Teksti suurus:

Regionaalministri 7. jaanuari 2005 määruse nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2014, 2

Regionaalministri 7. jaanuari 2005 määruse nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” muutmine

Vastu võetud 26.03.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 30 lõike 4 ja § 40 lõike 7 alusel ning §-de 391 kuni 48 rakendamiseks.

Regionaalministri 7. jaanuari 2005 määruses nr 5 „Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määrusega kehtestatakse järgmiste teadete vormid:
1) elukohateade – esitatakse rahvastikuregistri seaduse §-de 40 ja 42 alusel (lisa 1);
2) teade elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsusüksuse algatusel – koostatakse rahvastikuregistri seaduse § 43 alusel (lisa 2);
3) kohaliku omavalitsusüksuse teade elukoha aadresside muutmiseks ruumi omaniku õigustatud nõudmisel – koostatakse rahvastikuregistri seaduse § 46 alusel (lisa 3).”;

2) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) isiku või asutuse teade isiku püsivast viibimisest kohalikus omavalitsusüksuses – esitatakse vastusena rahvastikuregistri seaduse § 43 lõikes 3, § 46 lõikes 3 või § 472 lõikes 2 sätestatud järelepärimistele (lisa 4);”;

3) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 1 lõike 3 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) ruumi omanikult nõusoleku küsimine – saadetakse ruumi omanikule rahvastikuregistri seaduse § 43 lõike 3 alusel (lisa 5);
4) ruumi omaniku avaldus elukoha aadressi muutmiseks – esitatakse rahvastikuregistri seaduse § 46 lõike 1 alusel (lisa 6).”;

5) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Hoone või ruumi aadressi esitamisel sideandmetena kinnitab elukohateate esitaja elukohateatel oma allkirjaga, et tal on hoone või ruumi kasutamise õigus.”;

6) paragrahvi 3 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Elukohateate esitamisel pärast saabumist välismaal asunud püsivast elukohast kannab esitaja elukohateatele riigi ja haldusüksuse (linn, osariik, kubermang vms) nime, kust saabuti Eestisse ja varasema Eesti elukoha puhul Eestist välisriiki püsivalt elama asumise aja.”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) elukohateate saabumise kuupäeva ja elukohateate numbri;”;

8) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks:

9) paragrahvi 5 lõiked 2 kuni 4 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) rahvastikuregistri seaduse § 472 lõikes 2 nimetatud järelepärimisele saadetud ruumi omaniku vastus;”;

11) paragrahvi 6 lõike 3 punktides 3 ja 4 olevad viited määruse lisale 6 asendatakse viitega määruse lisale 4;

12) määruse 4. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

KOHALIKU OMAVALITSUSÜKSUSE TEADE ELUKOHA AADRESSIDE MUUTMISEKS RUUMI OMANIKU ÕIGUSTATUD NÕUDMISEL”;

13) paragrahvi 8 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Elukoha andmete muutmisest keeldumise korral märgitakse teates keeldumise alus, keeldumise kuupäev, keeldumise otsustanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi. Andmete muutmisest keeldumist tõendab ametnik oma allkirjaga.

(5) Avaldajale (omanikule) teatatakse taotluse läbivaatamise tulemusest kirjalikult. Teatele kantakse kirja number ja väljasaatmise aeg.”;

14) määruse lisad 1–4 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–4 ning määruse lisad 6 ja 7 asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 5 ja 6.

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Elukohateade

Lisa 2 Teade elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse kohaliku omavalitsusüksuse algatusel

Lisa 3 Kohaliku omavalitsusüksuse teade elukoha aadresside muutmiseks ruumi omaniku õigustatud nõudmisel

Lisa 4 Isiku või asutuse teade isiku püsivast viibimisest kohalikus omavalitsusüksuses

Lisa 5 Ruumi omanikult nõusoleku küsimine

Lisa 6 Ruumi omaniku avaldus elukoha aadressi muutmiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json