Teksti suurus:

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2017, 13

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava

Vastu võetud 19.06.2014 nr 36
RT I, 03.07.2014, 3
jõustumine 06.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2015RT I, 24.04.2015, 327.04.2015
22.02.2017RT I, 02.03.2017, 105.03.2017

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava (edaspidi riiklik õppekava) määrab kindlaks andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse ning tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühmadesse kuuluvate erialade kutsekeskhariduse õppekavade eesmärgid, saavutatavad õpiväljundid ja seosed Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga (edaspidi EKR), õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ning nende mahu Eesti kutsehariduse arvestuspunktides (edaspidi EKAP) koos õpiväljundite ja hindamiskriteeriumitega ja õpingute käigus omandatavad kutsed.
[RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

  (2) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu andmebaaside ja võrgu disaini ning halduse õppekavarühma kuuluva IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala (inglise keeles Junior IT systems specialist), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAP, kutsekeskharidusõppele.
[RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

  (3) Riikliku õppekavaga kehtestatakse kohustuslik õppesisu tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühma kuuluva noorem tarkvaraarendaja eriala (inglise keeles Junior Software developer), EKR tase 4, õppemaht 180 EKAP, kutsekeskharidusõppele.
[RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

§ 2.   Riikliku õppekava sisu

  (1) Riiklik õppekava koosneb erialade õppekavade üldosast ja lisadest. Lisades esitatakse erialade õppesisu moodulitena.

  (2) Õppekava moodulite õpiväljundid kirjeldatakse Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2013. a määruse nr 130 „Kutseharidusstandard” § 8 lõike 8 alusel kutse- ja erialaste teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu.

  (3) Kutsekeskhariduse omandamist võimaldav õppekava sisaldab 60 EKAP mahus võtmepädevuste õpet, mis jaguneb erialaste põhiõpingute moodulitesse lõimitud õppe ja kõigile erialadele ühiste üldõpingute moodulite vahel. Üldõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 1.

  (4) IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 2.
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

  (5) Noorema tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite loend, õppemaht, õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid lävendi tasemel on esitatud määruse lisas 3.
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

  (6) [Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

§ 3.   Kooli õppekava koostamine

  Kool koostab riikliku õppekava alusel eriala kutsekeskhariduse õppekava võttes aluseks riiklikus õppekavas esitatud eriala kohustuslikud üld- ja põhiõpingute moodulid ning lisades valikõpingute moodulid.

2. peatükk IT süsteemide nooremspetsialisti eriala õppekava üldosa  
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

§ 4.   IT süsteemide nooremspetsialisti eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks meeskonna liikmena IT-tugisikuna, monitooringuspetsialistina, süsteemiadministraatorina või lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogia probleeme ja rakendades võtmepädevusi ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) kasutab omandatava kutse tasemel kokkulepitud erialast oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid, järgib protseduurireegleid ja parimaid praktikaid ning täidab iseseisvalt järgmisi tööülesandeid: töötab IT-meeskonna ja organisatsiooni liikmena; haldab arvutivõrke ja võrguseadmeid; haldab ja paigaldab tööjaamu ja servereid; hooldab ja seadistab rakendusi ja rakendusservereid; automatiseerib korduvaid haldustegevusi;
  2) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  3) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  4) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  5) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  6) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  7) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 5.   Nõuded õpingu alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

§ 6.   Õppekava maht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekava maht on 180 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]
  1) üldõpingud 30 EKAP;
  2) põhiõpingud 122 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika vähemalt 38 EKAP;
  3) valikõpingud 28 EKAP.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis 6 EKAP;
  2) rakendustarkvara 7,5 EKAP;
  3) organisatsioon ja ettevõtluskeskkond 6 EKAP;
  4) IT-süsteemide riistvara 6 EKAP;
  5) arvutivõrgud ja võrguseadmed 9 EKAP;
  6) arvutivõrkude haldus ja võrguteenused 7,5 EKAP;
  7) Windows-operatsioonisüsteemide haldus 7,5 EKAP;
  8) Linux / BSD-operatsioonisüsteemide haldus 7,5 EKAP;
  9) operatsioonisüsteemid 7,5 EKAP;
  10) rakendusserverite haldus 9 EKAP;
  11) skriptimisvahendid 4,5 EKAP;
  12) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
  13) praktika 38 EKAP.

§ 7.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  Õppekava õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

3. peatükk Noorema tarkvaraarendaja eriala õppekava üldosa 
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

§ 8.   Noorema tarkvaraarendaja eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

  (1) Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks noorema tarkvaraarendajana oskusliku meeskonna liikmena ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

  (2) Pärast õppekava läbimist õpilane:
  1) kasutab omandatava kutse tasemel kokkulepitud erialast oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid järgib protseduurireegleid ja parimaid praktikaid ning täidab iseseisvalt järgmisi tööülesandeid: teab tarkvara arendusprotsessi põhietappe ja arendusmetoodikaid, kasutab valitud arendusmetoodikat; loob lihtsamaid rakendusi (mõnes) enamlevinud peavoolu programmeerimiskeeles, kasutades objektorienteeritud lähenemist; kasutab rakenduste loomisel ja testimisel tarkvaraarendusvahendeid; töötab tarkvaraarenduse meeskonnaliikmena; dokumenteerib enda ja teiste meeskonnaliikmete tööd;
  2) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
  3) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana;
  4) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks;
  5) mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
  6) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest;
  7) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks.

§ 9.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks

  (1) Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

  (2) Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud noorema tarkvaraarendaja eriala õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel.
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

§ 10.   Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht

  (1) Noorema tarkvaraarendaja õppekava maht on 180 EKAP, mis jaguneb järgmiselt:
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]
  1) üldõpingud 30 EKAP;
  2) põhiõpingud 122 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika vähemalt 38 EKAP;
  3) valikõpingud 28 EKAP.

  (2) Eriala põhiõpingute moodulid ja õppemaht on järgmine:
  1) IT-valdkonna alusteadmised 9 EKAP;
  2) programmeerimise alused 10,5 EKAP;
  3) tarkvara arendusprotsess 6 EKAP;
  4) agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad 4,5 EKAP;
  5) andmebaasisüsteemide alused 7,5 EKAP;
  6) veebirakenduste loomise alused 9 EKAP;
  7) tarkvarasüsteemide testimine 6 EKAP;
  8) programmeerimine 13,5 EKAP;
  9) hajusrakenduste alused 6 EKAP;
  10) infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides 4,5 EKAP;
  11) karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP;
  12) praktika 38 EKAP.

§ 11.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed

  Õppekava õpiväljundite saavutamisel omandatakse kutsele „Noorem tarkvaraarendaja, tase 4” vastavad kompetentsid.
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

4. peatükk Elektroonikaseadmete tehniku eriala õppekava üldosa 
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

§ 12.   Eriala kutsekeskharidusõppe eesmärk ja õpiväljundid
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

§ 13.   Nõuded õpingute alustamiseks ja lõpetamiseks
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

§ 14.   Õppekava õppemaht ja põhiõpingute moodulite loetelu ja õppemaht
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

§ 15.   Õpingute läbimisel omandatavad kutsed
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Kooli õppekavade määrusega vastavusse viimine

  Kooli õppekavad viiakse määrusega vastavusse kuue kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Üldõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 2 IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

Lisa 3 Noorem tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[RT I, 24.04.2015, 3 - jõust. 27.04.2015]

Lisa 4 Elektroonikaseadmete tehniku eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused
[Kehtetu - RT I, 02.03.2017, 1 - jõust. 05.03.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json