Teksti suurus:

Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord

Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2015, 5

Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord

Vastu võetud 29.03.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse tolliseaduse § 30 lõike 9 ja § 52 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse täiendavad nõuded EÜ Nõukogu määruse nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), artiklis 51 sätestatud ajutiselt ladustatud kauba hoidmise kohale (tolliterminal, hoiukoht) ja artiklis 98 sätestatud tollilaole, nende pidamise loa väljastamisele, kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele ning seal kauba ladustamisele.

§ 2.  Tolliladu, tolliterminal ja hoiukoht

  Tolliladu, tolliterminal ja hoiukoht on selle pidaja valduses olev tolli aktsepteeritud territoorium, ehitis, ruum, statsionaarne mahuti või punkrilaev, kus on tagatud tollijärelevalve all oleva kauba puutumatus.

§ 3.  Kauba vastuvõtmine maantee- ja raudteeveol

  Transiidi tolliprotseduuril oleva maantee- või raudteetranspordivahendiga veetava kauba vastuvõtmiseks peab tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidajal olema EÜ Komisjoni määruse nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted EÜ Nõukogu määrusele nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), artiklis 372 sätestatud volitatud kaubasaaja staatus.

2. peatükk Tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise luba 

§ 4.  Tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa taotlemine

 (1) Isik esitab tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa (edaspidi luba) saamiseks tollile taotluse tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu või kirjalikult.

 (2) Taotlusele märgitakse või lisatakse tollilaos, tolliterminalis või hoiukohas kavandatavate toimingutega seotud järgmised andmed ja dokumendid:
 1) loa taotleja nimi, EORI-number, isiku- või registrikood ja aadress;
 2) loa taotleja valduses oleva territooriumi ja ehitiste asendiplaan, millele on märgitud asutatava tollilao, tolliterminali või hoiukoha pindala ning juurdepääsuteed;
 3) ehitiste plaanid, millele on märgitud asutatava tollilao, tolliterminali või hoiukoha ruumide pindalad ning sisse- ja väljapääsud;
 4) territooriumi, ehitiste, mahutite ja punkrilaeva omandiõigust või kasutusõigust tõendavad dokumendid;
 5) territooriumi, ehitiste, mahutite ja punkrilaeva omaniku kirjalik nõusolek nende kasutamiseks tollilao, tolliterminali või hoiukohana;
 6) vedelike ladustamiseks ette nähtud mahutipargi ja torustike skeem koos tehnoloogilise protsessi kirjelduse ning mõõtmiseks sobivate mõõtevahendite loeteluga;
 7) Tehnilise Järelevalve Ameti teatis metroloogilise kontrolli läbinuks tunnistatud mõõtemahutite ja neid laadimissõlmedega ühendavate torustike kohta;
 8) mõõtevahendi taatlustunnistus, vastavusdeklaratsioon või kalibreerimistunnistus;
 9) põhjendus tolliterminali või hoiukoha loa taotlemiseks;
 10) tagatissumma määramiseks vajalikud andmed;
 11) kaupade käitlemise kirjeldus;
 12) loa taotleja kontaktisiku andmed.

 (3) Taotleja võib tollile esitada kauba laadist ja looduslikest protsessidest tingitud kaaluliste muutuste piirnormid, mis peavad olema tolli rahuldavalt põhjendatud. Kauba kaaluliste muutuste piirnormid nähakse ette loas.

 (4) Täiendavate andmete esitamise vajadusest teavitab toll loa taotlejat kirjalikult.

§ 5.  Tollilao pidamise luba

  Tollilao pidamise loale kantakse lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 67 ettenähtule vähemalt järgmised andmed:
 1) tollilao tööaeg;
 2) tollilao loa omaniku ja tolli kontaktandmed;
 3) laoarvestuse andmekoosseis;
 4) ühenduse tolliseadustiku rakendussätete lisas 72 nimetatud käitlemistoimingutest teatamise ja loa andmise viis;
 5) tollijärelevalve tagamiseks vajalikud nõuded.

§ 6.  Tolliterminali ja hoiukoha pidamise luba

  Tolliterminali ja hoiukoha loale märgitakse vähemalt järgmised andmed:
 1) loa nimetus;
 2) loa omaniku nimi, EORI-number või isiku- või registrikood ja aadress;
 3) loa registreerimisnumber;
 4) järelevalve tolliasutuse nimetus;
 5) tolliterminali või hoiukoha asukoha aadress;
 6) tolliterminali või hoiukoha tööaeg;
 7) loa omaniku ja tolli kontaktandmed;
 8) laoarvestuse andmekoosseis;
 9) ühenduse tolliseadustiku artiklis 52 nimetatud toimingutest teatamise ja loa andmise viis;
 10) tollijärelevalve tagamiseks vajalikud nõuded;
 11) loa väljastamise kuupäev;
 12) loa kehtima hakkamise kuupäev;
 13) tolliterminali või hoiukoha loa väljastanud tolliasutuse nimetus.

