Teksti suurus:

Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 02.04.2015, 16

Kutset andva organi valimiseks avaliku konkursi korraldamise kord ning konkursil osalemise tingimustele vastavust tõendavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 25.08.2009 nr 64
RTL 2009, 69, 1016
jõustumine 01.09.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.03.2015RT I, 02.04.2015, 105.04.2015

Määrus kehtestatakse «Kutseseaduse» § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kutset andva organi valimise avaliku konkursi korraldajaks on «Kutseseaduse» § 6 lõike 2 alusel volitatud kutseasutus (edaspidi Kutsekoda).

  (2) Kutset andva organina (edaspidi kutse andja) tegutsemise õigus antakse juriidilisele isikule või tema asutusele või riigi- või valitsusasutusele kutsenõukogu otsusega kuni viieks aastaks.

  (3) Kutse andjana tegutsemise õiguse võib anda tegutsemiseks kutse, kutsetaseme, kutseala või kutsetegevuse valdkonna piires.

§ 2.   Konkursi välja kuulutamine

  (1) Kutsekoda kuulutab konkursi välja, kui:
  1) tegutseva kutse andja volituste lõppemiseni on jäänud vähem kui aasta;
  2) vastaval kutsel, kutsetasemel, vastaval kutsealal või vastavas kutsetegevuse valdkonnas ei ole kutse andjat;
  3) vastaval kutsealal või kutsetegevuse valdkonnas on kutse andja olemas, aga tal ei ole õigust kutset anda kõikide vastava kutseala või kutsetegevuse valdkonna kutsete või tasemete suhtes või ei soovi ta kõikide vastava kutseala või kutsetegevuse valdkonna kutseid anda;
  4) kutse andja soovib lõpetada tegutsemise kutse andjana;
  5) kutse andja ei täida oma ülesandeid, tema kutse andmise õigus on kehtetuks tunnistatud, on välja kuulutatud tema pankrot või algatatud tema lõpetamine.

  (2) Ettepanekuid konkursi korraldamiseks võivad teha vastava kutsetegevuse valdkonnaga vahetult seotud ja aktiivselt tegutsevad ning registreeritud töötajate, tööandjate, kutse- või erialaühendused, juriidilised isikud või riigiasutused, samuti vastava kutsetegevuse valdkonna kutsenõukogu.

§ 3.   Konkursiteade

  (1) Teade konkursi läbiviimise kohta (edaspidi konkursiteade) avaldatakse Kutsekoja veebilehel ja Ametlikes Teadaannetes. Võimalusel avaldatakse teade ka vastava kutsetegevuse valdkonnaga seotud teabekanalite kaudu.

  (2) Konkursiteates märgitakse
  1) kutse, kutsetase, kutseala või kutsetegevuse valdkond, milles kutse andjana tegutsemise õigus antakse;
  2) periood, milleks kutse andjana tegutsemise õiguse antakse;
  3) konkursil osalemise tingimused;
  4) konkursil osalemiseks nõutavate dokumentide loetelu;
  5) konkursil osalemiseks esitatud taotluste hindamise kriteeriumid;
  6) viide Kutsekoja veebilehele ja kontaktisiku kontaktandmed;
  7) konkursil osalemise taotluse esitamise tähtaeg, koht ja viis.

  (3) Lõike 2 puntides 3–5 nimetatud andmed võib konkursiteate avaldamisel Ametlikes Teadaannetes asendada viitega Kutsekoja veebilehele, kus nimetatud andmed avaldatakse.

  (4) Konkursil osalemise taotluse esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 1 kuu alates konkursi väljakuulutamise päevast.

  (5) Kutsekoda on kohustatud vastama järelepärimisele konkursil osalemise kohta 5 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui taotluse esitamise tähtajaks.

§ 4.   Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid

  (1) Konkursil osalemiseks esitab juriidiline isik või asutus Kutsekojale vastavasisulise taotluse ning lisab sellele konkursiteates loetletud dokumendid.

