Teksti suurus:

Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 282

Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 28.03.2013 nr 24
RT I, 02.04.2013, 7
jõustumine 05.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2017RT I, 29.12.2017, 1201.01.2018
16.04.2020RT I, 24.04.2020, 101.05.2020
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 2001 lõike 4 alusel.

§ 1.   Andmekogu nimi

  Andmekogu nimi on Liiklusjärelevalve infosüsteem (edaspidi andmekogu), inglise keeles Traffic Supervision Data System.

§ 2.   Andmekogu eesmärk

  Andmekogu eesmärgiks on liiklusseaduse §-s 2002 nimetatud andmete elektrooniline talletamine, süstematiseerimine, asjaomaste asutuste vahel vahetamine ning nende andmete alusel järelevalve teostamine ning aruannete ja analüüside koostamine.

§ 3.   Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  Andmekogu vastutav töötleja on Kliimaministeerium (edaspidi vastutav töötleja) ja volitatud töötleja on Transpordiamet (edaspidi volitatud töötleja).
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

§ 4.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse liiklusseaduses, avaliku teabe seaduses, käesolevas põhimääruses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/26/EÜ (ELT L 300, 14.11.2009, lk 51–71), artiklis 16 ning muudes õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks.

  (2) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina.

  (3) Andmekogu pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ning kõik andmed säilitatakse elektroonsel andmekandjal.

  (4) Andmete turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T1S2.

§ 5.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. detsembri 2011. a määrusega nr 114 „Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord” kehtestatud „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollkaardi” vormist ja andmekogu eesmärkidest lähtuvalt kantakse andmekogusse järgmised andmed:
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  1) kontrolli koht (maakond, linn/vald, asula/tänav, maantee km);
  2) kontrolli aeg (kuupäev ja kellaaeg);
  3) sõiduki registreerimismärk, riigi tunnusmärk, mark, kaubanduslik nimetus, kategooria ja valmistajatehase tähis (VIN- või TIN-kood), sealjuures liiklusregistris registreeritud sõiduki kohta kantakse lisaks nimetatud andmetele ka esmase registreerimise kuupäev ja keretüüp;
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.05.2020]
  31) läbisõidumõõdiku näit;
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.05.2020]
  4) vedu teostava ettevõtja nimi, äriregistri kood, aadress ja ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja või tõestatud koopia number või juhul, kui ei ole tegemist ettevõtjaga, sõiduki omaniku nimi ja aadress;
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.05.2020]
  5) autojuhi andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kodakondsus);
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  6) märge sõiduki kontrollitud, kontrollimata ja nõuetele mittevastavate tehniliste osade ja sõlmede ning veose kinnitamise nõude kontrollimise ja nõudele mittevastavuse kohta);
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.05.2020]
  7) märge kontrollitud detailil avastatud väheolulise (VO), olulise (OV) või ohtliku (EOV) rikke või puuduse kohta;
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.05.2020]
  8) avastatud rikke või puuduse ja veose kinnitamise nõudele mittevastavuse kirjeldus, märkused ning teave lisatud failide kohta;
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.05.2020]
  9) märge sõiduki tehniliselt korras oleku otsuse, sõidukeelu rakendamise, sõiduki erakorralisele ülevaatusele või Transpordiametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunamise kohta;
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]
  10) kontrollija andmed (ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja -asutus).

