Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 02.01.2012, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.12.2011 nr 93

Määrus kehtestatakse „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 26 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” (RT I, 01.02.2011, 5) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „§ 26 lõike 4,”;

2) paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „hübriidsordi ja sisearetusliini tüübid,”;

3) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud eliitseemne tootmiseks või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel sertifitseeritud seemne kategooria seemne või esimese, teise või kolmanda põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks;
3) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(2) Eliitseemne kategooria seeme tähistusega E, välja arvatud hübriidsordi seeme, on seeme, mis:
1) on toodetud sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest või sellele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud sertifitseeritud seemne kategooria seemne või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel teise või kolmanda põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Hübriidsordi sisearetusliini seeme on seeme, mis:
1) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on sertifitseeritud.

(4) Lihthübriidi eliitseemne kategooria seeme tähistusega F1 on seeme, mis:
1) on ette nähtud kahekordse või kolmekordse hübriidsordi seemne tootmiseks;
2) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
3) on sertifitseeritud.

(5) Rüpsi, sarepta kapsasrohu, rapsi, kahekojalise hariliku kanepi, hariliku köömne, unimaguna ja valge sinepi sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest või sellele eelneva põlvkonna seemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(6) Ühekojalise hariliku kanepi, hariliku lina ja põld-sojaoa esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C1 on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel supereliitseemnest või sellele eelneva põlvkonna seemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud teise põlvkonna sertifitseeritud seemne või kolmanda põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks või on ette nähtud kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(7) Hariliku lina ja põld-sojaoa teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C2 on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest, esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest või sellele eelneva põlvkonna seemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks või on ette nähtud kasutamiseks kolmanda põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(8) Ühekojalise hariliku kanepi teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C2 on seeme, mis:
1) on toodetud esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest;
2) on ette nähtud õitsemisfaasis koristatava hariliku kanepi tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(9) Hariliku lina kolmanda põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C3 on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest, esimese või teise põlvkonna sertifitseeritud seemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja taotluse alusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest või sellele eelneva põlvkonna seemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(10) Säilitussordi seeme tähistusega GR on seeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
3) on ette nähtud kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
4) vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
5) on sertifitseeritud tootja poolt.”;

4) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatav õli- ja kiudtaimede seeme peab vastama sertifitseeritud seemne kategooria kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele. Hariliku lina seeme peab vastama teise või kolmanda põlvkonna sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud nõuetele.”;

5) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Põllukultuur peab olema piisavalt sordiehtne ja -puhas või sisearetusliini puhul sorditunnuste osas piisavalt sordiehtne ja -puhas.

(2) Hübriidsordi seeme loetakse nõuetekohaseks, kui seeme vastab iga ristlusvanema kohta kehtestatud, kaasa arvatud isasteriilsuse või fertiilsuse taastamise nõuetele.

(3) Hübriidrapsi seemne tootmise korral samal kasvukohal peab ristõieliste brassicaceae sugukonna taimede viimasest kasvatamisest olema möödunud vähemalt viis aastat.

(4) Õli- ja kiudtaimede hübriidsordi seemnesegu on sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud määratletud tolmeldajast sõltuva hübriidi (seemnesegu isasteriilne koostisosa ehk emastaim) sertifitseeritud seemne ja ühe või mitme sordilehte või Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud määratletud tolmeldaja (seemnesegu tolmlev koostisosa ehk isastaim) sertifitseeritud seemne segu, mis segatakse mehaaniliselt kokku koostisosade säilitamise eest vastutava isiku kindlaks määratud suhtes ning mille segamisest on eelnevalt teavitatud sertifitseerimisasutust.”;

6) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Õli- ja kiudtaimede liikide sertifitseeritud seemne tootmise korral peab taimik olema kasvuperioodil põldtunnustatud vähemalt üks kord. Hübriidrapsi seemne tootmise korral peab taimik olema kasvuperioodil põldtunnustatud kolm korda. Esimene kord põldtunnustatakse taimik enne õitsemist, teine kord õitsemisaja alguses ja kolmas kord õitsemisaja lõpus.”;