§ 7.  Loa muutmine

 (1) Loa omanik teavitab viivitamata tolli kõigist muudatustest loa väljastamise aluseks olnud dokumentides ja andmetes.

 (2) Loa muutmiseks esitatakse tollile taotlus tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu või kirjalikult.

 (3) Tolli algatusel muudetakse luba, kui muutmise vajadus on tingitud õigusaktidega kehtestatud või tollijärelevalvega seotud nõuetest.

§ 8.  Peatatud kehtivusega luba

  Ajal, mil loa kehtivus on peatatud, ei ole lubatud kaupa tollilattu, tolliterminali või hoiukohta vastu võtta. Kaupa väljastada on lubatud.

§ 9.  Loa kehtetuks tunnistamine

 (1) Loa omanik esitab loa kehtetuks tunnistamiseks tollile kirjaliku taotluse.

 (2) Tollilaos, tolliterminalis või hoiukohas asuv liiduväline kaup tuleb enne loa kehtetuks tunnistamise taotluse esitamist toimetada teisele loa omanikule ladustamise jätkamiseks või tuleb sellele kaubale kohaldada muud tollikäitlusviisi.

 (3) Loa kehtetuks tunnistamisel tolli algatusel määrab toll tähtaja kauba tollilaost, tolliterminalist või hoiukohast väljatoimetamiseks.

3. peatükk Kauba paigutamine tolliterminali või hoiukohta 

§ 10.  Kauba ajutisele ladustamisele paigutamine

 (1) Kaup paigutatakse ajutisele ladustamisele ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 186 nimetatud ajutise ladustamise ülddeklaratsiooniga, milleks on:
 1) sisenemisel väljastpoolt Euroopa Liitu sisenemise ülddeklaratsioon, kaupade loend, sisenemisdeklaratsioon või transiidi tollideklaratsioon või
 2) sisenemisel teisest Euroopa Liidu liikmesriigist kauba manifest või transiidi tollideklaratsioon või
 3) lõikes 2 nimetatud ladustamisteade viitega sisenemise ülddeklaratsioonile, kaupade loendile või kauba manifestile, kui nimetatud dokumendile ei ole märgitud ajutise ladustamise koha loa numbrit.

 (2) Kauba paigutamiseks tolliterminali või hoiukohta esitab ajutise ladustamise koha pidaja tollile ladustamisteate elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu:
 1) maanteetranspordivahendiga saabunud kauba korral kohe pärast kauba tolliterminali või hoiukohta saabumist;
 2) mere- ja õhutranspordivahendiga saabunud kauba korral kohe pärast kauba transpordivahendilt mahalaadimisloa saamist.

 (3) Ladustamisteate esitamisel registreerib toll selle viivitamata ja annab ladustamisteatele tolli viitenumbri.

 (4) Ladustamisteadet ei pea esitatama, kui transiidi tolliprotseduuril oleva kauba võtab vastu volitatud kaubasaaja.

§ 11.  Ladustamisteate lahtrite täitmine

  Lisaks § 10 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud dokumendile märgitud andmetele lisab tolliterminali või hoiukoha pidaja ladustamisteatele järgmised andmed:
 1) lahtrisse „Ladustamisteate esitaja” märgitakse tolliterminali või hoiukoha pidaja nimi, registrikood ja loa number;
 2) lahtrisse „Viitenumber (LRN)” märgitakse ladustamisteatele tolliterminali või hoiukoha pidaja antav viitenumber;
 3) lahtrisse „Ülddeklaratsiooni liik, number ja kuupäev” märgitakse § 10 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud dokumendi, liik, number ja ülddeklaratsiooni kuupäev;
 4) lahtrisse „Ladustaja” märgitakse ladustaja nimi, EORI-number või isikukood ja aadress. Tolliterminalis on ladustajaks kauba saaja või tema esindaja. Hoiukohas on ladustajaks hoiukoha pidaja;
 5) lahtrisse „Esindaja nimi, telefon ja e-post” märgitakse ladustamisteate täitja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ning e-posti aadress;
 6) lahtrisse „Tõkendite seisukord” märgitakse juhul, kui kaubale on paigaldatud tollitõkend, tõkendi number ja tollitõkendi seisukorra kirjeldus;
 7) lahtrisse „Imporditolliasutus” märgitakse selle tolliasutuse nimi ja kood, kuhu ladustamisteade esitatakse;
 8) lahtrisse „Väljastamise kuupäev” märgitakse kuupäev, mis ajaks peab kaubale olema tollikäitlusviis määratud.

