Teksti suurus:

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2012, 4

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 23.02.2012 nr 23

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrust nr 27 „Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 21.01.2011, 10) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 1 teises lauses asendatakse sõna „maksud” sõnaga „maksuvõlg”;

2) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „punktis 4” tekstiosaga „nimetatud juhendaja teenuseks loetakse ekspertteadmiste edasiandmine lõikes 2 nimetatud isikule ning”;

4) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Koolituse, infopäeva ja konverentsi kestuse hulka ei arvestata vaheaega.”;

5) paragrahvi 5 lõike 1 punktidest 1 ja 9 jäetakse välja tekstiosa „, milleks on tema brutopalk”;

6) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 7 asendatakse tekstiosa „sõiduvahendi (bussi)” sõnaga „bussi”;

7) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Moderaatori puhul on abikõlblikud lõike 1 punktides 1, 6 ja 7 nimetatud kulud üksnes konverentsi korraldamise puhul.”;

8) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „kulude puhul on abikõlblikud” sõnadega „kulu puhul on abikõlblik” ja sõna „kulud” sõnaga „kulu”;

9) paragrahvi 5 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõna „palga” sõnaga „töötasu”;

10) paragrahvis 6 ja § 25 lõikes 4 asendatakse sõna „hinnapakkumine” sõnaga „hinnapakkumus” asjakohases käändes;

11) paragrahvi 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „§ 3 lõikes 5 nimetatud elektroonilise väljaande koostamise” sõnadega „elektroonilise väljaande disainlahenduse ja tehnilise lahenduse väljatöötamise”;

12) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud korraldaja töötasu ja lepingujärgse tasu puhul on toetuse maksimaalne suurus 10% taotletava toetuse summast tegevuse kohta.”;

13) paragrahvi 7 lõike 10 punktis 4 ja § 25 lõike 3 punktis 10 asendatakse sõna „sõiduk” sõnaga „sõiduauto” asjakohases käändes;

14) paragrahvi 7 lõike 10 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) õppereisi või ekskursiooni puhul bussi rentimise kulud 1 euro läbitud kilomeetri kohta või kuni 320 eurot päevas bussi kohta;”;

15) paragrahvi 7 lõikes 11 asendatakse sõna „määr” sõnaga „suurus”;

16) paragrahvi 7 lõige 12 sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Toetuse saaja võib põhjendatud juhtudel muuta taotluses nimetatud abikõlblikke kulusid tegevuse eelarvelise maksumuse piires kuni 15%.”;

17) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „dokumendid” sõnadega „ning nende ärakirjad”;

18) paragrahvi 8 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 12 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „ärakirjad” sõnadega „või nimetatud dokumendid digitaalselt”;

20) paragrahvi 12 lõiget 8 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui tegevusi on võrdne arv, eelistatakse ajaliselt varem esitatud taotlust.”;

21) paragrahvi 15 lõiget 2 ja § 20 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „keskmine” sõnadega „täpsusega kaks kohta pärast koma”;

22) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Taotluse hindepunktide summa taotluse kohta hindamiskriteeriumide kaupa ning saadud hindepunktide aritmeetiline keskmine märgitakse komisjoni ettepanekusse taotluste kaupa.”;

23) paragrahvi 19 lõikes 8 asendatakse sõnad „maavanem või” sõnaga „maakondliku”;

24) paragrahvi 20 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „hindepunktide” sõnadega „summa taotluse kohta hindamiskriteeriumide kaupa ning saadud hindepunktide”;

25) paragrahvi 21 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 22 lõikes 5 asendatakse arv „110” arvuga „95”;

27) paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.”;

28) paragrahvi 25 lõike 3 punktis 4 asendatakse tekstiosa „3 või 4” tekstiosaga „2 ja 3”;

29) paragrahvi 25 lõike 3 punktid 5–7 sõnastatakse järgmiselt:

„5) leping, mis on sõlmitud isikuga § 5 lõike 1 punktides 1, 3, 4 ja 9 nimetatud kuludega seotud § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks, või sellekohane otsus asjaomase tegevuse elluviimiseks lisatööülesande panemise ja selle täitmise eest töötasu maksmise kohta taotleja töötajale, kelle töölepingust tulenevate kohustuste hulka ei kuulu § 3 lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimine;
6) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1, 3, 4 ja 9 nimetatud palgakulude puhul töötasu maksmist tõendav maksekorraldus või arvelduskonto väljavõte. Töötasu maksmise korral ühe koondsummana terves asutuses Maksu- ja Tolliameti TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni) vormi väljavõte, millelt on näha tegevusega seotud isiku töötasude ja maksude vastava perioodi asjakohased summad;
8.11.2013 11:57
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „töötuskindlustusmakse“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Põllumajandusministeeriumi 7.11.2013 taotlust nr 4.2-1/2468
7) palgaleht, millelt on näha selle töötaja nimi ja ametikoht, kellele on üle kantud punktis 6 nimetatud töötasu, ning töötasust kinnipeetud maksud ja maksed;”;

30) paragrahvi 25 lõike 3 punkti 10 teine lause jäetakse välja;

31) lisad 1, 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

32) lisast 2 jäetakse välja rida 6.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse taotluse vorm

Lisa 3 Koolitus- ja teavitustegevuse toetuse väljamaksetaotluse vorm

Lisa 4 Kuludokumentide nimekirja vorm

/otsingu_soovitused.json