi numbri, allkirja, isikliku pitsati jäljendi ja kuupäeva.

(3) Tollitõkendi panemisest teavitatakse tõkendatud objekti valdajat esimesel võimalusel.

(4) Tollitõkendi võib jätta panemata, kui deklareeritud kauba kirjeldus võimaldab kaupa identifitseerida ja selle kogust hõlpsasti määrata või kauba olemusest tulenevalt ei ole tollitõkendi panemine võimalik.»;

2) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 2006. aasta 1. mail.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json