Teksti suurus:

Loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.03.2011
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.02.2011 otsus nr 839

Loomatauditõrje seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.2011

§ 1.  Loomatauditõrje seaduses (RT I 1999, 57, 598; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Loom, loomsed saadused ja loomsed kõrvalsaadused”;

2) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ning loomseid jäätmeid”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Loomsed kõrvalsaadused käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), artikli 3 punktis 1 sätestatud loomsed kõrvalsaadused.

(5) Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 3 punktis 2 sätestatud loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted.”;

4) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tegevusluba omav veterinaararst (edaspidi veterinaararst) juhib loomapidaja ning loomsete saaduste, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitleja tähelepanu Euroopa Liidu õigusaktides, käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumisele ning teeb ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks.”;

5) paragrahv 111 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 111. Tapamaja ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõtte andmete kandmine põllumajandusloomade registrisse

(1) Põllumajandusloomade registrisse kantakse lisaks käesoleva seaduse § 11 lõikes 5 nimetatud andmetele ka andmed tunnustatud tapamaja kohta ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõtte kohta, mis on tunnustatud või millest on registreerimise eesmärgil teavitatud. Veterinaar- ja Toiduamet esitab nimetatud andmed volitatud töötlejale viivitamata. Volitatud töötleja määrab ettevõtte geograafilise asukoha koordinaadid ja kannab need registrisse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed kantakse registrisse kümne tööpäeva jooksul:
1) tapamaja või loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõtte tunnustamise otsuse tegemisest arvates;
2) loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõttele, millest on registreerimise eesmärgil teavitatud, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 47 kohase ametliku numbri andmisest arvates.

(3) Tunnustatud tapamaja ning tunnustatud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõtte andmed kustutatakse registrist ettevõtte tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse alusel kümne tööpäeva jooksul selle tegemisest arvates.

(4) Käesoleva seaduse § 11 lõikes 5 ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete õigsuse eest vastutab nende esitaja. Registrisse kantud andmete muutumise korral taotleb nende esitaja viivitamata registris muudatuse tegemist.”;

6) seaduse 2. peatüki 4. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4. jagu
Loomade, loomsete saaduste ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete veo veterinaarnõuded
”;

7) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Loomseid kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid võib vedada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud nõuete kohaselt.”;

8) seaduse 2. peatüki 5. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5. jagu
Loomsete saaduste ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemine
”;

9) paragrahv 181 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 181. Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise veterinaarnõuded

(1) Loomseid kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid käideldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud veterinaarnõuete kohaselt.

(2) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõttest peab registreerimise eesmärgil teavitama enne Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 23 lõike 1 punktis a nimetatud tegevuse alustamist.

(3) Loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõte peab olema tunnustatud enne Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 24 lõikes 1 nimetatud tegevuse alustamist.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 3 punktis 10 sätestatud pädev asutus on Veterinaar- ja Toiduamet.

(5) Veterinaar- ja Toiduameti loal võib kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikliga 19 ette näha loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise erisusi.

(6) Loomataudi puhkemise korral on loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemisega tegelev isik kohustatud osalema loomataudi tagajärgede likvideerimises oma käitlemisvaldkonnas Veterinaar- ja Toiduameti ettekirjutuse kohaselt.”;

10) paragrahvid 182 ja 183 tunnistatakse kehtetuks;

11) seaduse 2. peatüki 61. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

61. jagu
Loomakasvatushoone, -rajatise, loomade pidamiseks piiritletud ala, embrüokogumisrühma, põllumajandusloomi vahendava isiku ettevõtte, tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise ettevõtte ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõtte tunnustamine
”;

12) paragrahvi 191 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tunnustamine on menetlus, mille käigus järelevalveasutus hindab tunnustamisele kuuluva loomakasvatushoone, -rajatise, loomade pidamiseks piiritletud ala, embrüokogumisrühma või põllumajandusloomi vahendava isiku, tauditõrje eesmärgil tapmisele määratud vesiviljelusloomade tapmise või loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise ettevõtte või selle osa (edaspidi ettevõte) vastavust Euroopa Liidu õigusaktides ning käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele nii taotleja esitatud andmete alusel kui ka ettevõttes kohapeal.

