Teksti suurus:

Kaitseministri 24. aprilli 2000. a määruse nr 3 "Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm", kaitseministri 24. aprilli 2000. a määruse nr 4 "Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa vorm" ja kaitseministri 26. juuni 2001. a määruse nr 18 "Kaitseliidu relvade arvestuse pidamise kord" muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 37, 634

Kaitseministri 24. aprilli 2000. a määruse nr 3 "Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm", kaitseministri 24. aprilli 2000. a määruse nr 4 "Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa vorm" ja kaitseministri 26. juuni 2001. a määruse nr 18 "Kaitseliidu relvade arvestuse pidamise kord" muutmine

Vastu võetud 20.04.2006 nr 13

Käesolev määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» § 22 lõike 4, § 26 lõike 6 ja § 27 lõike 5 alusel.

§ 1. Kaitseministri 24. aprilli 2000. a määruse nr 3 «Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm» (RTL 2000, 50, 745) § 2 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) loa välja andnud «Kaitseliidu seaduse» § 3 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku juriidilise isiku või Kaitseliidu struktuuriüksuse nimetus ja relvakandmisloa number;»;

§ 2. Kaitseministri 24. aprilli 2000. a määruse nr 4 «Kaitseliitlase isikliku relva soetamisloa vorm» (RTL 2000, 50, 746) § 1 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) relvasoetamisloa välja andnud «Kaitseliidu seaduse» § 3 lõikes 6 nimetatud avalik-õigusliku juriidilise isiku või Kaitseliidu struktuuriüksuse nimetus, aadress, telefon;».

§ 3. Kaitseministri 26. juuni 2001. a määruse nr 18 «Kaitseliidu relvade arvestuse pidamise kord» (RTL 2001, 84, 1149) § 1 sõnastatakse järgmiselt:

« § 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev määrus sätestab Kaitseliidu poolt riigieelarveväliste vahendite arvel soetatud või annetustena vastuvõetud ja riigi poolt Kaitseliidule kasutada antud relvade ning kaitseliitlase isiklike relvade (edaspidi relvad) arvestuse korra Kaitseliidus.»

§ 4. Määrus jõustub 1. mail 2006. a.

Kaitseminister Jürgen LIGI

Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes Taivo KENDLA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json