Teksti suurus:

Kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.01.2011 otsus nr 818

Kirikute ja koguduste seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.01.2011

Kirikute ja koguduste seaduses (RT I 2002, 24, 135; 2009, 54, 363) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Usulised ühendused on kirikud, kogudused, koguduste liidud ja kloostrid ning välislepingu alusel tegutseva kiriku institutsioonid.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Välislepingu alusel tegutseva kiriku institutsiooni suhtes kohaldatakse käesolevat seadust sarnaselt kirikusse kuuluva koguduse kohta sätestatuga.”;

3) paragrahvi 13 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Välislepingu alusel tegutseva usulise ühenduse puhul esitab registripidajale avalduse välislepingu alusel tegutseva kiriku juhatus, lisades avaldusele põhikirja ja asutamislepingu asemel välislepingu teksti.”;

4) paragrahvi 13 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Registrile esitataval avaldusel peavad allkirjad olema notariaalselt kinnitatud või esitatakse avaldus digitaalallkirjastatuna.”;

5) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse arvutis peetava mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri infosüsteemi, ei või avaldust esitada e-posti teel. Vastasel juhul tagastab registripidaja e-postiga esitatud avalduse seda registripäevikusse kandmata, märkides ära tagastamise põhjuse.”;

6) paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kiriku, koguduste liidu, kirikusse kuuluva kloostri ja kirikusse või koguduste liitu kuuluva koguduse registrisse kantud andmete muutumisel esitab avalduse muudatuste registrisse kandmiseks vastava kiriku või koguduste liidu juhatus.”;

7) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 21–23 järgmises sõnastuses:

„(21) Kirikusse mittekuuluva kloostri ja kirikusse või koguduste liitu mittekuuluva koguduse registrisse kantud andmete muutumisel esitab avalduse muudatuste registrisse kandmiseks vastava kloostri või koguduse juhatus.

(22) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 21 nimetatud avaldus esitatakse käesoleva seaduse § 13 lõigetes 6–8 sätestatud korras.

(23) Uue juhatuse liikme registrisse kandmise avaldusele lisatakse selle uue liikme notariaalselt kinnitatud allkirjaga või digitaalallkirjastatud nõusolek juhatuse liikmeks olemise kohta ja kinnitus, et tal on seaduse kohaselt õigus olla juhatuse liige.”;

8) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Usulise ühenduse põhikirja kohaselt ametikohajärgselt usulise ühenduse juhatusse kuuluva vaimuliku või kloostriülema suhtes ei kohaldata seaduses sätestatud juhatuse liikme ametiaja piirangut. Usuline ühendus esitab sellekohase informatsiooni registrile käesoleva seaduse § 13 lõikes 2 või 31 või § 15 lõikes 2 või 21 nimetatud avalduses.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 311 järgmises sõnastuses:

§ 311. Teate esitamine juhatusse kuuluva vaimuliku või kloostriülema kohta

Enne käesoleva seaduse § 23 lõike 4 jõustumist juhatuse liikmena registrisse kantud selle lõike esimeses lauses nimetatud vaimuliku või kloostriülema kohta võib usuline ühendus esitada registrile sellekohase teate § 15 lõikes 2 või 21 sätestatud korras.”;

10) paragrahv 32 tunnistatakse kehtetuks.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json