Teksti suurus:

Ravimiseaduse § 39 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2011, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
27.01.2011 otsus nr 819

Ravimiseaduse § 39 muutmise seadus

Vastu võetud 20.01.2011

§ 1.  Ravimiseaduse (RT I, 08.11.2010, 7) § 39 täiendatakse lõigetega 11–14 järgmises sõnastuses:

„(11) Ravimite käitlemise tegevuslubade riikliku registri eesmärk on pidada arvestust ravimite käitlemise tegevusloa omajate üle, nende erialase tegevuse ja ravimite käitlemisega seotud järelevalve teostamise üle, et saada andmeid ravimipoliitika juhtimise ja korraldamise ülesannete täitmiseks ning ravimite käitlemisalase statistika tegemiseks.

(12) Registris töödeldakse:
1) ravimite käitlemise tegevusloa taotluste ja ravimite käitlemise tegevuslubade andmeid;
2) ravimite käitlejate üle riikliku järelevalve teostamise käigus kogutud andmeid;
3) apteegi tegevusloa omajate esitatud statistiliste aruannete andmeid;
4) defektsete ravimite üle riikliku järelevalve teostamise käigus kogutud andmeid.

(13) Registrile andmete esitamise kohustus on ravimite käitlemise tegevusloa taotlejatel, ravimite käitlemise tegevusloa omajatel ja Ravimiametil.

(14) Vastutaval töötlejal on õigus teha registrisse kantavate andmete saamiseks ristkasutuse korras päringuid ja saada andmeid teistest riiklikest registritest.”

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 1. märtsil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json