Teksti suurus:

Nõuded fondi likvideerimisaruandele

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2017, 2

Nõuded fondi likvideerimisaruandele

Vastu võetud 31.01.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 179 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded lepingulise fondi ja aktsiaseltsifondi (edaspidi mõlemad koos fond) likvideerimismenetluse lõppemise järel Finantsinspektsioonile esitatavale aruandele (edaspidi likvideerimisaruanne).

  (2) Määruses lepingulise fondi kohta sätestatut kohaldatakse ka lepingulise fondi allfondi likvideerimisele.

§ 2.   Likvideerimisaruandes esitatavad andmed ja dokumendid

  (1) Likvideerimisaruandes esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) fondi nimetus või ärinimi ja olemasolu korral registrikood;
  2) fondivalitseja ärinimi ja registrikood ning aktsiaseltsifondi puhul andmed valitsemislepingu kehtivuse kohta;
  3) depositooriumi nimi ja registrikood ning andmed depoolepingu kehtivuse kohta;
  4) fondi likvideerija või likvideerijate nimi või nimetus, elu- või asukoht, isikukood, selle puudumisel sünniaeg või olemasolu korral registrikood;
  5) likvideerimisotsuse või aktsiaseltsifondi lõpetamise otsuse vastuvõtja ja otsuse tegemise kuupäev, osakuomanike või aktsionäride üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku protokolli ärakiri;
  6) aktsiaseltsifondi sundlõpetamise korral vastava kohtuotsuse ärakiri;
  7) lepingulise fondi puhul likvideerimisloa andmise otsuse kuupäev;
  8) likvideerimisteate avalikustamise aeg, koht ja sisu;
  9) andmed fondi vara kohta likvideerimisotsuse vastuvõtmise päeval;
  10) andmed fondi vara kohta likvideerimismenetluse alustamise päeval;
  11) andmed fondi kohustuste ja nende täitmise kohta likvideerimismenetluse jooksul;
  12) andmed fondi varaga likvideerimismenetluse jooksul tehtud tehingute kohta;
  13) andmed fondi vara kohta pärast fondi kohustuste täitmist võlausaldajate ees;
  14) andmed likvideerimiskulude kohta;
  15) aktsiaseltsifondi puhul äriseadustiku § 378 lõikes 1 nimetatud dokumendid;
  16) investeerimisfondide seaduse § 177 lõikes 2 nimetatud fondi vara jaotamise teate või äriseadustiku § 378 lõikes 3 nimetatud teate avalikustamise aeg, koht ja sisu;
  17) andmed osakuomanikele või aktsionäridele tehtud väljamaksete kohta;
  18) andmed osakuomanikele või aktsionäridele deponeeritud varade kohta;
  19) andmed kõigi likvideerimismenetluse käigustehtud kohtuotsuste kohta ja vastavate kohtuotsuste ärakirjad;
  20) aktsiaseltsifondi puhul äriregistrile lõpetamise otsuse kande tegemise avalduse esitamise aeg;
  21) likvideerimismenetluse lõpetamise aeg;
  22) likvideerimisaruande koostamise aeg;
  23) muud likvideerimismenetlusega seotud olulised andmed ja dokumendid.

  (2) Kui fondi likvideerimise viib läbi depositoorium, märgitakse likvideerimisaruandes lisaks lõikes 1 sätestatule:
  1) fondi valitsemisõiguse depositooriumile ülemineku aeg;
  2) andmed fondi vara kohta fondi valitsemisõiguse depositooriumile üleminekul.

  (3) Kui fondi likvideerimise viivad lõpuni Finantsinspektsiooni nimetatud likvideerijad, märgitakse likvideerimisaruandes lisaks lõikes 1 sätestatule:
  1) Finantsinspektsiooni vastava otsuse tegemise aeg;
  2) likvideerijatele fondi likvideerimise üleandmise aeg;
  3) andmed fondi vara kohta likvideerijatele fondi likvideerimise üleandmisel.

