Teksti suurus:

Regionaalministri 3. mai 2010 määruse nr 8 "Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu" muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2018, 2

Regionaalministri 3. mai 2010 määruse nr 8 "Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu" muutmine

Vastu võetud 19.02.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse perekonnaseisutoimingute seaduse § 9 lõike 11, § 15 lõike 7 ja § 40 lõike 7 alusel.

Regionaalministri 3. mai 2010. aasta määruses nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
„Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnasündmuse kohta väljastatavate tõendite vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning võõrkeelses tõendis kasutatavate keelte loetelu“;

2) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:
„51) abiellumisavaldus inglise keeles (lisa 27);“;

3) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:
„81) abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus inglise keeles (lisa 28);“;

4) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:
„12) perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus inglise keeles (lisa 29).“;

5) paragrahvi 3 sissejuhatav tekst sõnastatakse järgmiselt:
§ 3. Kehtestada perekonnasündmuse kohta väljastatava tõendi andmekoosseisuna andmed, mis on toodud järgmistes tõendi vormides:“;

6) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:
„81) abieluvõimetõend isikule, kes ei ole elanud Eestis (lisa 30);“;

7) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:
§ 5. Taotleja soovil võib § 3 punktides 1−2 ja 4−81 nimetatud perekonnasündmuse kohta väljastada korduva tõendi inglise, saksa või prantsuse keeles.“;

8) määruse lisad 1−11 asendatakse uute lisadega 1−11 (lisatud);

9) määrust täiendatakse lisadega 27−30 (käesoleva määruse lisad 12−15).

Andres Anvelt
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Sünni registreerimise avaldus

Lisa 2 Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist

Lisa 3 Põlvnemise välistamise avaldus

Lisa 4 Surma registreerimise avaldus

Lisa 5 Abiellumisavaldus

Lisa 6 Abielu lahutamise ühine avaldus

Lisa 7 Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus

Lisa 8 Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus

Lisa 9 Andmete parandamise ja muutmise avaldus

Lisa 10 Avaldus sooandmete muutmiseks

Lisa 11 Avaldus perekonnasündmuste tõendi väljastamiseks

Lisa 12 Abiellumisavaldus inglise keeles

Lisa 13 Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus inglise keeles

Lisa 14 Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus inglise keeles
05.06.2018 11:22
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus lisa 14 sõnas „other“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Siseministeeriumi 5.06.2018 taotlust nr 1-6/1620-1

Lisa 15 Abieluvõimetõend isikule, kes ei ole elanud Eestis

/otsingu_soovitused.json