§ 12.  Ladustamisteate muutmine ja tühistamine

 (1) Esitatud ladustamisteadet ei muudeta, erinevused esitatud andmetest esitatakse §-s 20 sätestatud korras.

 (2) Tolliterminali või hoiukoha pidaja põhjendatud taotluse korral tühistab toll ladustamisteate elektroonilises andmetöötlussüsteemis.

4. peatükk Tollilaos, tolliterminalis ja hoiukohas ladustamise üldnõuded 

§ 13.  Kauba ladustamine

 (1) Kui tolliladu on ajutise ladustamise kohana heaks kiidetud, võib ajutiselt ladustatud kaupa hoida tolliladustatud ja tollilaos hoitava liidu kaubaga samal territooriumil ja samas ruumis ning identseid kaupu samas mahutis, kui loas on nii ette nähtud.

 (2) Majandusliku vajaduse korral ja tollijärelevalvet kahjustamata võib toll lubada liidu kauba ladustamist ajutise ladustamise kohas. Sellist kaupa ei loeta ajutiselt ladustatud kaubaks ja selle kohta peetakse eraldi laoarvestust.

 (3) Kaupa hoitakse viisil, mis võimaldab teostada selle tolliläbivaatust.

 (4) Hoiukohas ei ole lubatud ladustada ravimeid ravimiseaduse tähenduses, narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ning alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiga maksustatavat kaupa.

 (5) Kõik tollilattu ja tolliterminali toimetatud kütuseaktsiisiga maksustatavad pakendamata vedelikud (v.a masuut ja põlevkiviõli) tuleb mõõta üle tolliterminali või tollilao statsionaarses mahutis kauba vastuvõtmisel.

 (6) Põhjendatud juhul võib kauba vastuvõtmisel mõõtmisele määrata lõikest 5 erineva korra, kui see ei takista tollijärelevalve teostamist. Mõõtmise kord määratakse loas.

§ 14.  Laoarvestus

 (1) Tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidaja peab pidama laoarvestust määruses sätestatud korras, arvestades et ühenduse tolliseadustiku artiklis 105 ja ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 185 lõike 2 punktis b nimetatud laoarvestus peab andma ülevaate ladustatud kauba arvelevõtmisest, kauba paiknemisest, kaubaga tehtud toimingutest ja kauba arvelt mahakandmisest.

 (2) Laoarvestuses peab igal ajal kajastuma ladustatava kauba tegelik laoseis.

 (3) Laoarvestust peetakse elektrooniliselt. Laoarvestusse tehtavad muudatused peavad olema jälgitavad.

 (4) Loa omanik peab vastavalt raamatupidamise seaduses sätestatule säilitama dokumente, mille alusel kaup arvestusse kanti või omanik vahetus, ja tolli nõudmisel need esitama. Säilitama ei pea dokumente, mis on tollile esitatud tolli elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu. Dokumente võib säilitada ka elektrooniliselt.

§ 15.  Tollilao kohta peetavas laoarvestuses kajastatavad andmed

 (1) Tollilao laoarvestus peab sisaldama ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 516 nimetatud teavet. Lisaks nimetatud teabele kajastatakse tollilao laoarvestuses:
 1) kauba laoarvestuse kandenumber ja kande kuupäev;
 2) kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood, liiduvälise isiku korral isiku nimi ja isiku- või registrikood või selle puudumisel aadress;
 3) kauba statistiline väärtus.

 (2) Ühenduse tolliseadustiku artikli 106 punktis a nimetatud liidu kauba kohta peetakse eraldi laoarvestust. Liidu kauba kohta märgitakse tollilao laoarvestusse kaubaveo saatedokumendi number ja kuupäev ning kauba kirjeldus ja kogus.