(2) Ettevõte peab enne tunnustamise aluseks oleva tegevuse alustamist olema tunnustatud. Ettevõtte tunnustamiseks esitab isik kirjaliku taotluse järelevalveasutusele.

(3) Kui ettevõte on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hindamise tulemusena nõuetekohane, teeb järelevalveasutus selle ettevõtte tunnustamise otsuse. Kui ettevõte ei ole hindamise tulemusena nõuetekohane, teeb järelevalveasutus selle ettevõtte tunnustamisest keeldumise otsuse.

(4) Järelevalveasutus teeb ettevõtte tunnustamise või sellest keeldumise otsuse kolme kuu jooksul taotluse ja sellele lisatud dokumentide saamisest arvates. Otsus toimetatakse taotlejale kätte viivitamata, kuid mitte hiljem kui viiendal tööpäeval otsuse tegemisest arvates posti teel lihtkirjaga või elektrooniliselt või tehakse teatavaks allkirja vastu.

(5) Järelevalveasutus peab arvestust tunnustatud ettevõtete kohta tegevusvaldkondade kaupa. Arvestuse andmed on avalikud ning need avalikustatakse järelevalveasutuse veebilehel.

(6) Arvestuse andmete alusel esitab järelevalveasutus tunnustatud ettevõtete andmed Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt.”;

13) paragrahvi 35 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Loomataudi kahtluse tekkimise korral korraldab loomade tapaeelset või tapajärgset kontrolli teinud järelevalveametnik või volitatud veterinaararst tapamajja toodud taudikahtlaste loomade ning nendelt pärinevate loomsete saaduste ja kõrvalsaaduste isoleerimise, peatab loomade, loomsete saaduste ja loomsete kõrvalsaaduste töötlemise ning võtab tarvitusele abinõud loomataudi leviku tõkestamiseks.”;

14) paragrahvi 433 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Loomatauditõrje programmi eriti ohtliku loomataudi ja käesoleva seaduse § 55 lõike 3 alusel kehtestatud loetelus nimetatud loomataudi kohta ning sellise loomataudi kohta, mille puhul on Veterinaar- ja Toiduameti hinnangul vajalik määrata kindlaks taudialane staatus, (edaspidi riiklik tõrjeprogramm) töötab Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud juhul või vajaduse korral välja ja kehtestab ning korraldab selle rakendamist Veterinaar- ja Toiduamet.”;

15) paragrahvi 453 lõike 1 punktis 7 ja § 50 lõikes 7 asendatakse sõnad „loomsete saaduste ja” sõnadega „loomsete saaduste, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete ning”;

16) paragrahvi 50 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „saaduste” sõnadega „, loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete”;

17) paragrahvi 586 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 586. Loomade, loomsete saaduste ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete veo ning loomsete saaduste ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise veterinaarnõuete rikkumine

(1) Loomade, loomsete saaduste ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete veo ning loomsete saaduste ning loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete käitlemise veterinaarnõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.”

§ 2. Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seaduses (RT I 2004, 34, 236; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) loomseid saadusi sisaldav toit (edaspidi loomne toit), mis on mõeldud isiklikuks tarbimiseks ja mis imporditakse reisija pagasi hulgas või saadetakse väikepakendis või tarbija kaugtellimuse täitmisel kooskõlas komisjoni määrustega (EÜ) nr 136/2004, milles sätestatakse kolmandatest riikidest imporditud kaupade veterinaarkontrolli kord ühenduse piiripunktides (ELT L 21, 28.01.2004, lk 11–23), ja (EÜ) nr 206/2009, milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 136/2004 (ELT L 77, 24.03.2009, lk 1–19);”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Loomne saadus käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), I lisa punktis 8.1 sätestatud loomne toode.”;

3) paragrahvi 3 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Loomsete saaduste kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete kohta, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), ei ole sätestatud teisiti. Loomsed kõrvalsaadused käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 3 punktis 1 sätestatud loomsed kõrvalsaadused. Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 3 punktis 2 sätestatud loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted.”;

4) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Importimisel kuuluvad veterinaar- ja zootehnilise kontrolli alla komisjoni otsuse 2007/275/EÜ, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid (ELT L 116, 04.05.2007, lk 9–33), I lisas sätestatud loomad ja loomsed saadused ning komisjoni määruse (EÜ) nr 136/2004 IV lisas loetletud taimsed saadused.”;

5) paragrahvi 44 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui loomset saadust sisaldavat kaubasaadetist ei ole võimalik selle päritoluriiki tagasi saata või kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud 60-päevane tähtaeg on möödunud või kui kaubasaadetise eest vastutav isik annab selle kõrvaldamiseks kohe loa, kõrvaldatakse kaubasaadetis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009 sätestatud nõuete kohaselt.”