7) paragrahvi 12 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „metoodikakohase” sõnadega „metoodikakohaseks proovivõtmiseks”;

8) paragrahvi 14 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Teises liikmesriigis või samaväärseks tunnistatud riigis toodetud lõpuni sertifitseerimata seemnepartii sertifitseeritakse, kui:
1) seeme põlvneb otse teises liikmesriigis või „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 109 lõikes 1 nimetatud riigis toodetud supereliit-, eliit- või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest;
2) eliitseeme põlvneb „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 109 lõikes 1 nimetatud riigis toodetud seemnest ja seda kasutatakse ristamisel sertifitseeritud eliitseemnega;
3) seeme on tootjariigis koristatud;
4) tootjariigis tehtud põldtunnustamise käigus on seeme tunnistatud selle kategooria seemne kohta kehtestatud nõuete kohaseks, seemne pakend on märgistatud nõuetekohase etiketiga ja seemnepartii on varustatud nõuetekohase saatedokumendiga;
5) seeme vastab selle kategooria kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele.

(4) Sertifitseerida võib idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet. Põllumajandusamet märgib etiketile sõnad „Ei vasta idanevuse nõuetele”.”;

9) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne müügipakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega, välja arvatud ühekordselt suletava pakendi korral, või peab müügipakendi sulgemiskoht olema läbi õmmeldud etiketiga. Kui etikett kinnitatakse nööriga, siis peab kinnituskoht olema fikseeritud Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega. Säilitussordi seemne müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tootja. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist või etiketti) või pakendit rikkumata.”;

10) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad „Pakendatud ja märgistatud seemne” sõnaga „Märgistatud”;

11) paragrahvi 17 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või läbipaistva müügipakendi sisse”;

12) paragrahvi 17 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile ja pakendile või selle sisse. Kui seemne keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, esitatakse taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, standardsed ohutuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed.”;

13) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „pruuni värvi” tekstiosaga „, hübriidsordi seemnesegu sertifitseeritud seemne etikett sinist värvi rohelise diagonaaltriibuga, „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne etikett oranži värvi”;

14) paragrahvi 19 lõike 1 punktid 1 ja 10–12 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 19 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eliitseemne ja sertifitseeritud seemne ning esimese, teise ja kolmanda põlvkonna sertifitseeritud seemne etiketile märgitakse:”;

16) paragrahvi 19 lõike 2 punkti 10 täiendatakse pärast sõna „korral” sõnadega „lisandi laad ning”;

17) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

„121) hübriidsordi sertifitseeritud seemne puhul sordinimi ja sõna „Hübriid”;”;

18) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne etiketile märgitakse:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
2) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud ... (kuu ja aasta)”;
3) seemnepartii number;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) aretusnumber, sordinime ettepanek või kinnitatud sordinimi ning sordi sordilehte võtmiseks esitatud taotluse number selle olemasolu korral;
6) sõnad „Sort ei ole sordilehte võetud”;
7) sõnad „Ainult tootmiskatseteks”;
8) geneetiliselt muundatud sordi puhul sõnad „Geneetiliselt muundatud sort”;
9) deklareeritud netokaal.”;

19) paragrahvi 19 lõike 4 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe.”;

20) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Hübriidsordi seemnesegu sertifitseeritud seemne etiketile märgitakse:
1) lõike 2 punktides 1–5 ja 7–15 sätestatud teave;
2) hübriidsordi seemnesegu nimetus (sõnad „Sordisegu” ja nimetus);
3) seemnesegu moodustavate sortide protsent nende kaalu järgi. Kui ostjale on tema taotlusel kirjalikult teatatud sortide protsent kaalu järgi ja see on ametlikult registreeritud, piisab seemnesegu nimetuse märkimisest.”;

