Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi menetluses kogutavate andmete täpsustamisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2018, 1

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendava dokumendi menetluses kogutavate andmete täpsustamisega

Vastu võetud 26.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 1 ja § 152 lõike 1 alusel.

§ 1.   Siseministri 18. detsembri 2015. a määruses nr 77 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„E-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmisel kaaluka avaliku huvi korral esitatakse §-s 25 sätestatud andmed ning võimaluse korral isiku foto ja koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Fotot ei pea esitama, kui taotletakse digitaalset isikutunnistust, välja arvatud e-residendi digitaalset isikutunnistust.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 241 järgmises sõnastuses:

§ 241. E-residendi digitaalse isikutunnistuse taotluses esitatavad lisaandmed

Taotleja esitab e-residendi digitaalse isikutunnistuse taotluses täiendavalt järgmised andmed, kui need on olemas:
1) varasemad ja muud nimed;
2) varasemad kodakondsused;
3) sotsiaalmeedia kontod;
4) taotlejaga seotud nii Eesti kui ka välisriigi ettevõtted;
5) elulookirjeldus;
6) info karistatuse kohta;
7) info ärikeelu kohta.”;

4) paragrahvi 25 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Isik tuvastatakse tema isikut tõendavasse dokumenti kantud andmete alusel.”.

§ 2.   Siseministri 18. detsembri 2015. a määruse nr 78 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” § 8 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) E-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotlemisel kantakse andmekogusse veel järgmised andmed juhul, kui need on esitatud:
1) varasemad ja muud nimed;
2) varasemad kodakondsused;
3) sotsiaalmeedia kontod;
4) taotlejaga seotud nii Eesti kui ka välisriigi ettevõtted;
5) elulookirjeldus;
6) info karistatuse kohta;
7) info ärikeelu kohta.”.

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json