Teksti suurus:

Isikule eriolukorra ajal tema vara sundvõõrandamisest või sundkasutusest tekkinud kulude hüvitamise kord ning eriolukorra tööle rakendatud isikule töötasu maksmise ulatus ja kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2011, 4

Isikule eriolukorra ajal tema vara sundvõõrandamisest või sundkasutusest tekkinud kulude hüvitamise kord ning eriolukorra tööle rakendatud isikule töötasu maksmise ulatus ja kord

Vastu võetud 31.03.2011 nr 44

Määrus kehtestatakse „Hädaolukorra seaduse” § 43 lõike 3 ja § 44 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse eriolukorra ajal:
 1) isikule kütteaine, toiduaine, ravimi või muu äratarvitatava vallasasja (edaspidi asi) sundvõõrandamisest tekkinud kulude hüvitamise kord;
 2) kinnisasja või selle osa, ehitise, sõiduki, masina, seadme (edaspidi asi) sundkasutusest või muu punktis 1 nimetamata vallasasja ajutisest sundkasutusest tekkinud kulude hüvitamise kord;
 3) vabatahtlikult või kohustuslikus korras eriolukorra tööle rakendatud füüsilisele isikule (edaspidi isik) töötatud aja eest töötasu maksmise ulatus ja kord.

 (2) Kulud, mis tekivad isikule tema asja sundvõõrandamisest või sundkasutusest eriolukorra juhi või eriolukorra tööde juhi korraldusel, hüvitatakse ja eriolukorra juhi, eriolukorra tööde juhi või muu eriolukorra juhi määratud ametiisiku korraldusel eriolukorra tööle rakendatud isikule makstakse eriolukorra tööl töötatud aja eest töötasu, kui „Hädaolukorra seadusest” ei tulene teisiti.

§ 2. Asja sundvõõrandamisest või sundkasutusest tekkinud kulude hüvitamine

 (1) Riik hüvitab asja ajutisse sundkasutusse võtmisega tekkinud otsesed kulud õiglases ulatuses. Kui sundkasutusse võetud asi on eriolukorra tööl muutunud kasutamiskõlbmatuks, siis see hüvitatakse lõikes 2 sätestatud ulatuses.

 (2) Riigi omandisse võetud sundvõõrandatud asi asendatakse samaväärse asjaga või hüvitatakse omanikule asja harilik väärtus selle asja kohaliku keskmise müügihinna (turuhinna) alusel.

§ 3. Eriolukorra tööl osaletud aja eest tasu maksmise alused

 (1) Eriolukorra tööle rakendatud isikule maksab riik töötatud aja eest töötasu.

 (2) Isikule makstakse lisatasu töötamise eest tööaja välisel ajal, tasu ületunnitöö eest ning tasu töötamise eest ööajal ja riigipühadel.

 (3) Tööaja ja töötasu arvestamine algab eriolukorra tööle rakendatud isiku eriolukorra tööle saabumise registreerimise ajast ning lõpeb eriolukorra töölt lahkumise registreerimise ajaga.

 (4) Tööaja ja töötasu arvestust peab asutus, kelle nimel eriolukorra juht, eriolukorra tööde juht või muu eriolukorra juhi määratud ametiisik isiku eriolukorra tööle rakendas.

§ 4. Eriolukorra tööl osaletud aja eest tasu maksmise ulatus

 (1) Isikule makstakse eriolukorra tööl töötamise ajal tema senist keskmist töötasu, mida arvestatakse vastavalt „Töölepingu seaduse” § 29 lõike 8 alusel kehtestatud korrale.

 (2) Isikule, kes ei tööta töölepingu alusel ega ole avalik teenistuja, on töötasu maksmise aluseks „Töölepingu seaduse” § 29 lõikes 5 sätestatud töötasu alammäär.

§ 5. Taotluse esitamine ja läbivaatamine

 (1) Asja sundvõõrandamist või sundkasutamist või töökohustust rakendanud ametiisik teavitab isikut, kelle asi sundvõõrandati või võeti sundkasutusse, või eriolukorra tööle rakendatud isikut, kellel on õigus saada „Hädaolukorra seaduse” § 43 lõikes 1 või § 44 lõikes 1 ettenähtud hüvitist või tasu, hüvitise või tasu saamise õigusest esimesel võimalusel.

 (2) Isik esitab asutusele, kelle kaudu ametiisik tegutses, taotluse hüvitise saamiseks. Taotlus tuleb esitada 10 tööpäeva jooksul arvates asja sundvõõrandamisest või sundkasutusse võtmise lõppemise päevast või päevast, mil isik sai teada või oleks pidanud teada saama asja sundvõõrandamisest või sundkasutusse võtmisest. Isiku eriolukorra tööle rakendamise korral esitab isik 10 tööpäeva jooksul arvates eriolukorra töö lõppemise päevast taotluse töötasu saamiseks.

 (3) Isik, kellel on õigus saada „Hädaolukorra seaduse” § 44 lõikes 1 ettenähtud töötasu, esitab lõikes 2 nimetatud taotlusele lisaks dokumendi oma senise töötasu kohta ja tööandja kinnituse palga mittesäilimise kohta ajavahemikul, mil ta osales eriolukorra tööl.

 (4) Kui taotlus on vormistatud puudulikult, teavitab asutus taotluse esitajat sellest kirjalikult ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (5) Asutus kontrollib taotluses esitatud asjaolusid ja nende vastavust tegelikkusele ning koostab taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisel 10 tööpäeva jooksul taotluse läbivaatamise kokkuvõtte, millele lisatakse muud dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid, ning asja sundvõõrandamise või sundkasutusse võtmise korral asja sundvõõrandamise või sundkasutusse võtmise protokoll.

 (6) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse:
 1) seisukoht taotluse põhjendatuse või põhjendamatuse kohta;
 2) taotluse põhjendatuse korral väljamakstava summa arvutus ning viide maksmise alusele.

 (7) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab asutuse juht.

§ 6. Kulude hüvitamise ja tasu maksmise kord

 (1) Taotluse läbivaatamise kokkuvõte on aluseks asja sundkasutusse võtmisega või sundvõõrandamisega tekkinud kulude hüvitamiseks ning eriolukorra tööle rakendatud isikule töötasu maksmiseks.

 (2) Eriolukorra ajal asja sundvõõrandamisest või sundkasutusest tekkinud kulud hüvitab või töökohustuse rakendamisega seotud tasu maksab taotlejale asutus, kelle nimel ametiisik asja sundvõõrandamist või sundkasutust või töökohustust rakendas, kahe kuu jooksul § 5 lõikes 2 nimetatud taotluse esitamisest.

 (3) Juhul kui asutusel ei ole vahendeid kulude hüvitamiseks või tasu maksmiseks, esitab asutus eriolukorra juhile taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist vastavalt kehtivale korrale. Sellisel juhul maksab asutus enne Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud summa laekumist taotlejale hüvitise või tasu oma eelarvest lõikes 2 nimetatud tähtajal.

Andrus Ansip
Peaminister

Marko Pomerants
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json