Teksti suurus:

Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2020
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2018, 1

Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77 lõike 6 ja § 771 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse (edaspidi lähtetoetus) taotlemise, taotluste menetlemise, lähtetoetuse maksmise ja maksmise peatumise ning lähtetoetuse tagasinõudmise kord.

§ 2.   Lähtetoetuse taotlemine

  (1) Õpetaja või tugispetsialist (edaspidi koos isik) esitab hiljemalt neli kuud pärast lähtetoetuse saamise õiguse tekkimist lähtetoetuse saamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile (edaspidi ministeerium) kirjalikus või elektroonilises vormis taotluse koos kooli direktori kaasallkirjaga. Mitmes koolis töötamise korral esitab isik taotluse kõigi direktorite kaasallkirjadega.

  (2) Esitatud taotluses märgitakse:
  1) ametikoht;
  2) õpetajana või tugispetsialistina töötamise koormus;
  3) kool või kutseõppeasutus, kus isik töötab, ja selle asukoht;
  4) eesti keele oskuse tase;
  5) vajadusel rasedus- ja sünnituspuhkuse, lapsehoolduspuhkuse või aja- või asendusteenistuskohustuse täitmise aeg või pedagoogilise praktika kestus.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Ministeerium kontrollib isiku vastavust lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning esitatud andmete ja dokumentide õigsust, võrreldes neid Eesti Hariduse Infosüsteemis olevate andmetega või esitades need kontrollimiseks pädevatele asutustele või isikutele.

  (2) Ministeeriumi kantsler otsustab lähtetoetuse andmise või sellest keeldumise käskkirjaga kahe kuu jooksul taotluse esitamisest.

  (3) Ministeeriumi kantsler keeldub lähtetoetuse andmisest, kui:
  1) isik on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) isik ei vasta lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

  (4) Ministeerium teavitab isikut lähtetoetuse andmise või sellest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul käskkirja andmisest.

  (5) Pärast § 2 lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist esitatud taotlused jätab ministeerium läbi vaatamata, teavitades sellest isikut.

§ 4.   Lähtetoetuse maksmine

  (1) Lähtetoetus makstakse välja õpetajale kõrghariduse tasemel toimuva õpetajakoolituse lõpetamisele ning tugispetsialistile erialase kõrghariduse omandamisele järgneva kolme esimese tööaasta jooksul. Esimesel aastal makstakse välja 50 protsenti riigieelarves selleks eelarveaastaks määratud lähtetoetuse suurusest ühe isiku kohta ning teisel ja kolmandal aastal 25 protsenti tööleasumise aastal kehtinud lähtetoetuse suurusest.

  (2) Ministeerium kannab lähtetoetuse esimese osa isiku taotluses näidatud pangakontole hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluse esitamist. Lähtetoetuse teine ja kolmas osa makstakse välja kolme kuu jooksul pärast vastava õppeaasta algust.

  (3) Enne lähtetoetuse teise ja kolmanda osa väljamaksmist kontrollib ministeerium lähtetoetuse esimese osamakse saanud isiku andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemis. Juhul kui ministeeriumil on tekkinud kahtlus isiku vastavuses lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele, on ministeeriumil õigus nõuda lähtetoetuse saajalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (4) Ministeeriumi kantsler keeldub käskkirjaga lähtetoetuse teise või kolmanda osa väljamaksmisest, kui:
  1) isik on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) isik ei vasta lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele;
  3) isiku õppelaenulepingust tulenevatele nõuetele on rakendatud riigitagatist ja riigitagatise rakendamisel laenusaaja või tema käendaja ei ole kohustuste täitmisele asunud.

  (5) Ministeerium teavitab isikut lähtetoetuse teise või kolmanda osa väljamaksmisest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul käskkirja andmisest.

  (6) Isikul on õigus loobuda teise ja kolmanda osa väljamaksmisest, teavitades sellest ministeeriumi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks.

§ 5.   Lähtetoetuse maksmise peatumine

  (1) Rasedus- ja sünnituspuhkuse ja lapsehoolduspuhkuse ajal lähtetoetust ei maksta. Lähtetoetuse väljamaksmist jätkatakse pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse ja lapsehoolduspuhkuse lõppemist, arvestades esmakordsel tööle asumise aastal kehtinud lähtetoetuse suurust.

  (2) Aja- või asendusteenistuskohustuse täitmisele kutsutule lähtetoetust ei maksta. Lähtetoetuse väljamaksmist jätkatakse pärast aja- või asendusteenistuskohustuse täitmise lõppemist, arvestades esmakordsel tööle asumise aastal kehtinud lähtetoetuse suurust.

  (3) Isik teavitab ministeeriumi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis rasedus- ja sünnituspuhkusel, lapsehoolduspuhkusel, aja- või asendusteenistuskohustuse täitmisel viibimise kohta hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks. Ministeeriumi teavitamata jätmisel ja ministeeriumi poolt lähtetoetuse osamakse väljamaksmisel on isik kohustatud osamakse tagastama hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks.

  (4) Lapsehoolduspuhkuse katkestamisest või aja- või asendusteenistusest vabastamisest enne aja- või asendusteenistuse tähtaja lõppemist teavitab isik ministeeriumi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Lähtetoetuse maksmise jätkamisel kannab ministeerium lähtetoetuse osamakse isiku pangakontole hiljemalt kolme kuu jooksul pärast isiku poolt ministeeriumi teavitamist vastavalt lõikele 4.

§ 6.   Lähtetoetuse tagasinõudmine

  (1) Lähtetoetust saanud isik on kohustatud tagastama talle väljamakstud toetuse, kui tema pidev töötamine õpetajana või tugispetsialistina lõpeb enne viie aasta möödumist alates lähtetoetuse esimese osa saamisest. Töötamine loetakse pidevaks lähtetoetust saanud isiku püsiva töövõimetuse ajal või juhul, kui lähtetoetust saanud isiku õpetajana töötamise staaž põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimuste kohaselt ei katke nimetatud viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks korraga või, kui lähtetoetust saanud isiku tugispetsialistina töötamise staaž põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 771 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimuste kohaselt ei katke nimetatud viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks korraga.

  (2) Isik on kohustatud teavitama ministeeriumi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viieteistkümne päeva jooksul töölepingu lõppemisest.

  (3) Ministeerium esitab lähtetoetuse tagasimaksmiseks kohustatud isikule ministeeriumi kantsleri käskkirjaga lähtetoetuse tagasimaksmise teatise nelja kuu jooksul lähtetoetust saanud isiku töölepingu lõppemisest teadasaamisest.

  (4) Lähtetoetus tuleb maksta tagasi lähtetoetuse tagasimaksmise teatise esitamisest alates kolme aasta jooksul igal aastal ühe kolmandiku suuruses osas tagasimaksmisele kuuluvast lähtetoetuse summast. Lähtetoetuse saaja hüvitab talle väljamakstud toetuse proportsionaalselt seaduses nimetatud aja lõpuni jäänud ajaga.

  (5) Lähtetoetust saanud isik ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud lähtetoetust juhul, kui ta on tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu erakorraliselt üles öelnud või kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud, kuna töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. aasta määrus nr 51 „Õpetaja lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json