Teksti suurus:

Eesti väärtpaberite registri pidaja ja pensioniregistri pidaja valimise kord ja nendega sõlmitava lepingu tingimused

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Eesti väärtpaberite registri pidaja ja pensioniregistri pidaja valimise kord ja nendega sõlmitava lepingu tingimused - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2018, 6

Eesti väärtpaberite registri pidaja ja pensioniregistri pidaja valimise kord ja nendega sõlmitava lepingu tingimused

Vastu võetud 30.01.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse § 25 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolevas määruses sätestatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse (edaspidi seadus) § 25 alusel pensioniregistri pidaja ja Eesti väärtpaberite registri pidaja (edaspidi registripidaja) valimise täpsem kord ning registripidajaga registri pidamiseks sõlmitava lepingu (edaspidi leping) tingimused.

§ 2.   Registripidaja valimise kord

  (1) Registripidaja volitatakse Eesti väärtpaberite registrit või pensioniregistrit (edaspidi register) pidama halduskoostöö seaduses ja riigihangete seaduses sätestatud korras.

  (2) Hanketeade registripidajaga lepingu sõlmimiseks avaldatakse riigihangete registris hiljemalt üks aasta enne registripidajaga kehtiva lepingu lõppemist või viivitamata pärast valdkonna eest vastutava ministri poolt seaduse § 25 lõikes 6 nimetatud lepingu ennetähtaegse lõpetamise otsuse tegemist.

  (3) Registripidaja leidmise riigihankel ei või pakkumuste esitamise tähtaeg olla lühem kui 30 päeva.

§ 3.   Lepingu üldised tingimused

  (1) Registripidaja volitamiseks sõlmitakse leping kirjalikult ning selle objektiks on registripidaja poolt registri pidamine.

  (2) Kõik registrisse kantud andmed kuuluvad Eesti Vabariigile.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) juriidilisele isikule antav haldusülesanne;
  2) haldusülesande täitmise rahastamise alused;
  3) lepingupoolte õigused ja kohustused;
  4) haldusülesande täitmise üle haldusjärelevalvet teostav valitsusasutus;
  5) lepingu kehtivus;
  6) lepingu muutmise tingimused;
  7) lepingu peatumise tingimused (force majeure);
  8) lepingu lõpetamise alused ja kord;
  9) järelevalveasutuse õigused ja registripidaja kohustused lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks, sh uuele registripidajale registripidamise üleandmise tingimused, kord ja tähtajad ning muud registripidamise järjepidevuse tagamiseks kasutusele võetavad abinõud;
  10) konfidentsiaalsuse nõuded;
  11) seadusest tulenevad või haldusülesande täitmise korraldamiseks vajalikud muud tingimused.

§ 4.   Lepingu kohustuslikud tingimused

  (1) Lepingus sätestatakse registripidaja kohustustena:
  1) kohustus sõlmida tarkvara kasutamise õiguse aluseks olevad litsentsilepingud tingimusega, millega on tagatud lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel uuele registripidajale või valdkonna eest vastutavale ministrile kogu registri jätkusuutlikuks pidamiseks vajaliku tarkvara üleandmine;
  2) kohustus müüa lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel uue registripidaja sellekohase soovi korral registri jätkusuutlikuks pidamiseks vajalik tark- ja riistvara vastavalt uue registripidajaga sõlmitud hinnakokkuleppele ning kolmandate isikutega sõlmitud tarkvara kasutamise õiguse aluseks olevatele litsentsilepingutele;
  3) kohustus täita registripidamisega seotud kohustusi uuele registripidajale üleandmiseks ning registripidamise järjepidevuse tagamiseks vähemalt kuue kuu jooksul pärast uue registripidajaga lepingu sõlmimist.

  (2) Lepingus sätestatakse, et pärast lõike 1 punktis 3 nimetatud perioodi lõppemist ei ole eelmisel registripidajal mingisugust võimalust registris sisalduvatele andmetele iseseisvaks juurdepääsuks, nende andmete iseseisvaks kasutamiseks või nende alusel teenuste osutamiseks. Lepingutingimused peavad tagama kõikide eelmisele registripidajale jäänud andmete ja juurdepääsukanalite kustutamise pärast nimetatud perioodi lõppemist.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json