Teksti suurus:

Politseiametniku sõidukulude hüvitamise ulatus ja kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2015, 8

Politseiametniku sõidukulude hüvitamise ulatus ja kord

Vastu võetud 31.03.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 72 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja terminid

  (1) Määrusega kehtestatakse Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnikule (edaspidi politseiametnik) sõidukulude hüvitamise ulatus ja kord isikliku mootorsõiduki kasutamisel sõiduks elukoha ja ametikoha asukoha vahel.

  (2) Ametikoht käesoleva määruse tähenduses on Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametikohtade loetelus nimetatud ametikoht.

  (3) Elukoht käesoleva määruse tähenduses on koht, kus politseiametnik alaliselt elab.

  (4) Isiklik mootorsõiduk käesoleva määruse tähenduses on politseiametniku kasutuses olev mootorsõiduk, mis ei ole Politsei- ja Piirivalveameti omanduses ega valduses.

§ 2.   Sõidukulude hüvitamise ulatus

  (1) Politseiametniku sõidukuludena hüvitatakse tema tööajakavale vastavad sõidud elukoha ja ametikoha asukoha vahel, kui tema elukoht on vähemalt 70 kilomeetri kaugusel tema ametikoha asukohast, kuid kõige rohkem hüvitatakse neli sõitu kuus. Ühe sõiduna käsitatakse sõitu elukohast ametikoha asukohta või sõitu ametikoha asukohast elukohta.

  (2) Politseiametnikule hüvitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sõidukulud 0,25 eurot kilomeetri kohta, kuid kõige rohkem 200 eurot kuus.

§ 3.   Sõidukulude hüvitamise taotlemine

  (1) Politseiametnik, kes vastab politsei ja piirivalve seaduse § 72 lõikes 1 sätestatud tingimustele hüvitise saamiseks, esitab struktuuriüksuse juhile kvartali esimese kuu 10. kuupäevaks eelmises kvartalis tehtud sõidukulude hüvitamiseks Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud vormis taotluse. Taotlusele lisatakse isikliku mootorsõiduki registreerimistunnistuse koopia, välja arvatud juhul, kui selles esitatud andmed ei ole võrreldes eelmisel korral esitatuga muutunud.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) politseiametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  2) politseiametniku elukoht ja selle kaugus ametikoha asukohast kilomeetrites;
  3) sõitude arv kvartalis;
  4) isikliku mootorsõiduki registreerimisnumber.

  (3) Struktuuriüksuse juht või tema määratud isik kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning sõitude vastavust tööajakavale.

  (4) Kontrollitud ja struktuuriüksuse juhi kooskõlastatud taotlus edastatakse sõidukulude hüvitise väljamaksmiseks.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 21. detsembri 2009. a määrus nr 88 „Politseiametniku sõidukulude kompenseerimise tingimused, ulatus ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse alates 2015. aasta 1. aprillist tehtud sõidukuludele.

  (2) Enne 2015. aasta 1. aprilli tehtud sõidukulud hüvitatakse vastavalt siseministri 21. detsembri 2009. a määrusele nr 88 „Politseiametniku sõidukulude kompenseerimise tingimused, ulatus ja kord”.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json