Teksti suurus:

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 02.02.2021, 5

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruse nr 82 „Terviseameti põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 28.01.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 40 lõike 2 ja § 42 lõike 1 alusel.

Sotsiaalministri 6. novembri 2009. a määruses nr 82 „Terviseameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti peamisteks struktuuriüksusteks on osakonnad, talitused ja laborid. Osakonna koosseisu võivad kuuluda talitused ja keskused.“;

2) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Peadirektori otseses alluvuses võivad olla talitused ja keskused ning teenistuskohad, mis ei kuulu ühegi osakonna koosseisu.“;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) nakkushaiguste osakond;“;

4) paragrahvi 11 lõike 1 punktid 9, 12 ja 13 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktidega 14–18 järgmises sõnastuses:

„14) tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakond;
15) Põhja regionaalosakond;
16) Lõuna regionaalosakond;
17) Ida regionaalosakond;
18) Lääne regionaalosakond.“;

6) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Nakkushaiguste osakonna põhiülesanneteks on nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje tegevuste korraldamine, nakkushaiguste registri pidamine, nakkushaiguste levikutendentside määramine ja hindamine, Eesti riigipiiril nakkushaiguste leviku tõkestamise korraldamine, immuniseerimisalaste andmete kogumine ja analüüsimine, immuunpreparaatide ja antiretroviirusravimite varu käitlemine ning rahvusvaheliste kiirteavitus- ja reageerimissüsteemidega seotud funktsioonide täitmine.“;

7) paragrahvi 11 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Üldosakonna põhiülesanneteks on asutuse teabehalduse korraldamine, personalitöö, riigivara haldamine ning varade, hangete ja müügiarvestus.“;

8) paragrahvi 11 lõiked 10 ja 13 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 131 järgmises sõnastuses:

„(131) Tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakonna põhiülesanneteks on:
1) tervishoiutöötajate (sh proviisorite ja farmatseutide) registreerimine, kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ja tervishoiutöötajate vaba liikumise õiguse tagamine ning tervishoiutöötajate riikliku registri, tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri ning proviisorite ja farmatseutide riikliku registri vastutava töötleja ülesannete täitmine;
2) tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade väljastamine;
3) tervishoiuteenuste kvaliteedi seire ja analüüs;
4) üldarstiabi korraldamine ja planeerimine;
5) kiirabi korraldamine ning riigi antidootide varu korraldamine;
6) osalemine töötervishoiuprogrammide väljatöötamises ja nende elluviimise korraldamine, kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud haigestumise analüüsimine, töötervishoiuspetsialistide täienduskoolituste korraldamine ning meresõiduohutuse seaduse alusel tervisekontrolli tegija tunnustamine;
7) tervishoiuteenuse osutajate ja kiirabi hädaolukorraks valmisoleku ja hädaolukorra lahendamise ning elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamine;
8) riigi tervishoiuvaru ning tervishoiuteenuse osutajate ravimite ja meditsiinivahendite tegevusvaru moodustamine ja uuendamine;
9) tervishoiutöötajate riigikaitseliste töökohtade ja paigutuse üle arvestuse pidamine kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal;
10) tervishoiu riigikaitseks valmistumise korraldamine;
11) tervishoiuteenuste korraldamine ja koordineerimine kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal.“;

10) paragrahvi 11 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Regionaalosakondade põhiülesanneteks on ameti tegevust reguleerivate õigusaktide, ameti antud õigusaktide ja juhendite rakendamine enda haldusterritooriumil, sh majandustegevuse järelevalve, riikliku ja haldusjärelevalve tegemine ja haldussunni kohaldamine ning väärteomenetluse läbiviimine, pöördumistele vastamine ning ennetus- ja nõustamistegevus.“;

11) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Talitused

(1) Ameti struktuuriüksusteks on kvaliteeditalitus ja kommunikatsioonitalitus, mis alluvad otse peadirektorile.

(2) Kvaliteeditalituse põhiülesandeks on kvaliteedijuhtimise korraldamine.

(3) Kommunikatsioonitalituse põhiülesanneteks on sise- ja väliskommunikatsiooni ning meediasuhtluse korraldamine.“;

12) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti struktuuriüksuseks on terviseohutuslabor. Terviseohutuslabori koosseisu võivad kuuluda funktsionaalsed ja regionaalsed laborid.“;

13) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõna „Laborite“ sõnaga „Terviseohutuslabori“;

14) paragrahvi 16 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Peadirektori asetäitja

(1) Ameti koosseisus on kuni kaks peadirektori asetäitja ametikohta. Peadirektori asetäitja allub vahetult peadirektorile. Peadirektori asetäitja juhib ametit enda vastutusvaldkonna ulatuses. Peadirektori asetäitja ametikoha moodustab, vastutusvaldkonna määrab ja ametijuhendi kinnitab peadirektor.

(2) Peadirektori asetäitja:
1) koordineerib, suunab, juhendab, kontrollib ja analüüsib tema vastutusvaldkonna osakondadele pandud ülesannete täitmist, korraldab osakondade vahelist koostööd ning vastutab ülesannete efektiivse täitmise eest;
2) osaleb ameti eelarve koostamisel ja teeb ettepanekuid eelarvevahendite kasutamise kohta;
3) annab oma vastutusvaldkonna piires teenistusalaseid korraldusi;
4) pärib oma vastutusvaldkonna struktuuriüksuste juhtidelt aru nende tegevuse kohta;
5) esindab ametit oma vastutusvaldkonna ja peadirektorilt saadud volituste piires;
6) teeb oma vastutusvaldkonna piires peadirektorile ettepanekuid teenistujate värbamiseks, edutamiseks, ergutuste kohaldamiseks ja distsiplinaarkaristuste määramiseks või teenistusest vabastamiseks ja töölepingu lõpetamiseks;
7) täidab muid ametijuhendist tulenevaid ülesandeid.

(3) Peadirektori asetäitjad asendavad peadirektorit ajal, millal peadirektori avaliku võimu volitused on peatunud või ta viibib välislähetuses, ametijuhendis või peadirektori käskkirjas määratud järjekorras. Teenistusalastes küsimustes asendab peadirektori asetäitja peadirektorit enda vastutusvaldkonna piires.“.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json