§ 16.  Tolliterminali ja hoiukoha kohta peetavas laoarvestuses kajastatavad andmed

 (1) Tolliterminali või hoiukoha laoarvestuses kajastatakse üldjuhul järgmised andmed:
 1) saadetise laoarvestuse kandenumber ja kande kuupäev;
 2) ladustaja nimi, EORI-number või isikukood ja aadress;
 3) ajutise ladustamise tähtpäev;
 4) ladustamisteate number;
 5) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud dokumendi tolli viitenumber;
 6) viimase kaubaveo saatedokumendi number ja kuupäev;
 7) erinevuste kohta koostatud akti number ja kuupäev;
 8) paragrahvi 10 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud dokumendile märgitud kauba kirjeldus või kauba koodi KN-rubriik ja brutokaal;
 9) saadetise identifitseerimiseks vajalikud andmed (pakkeüksuste liik ja arv, markeering, konteinerite numbrid jne);
 10) saadetise paiknemise koht tolliterminalis ja hoiukohas;
 11) andmed ajutiselt ladustatud kaubaga tehtud toimingute kohta;
 12) kauba ajutise ladustamise lõpetamisele järgnevale tollikäitlusviisile määramise tollidokumendi number.

 (2) Kui ladustamise käigus või kaupade osalisel väljastamisel täpsustub pakkeüksuste liik ja arv, täiendatakse vastavat laoarvestuskannet.

 (3) Toll võib tolliterminali ja hoiukoha laoarvestuse pidaja vabastada osaliselt lõikes 1 loetletud andmete kajastamisest laoarvestuses, kui see ei takista tollijärelevalve teostamist.

 (4) Liidu kauba tolliterminali paigutamisel märgitakse laoarvestusse kaubaveo saatedokumendi number ja kuupäev ning kauba kirjeldus ja kogus.

§ 17.  Laoarvestuse aruanne

 (1) Laoarvestuse aruanne on väljavõte tollilao, tolliterminali ja hoiukoha laoarvestusest selle esitamisele eelneva kalendrikuu kohta.

 (2) Loa omanik koostab laoarvestuse aruande loas määratud vormis ja vormingus.

 (3) Laoarvestuse aruanne esitatakse tollile elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu iga kuu 15. kuupäevaks.

 (4) Toll võib nõuda laoarvestuse aruande esitamist ka muul ajal.

 (5) Toll võib loa omaniku vabastada lõikes 1 nimetatud aruande esitamisest, kui laoarvestus on tollile kättesaadav muul moel ja vabastamise tagajärjel ei ole takistatud tollijärelevalve teostamine.

§ 18.  Kauba laoarvestusse kandmine

 (1) Kaup kantakse laoarvestusse kohe pärast kauba tollilattu, tolliterminali või hoiukohta paigutamist.

 (2) Laoarvestuses kajastatakse ka kaup, mis on üleandmisel tolliprotseduurile suunavast tolliasutusest tollilattu vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõikele 2. Kaup kantakse laoarvestusse kauba tolliladustamise tolliprotseduurile suunamisel. Laoarvestuses kajastatakse aktsepteeritud tollideklaratsiooni number ning kauba laoarvestusse kandmise ja kauba tollilattu vastuvõtmise kuupäev.

 (3) Puiste- ja mahtkaup, mille koguse mõõtis üle pädev mõõtja kauba vastuvõtmisel, kantakse laoarvestusse mõõteraporti alusel.

§ 19.  Kauba tolliladustamise erijuht

 (1) Tolli nõusolekul võib tolliladustamise tolliprotseduuri rakendada laopidaja vastutusel või B-tüüpi tollilao korral ladustaja vastutusel kaupa tollilattu paigutamata.

 (2) Lõikes 1 nimetatud nõusoleku võib toll anda juhul, kui kauba tollilattu paigutamine on seotud tehniliste raskustega või ei ole see tehniliselt võimalik, kaup on lihtsalt identifitseeritav ja tollijärelevalve teostamine ei ole raskendatud.

 (3) Kaup kantakse tollilao laoarvestusse kauba tolliladustamise tolliprotseduurile suunamisel.

§ 20.  Erinevused

 (1) Erinevus on kauba koguse või kirjelduse mittevastavus tollidokumendile või laoarvetusse märgitule. Puiste- ja mahtkaupade puhul loetakse erinevuseks mõõtemääramatust ületava koguse tuvastamine.

 (2) Tuvastatud erinevuste kohta esitab loa omanik tollile akti.

 (3) Akti alusel kantakse kaup laoarvestusse või muudetakse laoarvestust, kui toll on kaupa kontrollinud või selle kontrollimisest loobunud.

 (4) Põhjendatud juhul arvestab toll ladustatud kauba erinevuste menetlemisel kauba koguse muutusi, mis on tingitud looduslikest protsessidest ja kauba laadist, seda eeldusel, et kauba hoiutingimusi ei ole rikutud.

