Teksti suurus:

Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2021, 25

Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded

Vastu võetud 26.02.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 84 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse ohutusnõuded lasketiirule ja laskepaigale, milles on lubatud lasta kuni 12,7 mm kaliibriga vintraudsest tulirelvast ja tsiviilkäibes lubatud sileraudsest tulirelvast. Lasketiirus või laskepaigas ei tohi kasutada relvaseaduse § 20 lõike 4 punktides 2–4 ja 6 nimetatud laskemoona.

§ 2.  Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) ohtlik rikošett – nähtus, mille tagajärjel kuul või lendkeha kas põrkub või fragmenteerub ohtlikult, kui tabab kõva materjali või objekti;
  2) mitterikošettiv – kõva materjali või objekti omadus, tänu millele see kõva materjal või objekt ei põhjusta ohtlikku rikošetti ning kuulitabamuse korral deformeerub või puruneb;
  3) kõva materjal või objekt – pinnas, materjal või aine (sh vesi, jää ja külmunud materjal), mille omadused või koostisosad võivad põhjustada ohtliku rikošeti;
  4) laskmise eest vastutav isik – isik, kes vastutab lasketiiru või laskepaiga ohutusnõuetele vastavuse eest ning kellel on õigust korraldada ja läbi viia laskmisi;
  5) laskmist läbiviiv isik – isik, kellel on lubatud lasketiirus või laskepaigas laskmist läbi viia;
  6) laskekabiin – tulejoonel ohutuse tagamiseks kasutatav kuulikindlate vaheseinte ja varikatusega laskekoht, mille eesmärk on vältida kuulide sattumist väljaspoole lasketiiru või laskepaika.

§ 3.  Lasketiiru ja laskepaiga alad

  (1) Lasketiir ja laskepaik jaguneb järgmisteks aladeks:
  1) tulejoon – laskekohtadega ala tulirelvade laadimiseks ja neist laskmiseks;
  2) märkidejoon – ala märklaudade, märklehtede või muude tabamiseks valitud objektide (edaspidi sihtmärk) väljapanekuks;
  3) laskeala – tulejoone ja märkidejoone vahele jääv ala, mis on külgedelt piiratud, et laskealale ei satuks kõrvalised isikud ega loomad;
  4) pealtvaatajate, kohtunike ja teenindava personali ala;
  5) laskmiseks ettevalmistamise ala – ala, kus kontrollitakse võistleja valmisolekut laskmiseks ning tulirelva ja varustuse vastavust võistluse nõuetele;
  6) ohutusala – selgelt tähistatud ala laadimata tulirelva sihtimise, laadimise, vinnastamise ja muu sarnase harjutamiseks;
  7) tagavall – vahetult sihtmärkide või märkidejoone taga ja laskealaga paralleelselt asuv, pinnasest või muust materjalist moodustatud vall, mille eesmärk on püüda kinni kuulid, rikošettinud kuulid ja pinnasest või muust materjalist pärinevad killud;
  8) külgvall – laskeala külgedel asuv pinnasest või muust materjalist moodustatud vall, mille eesmärk on püüda kinni kuulid, rikošettinud kuulid ja pinnasest või muust materjalist pärinevad killud;
  9) kuulipüüdja – rajatis märkidejoone taga, mille eesmärk on püüda kinni kuulid ja vähendada rikošetiohtu;
  10) kuulisuunaja – kuulikindlast või mitterikošettivast materjalist rajatis, mille eesmärk on vältida kuulide sattumist väljaspoole lasketiiru või laskepaika;
  11) ohuala – laskekohast märklaua või märklehe sihtimisjoonest mõlemale poolele 32º laiuselt ulatuv sektor, mille piires võivad tulirelva kuul, selle killud või muust materjalist pärinevad killud tavalistes lasketingimustes lennata, ning mille piires tuleb laskmise ajal arvestada ohuga elule, tervisele ja varale. Mitme laskekohaga lasketiiru või laskepaiga ohuala on kõikide laskekohtade ohualade summa.

  (2) Laskmise ajal on inimeste viibimine ohualas keelatud. Ohualas ei tohi olla elamuid ega muid kasutatavaid ehitisi ega rajatisi, välja arvatud nende omanike või valdajate nõusolekul.

  (3) Laskekohad peavad asuma märkidejoonega paralleelsel sirgjoonel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõue ei laiene lennutatavate sihtmärkide haavlitega laskmisele.

  (5) Märkidejoonel võib olla varjend kohtunike ja teenindava personali varjumiseks. Varjend peab paiknema nii, et sinna ei satu rikošettivad kuulid.