  (4) Pensionifondi likvideerimise korral lisatakse likvideerimisaruandele fondivalitseja aruanne pensionifondi valitsemise üleandmiseks tehtud toimingutest koos neid tõendavate dokumentidega.

§ 3.   Andmed fondi vara kohta

  Paragrahvi 2 lõike 1 punktides 9 ja 10, lõike 2 punktis 2 ning lõike 3 punktis 3 nimetatud andmete puhul näidatakse:
  1) fondi vara puhasväärtus;
  2) fondi osakute või aktsiate arv, millest on maha arvatud tagasivõetud osakud või aktsiad, ja olemasolul nende nimiväärtus;
  3) fondi osaku või aktsia puhasväärtus;
  4) fondi vara väärtus;
  5) kõigi fondi varas olevate väärtpaberite, hoiuste ja kinnisasjade ning muu fondi vara loetelu, sealhulgas iga sellise vara kohta investeeringu liik, arvestuslik väärtus ja osakaal fondi varades;
  6) iga fondi varas oleva väärtpaberi kohta emitendi nimi, väärtpaberi liik ja nimiväärtus ning võimaluse korral turuväärtus, intressimäär ja muud olulised tunnused.

§ 4.   Andmed fondi kohustuste kohta

  (1) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 11 nimetatud andmete puhul näidatakse likvideerimisaruandes iga võlausaldaja nimi ning tema nõude suurus, selle tekkimise aeg, alus, täitmise aeg ja koht, samuti rahasummade deponeerimise aeg ja koht.

  (2) Likvideerimisaruandes näidatakse eraldi andmed arvestatud valitsemistasu ja depootasu ning muude fondivalitsejale ja depositooriumile täidetavate kohustuste kohta, mis olid ette nähtud fondi tingimustes ja mida ei olnud täidetud enne likvideerimismenetluse algust.

§ 5.   Andmed likvideerimiskulude kohta

  (1) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 14 nimetatud andmete osas näidatakse iga likvideerimiskulu kohta selle:
  1) liik;
  2) suurus;
  3) tekkimise põhjus või alus;
  4) tekkimise aeg;
  5) täitmise aeg.

  (2) Lepingulise fondi likvideerimisaruandes näidatakse ka likvideerimiskulude suurus kokku ja nende osakaal fondi puhasväärtuses likvideerimisotsuse vastuvõtmise päeva seisuga.

§ 6.   Andmed osakuomanikele või aktsionäridele tehtud väljamaksete kohta

  (1) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 17 nimetatud andmete osas näidatakse igale osakuomanikule või aktsionärile tehtud väljamakse kohta:
  1) väljamakse tegemise kuupäev;
  2) väljamakse kogusumma ja, kui väljamakset ei tehtud sularahas, makseteenuse osutaja, kellele väljamakse üle kanti;
  3) olemasolu korral üleantud muu vara, vara nimetus ja kogus.

  (2) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 18 nimetatud andmete osas näidatakse likvideerimisaruandes igale osakuomanikule või aktsionärile deponeeritud raha kogusumma või muu vara arvestuslik väärtus ja koht, kuhu vara deponeeriti.

§ 7.   Likvideerimisaruande kinnitamine

  (1) Lepingulise fondi likvideerimisaruande kinnitab fondivalitseja juhatuse liige, kui seaduses või fondivalitseja põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Aktsiaseltsifondi likvideerimisaruande kinnitavad likvideerijad ühiselt.

  (3) Kui likvideerimise viis lõpuni depositoorium, kinnitab likvideerimisaruande depositooriumi juhatuse liige, kui seaduses või depositooriumi põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Kui likvideerimise viisid lõpuni Finantsinspektsiooni määratud likvideerijad, kinnitavad likvideerimisaruande likvideerijad ühiselt.

  (5) Kinnitus peab sisaldama vastavalt juhatuse liikme või iga likvideerija nime, allkirja ja likvideerimisaruande kinnitamise kuupäeva.

Sven Sester
Rahandusminister

Kaie Koskaru-Nelk
Eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json