  (2) Konkursil osaleja esitab järgmised, «Kutseseaduse» § 11 lõikes 1 nimetatud tingimustele vastavust tõendavad dokumendid:
  1) konkursi osaleja põhikiri või põhimäärus;
  2) viimase majandusaasta kinnitatud aruanne;
  3) kutse andmise korraldamise üldine tegevuskava järgmise 3 aasta kohta;
  4) andmed vahendite ja võimaluste kohta kutse andmise korraldamiseks – kutse- ja hindamiskomisjoni tegevuseks vajalike ruumide, sisustuse ja muu vara olemasolu või nende kasutamise võimaluste kohta;
  5) Maksu- ja Tolliameti tõend ajatamata maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
  6) kutsekomisjoni kaasatud institutsioonide ja isikute nõusolekud kutsekomisjoni töös osalemiseks;
  7) kutse andmisega seotud tegevuse korraldamiseks määratud isiku nimi ja kontaktandmed;
  8) andmed kutse andmisega seotud dokumentide töötlemise ja säilitamise toimumise kohta kooskõlas «Isikuandmete kaitse seadusega»;
  9) kutse andmise kord;
  10) kutse andmise ja kutse taastõendamise tasu kalkulatsioon;
  11) eneseanalüüs.

  (3) Eneseanalüüs sisaldab järgmisi andmeid:
  1) ülevaade senisest kutse andmise alasest tegevusest ja/või muust kutsetegevuse arendamise alasest tegevusest;
  2) põhjendus, miks konkursil osaleja sobib kutse andjana tegutsema;
  3) ülevaade, kuidas tagab konkursil osaleja kutse andmise sõltumatuse, asjatundlikkuse ja erapooletuse.

  (4) Kutsenõukogu võib otsustada täiendavate dokumentide esitamise vajaduse vastava kutseala või kutsetegevuse valdkonna eripärast tulenevalt.

  (5) Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale, eelistatult digitaalallkirjastatult. Kui dokumendid esitatakse paberkandjal, peavad neile lisatud olema dokumendid elektroonilisel kujul.

§ 41.   Konkursita valitava kutset andva organi esitatavad dokumendid

  Õppeasutus esitab konkursita valitava kutset andva organi õiguse saamiseks Kutsekojale lisaks kutseseaduse § 10 lõikes 2 nimetatud avaldusele järgmised dokumendid:
  1) kutsestandardist tulenevate kutsenimetuste ja -tasemete loetelu ja neile vastavate õppekavade nimetused ja koodid Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  2) õppekava õpiväljundite ja kutsestandardis esitatud kompetentsusnõuete vastavustabel või viide asjaomasele tabelile Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  3) kutseeksami, lõputöö või lõpueksami hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtete ja koosseisu kirjeldus, mis on kooskõlastatud vastava valdkonna kutsekomisjoniga.
[RT I, 02.04.2015, 1 - jõust. 05.04.2015]

§ 5.   Konkursil osalemise taotluse tagasivõtmine või muutmine

  (1) Konkursil osalejal on õigus oma taotlust enne taotluse esitamise tähtaja möödumist muuta.

  (2) Konkursil osalejal on igal ajal õigus taotlus tagasi võtta.

§ 6.   Konkursil osalemise taotluse rahuldamine

  (1) Kutsekoda tagastab taotluse läbi vaatamata, kui taotluse esitamise tähtaeg on möödunud.

  (2) Kutsekoda vaatab esitatud konkursil osalemise taotlused läbi 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.

  (3) Kutsekoda ei rahulda konkursil osalemise taotlust, kui:
  1) konkursil osaleja ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) konkursil osaleja ei ole esitanud nõutud dokumente;
  3) konkursil osaleja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid;
  4) konkursil osalejal on ajatamata riiklike maksude võlgnevusi.

  (4) Kui esitatud taotlus ja dokumendid on esitatud tähtaegselt ning puudusteta, edastab Kutsekoda need vastava kutsetegevuse valdkonna kutsenõukogule.

  (5) Kutsekoja otsus konkursil osalemise taotluse mitterahuldamise kohta või taotluse kutsenõukogule edastamise kohta edastatakse taotluse esitajale 3 tööpäeva jooksul.