  (6) Lasketiirus võib olla rohkem kui üks kuulikindlate rajatistega eraldatud laskeala.

§ 4.  Lasketiirus ja laskepaigas kohustuslikud vahendid

  (1) Lasketiirus ja laskepaigas peavad nähtaval kohal olema:
  1) ohutusnõuded;
  2) sisekorraeeskiri;
  3) esmaabivahendid;
  4) sidevahend;
  5) esmased tulekustutusvahendid;
  6) laskmise eest vastutava isiku nimi.

  (2) Sisekorraeeskirjas kirjeldatakse nõudmised, mida peab lasketiiru või laskepaiga valdaja ja kasutaja teadma ning täitma, et tagada lasketiiru või laskepaiga ohutu ja jätkusuutlik kasutamine. Sisekorraeeskirjas peavad olema vähemalt järgmised andmed:
  1) laskmise eest vastutava isiku kontaktandmed;
  2) lasketiiru või laskepaiga asendiplaan, ohuala ja nende tähistamise kord;
  3) liikumispiirangud;
  4) lasketiirus või laskepaigas viibijate turva- ja isikukaitsevahendite kasutamise kord;
  5) laskmist läbiviiva isiku kohustused;
  6) esmaabi andmise kord;
  7) keskkonnakaitse ja tuleohutuse tagamise kord;
  8) lasketiirus või laskepaigas keelatud tegevused;
  9) relvaliigid ja loetelu, missuguse kaliibriga tulirelvadest ja milliselt laskekauguselt on selles lasketiirus või laskepaigas lubatud lasta;
  10) lasketiirus või laskepaigas kasutada lubatud laskemoona loetelu.

  (3) Laskevõistlusest, treening- või õppelaskmisest osavõtja (edaspidi laskur) ja laskmise juures viibiv isik kinnitavad allkirjaga, et nad järgivad lasketiirus või laskepaigas sisekorraeeskirja ja ohutusnõudeid.

  (4) Lasketiirus või laskepaigas peetakse arvestust käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kinnituste üle. Arvestuse pidamise dokumente säilitatakse kuus kuud isiku lasketiirus või laskepaigas viibimisest arvates.

2. peatükk Lasketiiru ja laskepaiga ohutusnõuded 

§ 5.  Lasketiiru liigid

  Lasketiirud liigitatakse:
  1) lahtine või poolkinnine lasketiir – lasketiir, mille vähemalt üks külg on välispiirdeta;
  2) kinnine lasketiir – lasketiir, mis on väliskeskkonnast eraldatud katusega ja kõigist külgedest püsivate välispiiretega.

§ 6.  Lahtise ja poolkinnise lasketiiru ning laskepaiga ohutusnõuded

  (1) Märkidejoone taga peab olema tagavall, mille kõrgust mõõdetakse märkidejoone maapinna kõrguse suhtes ning tagavalli esikülje jalam algab 1 m kauguselt märkidejoone tagant.

  (2) Tagavalli kõrgus peab olema vähemalt 4,4 m, kui lastakse:
  1) optilise sihikuta püssist kuni 50 m kauguselt;
  2) optilise sihikuga püssist kuni 100 m kauguselt;
  3) püstolist või revolvrist kuni 25 m kauguselt.

  (3) Tagavalli kõrgus peab olema vähemalt 6 m, kui lastakse:
  1) optilise sihikuta püssist kuni 100 m kauguselt;
  2) optilise sihikuga püssist kuni 300 m kauguselt;
  3) püstolist või revolvrist kuni 50 m kauguselt.

  (4) Tagavalli hari peab olema vähemalt 1,5 m laiune ning külgvallide puudumisel peab tagavall ulatuma vähemalt 5 m üle äärmiste märklaudade või märklehtede keskpunktidest.

  (5) Nõuetekohase tagavalli puudumisel peab märkidejoone taga olema ohuala, mis peab olema:
  1) väikesekaliibrilisest tulirelvast laskmisel või sileraudsest tulirelvast kuuliga laskmisel vähemalt 2000 m;
  2) täiskaliibrilisest tulirelvast laskmisel vähemalt 5000 m.

  (6) Külgvalli kõrgus peab olema võrdne tagavalli kõrgusega ja külgvalli hari peab olema vähemalt 1,5 m laiune. Külgvalli pikkus peab ära katma ohuala.

  (7) Nõuetele mittevastava tagavalli korral võib ohuala puududa, kui kuulide laskealast väljapääsu välistavad külgvallid, kuulisuunajad, laskekabiin, looduslik reljeef või kasutatavate kuulide omadused.