  (2) Autoveoseaduse § 49, liiklusseaduse §-de 139, 19011 ja § 1962 lõike 1 ning ühistranspordiseaduse § 80 kohaselt teostatava järelevalve käigus kantakse andmekogusse teel liikleva sõiduki dokumentide, massi, teljekoormuse ja mõõtmete, veoauto teekasutustasu ning juhi sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise kontrollimiseks lisaks käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktides 1–5, 8 ja 10 nimetatud andmetele ka järgmised andmed:
[RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.05.2020]
  1) märge veo liigi kohta: sõitjate- või veosevedu, tühisõit, tasuline või oma kulul vedu, riigisisene või välisriigi vedaja kabotaažvedu, rahvusvaheline või Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni vaheline vedu, liini-, juhu- või eriotstarbeline vedu, taksovedu, kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo kokkuleppe (edaspidi ATP-kokkulepe) kohane vedu;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  2) märge autoveol nõutava dokumendi või õiguse, autojuhi sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise ja auto või autorongi massi või mõõtmete kontrollimisel tuvastatud rikkumise raskusastme kohta;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  3) märge autojuhi sõidu- ja puhkeaja nõuete rakendamise või mitterakendamise kohta;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  4) [kehtetu - RT I, 24.04.2020, 1 - jõust. 01.05.2020]
  5) [kehtetu – RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  6) märge auto või autorongi massi, teljekoormuse, pikkuse, laiuse või kõrguse mõõtmise kohta;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  7) märge sõidukisse paigaldatud sõidumeeriku liigi või nõutava sõidumeeriku puudumise kohta;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  8) kontrollitud päevade, nendest autojuhi tööpäevade arv ja nende päevade arv, mille kohta esitab juht tõendi Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (EÜT L 80, 23.03.2002, lk 35–39), artikli 3 punktis a sätestatud muu tegevuse kui sõiduki juhtimine kohta;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  9) märge ATP-kokkuleppe nõude rikkumise kohta;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  10) märge veoauto teekasutustasu nõude rikkumise kohta;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  11) märge taksoveo sõidukikaardi, mootorsõiduki kasutuslepingu või sellest lepingust osapoolte kinnitatud väljavõtte, autojuhi töö- või võlaõigusliku lepingu või sellest lepingust osapoolte kinnitatud väljavõtte, veose saatedokumendi, raske- või suurveose eriloa ja liiniveo sõiduplaani esitamise või märge eelnimetatud dokumendi puudumise kohta;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  12) mitme juhiga veo korral teise juhi ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kodakondsus;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  13) märge „Korras” käesoleva lõike punktides 2, 4, 7, 9, 10 või 11 nimetatud rikkumise puudumise korral.
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Teede- ja sideministri 14. detsembri 2001. a määrusega nr 118 „Ohtlike veoste autoveo eeskiri” kehtestatud „Ohtliku veose kontrollkaardi” vormist lähtuvalt kantakse andmekogusse lisaks käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktides 1–5, 8 ja 10 nimetatud andmetele järgmised andmed:
  1) veose saatja andmed (nimi, aadress, pealelaadimiskoht);
  2) veose saaja andmed (nimi, aadress, mahalaadimiskoht);
  3) ohtlikku veost iseloomustavad andmed (kogus veoüksuse kohta, märge veose koguse piiri ületamise kohta, ohtliku veose veo laad);
  4) märge kaasasolevate dokumentide osas tuvastatud rikkumise kohta vastavalt ohu kategooriale;
  5) märge ohtliku veose või selle veo osas tuvastatud rikkumise kohta vastavalt ohu kategooriale;
  6) märge lisavarustuse või -vahendite osas tuvastatud rikkumise kohta vastavalt ohu kategooriale;
  7) märge „Korras” käesoleva lõike punktides 4, 5 või 6 nimetatud rikkumise puudumise korral.
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud andmetele lisaks kantakse tasulise sõitjate- ja veoseveo osas järelevalve teostamisel andmekogusse ka:
  1) märge Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 6 lõikes 2 nimetatud raske rikkumise kategooria ja liigi kohta;
  2) märge väärteo kiir- või üldmenetluse või muu menetluse alustamise kohta;
  3) väärteo kiirmenetluse viitenumber või üldmenetluse väärteoasja number ning süsteemidevahelise andmevahetuskihi kaudu kantakse andmekogusse jõustunud otsuse kvalifikatsioon;
[RT I, 29.12.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]
  4) märge väärteomenetluse lõpetamise kohta vastavalt väärteomenetluse seadusele.

  (5) Välisriigi pädevalt asutuselt Kliimaministeeriumile saadetud autoveoalase rikkumise teatest lähtuvalt kantakse andmekogusse järgmised andmed:
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]
  1) rikkumise teate saatnud riigi nimi;
  2) rikkumise teate saatnud pädeva asutuse nimetus;
  3) rikkumise avastamise aeg (kuupäev ja kellaaeg);
  4) rikkumise avastamise koht (riik, maakond, linn, asula/tänav, maantee km);
  5) vedu teostava ettevõtja andmed (nimi, äriregistri kood, aadress, ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja number);
  6) autojuhi andmed (ees- ja perekonnanimi, olemasolu korral ka isikukood või sünniaeg);
  7) sõiduki andmed (registreerimismärk, riigi tunnusmärk, valmistajatehase tähis, mark ja kaubanduslik nimetus);
  8) rikkumise lühikirjeldus;
  9) märge rakendatud sanktsiooni kohta (hoiatus, veo ajutine keelamine, trahv, sõidukeeld, sõiduki konfiskeerimine);
  10) märge teise riigi poolt soovitatava haldusmeetme rakendamise kohta (hoiatus, ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatamine või kehtetuks tunnistamine, ühenduse tegevusloa kehtivuse kindlaksmääratud ajaks peatamine või kehtetuks tunnistamine, juhitunnistuse andmisest keeldumine või selle kehtetuks tunnistamine);
  11) märkused, lisatud failid;
  12) kontrollkaardi täitmise kuupäev;
  13) kontrollkaardi täitja andmed (ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ja -asutus).

