Teksti suurus:

Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2015/2016. õppeaastal

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2015, 14

Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2015/2016. õppeaastal

Vastu võetud 31.03.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppeasutuste haldusjärelevalve prioriteedid ning temaatilise järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise kord 2015/2016. õppeaastal.

§ 2.   Järelevalve teostajad

  Temaatilist järelevalvet (edaspidi järelevalve) koolieelsete lasteasutuste ning põhikoolide ja gümnaasiumide (edaspidi üldhariduskoolid) õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab õppeasutuse asukohajärgne maavanem.

§ 3.   Järelevalve prioriteedid

  Järelevalve prioriteet koolieelsetes lasteasutustes ning üldhariduskoolides on 2015/2016. õppeaastal lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk on hinnata, kuidas on igale lapsele ja õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

2. peatükk Järelevalve teostamine 

§ 4.   Järelevalve aeg, teostajad, õppeasutuste valim ning järelevalve kestus õppeasutuses

  (1) Järelevalve aja ning seda teostavad ametnikud ja kaasatavad eksperdid määrab maavanem.

  (2) Järelevalve teostajate kvalifikatsioon peab vastama põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84 lõike 4 alusel järelevalve teostajatele kehtestatud nõuetele.

  (3) Õppeasutuste valimi koostamiseks esitavad maavalitsused ettepanekud koos põhjendustega järelevalve läbiviimise vajalikkuse kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt 30. juuniks.

  (4) Õppeasutuste valimi, kus 2015/2016. õppeaastal järelevalvet teostatakse, koostab Haridus- ja Teadusministeerium ning teavitab maavalitsusi hiljemalt 15. augustiks.

  (5) Järelevalve kestab õppeasutuses kohapeal kuni 10 tööpäeva.

§ 5.   Teavitamine järelevalvest

  Järelevalve teostamise ajakavast teavitab maavanem Haridus- ja Teadusministeeriumi, õppeasutust, tema pidajat ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgset kohaliku omavalitsuse üksust hiljemalt 15. septembriks.

§ 6.   Järelevalve teostamiseks kasutatav metoodika

  Järelevalve teostamisel kasutatakse järgmisi meetodeid:
  1) statistiliste ja finantsaruannete, õpitulemuste ning muu kogutud informatsiooni analüüsimine, sh Eesti Hariduse Infosüsteemis kajastuvate andmete analüüsimine ja kontrollimine;
  2) õppeasutuse dokumentatsiooniga tutvumine ja selle sisu analüüsimine;
  3) vestlused õppeasutuse töötajate, hoolekogu (nõukogu) liikmete, lastevanemate, õpilaste (laste) ning õppeasutuse pidaja, riigi- ja eraõppeasutuste puhul õppeasutuse asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse esindajaga;
  4) tutvumine õppeasutuse õppe- ja kasvukeskkonnaga ning õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine;
  5) rahuloluküsitluste läbiviimine ja tulemuste analüüsimine.

3. peatükk Järelevalve tulemuste esitamine 

§ 7.   Järelevalve tulemuste vormistamine

  (1) Järelevalve tulemused vormistatakse eraldi õiendiga iga õppeasutuse kohta.

  (2) Kõik õiendis kajastuvad andmed peavad olema tõenduspõhised ja õppeasutuses kontrollitud.

§ 8.   Õiendi eelnõu edastamine õppeasutusele

  (1) Maavalitsus edastab õiendi eelnõu õppeasutusele, tema pidajale ja ettekirjutuse adressaatidele.

  (2) Õppeasutus, tema pidaja ja ettekirjutuse adressaadid võivad õiendi kättesaamisest kolme tööpäeva jooksul teha ettepanekuid õiendi täpsustamiseks. Maavalitsus võib vajadusel kehtestada pikema tähtaja.

§ 9.   Õiendi allkirjastamine, kinnitamine ja edastamine

  (1) Õiendile kirjutavad alla kõik järelevalve teostamisel osalenud ametnikud.

  (2) Õiendi kinnitab maavanem.

  (3) Maavalitsus edastab õiendi elektrooniliselt digiallkirjastatult või paberkandjal allkirjastatult õppeasutuse juhile, õppeasutuse pidajale, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning riigi- ja eraõppeasutuste puhul ka õppeasutuse asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 60 kalendripäeva jooksul õppeasutuses järelevalve alustamise päevast arvates.

§ 10.   Ettekirjutuste täitmisest teavitamine

  (1) Ettekirjutuste adressaat esitab õiendis ettenähtud tähtaja jooksul maavanemale kirjaliku aruande ettekirjutuste täitmisest, tõendades ettekirjutuste täitmist dokumentaalselt.

  (2) Maavanemad teavitavad Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtudel, kui adressaadid ei ole tähtajaks ettekirjutusi täitnud.

§ 11.   Koondkokkuvõte

  (1) Maavanem esitab 20. juuniks Haridus- ja Teadusministeeriumile õppeasutuste kohta digiallkirjastatult koondkokkuvõtted Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt etteantud vormi kohaselt.

  (2) Koondkokkuvõttes esitatakse maakonnas läbi viidud järelevalve tulemuste analüüs, lähtudes järelevalve eesmärgist ja järelevalve läbiviimise aluseks olnud põhjendusest.

Jevgeni Ossinovski
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json