  (8) Külgvall ei ole nõutud, kui kuulide laskealast väljapääsu välistavad kuulisuunajad, laskekabiin, looduslik reljeef või kasutatavate kuulide omadused.

  (9) Laskealal, tagavalli ja külgvalli koostises ei tohi olla vähemalt 0,2 m sügavuseni kõva materjali ega objekte, mis võivad põhjustada kuuli ohtliku rikošeti, välja arvatud juhul, kui selle välistavad kasutatavate kuulide omadused.

  (10) Tagavalli moodustava materjali külmumisel üle 0,2 m sügavuseni on ohuala vähemalt 200 m. Ohuala võib puududa, kui tagavallil on kuulipüüdja.

  (11) Märkidejoone tagune ohuala ja laskeala peavad olema piiritletud käesoleva määruse lisas esitatud kirjeldusele vastavate hoiatussiltidega nii, et ohualale või laskealale ei ole võimalik siseneda hoiatussilti märkamata. Hoiatussiltide vahemaa on kuni 40 m.

  (12) Kuulisuunajate paigutus peab takistama kuuli lennu või ohtliku rikošeti üle tagavalli ja laskeala külgedelt.

  (13) Kuulisuunajate koostises ei tohi olla kõva materjali ega objekte, mis võivad põhjustada kuuli ohtliku rikošeti. Kõva koostisega kuulisuunajad tuleb katta vähemalt 5 cm paksuse materjaliga, nagu täispuit või pressitud puitlaastplaat, või muu paksuse, kuid sarnaste omadustega materjaliga, mis ei põhjusta ohtlikku rikošetti.

§ 7.  Kinnise lasketiiru ohutusnõuded

  (1) Lasketiiru seinad, lagi ja põrand peavad olema kuulikindlad või tagama, et kuulid ei välju lasketiirust.

  (2) Lasketiiru seinad peavad olema kaetud vähemalt 1,2 cm paksuse mitterikošettiva materjaliga vähemalt 2 m ulatuses alates tulejoonest märkideala suunas või peab seinte tabamine olema välditud kuulisuunajate abil.

  (3) Lasketiiru paigaldatud ventilatsioon peab tagama püssirohugaaside äratõmbe tulejoonelt.

  (4) Vahetult tulejoone taga asuvas piirkonnas peavad lasketiiru seinad ja lagi olema kaetud laskmisega kaasnevat müra summutava materjaliga. Lasketiirus, kus kasutatakse mitut tulejoont, peab müra summutava materjaliga olema kaetud üksnes alalise tulejoone tagune ala.

  (5) Märkidejoone taga oleva kuulipüüdja materjal, paksus ja omadused peavad tagama kõikide kuulide vastuvõtu ja välistama ohtliku rikošeti.

  (6) Lasketiiru tulejoone lähistel olevaid pindu peab korrapäraselt märgpuhastama, et vältida tuleohtu.

§ 8.  Ohutusnõuded haavlite laskmisel lasketiirus ja laskepaigas

  (1) Kuni 2,5 mm läbimõõduga haavlite laskmisel on lahtise või poolkinnise lasketiiru ja laskepaiga ohuala pikkus tulejoone ja haavlite langemiskoha vahel vähemalt 250 m.

  (2) Üle 2,5 mm läbimõõduga haavlite laskmisel on lahtise või poolkinnise lasketiiru ja laskepaiga ohuala pikkus tulejoone ja haavlite langemiskoha vahel vähemalt 900 m.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud ohuala peab olema märgistatud käesoleva määruse § 6 lõikes 11 sätestatud hoiatussiltidega ning need peavad olema paigutatud selliselt, et ohualasse ei ole võimalik siseneda hoiatussilti märkamata. Hoiatussiltide vahemaa on kuni 25 m.

§ 9.  Laskesuusatamise lasketiiru ohutusnõuded

  (1) Lahtine või poolkinnine lasketiir, mida kasutatakse laskesuusatamiseks, peab vastama spordiala rahvusvahelistele nõuetele. Selles tiirus on lubatud lasta ainult laskesuusatamise püssist ning kasutada vaid rahvusvahelise standardiga 0.22" = 5,6 mm kaliibriga vintpüssi padruneid, mille kuuli lubatud maksimaalne lähtekiirus on 360 m/s ja mille maksimaalne mass on 2,75 g.

  (2) Märkidejoone taga peab olema käesoleva määruse § 6 lõikes 2 sätestatud kõrgusega tagavall. Tagavall võib olla madalam, kui tagavallil on kuulipüüdja, kuid mitte madalam kui 2,5 m. Tagavall koos kuulipüüdjaga peavad olema, vähemalt 4,4 m kõrge.

