Teksti suurus:

Siseministri 10. veebruari 2011. aasta määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2021, 1

Siseministri 10. veebruari 2011. aasta määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ muutmine

Vastu võetud 28.01.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.   Siseministri 10. veebruari 2011. aasta määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ muutmine

  Siseministri 10. veebruari 2011. aasta määruses nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tuleohutusaruanne esitatakse päästeinfosüsteemi üks kord aastas.“;

3) määruse lisa 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa 2 punktid 1.2, 6.3 ja 7.1 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse lisa 2 punkt 7.2 sõnastatakse järgmiselt:

„7.2. kemikaaliseaduse kohaselt suurõnnetuse ohuga ettevõtete kategooriasse kuuluvad tööstus- või laohooned ja enam kui 1500 m2 pindalaga ohtlikud ettevõtted, kus hoiustatakse või töödeldakse peamiselt põlevmaterjali või plahvatusohtlikke aineid ning kus on tuleoht või plahvatusoht (2. ja 3. tuleohuklassiga ehitised).“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json