Teksti suurus:

Nõuded rahaturuinstrumendi, millesse võib avatud avaliku investeerimisfondi vara investeerida, emitendile

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Nõuded rahaturuinstrumendi, millesse võib avatud avaliku investeerimisfondi vara investeerida, emitendile - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2017, 1

Nõuded rahaturuinstrumendi, millesse võib avatud avaliku investeerimisfondi vara investeerida, emitendile

Vastu võetud 31.01.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 107 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimis- ja kohaldumisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded rahaturuinstrumendi, millesse võib investeerimisfondi vara investeerida, emitendile.

§ 2.   Nõuded emitendile

  (1) Eurofond ja muu avatud avalik investeerimisfond võib oma vara investeerida sellisesse rahaturuinstrumenti, mille emitendi puhul on investorile tagatud investeerimisfondide seaduse § 107 lõike 2 punktis 1–6 nimetatud rahaturuinstrumentide emitentidega samaväärsel tasemel kaitse, arvestades sealhulgas:
  1) emitendi avalikustamisele kuuluvate raamatupidamise aruannete läbipaistvust vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi heale raamatupidamistavale või rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele;
  2) emitendi usaldusväärsust, lähtudes võimaluse korral tema krediidireitingust;
  3) riikliku või finantsjärelevalve olemasolu emitendi tegevuse üle.

  (2) Lisaks lõikes 1 sätestatule peab emitent vastama vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:
  1) emitendi omakapitali suurus kokku on vähemalt 10 000 000 eurot ja emitent koostab ning avalikustab oma raamatupidamise aastaaruandeid vastavalt raamatupidamise seaduse või Neljandas Euroopa Liidu Nõukogu direktiivis 78/660/EMÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid (EÜT L 222, 14.08.1978, lk 11–31), sätestatud nõuetele;
  2) emitent kuulub konsolideerimisgruppi raamatupidamise seaduse tähenduses, kus vähemalt ühe ettevõtja väärtpaberid on reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavad ning emitendi põhitegevuseks on selle konsolideerimisgrupi finantseerimine;
  3) emitendi põhitegevuseks on väärtpaberistatud vahendite finantseerimine, mis on tagatud krediidi- või finantseerimisasutuses avatud krediidiliiniga (liquidity line).

  (3) Lõike 2 punktis 3 nimetatud väärtpaberistatud vahendina käsitatakse äriühinguna või lepingulises vormis asutatud struktuuri, mille eesmärgiks on finantseerimistehingute sooritamine väärtpaberistatud kujul.

  (4) Lõike 2 punktis 3 nimetatud krediidiliin on krediidi- või finantseerimisasutuse kliendi käsutuses olev laenuressurss, mida kasutades võib kliendi arvelduskonto saldo kokkuleppel krediidi- või finantseerimisasutusega olla teatud perioodi jooksul sellise laenuressursi ulatuses negatiivne. Nimetatud krediidi- või finantseerimisasutus peab vastama investeerimisfondide seaduse § 107 lõikes 3 nimetatud rahaturuinstrumendi emitendile kehtestatud nõuetele.

Sven Sester
Rahandusminister

Kaie Koskaru-Nelk
Eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json