  (6) Liiklusseaduse kohaselt ettevõtja juures teostatava autojuhtide töö-, sõidu- ja puhkeaja kontrollimise käigus koostatud „Tööinspektsiooni kontrollaktist” lähtuvalt kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) kontrolli teostava ametiisiku ees- ja perekonnanimi;
  2) kontrollimise kuupäev;
  3) kontrollitava ettevõtja nimi ja äriregistri kood;
  4) kontrollitava ettevõtja kasutuses olevate sõidukite arv;
  5) kontrollitud autojuhtide koguarv;
  6) analoogmeerikut kasutavate autojuhtide arv eraldi sõitjate- ja veoseveo kohta;
  7) digimeerikut kasutavate autojuhtide arv eraldi sõitjate- ja veoseveo kohta;
  8) analoogmeerikut kasutavate autojuhtide kontrollitud tööpäevade arv eraldi sõitjate- ja veoseveo kohta;
  9) digimeerikut kasutavate autojuhtide kontrollitud tööpäevade arv eraldi sõitjate- ja veoseveo kohta;
  10) nõukogu määrusest (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, tulenevate nõuete rikkumiste arvud (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8–21);
  11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitletavate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3820/85 (ELT L 102, 11.4.2006, lk 1–14), tulenevate nõuete rikkumiste arvud eraldi sõitjate- ja veoseveo kohta;
  12) märge ettekirjutuse tegemise kohta;
  13) märge väärteomenetluse alustamise kohta.

  (7) Autoveoseaduse § 192 kohaselt hea maine nõudele mittevastavaks tunnistatud veokorraldaja kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) veokorraldaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) veokorraldaja sünniaeg ja -koht;
  3) veokorraldaja ametialase pädevuse tunnistuse number;
  4) veokorraldaja ametialase pädevuse tunnistuse väljaandmise kuupäev;
  5) veokorraldaja ametialase pädevuse tunnistuse väljaandnud riik;
  6) hea maine nõudele mittevastamise lõpukuupäev;
  7) lisatud failid.

  (8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 11 lõikes 4 nimetatud veokorraldaja hea maine kontrollimise läbiviimiseks koostatava „Veokorraldaja hea maine päringu” alusel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) päringut teostava asutuse nimetus;
  2) veokorraldaja ees- ja perekonnanimi;
  3) veokorraldaja sünniaeg ja -koht;
  4) veokorraldaja ametialase pädevuse tunnistuse number;
  5) veokorraldaja ametialase pädevuse tunnistuse väljaandmise kuupäev;
  6) veokorraldaja ametialase pädevuse tunnistuse väljaandnud riik.

  (9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 1072/2009 rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (ELT L 300, 14.11.2009, lk 72–87), artikli 13 ja (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 88–105), artikli 23 alusel välisriigi pädevale asutusele edastatava „Välisriigi vedaja poolt Eestis toime pandud raske autoveoalase õigusrikkumise teate” alusel kantakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) teate saatnud ja saanud asutuse nimetus;
  2) vedu teostava ettevõtja nimi ja ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirja/tõestatud koopia number;
  3) sõiduki registreerimisnumber;
  4) raske õigusrikkumise tuvastamise ja õigusrikkumise toimepanemise kuupäev;
  5) raske õigusrikkumise kategooria ja liik;
  6) karistuse määramise kuupäev ja liik;
  7) ettepanek haldusmeetme rakendamiseks.

§ 6.   Andmekogusse kantavate andmete õiguslik režiim

  Andmekogusse kantavatel andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus.

§ 7.   Andmeandjad, andmete andmekogusse kandmine, andmetele juurdepääs ja andmekogudevaheline andmevahetus

  (1) Käesoleva määruse § 5 lõigetes 1–4 nimetatud andmete andmekogusse kandmise korraldab Politsei- ja Piirivalveamet, § 5 lõikes 6 nimetatud andmete andmekogusse kandmise korraldab Tööinspektsioon, § 5 lõigetes 5 ning 7–9 nimetatud andmete andmekogusse kandmise korraldab Kliimaministeerium või tema volitatud asutus.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Andmed kantakse andmekogusse läbi veebipõhise kasutajaliidese või infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu teistest riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku andmekogudest.

