Teksti suurus:

Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2022, 8

Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks

Vastu võetud 18.06.2004 nr 120
RTL 2004, 86, 1356
jõustumine 01.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.07.2005RTL 2005, 80, 113522.07.2005, rakendatakse alates 01.07.2005
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
23.11.2012RT I, 28.11.2012, 301.12.2012
15.10.2016RT I, 21.10.2016, 224.10.2016
22.03.2018RT I, 29.03.2018, 801.04.2018
23.02.2022RT I, 02.03.2022, 605.03.2022

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 43 lõike 3 alusel.

§ 1.   Taotluse vormi kinnitamine

  Kinnitada vorm TM3 «Taotlus maksulepingu rakendamiseks» (lisatud).

§ 2.   Residentsuse ja tulu saaja tõendamine

  (1) Tulu- ja kapitalimaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingust (edaspidi maksuleping) või muust välislepingust tulenevalt mitteresidendile tehtavatelt väljamaksetelt «Tulumaksuseaduse» § 43 lõikes 1 sätestatud määradest madalama määraga tulumaksu kinnipidamisel, tulumaksu kinnipidamata jätmisel või enammakstud tulumaksu tagastamisel tõendab tulu saaja residentsust välisriigi pädeva ametiisiku vastav kinnitus vormil TM3.

  (2) Residentsust tõendab ka välisriigi pädeva ametiisiku väljastatud tõend, millele on kantud vormi TM3 osades I ja III nimetatud andmed.

  (3) Dividendi, intressi või litsentsitasu väljamaksmisel madalama määraga tulumaksu kinnipidamiseks või tulumaksu kinnipidamata jätmiseks tuleb täita vormi TM3 II osa või lisada residentsuse tõendile vormi TM3 II osas nimetatud andmed koos isiku kirjaliku kinnitusega, et tema on nimetatud tulu saaja.

  (4) Kui tulumaks on välislepingus sätestatud määrast kõrgema määraga tasutud või kinni peetud, täidetakse lisaks vormi TM3 II osas nimetatud andmetele enammakstud tulumaksu tagastamiseks taotlus vormi TM3 IV osas või vabas vormis samu andmeid sisaldav taotlus.

  (5) Muust välislepingust tuleneva maksusoodustuse saamise aluseks on väljamakse tegija, tulu saaja või tema esindaja vabas vormis taotlus, milles on nimetatud soodustuse aluseks oleva lepingu pealkiri ja jõustumise kuupäev.

  (6) Residendist esindajakonto omanik «väärtpaberite registri pidamise seaduse» § 6 tähenduses või mitteresidendist esindajakonto omanik, kelle residendiriigiga on Eestil kehtiv maksuleping, võib kinnitada tulu saajaid ja nende residentsust ühtse nimekirjana. Residentsuse tõendamiseks peab esindajakonto omanikul olema iga nimekirjas oleva kliendi kohta välisriigi pädeva ametiisiku väljastatud residentsuse tõend. Tulu saaja kinnitamiseks peab esindajakonto omanikul olema iga nimekirjas oleva kliendi kinnitus, et tema on tulu saaja. Esindajakonto omanik esitab nimetatud dokumendid vastava nõudmise korral Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 29.03.2018, 8 - jõust. 01.04.2018]

  (7) Lõiget 6 ei kohaldata juhul, kui esindajakonto klient on omakorda esindajakonto omanik.

  (8) Lõigetes 1–3, 5 ja 6 nimetatud dokumendid esitab väljamakse tegija Maksu- ja Tolliametile väljamakse tegemise kuule järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks. Residentsuse ja tulu saaja andmed kantakse maksukohustuslaste registrisse.
[RT I, 28.11.2012, 3 - jõust. 01.12.2012]

  (9) Sotsiaalkindlustusamet esitab välisriigis elavate pensionäridest tulu saajate andmed Maksu- ja Tolliametile, kui tulu saaja on oma elusolekut riikliku pensionikindlustuse seaduse § 424 kohaselt tõendanud. Tulu saajate andmed võib kinnitada ühtse nimekirjana. Nõudmise korral edastab Sotsiaalkindlustusamet elusoleku tõendid Maksu- ja Tolliametile.
[RT I, 02.03.2022, 6 - jõust. 05.03.2022]

  (10) Lõikes 9 nimetatud tulu saajate nimekirja uuendused esitab Sotsiaalkindlustusamet Maksu- ja Tolliametile iga kuu kümnendaks kuupäevaks. Tulu saajate andmed kantakse maksukohustuslaste registrisse.
[RT I, 21.10.2016, 2 - jõust. 24.10.2016]

§ 3.   Tõendi kehtivus

  Residentsuse ja tulu saaja tõend kehtib füüsilise isiku kohta mitte kauem kui 12 kuud alates väljaandmisest ning juriidilise isiku, juriidilise isiku staatuseta välismaise isikute ühenduse või varakogumi kohta mitte kauem kui 36 kuud alates väljaandmisest. Tõendil märgitud andmete osalisel muutumisel jääb tõend mittemuutunud andmete osas kehtima.Tõendil märgitud andmete muutumisest teavitatakse maksuhaldurit viivitamata.
[RT I, 21.10.2016, 2 - jõust. 24.10.2016]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Paragrahvis 3 sätestatud tähtajad kehtivad ka lõikes 1 nimetatud määruse kehtivuse ajal väljastatud residentsuse tõenditele.

  (4) Määrus jõustub 2004. aasta 1. juulil.

Lisa Taotlus maksulepingu rakendamiseks
[RT I, 09.11.2010, 1 - jõust. 01.01.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json