Teksti suurus:

Kaubanduserialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2017, 5

Kaubanduserialade riiklik õppekava

Vastu võetud 10.08.2015 nr 37
RT I, 14.08.2015, 1
jõustumine 17.08.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2017RT I, 02.03.2017, 105.03.2017

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kaubanduserialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava) määrab kindlaks hulgi- ja jaekaubanduse õppekavarühma kuuluva kutsekeskhariduse õppekava eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid, seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga (edaspidi EKR), õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende õppemahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi EKAP) koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega ning spetsialiseerumisvõimalused.
[RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu müüja-klienditeenindaja (inglise keeles shop assistant), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAPd eriala kutsekeskharidusõppele.

§ 2.   Riikliku õppekava sisu

  (1) Riiklik õppekava koosneb eriala õppekava üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse eriala õppesisu moodulitena.

  (2) Õppekava moodulite õpiväljundid kirjeldatakse Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” § 8 lõike 8 alusel kutse- ja erialaste teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu.

  (3) Kutsekeskhariduse õppekava sisaldab 60 EKAP mahus võtmepädevuste õpet, mis jaguneb erialaste põhiõpingute moodulitesse lõimitud õppe ja kõigile erialadele ühiste üldõpingute moodulite vahel. Üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1.

  (4) Müüja-klienditeenindaja eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 2.

§ 3.   Kooli õppekava koostamine

  Kool koostab riikliku õppekava alusel eriala kutsekeskhariduse õppekava, võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud kohustuslikud eriala üld- ja põhiõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

2. peatükk Müüja-klienditeenindaja eriala õppekava üldosa 

§ 4.   Müüja-klienditeenindaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis võimaldavad töötada iseseisvalt müüja-klienditeenindaja erialal ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) rakendab kaubandusettevõttes tulemuslikult vajalikke suhtlemisoskusi ja töövõtteid, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning kasutab töövahendeid säästlikult;
  2) mõistab infotehnoloogia rolli, võimalusi ja potentsiaalseid ohte; hangib, kasutab, töötleb, edastab ja säilitab tööalast infot, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid andmebaase;
  3) tuleb kaubandusettevõttes toime kaupade käitlemise, teenindamise, müümise ja kassatööga, tundes kaupa ning lähtudes müügitöö korraldamise põhimõtetest;
  4) on võimeline töötama müüja-klienditeenindajana kaubandusettevõtte meeskonnas, vastutades enda töö eest ning kohanedes muutuvate olukordadega;
  5) õpib ja täiendab ennast iseseisvalt ning ennastjuhtivalt, hindab ja analüüsib oma teadmiste ja tööoskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge;
  6) koostab juhendamisel endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani, on algatusvõimeline ja leiab iseseisvalt võimalusi erialaseks täiendamiseks ning tööturul rakendumiseks;
  7) väärtustab tervislikke eluviise, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ning füüsilist vormi;
  8) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  9) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  10) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  11) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  12) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  13) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

  (3) Spetsialiseerumisel toidu- ja esmatarbekaupadele tunneb õpilane põhjalikult toidu- ja esmatarbekaupu kaupade käitlemisel, teenindamisel ja müümisel.

  (4) Spetsialiseerumisel aia- ja ehituskaupadele tunneb õpilane põhjalikult aia- ja ehituskaupu kaupade käitlemisel, teenindamisel ja müümisel.

  (5) Spetsialiseerumisel garderoobikaupadele tunneb õpilane põhjalikult garderoobikaupu kaupade käitlemisel, teenindamisel ja müümisel.

  (6) Spetsialiseerumisel vaba-aja kaupadele tunneb õpilane põhjalikult vaba-aja kaupu kaupade käitlemisel, teenindamisel ja müümisel.

  (7) Spetsialiseerumisel elektroonika- ja bürookaupadele tunneb õpilane põhjalikult elektroonika- ja bürookaupu kaupade käitlemisel, teenindamisel ja müümisel.

§ 5.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud müüja-klienditeenindaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.

§ 6.   Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Müüja-klienditeenindaja eriala õppekava õppemaht on 180 EKAPd, mis jaguneb järgmiselt:
  1) üldõpingud 30 EKAPd;
  2) eriala ühised põhiõpingud 96 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 26 EKAPd ja praktika 23 EKAPd;
  3) spetsialiseerumise põhiõpingud 27 EKAPd, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 4 EKAPd, praktika 9 EKAPd;
  4) valikõpingud 27 EKAPd.

  (2) Eriala ühiste põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) kaupade käitlemine ja kaubatundmine 30 EKAPd;
  2) teenindamine ja müümine 33 EKAPd;
  3) kassatöö 17 EKAPd;
  4) müügitöö korraldamine 10 EKAPd;
  5) karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAPd.

  (3) Spetsialiseerumise põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmised:
  1) toidu- ja esmatarbekaubad 27 EKPd või
  2) aia- ja ehituskaubad 27 EKPd või
  3) garderoobikaubad 27 EKPd või
  4) vaba-aja kaubad 27 EKPd või
  5) elektroonika- ja bürookaubad 27 EKPd.

§ 7.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  Õpingute käigus omandatakse järgnevast loetelust ühele kutsele vastavad kompetentsid:
  1) moodulite 1–6 õpiväljundite saavutamisel „Müüja-klienditeenindaja, tase 4. Toidu- ja esmatarbekaubad” kutse;
  2) moodulite 1–5 ja 7 õpiväljundite saavutamisel „Müüja-klienditeenindaja, tase 4. Aia- ja ehituskaubad” kutse;
  3) moodulite 1–5 ja 8 õpiväljundite saavutamisel „Müüja-klienditeenindaja, tase 4. Garderoobikaubad” kutse;
  4) moodulite 1–5 ja 9 õpiväljundite saavutamisel „Müüja-klienditeenindaja, tase 4. Vaba-aja kaubad” kutse;
  5) moodulite 1–5 ja 10 õpiväljundite saavutamisel „Müüja-klienditeenindaja, tase 4. Elektroonika- ja bürookaubad” kutse.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 8.   Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Üldõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 2 Müüja-klienditeenindaja eriala põhiõpingute moodulid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json