Teksti suurus:

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 02.03.2023, 1

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 23.02.2023 nr 10

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 132 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määrust nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõnad „investeeringuobjekti alune“ sõnaga „investeeringuobjektialune“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktidest 2 ja 4 jäetakse välja sõna „statsionaarse“;

3) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 12–14 järgmises sõnastuses:

„12) põllumajandusloomade pidamiseks ettenähtud või loomakasvatushoonet ümbritseva aia ostmine ja vajaduse korral paigaldamine;
13) elektrisüsteemi või elektripaigaldise ehitamine ning nende juurde kuuluva seadme ostmine ja vajaduse korral paigaldamine ning vajaduse korral elektrivõrguga liitumine;
14) tootmiseks vajalike sisendite hoidmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine või seadme ostmine.“;

4) paragrahvi 4 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Koos lõikes 1 nimetatud tegevusega võib toetust taotleda toetatava tegevusega otseselt seotud järgmiste kaasnevate tegevuste kohta:“;

5) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 8 ja 10 ning § 5 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§ 35 lõike 1“ tekstiosaga „§ 35 lõike 1 punkti 2“;

7) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Nõuded masina ja seadme ostmiseks antava toetuse kohta

(1) Kui investeeringuobjektiks on § 4 lõike 1 punktides 2, 4, 13 või 14 nimetatud seade või loomade pidamiseks mõeldud paigaldis, on investeeringuobjektialune maa taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või on hoonele või rajatisele, kuhu investeeringuobjekt paigutatakse, seatud taotleja kasuks kasutusvaldus või on taotleja sõlminud hoone või rajatise kasutamiseks kirjaliku rendilepingu vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning vähemalt viieks aastaks, kui taotleja ei ole VKE, või liisingu puhul kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni.

(2) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 8 nimetatud mobiilse masina või seadme ostmise korral peab see olema kantud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõike 6 kohaselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (edaspidi võrdlushindade kataloog) ning täidetud peab olema vähemalt üks järgmistest nõuetest:
1) taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aritmeetiline keskmine müügitulu oli alla 200 000 euro;
2) taotleja omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust moodustas taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal EMTAKi jao A alajakku 01131 „Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus”, 01191 „Lillekasvatus”, 012 „Mitmeaastaste taimede kasvatus”, välja arvatud 01291 „Muude mitmeaastaste taimede kasvatus”, või 013 „Taimede paljundamine” liigitatava tegevuse raames saadud müügitulu kokku vähemalt 70 protsenti;
3) taotleja on tootjarühm või tootjaorganisatsioon;
4) taotleja ostab sellise mobiilse masina või seadme, mida kasutatakse keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks.

(3) Kui investeeringuobjektiks on § 4 lõike 1 punktis 12 nimetatud põllumajandusloomade pidamiseks ettenähtud või loomakasvatushoonet ümbritsev aed, on investeeringuobjektialune maa taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusvaldus või on taotleja sõlminud maa kasutamiseks kirjaliku rendilepingu vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning vähemalt viieks aastaks, kui taotleja ei ole VKE.“;

9) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) kavandatav tegevus on vee erikasutus ja taotlejal on selleks veeluba;
12) taotlejal on niisutussüsteemi kohta ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku või maaparandusseaduse kohaselt;“;

10) paragrahvi 12 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „punktides 7, 8 ja 10 nimetatud tegevuste“ tekstiosaga „punktis 7 nimetatud tegevuse“;

11) paragrahvi 14 punktis 5 asendatakse sõnad „statsionaarse seadme“ sõnadega „seadme või masina“;

12) paragrahvi 14 punktis 13 asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62) artikli 17 lõigetes 2–6“ tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT L 328, 21.12.2018, lk 82–209) artiklis 29“;

13) paragrahvi 14 punktis 22 asendatakse tekstiosa „2, 4, 6, 7 ja 11 ning § 4 lõike 2 punktides 4 ja 10“ tekstiosaga „2, 4, 6, 7 ja 11–14 ning § 4 lõike 2 punktis 4“;

14) paragrahvi 16 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „9–11“ tekstiosaga „9–14“;

15) paragrahvi 17 lõigetes 3 ja 4 asendatakse arv „500 000“ arvuga „800 000“;

16) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse arv „100 000“ arvuga „200 000“;

17) paragrahvi 18 lõiked 2 ja 21 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 18 lõikest 6 jäetakse välja lause „Nimetatud juhul ei arvestata lõikes 2 sätestatud maksimaalset toetuse suurust loomakoha kohta.“;

19) paragrahvi 23 lõike 3 punktis 1 asendatakse tekstiosa „1, 3, 6 ja 10 ning § 4 lõike 2 punktides 7, 8 ja 10“ tekstiosaga „1, 3, 6, 10, 13 ja 14“;

20) paragrahvi 23 lõike 3 punktides 3 ja 4 asendatakse tekstiosa „2, 4, 6, 7 ja 11“ tekstiosaga „2, 4, 6, 7 ja 11–14“;

21) paragrahvi 23 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 27 lõikes 3 asendatakse arv „25“ arvuga „20“;

23) paragrahvi 28 lõike 2 punktis 11 ja § 29 lõike 3 punktis 11 asendatakse tekstiosa „1, 3 ja 10 ning § 4 lõike 2 punktides 1–3, 6–8 ja 11“ tekstiosaga „1, 3, 10, 13 ja 14 ning § 4 lõike 2 punktides 1–3, 6, 7 ja 11“;

24) paragrahvi 28 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetuse saaja peab tõendama PRIA-le nelja kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest omafinantseeringu olemasolu. Põhjendatud juhul võib PRIA pikendada omafinantseeringu tõendamise tähtaega kuni kahe kuu võrra.“;

25) paragrahvi 29 lõike 3 punktis 6 asendatakse tekstiosa „2, 4, 7 või 11“ tekstiosaga „2, 4, 7, 11, 12 või 14“;

26) paragrahvi 30 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „1, 3, 6 ja 10 ning § 4 lõike 2 punktides 2, 7 ja 10“ tekstiosaga „1, 3, 6 ja 10–14 ning § 4 lõike 2 punktides 2 ja 7“;

27) paragrahvi 30 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „1 ja 3“ tekstiosaga „1, 3, 13 ja 14“;

28) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks;

29) määruse lisad 3‒6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

Lisa 3 Piimatootmise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 4 Loomakasvatuse (välja arvatud piimatootmine ja mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 5 Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

Lisa 6 Muude põllumajandussaaduste tootmise (kaasa arvatud mesindus) tegevusvaldkonna hindamiskriteeriumid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json