§ 3. Söödaseaduse (RT I 2007, 6, 32; 2010, 72, 542) § 6 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „nr 1774/2002, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad (EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1–95)” tekstiosaga „nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33)”.

§ 4. Veterinaarkorralduse seaduses (RT I 1999, 58, 608; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Loomne saadus käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), I lisa punktis 8.1 sätestatud loomne toode.”;

2) paragrahvi 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Loomsete saaduste kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete kohta, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), ei ole sätestatud teisiti. Loomsed kõrvalsaadused käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 3 punktis 1 sätestatud loomsed kõrvalsaadused. Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 3 punktis 2 sätestatud loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted.”;

3) paragrahvi 7 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Isiku taotlusel annab järelevalveametnik nõusoleku jätkata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5–7 nimetatud tegevusi, kui nende peatamise tinginud asjaolud on kõrvaldatud.”;

4) paragrahv 3510 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 3510. Järelevalveametniku ettekirjutus

(1) Õigusrikkumise avastamise korral teeb järelevalveametnik isikule ettekirjutuse, milles:
1) juhib tähelepanu õigusrikkumisele;
2) esitab nõude õigusrikkumise lõpetamiseks;
3) kohustab tegema õigusrikkumise lõpetamiseks ja edasiste õigusrikkumiste ärahoidmiseks vajalikke toiminguid.

(2) Järelevalveametnik määrab ettekirjutuses selle täitmise tähtaja ning toimetab ettekirjutuse isikule või tema esindajale kätte posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või annab kätte allkirja vastu.

(3) Kohustatud isik maksab maksmata järelevalvetasu sissenõudmiseks tehtud ettekirjutuses määratud summa kümne tööpäeva jooksul ettekirjutuse saamisest arvates.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib järelevalveasutus rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.”;

5) paragrahvi 36 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui isik, kellele ettekirjutus, otsus või toiming on suunatud, ei nõustu järelevalveametniku ettekirjutuse, otsuse või toiminguga, võib ta esitada kirjaliku vaide Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorile 30 kalendripäeva jooksul ettekirjutusest, otsusest või toimingust teadasaamise päevast alates või vaidlustada ettekirjutuse, otsuse või toimingu halduskohtus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.”;

6) paragrahvi 36 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui isik ei nõustu volitatud veterinaararsti volitusega seotud ettekirjutuse, otsuse või toiminguga, võib ta esitada kirjaliku vaide Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorile 30 kalendripäeva jooksul ettekirjutusest, otsusest või toimingust teadasaamise päevast alates.”;

8) paragrahvi 38 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Isikul, kellele osutati veterinaarteenust, on õigus taotleda Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori hinnangut osutatud veterinaarteenuse kvaliteedi kohta.

(2) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor ei anna hinnangut veterinaarteenuse kvaliteedi kohta, kui:
1) veterinaarteenuse osutamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat,
2) sama asja kohta on olemas jõustunud kohtuotsus või
3) samas asjas toimub kohtumenetlus.

(3) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor annab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veterinaarteenuse kvaliteedi kohta hinnangu 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates. Otsus tehakse hinnangu taotlejale teatavaks allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

(4) Kui isik ei nõustu käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud otsusega, võib ta selle vaidlustada halduskohtus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.”;

9) paragrahv 39 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Väetiseseaduse (RT I 2003, 51, 352; 2010, 31, 158) § 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väetise tootmiseks on lubatud kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1–33), artikli 3 punktides 1 ja 2 sätestatud loomseid kõrvalsaadusi ja nendest saadud tooteid üksnes nimetatud määruses sätestatud nõuete kohaselt.”

§ 6. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 4. märtsil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json