§ 21.  Kauba omaniku vahetus tollilaos

  Kauba omaniku vahetumisel lisatakse laoarvestusse järgmised andmed:
 1) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed kauba uue omaniku kohta;
 2) omaniku vahetust tõendava dokumendi number ja kuupäev;
 3) kauba kogus;
 4) kauba statistiline väärtus.

§ 22.  Kauba ajutine väljaviimine tolliterminalist või hoiukohast

 (1) Tolli nõusolekul võib ajutisel ladustamisel olevat kaupa tolliterminalist või hoiukohast ajutiselt välja viia selliste kontrollitoimingute teostamiseks, mida ei ole võimalik teostada tolliterminalis või hoiukohas.

 (2) Lõikes 1 nimetatud nõusoleku saamiseks esitatakse järelevalve tolliasutusele kirjalik taotlus.

 (3) Laoarvestus peab sisaldama märget kauba ajutisest väljaviimisest.

§ 23.  Ajutise ladustamise tähtaja pikendamine

  Ühenduse tolliseadustiku artikli 49 lõikes 1 sätestatud kaubale tollikäitlusviisi määramiseks vajalike formaalsuste täitmise tähtaja pikendamiseks esitatakse tollile kirjalik taotlus või sätestatakse vastavad tähtaja pikendamise tingimused loas.

§ 24.  Kauba laoarvestusest mahakandmine

 (1) Järgmisele tollikäitlusviisile suunatud kaup kantakse laoarvestusest maha kohe pärast kauba tollilaost, tolliterminalist või hoiukohast väljastamist või pärast tolliprotseduuri rakendamist, kui kauba seestöötlemine või tollikontrolli all töötlemine viiakse läbi tollilaos.

 (2) Laoarvestust tuleb pidada ka selle kauba kohta, mis on üleandmisel teise tollilattu või tollilaost väljumistolliasutusse vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõigetele 1 ja 3. Kaup kantakse arvestusest maha pärast samas loas määratud teises tollilaos laoarvestusse kandmist või pärast reekspordiks deklareeritud kaupade tegelikku väljaviimist liidu tolliterritooriumilt. Kauba üleandmisel samas loas määratud teise tollilattu või väljumistolliasutusse märgitakse laoarvestusse vastavalt kauba saatedokumendi või kauba reekspordi tollideklaratsiooni number ning kauba tollilaost väljastamise ja laoarvestusest mahakandmise kuupäev.

 (3) Paragrahvis 19 nimetatud juhul kantakse kaup laoarvestusest maha pärast järgmise tollikäitlusviisi määramist.

§ 25.  Kauba tolliterminalist ja hoiukohast väljatoimetamise erijuht

 (1) Tolliterminali ja hoiukoha pidaja vastutusel võib ajutisel ladustamisel oleva kauba toimetada lähimasse tolliasutusse transiidi tolliprotseduuri alustamiseks.

 (2) Kaup kantakse laoarvestusest maha pärast kauba transiidi tolliprotseduurile suunamist.

§ 26.  Kahjustunud kaup

  Kauba ladustamisel tekkinud jäägid või kahjustunud kaup hävitatakse tolli järelevalve all tollieeskirjadega ette nähtud korras või neile rakendatakse järgnevat tollikäitlusviisi.

§ 27.  Kauba vedu

  Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklites 511–513 nimetatud tolliladustamisel oleva kauba üleandmisel tuleb kaup ühest kohast teise vedada mõistliku aja jooksul, arvestades veo lähte- ja sihtkohta.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 28.  Enne määruse jõustumist väljastatud lubade erisused

 (1) Paragrahvis 3 sätestatud nõude täitmine on kohustuslik alates 2016. aasta 1. jaanuarist.

 (2) Tollilao, tolliterminali ja hoiukoha load viiakse §-des 5 ja 6 sätestatud nõuetega kooskõlla 2016. aasta 1. jaanuariks. Enne määruse jõustumist väljastatud lubade puhul loetakse § 4 lõike 2 punktis 11 nimetatud kaupade käitlemise kirjelduseks laoarvestuse sise-eeskirjad ja ladustamisvõimaluste kirjeldus.

 (3) Paragrahvi 14 lõikes 3 sätestatud nõuete täitmine on kohustuslik alates 2016. aasta 1. jaanuarist.

 (4) Paragrahvis 17 sätestatud laoarvestuse aruande esitamine on hoiukoha loa omanikule kohustuslik alates 2016. aasta 1. jaanuarist.

§ 29.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määrus nr 100 „Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 30.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. mail.

Maris Lauri
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json