Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti 2003. a määruse nr 119 „Ülikergõhusõiduki käitamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2015, 7

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti 2003. a määruse nr 119 „Ülikergõhusõiduki käitamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 31.03.2015 nr 26

Määrus kehtestatakse lennundusseaduse § 56 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. augusti 2003. a määruses nr 119 „Ülikergõhusõiduki käitamise eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt;

„7) 560 kg gürokopteri puhul.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) gürokopteriteks, mille tõstejõud moodustab peamiselt õhu vastumõjul kandetiivikutega (rootoriga), mis pöörlevad lennul ilma jõuseadme abita.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Gürokopter peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mõõteriistadele olema varustatud ka rootori pöörete näidikuga.”;

4) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Õhusõidukite registrisse kantud ülikergõhusõidukit võib juhtida piloot, kellel on Lennuameti väljastatud vastava pädevusega piloodiluba või mõne teise riigi lennundusvõimu väljastatud ja Lennuameti tunnustatud piloodiluba.”;

5) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „ohutusprille” sõnadega „või visiiri”;

6) paragrahvi 9 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) tal on kaasas piloodiluba, tervisetõend ja isikut tõendav dokument, välja arvatud juhul, kui tehakse vigurlende;”;

7) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) ülikergõhusõiduki pardal on käesoleva määruse §-s 3 loetletud varustus, ülikergõhusõiduki registreerimissertifikaat, ülikergõhusõiduki kehtiv lennukõlblikkussertifikaat, ülikergõhusõiduki lennupäevik ja ülikergõhusõiduki lennukäsiraamat või lendamisjuhend, raadiojaamaga varustatuse korral raadioluba, ülikergõhusõiduki kontrollkaardid, üle kahe tunni kestusega lendudel andmed ilmastikutingimuste kohta ning lennuplaanile vastav kütusevaru, millele lisandub lennuvälja ringlendudel kütusevaru vähemalt 10-minutiliseks lennuks ja marsruutlennul vähemalt 30-minutiliseks lennuks.”;

8) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva lõike 1 punktis 4 sätestatud dokumente ei pea ülikergõhusõiduki pardal olema juhul, kui lend toimub lennuvälja lähiümbruses lennuvälja ringlennuna.”.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json