  (3) Laskeala külgedel paiknev kuulisuunaja ja tagavalli kuulipüüdja võivad olla puidust, mille minimaalne paksus on 100 mm.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tagavalli puudumisel peab märkidejoone taga olema ohuala pikkusega vähemalt 2000 m. Ohuala peab olema märgistatud käesoleva määruse § 6 lõikes 11 sätestatud hoiatussiltidega ning need peavad olema paigutatud selliselt, et ohualasse ei ole võimalik siseneda hoiatussilti märkamata. Hoiatussiltide vahemaa on kuni 40 m.

3. peatükk Laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded 

§ 10.  Nõuded laskurile

  Laskur peab täitma laskmist läbiviiva isiku käsklusi ning teadma ja järgima tulirelva ja laskemoona käsitsemise ohutusnõudeid, lasketiirus või laskepaigas tulirelvadega tegutsemise ohutusreegleid ning sisekorraeeskirja.

§ 11.  Tulirelva laadimine

  (1) Tulirelva võib laadida, kui selleks on andnud käskluse laskmist läbiviiv isik või kohtunik või spordiala reeglite kohaselt.

  (2) Laetud tulirelva on keelatud suunata väljapoole märkideala või väljapoole ohutut suunda.

  (3) Laadimata tulirelva suunamine väljapoole märkideala või ohutut suunda on lubatud üksnes ohutusalas.

  (4) Kui laskealas viibivad inimesed, on laskeseeriate vaheajal keelatud tulirelva laadida.

§ 12.  Laskmise alustamine, katkestamine ja lõpetamine

  (1) Laskmist võib alustada pärast laskmist läbiviiva isiku käsklust või spordiala reeglite kohaselt.

  (2) Laskmine tuleb lõpetada või katkestada pärast laskmist läbiviiva isiku, kohtuniku või kontrollija sellekohast käsklust.

  (3) Pärast viimase lasu sooritamist või laskmist läbiviiva isiku, kohtuniku või kontrollija käsklust peab laskur tulirelva tühjaks laadima.

  (4) Laskmisega mitteseotud objekti ilmumisel laskealale või muu ohu korral peab laskmist läbiviiv isik, kohtunik või kontrollija, kes ohtu esimesena märkab, viivitamata andma laskurile käskluse laskmine katkestada. Kui ohtu märkab esimesena laskur, katkestab ta laskmise viivitamata.

  (5) Kui lasketiirus, laskepaigas või nende ümbruses ilmneb laskmise ajal laskmisest põhjustatud oht, tuleb laskmine viivitamata lõpetada, kuni on ära langenud ohtu põhjustavad tingimused.

§ 13.  Tulirelva käsitsemise ohutusnõuded

  (1) Ajal, mil laskmist ei toimu, peab lasketiiru või laskepaiga alal olev tulirelv olema kas tühjaks laetud, lahti murtud, kaitseriivistatud, lahtise lukuga, tühja padrunipesaga või peab selle padrunipesas asuma turvalipp.

  (2) Lasketiirus või laskepaigas võib tulirelva hooldada ainult selleks kohandatud ruumis või kohas, järgides lasketiiru või laskepaiga reegleid ja laskmist läbiviiva isiku või kohtuniku korraldusi.

§ 14.  Valve tulirelva ja laskemoona üle

  (1) Tulirelva ja laskemoona ei või jätta valveta.

  (2) Võistluse või treeningu ajal, välja arvatud juhul, kui tulirelv ja laskemoon asuvad relvakapis või relvahoidlas, vastutab tulirelva ja laskemoona eest laskur.

  (3) Kohtuniku korralduse kohaselt võib laskur jätta tulirelva võistluse või treeningu ajal treeneri või laskmist läbiviiva isiku vahetu valve alla vastutavale hoiule.

§ 15.  Harjutuste läbiviimine laskemoonata ja tulirelva laadimata

  Harjutused, mille ajal laskemoona ei kasutata ja tulirelva ei laeta, võivad toimuda üksnes tulejoonel, ohutusalas või kohas, mis on selleks ette nähtud. Harjutuste läbiviimisel peab järgima lasketiiru või laskepaiga reegleid ja laskmist läbiviiva isiku või kohtuniku korraldusi.

§ 16.  Rahvusvaheliste laskespordiorganisatsioonide nõuete arvestamine laskevõistluse läbiviimisel

  Laskevõistluse läbiviimisel tuleb arvestada nõuetega, mille on kehtestanud asjakohane rahvusvaheline laskespordiorganisatsioon.