§ 7.   Konkursil osalemise taotluste hindamine

  (1) Kutsenõukogu võrdleb ja hindab esitatud taotluseid, lähtudes järgmistest hindamiskriteeriumitest:
  1) senine tegevus kutse andjana ja/või muu kutsealane arendustegevus;
  2) järgmise 3 aasta kutse andmise üldine tegevuskava;
  3) kutse andmise korra vastavus sihtgrupi vajadustele ja võimalustele;
  4) kutse andmise korralduse vastavus «Kutseseadusele», sh vahendite ja võimaluste olemasolu kutse andmise korraldamiseks, kutse andmise korraldamiseks määratud isiku olemasolu ja pädevus, andmete kaitstus;
  5) kutsekomisjoni koosseis, selle laiapõhjalisus ja liikmete kompetentsus;
  6) kutse andmise ja taastõendamise tasu suuruse põhjendatus.

  (2) Kutsenõukogu võib saata taotlused ekspertiisi, moodustades taotluste hindamiseks vastava kutseala asjatundjatest nõuandva õigusega ekspertkomisjoni. Ekspertkomisjoni hindab taotlusi lähtudes lõikes 1 nimetatud kriteeriumitest.

  (3) Ekspertkomisjoni liikmete puhul peab olema tagatud nende erapooletus ja sõltumatus. Ekspertkomisjoni liikmeteks ei või olla konkursil osalevasse juriidilisse isikusse või asutusse kuuluvad isikud.

§ 8.   Konkursi võitja, teavitamine ja registreerimine

  (1) Kutsenõukogu otsusega kuulutatakse konkursi võitjaks juriidiline isik või asutus, kelle taotlus oli § 7 lõikes 1 sätestatud kriteeriumitest lähtudes parim. Otsus võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (2) Otsuse tegemise tähtaeg on 2 kuud konkursil osalemise taotluse esitamise tähtajast. Kui kutsenõukogu moodustab taotluste hindamiseks ekspertkomisjoni, pikeneb tähtaeg 3 kuuni konkursil osalemise taotluse esitamise tähtajast.

  (3) Teate konkursi võitja kohta edastab Kutsekoda kõikidele konkursil osalejatele 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (4) Konkursi võitja kantakse kutse andjana kutseregistrisse konkursiteates märgitud perioodiks. Registreerimisel märgitakse kutsestandarditest tulenevad kutsed ja kutsetasemed, mille suhtes on kutse andjal õigus kutseid anda.

§ 9.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui
  1) konkursil osalemiseks ei esitatud tähtaegselt ühtegi taotlust;
  2) ühtegi konkursil osalemise taotlust ei rahuldatud;
  3) ükski konkursil osaleja ei saanud § 8 lõikes 1 nimetatud vajalikku häälteenamust.

  (2) Konkursi luhtumisel kuulutab Kutsekoda 30 päeva jooksul välja uue konkursi.

§ 10.   Kutsenimetuste muutmine

  (1) Kutsenõukogu otsusega ja kutse andja taotlusel võib muuta kutseregistrisse kantud kutsestandarditest tulenevaid kutsenimetusi ja kutsetasemeid järgmistel juhtudel:
  1) kui kutse andmise õigus on antud kutse ja/või kutsetaseme suhtes ja kutsestandardi muutmisel või uue kutsestandardi vastuvõtmisel muutub kutsenimetus ja/või kutsetase, võib kutseregistrisse kanda uue kutsenimetuse ja uue kutsetaseme, mis vastavad endistele kutsetasemetele;
  2) kui kutse andmise õigus on antud kutsealal või kutsetegevuse valdkonnas tegutsemiseks ja vastava kutseala või kutsetegevuse valdkonna kutsestandardi muutmisel või uue kutsestandardi vastuvõtmisel muutub või luuakse uus kutsenimetus ja/või kutsetase, võib kutseregistrisse kanda uue kutsenimetuse ja uue kutsetaseme.

  (2) Kutsenimetuste ja kutsetasemete muutmisel ei muudeta kutse andmise õiguse tähtaega.

§ 11.   Vaidlustamine

  Konkursi korraldamise vaidlustamine toimub «Kutseseaduse» § 11 lõikes 5 kehtestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json