  (3) Veebipõhist kasutajaliidest kasutades kantakse andmed andmekogusse kahe tööpäeva jooksul pärast järelevalve teostamise kuupäeva, väärteomenetluse lahendi jõustumist, välisriigi pädevalt asutuselt autoveoalase rikkumise teate kättesaamist või veokorraldaja hea maine nõudele mittevastavaks tunnistamise otsuse jõustumist.

  (4) Käesoleva määruse § 5 lõikes 4 nimetatud andmeid sisaldavatele andmevormidele võimaldatakse andmekogu kasutajatele juurdepääs pärast väärteomenetluse käigus tehtud otsuse jõustumist või pärast väärteomenetluse lõpetamist.

  (5) Andmekogu vahetab Liiklusregistriga erakorralisele tehnonõuetele vastavuse kontrollimisele suunatud sõidukite andmeid infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu kooskõlas liiklusseaduse ja selle alusel antud õigusaktiga.

§ 8.   Andmete säilitamine

  (1) Andmete säilitamisel, arhiveerimisel ja hävitamisel lähtutakse arhiiviseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1071/2009 ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 16 lõike 2 punktis e nimetatud andmetega seotud isikuandmeid säilitatakse andmekogus kaks aastat pärast süüdimõistva otsuse jõustumist, pärast mida nimetatud isikuandmed kustutatakse.

  (3) Käesoleva määruse §-s 5 nimetatud andmeid, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikuandmed, säilitatakse andmekogus viis aastat. Viie aasta möödumisel andmed arhiveeritakse.

§ 9.   Andmete töötlemine

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on kohustatud tagama andmekogu andmete töötlemise vastavalt käesolevale määrusele, avaliku teabe seadusele ja muudele õigusaktidele.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel andmekogus parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed kahe tööpäeva jooksul.

  (3) Andmekogu andmete kõiki sisestamisi, muutmisi ja vaatamisi logitakse.

§ 10.   Juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele

  (1) Füüsilisel ja juriidilisel isikul on juurdepääs andmekogule ja andmekogusse kantud andmetele üksnes isiku endaga seotud andmete ulatuses.

  (2) Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusel on juurdepääs talle seadusega või seaduse alusel antud ülesannete täitmiseks vajalikele andmetele.

  (3) Riigiga sõlmitud halduslepingu alusel avalikke ülesandeid täitval isikul on juurdepääs andmetele, mis on talle vajalikud avalike ülesannete täitmiseks.

§ 11.   Andmekogu kasutamise, andmete avalikustamise ja väljastamise kord

  (1) Andmekogu on ette nähtud ametialaseks kasutamiseks.

  (2) Vastavalt avaliku teabe seaduse § 28 lõike 1 punktidele 2 ja 14 avalikustatakse Kliimaministeeriumi veebilehel järgmised andmekogusse kantud andmed:
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]
  1) järelevalve teostamise koht;
  2) järelevalve teostamise kuupäev ja kellaaeg;
  3) kontrollitava sõiduki riigi tunnusmärk;
  4) kontrollitava sõiduki kategooria;
  5) veo liik (sõitjate- või veosevedu, riigisisene, rahvusvaheline, Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline või oma kulul vedu, sõitjate liini-, juhu- või eriotstarbeline vedu, taksovedu);
  6) sõiduki kontrollitud osade ja sõlmede nimekiri;
  7) sõiduki osade ja sõlmede nimekiri, mis ei vastanud nõuetele;
  8) järelevalve teostaja otsus;
  9) käesoleva määruse § 5 lõikes 9 nimetatud raskete õigusrikkumisteadete arv;
  10) kontrollimise käigus tuvastatud süüteo kvalifikatsioon.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed kajastuvad Kliimaministeeriumi veebilehel alates 2013. aasta esimesest kvartalist. Andmeid uuendatakse iga kvartali esimesel tööpäeval.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (4) Andmekogu vastutaval töötlejal on lubatud andmekogusse kantud andmete edastamine avalike ülesannete täitmiseks teise riigi pädevale asutusele otsekohalduva Euroopa Liidu õigusakti või välislepingu alusel.

§ 12.   Andmekogu pidamise üle järelevalve teostamise kord

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostab Andmekaitse inspektsioon vastavalt avaliku teabe seaduses kehtestatud korrale.

§ 13.   Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu pidamist finantseeritakse riigieelarvest Kliimaministeeriumi eelarve kaudu.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

§ 14.   Andmekogu likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine või nende hävitamisele kuulumine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmekogu likvideerimine toimub kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetega.

  (2) Andmekogu likvideerimisel kustutatakse kõik andmekogu kanded ja andmekogu suletakse.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json