21) paragrahvi 19 lõigete 1 ja 2 punktis 5, § 20 punktis 1 ning § 21 lõigete 1 ja 2 punktis 2 asendatakse sõnad „ladina ja eesti keeles liigi botaaniline nimi” sõnadega „liiginimi eesti ja ladina keeles”;

22) paragrahvi 19 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) liiginimi eesti ja ladina keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);”;

23) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) sisearetusliini või hübriidsordi puhul, mis on ette nähtud ristamiseks üksnes hübriidsordi saamise korral, sõna „Koostisosa”;”;

24) paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Paragrahvi 14 lõikes 4 nimetatud idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- ja eliitseemet on lubatud turustada, kui selle etiketile on märgitud andmed seemne tegeliku idanevuse kohta või kui turustaja varustab müügipakendi etiketiga, millele on märgitud partii number, turustaja nimi ja aadress ning andmed tagatava idanevuse kohta.

(8) Turustatava õli- ja kiudtaimede seemnesegu emas- ja isastaime seeme on töödeldud eri värvi ainega.”;

25) määruse lisa 1 tabeli rea 1 veeru 7 SE, E ja C kategooria rida täiendatakse arvuga „0”.

§ 2.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 37, 638; 2010, 25, 439) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Supereliitseemne kategooria seeme tähistusega SE on seeme, mis:
1) on toodetud sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt;
2) on ette nähtud eliitseemne tootmiseks sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel esimese või teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks;
3) vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(2) Hariliku nisu, spelta nisu, kõva nisu, hariliku kaera, hariliku odra, hariliku rukki ja tritikale eliitseemne kategooria seeme tähistusega E, välja arvatud hübriidsordi eliitseeme, on seeme, mis:
1) on toodetud sordi omaniku või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest või sellele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud eliitseemne kategooria, sertifitseeritud seemne kategooria või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjaliku taotluse alusel teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(3) Hariliku nisu, spelta nisu, kõva nisu, hariliku kaera, hariliku odra, hariliku rukki ja isetolmleva tritikale hübriidsordi eliitseemne kategooria seeme tähistusega F1 on seeme, mis:
1) on ette nähtud hübriidsordi seemne tootmiseks;
2) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
3) on sertifitseeritud.

(4) Maisi eliitseemne kategooria seeme tähistusega E on seeme, mis:
1) risttolmleva sordi puhul on toodetud sordi omaniku või säilitaja vastutusel sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest või sellele eelneva põlvkonna seemnest;
2) on ette nähtud selle sordi kategooria sertifitseeritud seemne või top-cross hübriidsordi või sortidevahelise hübriidsordi seemne tootmiseks;
3) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(5) Sisearetusliini eliitseemne kategooria seeme on seeme, mis:
1) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on sertifitseeritud.

(6) Lihthübriidsordi eliitseemne kategooria seeme tähistusega F1 on seeme, mis:
1) on ette nähtud kahe- ja kolmekordselt ristatud või top-cross hübriidsordi seemne tootmiseks;
2) vastab eliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
3) on sertifitseeritud.

(7) Hariliku rukki ja maisi ning hariliku nisu, spelta nisu, kõva nisu, hariliku kaera, hariliku odra ja isetolmleva tritikale hübriidsordi sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest või sellele eelneva põlvkonna seemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedinõuetele;
2) on ette nähtud kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(8) Hariliku nisu, spelta nisu, kõva nisu, hariliku kaera, hariliku odra ja tritikale esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C1, välja arvatud hübriidsordi seeme, on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt supereliitseemnest või sellele eelneva põlvkonna seemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud teise põlvkonna sertifitseeritud seemne tootmiseks või kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(9) Hariliku nisu, spelta nisu, kõva nisu, hariliku kaera, hariliku odra ja tritikale teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C2, välja arvatud hübriidsordi seeme, on seeme, mis:
1) on toodetud eliitseemnest, esimese põlvkonna sertifitseeritud seemnest või sordi omaniku, esindaja või säilitaja kirjalikul taotlusel eliitseemnele eelneva põlvkonna seemnest, mis vastab supereliitseemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.