4. peatükk Laskmise eest vastutava isiku määramine ja kohustused 

§ 17.  Laskmise eest vastutava isiku määramine

  (1) Laskmise eest vastutava isiku määrab lasketiiru või laskepaiga omanik, valdaja või laskmist korraldav organisatsioon kirjaliku otsusega.

  (2) Laskmise eest vastutav isik peab olema laskeinstruktor relvaseaduse § 861 tähenduses.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõue ei laiene laskmise eest vastutavale isikule, kelle on määranud Kaitsevägi, Kaitseliit, avalikku võimu teostav valitsusasutus või sisekaitseline rakenduskõrgkool.

§ 18.  Laskmise eest vastutava isiku kohustused

  (1) Laskmise eest vastutav isik vastutab, et lasketiir või laskepaik vastab käesoleva määruse 2. peatükis sätestatud ohutusnõuetele.

  (2) Kooskõlastatuna lasketiiru või laskepaiga omaniku, valdaja või laskmist korraldava organisatsiooniga annab vastutav isik laskmist läbiviivale isikule taasesitamist võimaldavas vormis loa lasketiirus või laskepaigas laskmist läbi viia.

  (3) Kui lasketiirus või laskepaigas ei ole määratud laskmist läbiviivat isikut, on laskmise eest vastutav isik kohustatud viibima laskmise ajal lasketiirus või laskepaigas ja täitma laskmist läbiviiva isiku kohustusi.

  (4) Lasketiirus või laskepaigas juhtunud laskevigastusest teavitab laskmise eest vastutav isik Politsei- ja Piirivalveametit.

5. peatükk Laskmist läbiviiva isiku määramine ja kohustused 

§ 19.  Laskmist läbiviiva isiku määramine

  (1) Laskmist läbiviiva isiku määrab lasketiiru omanik, valdaja, laskmist korraldav organisatsioon või laskepaiga valdaja või laskmise eest vastutav isik. Otsus tuleb teha taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Lasketiirus või laskepaigas võib iseseisvalt lasta vaid isik, kes on määratud laskmist läbiviivaks isikuks.

  (3) Laskmist läbiviival isikul peab olema Eestis väljastatud relvaluba või laskeinstruktori, lasketreeneri või laskesportlase litsents, mille on välja andnud Eesti laskespordiorganisatsioon või rahvusvaheliselt tunnustatud laskespordiorganisatsiooni esindus.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuet ei kohaldata Kaitseväe, Kaitseliidu, avalikku võimu teostava valitsusasutuse või sisekaitselise rakenduskõrgkooli määratud laskmist läbiviiva isiku suhtes.

§ 20.  Laskmist läbiviiva isiku kohustused

  (1) Laskmist läbiviiv isik on kohustatud viibima laskmise ajal lasketiirus või laskepaigas. Ilma laskmist läbiviiva isikuta on laskmine lasketiirus või laskepaigas keelatud.

  (2) Laskmist läbiviiv isik võib ohutuse tagamiseks kaasata laskmise korraldamisse laskeinstruktoreid, kohtunikke või kontrollijaid.

  (3) Laskmist läbiviiv isik tutvustab laskuritele ja laskmise juures viibijatele allkirja vastu lasketiiru või laskepaiga ohutusnõudeid ja sisekorra eeskirja ning kontrollib, et laskurid ja laskmise juures viibijad täidavad ohutusnõudeid ja lasketiirus või laskepaigas käitumise reegleid.

  (4) Laskmist läbiviiv isik tagab laskmise ohutuse ja kontrollib enne laskmise alustamist laskepaiga vastavust käesoleva määruse §-s 6 loetletud nõuetele ning laskepaiga laskeala ja ohuala ajutise piirde ja hoiatussiltide paiknemise nõuetekohasust.

  (5) Laskmist läbiviiv isik vastutab, et laskmise ajal täidetaks laskmise ohutus- ja muid nõudeid, ning lõpetab laskmise viivitamata või annab käsu laskmine lõpetada, kui ilmneb oht.

  (6) Lasketiirus või laskepaigas juhtunud laskevigastuse korral tagab laskmist läbiviiv isik, et kannatanule korraldatakse kiire meditsiiniabi osutamine ning teavitab juhtunust vastutavat isikut.

6. peatükk rakendussätted 

§ 21.  Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist rajatud ja selleks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku saanud lasketiirud ja laskepaigad peavad vastama määruse nõuetele hiljemalt 1. juulil 2022. aastal.

§ 22.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 25. märtsi 2002. aasta määrus nr 56 „Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded” tunnistatakse kehtetuks.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa Lasketiiru või laskepaiga laskeala ja ohuala piiritlev hoiatussilt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json