(10) Säilitussordi seeme tähistusega GR on §-s 2 nimetatud teraviljaliikide seeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;
3) on ette nähtud kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
4) vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
5) on sertifitseeritud tootja poolt.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava hariliku rukki, maisi ja hariliku kaera hübriidi, hariliku odra, hariliku nisu, spelta nisu, kõva nisu ja tritikale sordi seeme, välja arvatud isetolmleva sordi seeme, peab vastama sertifitseeritud seemne kategooria kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedinõuetele ning hariliku kaera, hariliku odra, hariliku nisu, kõva nisu, spelta nisu ja tritikale isetolmleva sordi, välja arvatud hübriidsordi, seeme peab vastama teise põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooria kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedinõuetele.”;

3) paragrahvi 9 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „sertifitseerimise nõuetele vastavuse kontrollimiseks” sõnaga „sertifitseerimiseks”;

4) paragrahvi 12 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „metoodikakohase” sõnadega „metoodikakohaseks proovivõtmiseks”;

5) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) vastab selle kategooria kohta kehtestatud kvaliteedinõuetele.”;

6) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sertifitseerida võib idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet. Põllumajandusamet märgib etiketile sõnad „Ei vasta idanevuse nõuetele”.”;

7) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seemne müügipakendi sulgemiskoht peab olema pitseeritud Põllumajandusameti plommi või turvakleebisega, välja arvatud ühekordselt suletava pakendi korral, või peab müügipakendi sulgemiskoht olema läbi õmmeldud etiketiga. Kui etikett on varustatud auguga, peab selle kinnituskoht olema pitseeritud Põllumajandusameti plommiga. Säilitussordi müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tootja. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma pitseeringut (plommi, turvakleebist või etiketti) või pakendit rikkumata.”;

8) paragrahvi 15 lõikes 2 asendatakse sõnad „Pakendatud ja märgistatud” sõnaga „Märgistatud”;

9) paragrahvi 17 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või läbipaistva müügipakendi sisse”;

10) paragrahvi 17 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Teave seemne keemilise töötlemise kohta märgitakse etiketile ja pakendile või selle sisse. Kui seemne keemiliseks töötlemiseks kasutatakse taimekaitsevahendit, esitatakse taimekaitsevahendi nimetus, taimekaitsevahendis sisalduva toimeaine nimetus, standardsed ohutuslaused ja vajaduse korral taimekaitsevahendi loas esitatud riskide vähendamise meetmed.”;

11) paragrahvi 18 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „punast värvi” tekstiosaga „, „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne etikett oranži värvi”;

12) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Supereliitseemne etiketile märgitakse:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
2) seemnepartii number;
3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud ... (kuu ja aasta)”;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõna „supereliitseeme” ja tähis „SE”;
7) tootjariigi nimi;
8) deklareeritud neto- või brutokaal;
9) sertifitseeritud seemne või esimese põlvkonna sertifitseeritud seemne kategooriale eelnevate põlvkondade arv;
10) Eestis pakendatud seemne idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ning liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna „Analüüs on tehtud ... (kuu ja aasta)”. Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
11) Eestis pakendatud seemne puhul andmed seemne puhtuse ja idanevuse kohta, 1000 tera mass ning pakendamisloa number.

(2) Eliitseemne ja sertifitseeritud seemne ning esimese ja teise põlvkonna sertifitseeritud seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
2) sertifitseerimisasutuse nimi ning liikmesriigi nimi või selle tähis;
3) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud ... (kuu ja aasta)”;
4) seemnepartii number;
5) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
6) sordinimi ladina tähtedega;
7) kategooria ja selle tähis;
8) tootjariigi nimi;
9) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
10) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
11) sordilehte võetud sisearetusliini või hübriidsordi puhul selle koostisosa nimetus ja võimaluse korral viide lõppsordile. Sisearetusliini ja hübriidsordi puhul, mis on ette nähtud kasutamiseks lõppsordi koostisosana, sõna „Koostisosa”;
12) sordilehte võetud sisearetusliini või hübriidsordi puhul muudel juhtudel selle koostisosa nimetus, mille eliitseemnega on tegemist. Nimi võib olla antud koodina koos viitega lõppsordile. Võimaluse korral märgitakse teave selle kohta, kas tegemist on isas- või emaskoostisosaga. Samuti märgitakse etiketile sõna „Koostisosa”;
13) paljaskaera puhul tekstiosa „minimaalne idanevus 75%”;
14) idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ning liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna „Analüüs on tehtud ... (kuu ja aasta)”. Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
15) Eestis pakendatud seemne puhul andmed seemne puhtuse ja idanevuse kohta, 1000 tera mass ning pakendamisloa number.

(3) Sertifitseeritud seemnesegu etiketile märgitakse:
1) sõnad „Segu ... (liigid või sordid)”;
2) pakendi sulgemise eest vastutava asutuse nimi ja liikmesriigi nimi;
3) seemnepartii number;
4) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud ... (kuu ja aasta)”;
5) iga koostisosa liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta), koostisosa kategooria ja tootjariik;
6) andmed seemnesegu koostise kohta protsentides liikide ja sortide kaupa. Kui andmed koostise kohta on ostjale kirjalikult edastatud ja seemnesegu on registreeritud, siis märgitakse ainult seemnesegu nimetus;
7) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
8) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe;
9) kõikide segu koostisosade idanevuse uue kontrolli korral sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis, proovi analüüsimise kuu ja aasta, märgituna „Analüüs on tehtud ... (kuu ja aasta)”. Selle teabe võib kleeppaberil lisada etiketi juurde;
10) sõnad „Lubatud turustamiseks ainult ... (liikmesriigi nimi)”.

(4) „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 32 alusel tootmiskatse tegemiseks turustatava seemne etiketile märgitakse:
1) sertifitseerimisasutuse nimi ja liikmesriigi nimi või selle tähis;
2) pakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud proovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud ... (kuu ja aasta)”;
3) seemnepartii number;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) aretusnumber, sordinime ettepanek või kinnitatud sordinimi ning sordi sordilehte võtmiseks esitatud taotluse number selle olemasolu korral;
6) sõnad „Sort ei ole sordilehte võetud”;
7) sõnad „Ainult tootmiskatseteks”;
8) geneetiliselt muundatud sordi puhul sõnad „Geneetiliselt muundatud sort”;
9) deklareeritud netokaal.

(5) Säilitussordi seemne etiketile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
2) etiketi kinnitanud pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi sulgemise kuu ja aasta, märgituna „Suletud ... (kuu ja aasta)” või viimase sertifitseerimiseks võetud seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov on võetud ... (kuu ja aasta)”;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõna „Säilitussort”;
7) päritolupiirkond;
8) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
9) seemnepartii number;
10) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
11) dražeerimisainete, granuleeritud pestitsiidide või muude tahkete lisandite kasutamise korral lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe.”;

13) paragrahvi 21 lõigete 1 ja 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);”;

14) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) sisearetusliini või hübriidsordi puhul, mis on ette nähtud ristamiseks üksnes hübriidsordi saamise korral, sõna „Koostisosa”;”;

15) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Paragrahvi 14 lõikes 4 nimetatud idanevuse nõuetele mittevastavat supereliit- või eliitseemet on lubatud turustada, kui selle etiketile on märgitud andmed seemne tegeliku idanevuse kohta või kui turustaja varustab müügipakendi etiketiga, millele on märgitud partii number, turustaja nimi ja aadress ning andmed tagatava idanevuse kohta.”;

16) määruse lisa 4 veeru 5 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

„Tööproovi kaal teiste liikide seemnete ja tungaltera (Claviceps purpurea) määramiseks (g)”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json